Senast publicerat 08-05-2021 12:50

Betänkande LaUB 2/2019 rd RP 55/2019 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 55/2019 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Henri Isoahde 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Eeva Attila 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Virpi Korhonen 
  justitieministeriet
 • president Kari Kuusiniemi 
  högsta förvaltningsdomstolen
 • förvaltningsrättsdomare Virpi Ikkelä 
  Helsingfors förvaltningsdomstol.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att hänvisningarna till den upphävda förvaltningsprocesslagen ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden i lagen om fastighetsfonder, lagen om Finlands Bank, lagen om Finlands Banks tjänstemän, lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet, lagen om Finansinspektionen, lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, lagen om betalningsinstitut, värdepappersmarknadslagen, lagen om investeringstjänster, kreditinstitutslagen, lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet, lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om regionförvaltningsverken och statstjänstemannalagen. Även separata närmare bestämmelser om ändringssökande föreslås bli slopade till den del de kan betraktas som överlappande och onödiga efter att den nya allmänna lagen trätt i kraft. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att hänvisningarna till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) ändras till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) i en del speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden träder i kraft den 1 januari 2020. Dessutom föreslås det att separata närmare bestämmelser om ändringssökande i speciallagarna slopas till den del de kan betraktas som överlappande och onödiga efter att den nya lagen trätt i kraft. 

I dagsläget innehåller speciallagarna bestämmelser om besvärstillstånd vid sökande av ändring. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden innehåller allmänna bestämmelser om detta, och beslut av förvaltningsdomstolen kan i fortsättningen överklagas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet. Den myndighets rätt som fattat förvaltningsbeslutet att överklaga förvaltningsdomstolens beslut baserar sig också på särskilda bestämmelser, eller på att besvärsrätten är nödvändig med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. Myndigheter har, efter att lagen om rättegång i förvaltningsärenden trätt i kraft, utan någon särskild bestämmelse rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut, ifall domstolen ändrat eller upphävt myndighetens ursprungliga förvaltningsbeslut (RP, s. 4). 

Sammantaget sett anser lagutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet ser det som viktigt att göra de ändringar i speciallagstiftningen inom de olika förvaltningsområdena som följer av stiftandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande kommentarer och ändringsförslag. 

DETALJMOTIVERING

8. Lagen om ändring av 18 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen

18 kap. Överklagande och straffpåföljder

1 §. Överklagande.

I paragrafen föreskrivs det om överklagande. Enligt paragrafens första mening finns bestämmelser om överklagande av Finansinspektionens beslut enligt denna lag i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Lagutskottet påpekar att förhållandet mellan den allmänna lagen och speciallagarna inte tydligt framgår av formuleringen. Utskottet anser att det skulle vara tydligast med en formulering som anger att tillämpning av 73 § i lagen om Finansinspektionen är ett undantag i förhållande till tillämpningen av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På grund av detta föreslår lagutskottet att den första meningen i 1 mom. preciseras så att det föreskrivs att på överklagande av Finansinspektionens beslut enligt denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 

14. Lagen om ändring av 8 kap. 8 och 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

8 kap. Särskilda bestämmelser

8 §. Överklagande av finansministeriets beslut.

I 1 mom. finns bestämmelser om överklagande av finansministeriets beslut. I 2 mom. föreskrivs det om besvärsrätt i situationer där ett beslut inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen. 

Enligt den sista meningen i 2 mom. finns bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Lagutskottet anser att den sista meningen i 2 mom. är motiverad. Författningsnumret (808/2019) i den finska lagtexten bör dock strykas, eftersom det redan nämns i 1 mom. Lagutskottet föreslår att det föreslagna 2 mom. ändras i enlighet med detta. Ändringen påverkar inte den svenska lagtexten. 

9 §. Överklagande av Finansinspektionens beslut.

Enligt paragrafen finns bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag i lagen om rättegång i förvaltningsärenden och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Lagutskottet påpekar på samma sätt som vid lagförslag 8 att förhållandet mellan den allmänna lagen och speciallagarna inte tydligt framgår av formuleringen. Utskottet anser att det skulle vara tydligast med en formulering som anger att tillämpning av 73 § i lagen om Finansinspektionen är ett undantag i förhållande till tillämpningen av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På grund av detta föreslår lagutskottet att 9 § preciseras så att det föreskrivs att på överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 

15. Lagen om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

9 kap. Särskilda bestämmelser

4 §. Överklagande.

I 1 och 2 mom. föreskrivs det om överklagande. Enligt den första meningen i 1 mom. får tillsynsmyndighetens beslut överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. För att bestämmelsen i språkligt avseende ska vara enhetlig med den övriga lagstiftningen anser lagutskottet att det är motiverat att i stället för den föreslagna formuleringen hänvisa till beslut som tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag. Utskottet föreslår att det föreslagna 1 mom. ändras i enlighet med detta. 

16. Lagen om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument

11 kap. Överklagande

1 §. Överklagande av finansministeriets beslut.

I 1 mom. finns bestämmelser om överklagande av finansministeriets beslut. Ett beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I 2 mom. föreskrivs det om besvärsrätt i situationer där ett beslut inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen. 

