Betänkande
LaUB
7
2018 rd
Lagutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (RP 176/2018 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Outi
Kemppainen
justitieministeriet
specialsakkunnig
Johanna
Hossa
justitieministeriet
lagstiftningsråd
Maarit
Huotari
finansministeriet
jurist
Aila
Heusala
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, enheten för styrning och utveckling av magistrater.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Befolkningsregistercentralen.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar. Lagen ska innehålla de kompletterande nationella bestämmelser om central myndighet och om flerspråkiga standardformulär som tillämpningen av förordningen förutsätter. Dessutom föreslås det att en bestämmelse som hänvisar till förordningen tas in i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. 
Lagarna avses träda i kraft den 16 februari 2019, då förordningen ska tillämpas fullt ut. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen gäller nationell lagstiftning som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av vissa officiella handlingar. Förordningen tillämpas på handlingar utfärdade av myndigheter i en medlemsstat, som ska läggas fram för myndigheterna i en annan medlemsstat och vilkas syfte är att fastställa fakta såsom födelse, dödsfall, namn, äktenskap, föräldraskap eller medborgarskap. Regleringens syfte är att minska mängden administrativa formaliteter kring godkännandet av sådana handlingar och att förenkla förfarandet i gränsöverskridande fall. 
När förordningsutkastet förhandlades ställde sig lagutskottet positivt till förslaget och dess syften (LaUU 17/2013 rd och LaUU 20/2014 rd). De föreslagna nationella kompletterande bestämmelserna är fåtaliga och gäller främst den centrala myndigheten och de flerspråkiga standardformulär som avses i förordningen. Sammantaget anser utskottet att propositionen är behövlig och motiverad och tillstyrker den utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Lagutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 176/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
vice ordförande
Eva
Biaudet
sv
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Ari
Jalonen
blå
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Ville
Tavio
saf
ersättare
Eeva-Maria
Maijala
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Tuokila.
Senast publicerat 20.11.2018 13:57