Lagutskottet påpekar att det föreslagna 2 mom. inte innehåller någon bestämmelse som skulle motsvara 8 kap. 8 § 2 mom. i lagförslag 14 om att bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Utskottet föreslår därför att 2 mom. kompletteras med en mening om att bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Dessutom föreslår utskottet av tydlighetsskäl att momentet ändras så att besvär ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol också i de i momentet avsedda situationerna när det ännu inte finns något beslut. 

2 §. Överklagande av Finansinspektionens beslut.

Enligt paragrafens första mening finns bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag i lagen om rättegång i förvaltningsärenden och i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Lagutskottet påpekar på samma sätt som vid lagförslag 8 och 14 att förhållandet mellan den allmänna lagen och speciallagarna inte tydligt framgår av formuleringen. Utskottet anser att det skulle vara tydligast med en formulering som anger att tillämpning av 73 § i lagen om Finansinspektionen är ett undantag i förhållande till tillämpningen av lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På grund av detta föreslår lagutskottet att den första meningen i 2 § preciseras så att det föreskrivs att på överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 

18. Lagen om ändring av statstjänstemannalagen

14 kap. Ändringssökande

57 §.

I paragrafen föreskrivs det om ändringssökande. Enligt den sista meningen i 1 mom. ska ett beslut följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Enligt utskottets uppfattning föreskrivs det i fortsättningen om bestämmelsen i 123 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Utskottet anser att det för att lagstiftningen ska vara tydlig och terminologiskt enhetlig är motiverat att i den sista meningen i 57 § 1 mom. i stället för ordet beslutar i förslaget använda ordet förordnar. Utskottet föreslår att det föreslagna 1 mom. ändras i enlighet med detta. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—7, 9—13 och 17 i proposition RP 55/2019 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 8, 14—16 och 18 i proposition RP 55/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 18 e §, sådan den lyder i lagarna 164/2014 och 648/2014, som följer: 
18 e § 
Att begära omprövning av och söka ändring i fastighetsvärderingsnämndens beslut 
Omprövning får begäras av ett sådant beslut av fastighetsvärderingsnämnden som gäller ett fastighetsvärderarprov. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 16 och 28 § i lagen om Finlands Bank 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 16 § 2 mom. och 28 § 3 mom., av dem 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag 947/2015, som följer: 
16 § 
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan. 
28 § 
Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslut som avses i 2 mom. och förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller utdömande av vite får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett beslut får verkställas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 33 och 33 c § i lagen om Finlands Banks tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 33 § 1 mom. och 33 c § 1 mom., sådana de lyder i lag 891/2018, som följer: 
33 § 
Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en arbetstagares pensionsavgift eller bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 c § 
Den som söker en tjänst får söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvär får dock inte anföras, om 
1) det är republikens president eller bankfullmäktige som har utnämningsbehörighet, 
2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år, 
3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 4 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1207/2014, som följer: 
4 § 
Avbrottsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Verkets avbrottsbeslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från det att beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 73 § i lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 73 §, sådan den lyder i lag 1071/2017, som följer: 
73 § 
Överklagande 
Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av Finansinspektionen får verkställas också utan att det har vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Särskilda bestämmelser gäller för sökande av ändring i beslut som berör Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 9 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 9 § som följer: 
9 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett i denna lag avsett beslut av Finansinspektionen om att påföra tillsynsavgift får begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). Finansinspektionens beslut om att påföra tillsynsavgift får inte överklagas genom besvär. 
Finansinspektionens beslut med anledning av en omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 12 § i lagen om betalningsinstitut 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 12 § 3 mom. som följer: 
12 § 
Beslut om auktorisation 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om auktorisationsbeslutet inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. får sökanden anföra besvär. Besvären anförs och behandlas på samma sätt som vid besvär som gäller avslag på ansökan. Besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 18 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 18 kap. 1 § som följer: 
18 kap. 
Överklagande och straffpåföljder 
1 § 
Överklagande 
Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget överklagande av Finansinspektionens beslut enligt denna lag Utskottet föreslår en ändring tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)Utskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs Slut på ändringsförslaget i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 11 kap. 12 § i denna lag skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 11 kap. 24 § i lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 3 kap. 2 § 1 mom. och 11 kap. 24 §, av dem 11 kap. 24 § sådan den lyder i lagarna 166/2014 och 623/2014, som följer: 
3 kap. 
Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet 
2 § 
Beslut om verksamhetstillstånd 
En ansökan om verksamhetstillstånd ska avgöras inom sex månader från det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet ska dock fattas inom tolv månader från det att ansökan mottagits. Om ett beslut inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla ett beslut om avslag på ansökan. Besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 kap. 
Ersättningsfonden för investerarskydd 
24 § 
Begäran om omprövning och överklagande 
Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag får hos Finansinspektionen begära omprövning av ett beslut som ersättningsfonden fattat i enlighet med denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). 
I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 4 kap. 2 § och 17 kap. 3 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 4 kap. 2 § 3 mom. och 17 kap. 3 § 4 mom. som följer: 
4 kap. 
Beviljande och återkallande av koncession samt begränsning av affärsverksamhet 
2 § 
Förslag till koncessionsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om något förslag till koncessionsbeslut inte har getts inom den tid som föreskrivs i 1 mom. får sökanden anföra besvär. Besvären anförs och behandlas på samma sätt som vid besvär som gäller avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslutsförslag getts eller negativt beslut meddelats. Om beslutsförslaget ges eller det negativa beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutsförslaget eller det negativa beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
17 kap. 
Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland 
3 § 
Beviljande av koncession för en filial 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om koncessionsbeslutet inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 2 mom. får sökanden anföra besvär. Besvären anförs och behandlas på samma sätt som vid besvär som gäller avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 17 kap. 3 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 17 kap. 3 § 1 mom. som följer: 
17 kap. 
Sekretess och överklagande 
3 § 
Överklagande 
Verkets beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 7 kap. 6 § som följer: 
7 kap. 
Särskilda bestämmelser 
6 § 
Överklagande 
Verkets beslut med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Verkets beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 8 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014) 8 § som följer: 
8 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras av verkets beslut enligt denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Verkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 8 kap. 8 och 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 8 kap. 8 och 9 § som följer: 
8 kap. 
Särskilda bestämmelser 
8 § 
Överklagande av finansministeriets beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en värdepapperscentral, ett i 2 kap. 15 § avsett beslut om fastställelse av värdepapperscentralens regler eller ett i 2 kap. 23 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en central motpart inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett beslut om avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
9 § 
Överklagande av Finansinspektionens beslut 
Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag Utskottet föreslår en ändring tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärendenUtskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs Slut på ändringsförslaget i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 9 kap. 4 § 1 och 2 mom. som följer: 
9 kap. 
Särskilda bestämmelser 
4 § 
Överklagande 
Tillsynsmyndighetens beslut Utskottet föreslår en ändring enligt denna lag Slut på ändringsförslaget får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Förvaltningsdomstolen ska när den behandlar ett besvärsärende ge advokatföreningen tillfälle att bli hörd med anledning av besvären och att vid behov lägga fram bevisning och annan utredning, om ärendet gäller en rapporteringsskyldig vars verksamhet övervakas av advokatföreningen enligt 7 kap. 1 § 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 11 kap. 1 § och 2 § 1 mom. som följer: 
11 kap. 
Överklagande 
1 § 
Överklagande av finansministeriets beslut 
Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett beslut enligt 2 kap. 4 § om beviljande av börstillstånd eller ett beslut enligt 3 kap. 7 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvärUtskottet föreslår en ändring  hos Helsingfors förvaltningsdomstol Slut på ändringsförslaget. Besvären anses då avse ett beslut om avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Slut på ändringsförslaget 
2 § 
Överklagande av Finansinspektionens beslut 
Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag Utskottet föreslår en ändring tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om rättegång i förvaltningsärendenUtskottet föreslår en ändring , om inte något annat föreskrivs Slut på ändringsförslaget i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 3 kap. 8, 9 och 11—15 §, 5 kap. 11 och 19 § och 7 kap. 3 § i denna lag skyndsamt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 23 §, sådan den lyder i lag 949/2015, som följer: 
23 § 
Ändringssökande 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, får beslut av regionförvaltningsverket överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 53 § 1 mom., 57 § och 59 § 1 mom., sådana de lyder, 53 § 1 mom. och 59 § 1 mom. i lag 883/2018 och 57 § i lagarna 1059/2016, 1470/2016 och 883/2018, som följer: 
53 § 
Ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde genom vilket statsrådet har sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller beslutat att avstängningen från tjänsteutövning fortfarande ska gälla får överklagas av tjänstemannen genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
57 § 
I ett beslut som gäller en tjänsteman eller som avses i 59 § 1 mom. och som statsrådet eller ett ämbetsverk har fattat får tjänstemannen eller på motsvarande sätt den som söker en tjänst söka ändring genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelser om ändring i ett beslut som en domstol fattat om en domares eller föredragandes bisyssla finns i 23 kap. 1 § i domstolslagen. Besvärstiden när det gäller beslut om uppsägning enligt 27 § 1 mom. i denna lag börjar löpa först från uppsägningstidens utgång. Beslutet ska följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten Utskottet föreslår en ändring förordnar Slut på ändringsförslaget något annat. 
Också en myndighet får, så som föreskrivs i 1 mom., genom besvär söka ändring i ett beslut av en förvaltningsdomstol när beslutet är ett avgörande med anledning av besvär över ett beslut som myndigheten har fattat på grundval av denna lag eller när beslutet är ett avgörande i ett förvaltningstvistemål enligt 27 b eller 56 §. 
I följande beslut som gäller en tjänsteman får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat föreskrivs i lag: 
1) placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket, 
2) beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning, 
3) förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnandet. 
Om ett beslut som avses i 3 mom. 1 eller 3 punkten innebär att placeringsorten för tjänsten ändras, får ändring i beslutet sökas så som föreskrivs i 1 mom. Beslutet ska dock följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
59 § 
Den som söker en tjänst får genom besvär söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.12.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Veikko Vallin saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.