Betänkande
MiUB
1
2019 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (RP 16/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Ville
Koponen
miljöministeriet
konsultativ tjänsteman
Virpi
Hiltunen
undervisnings- och kulturministeriet
planeringschef
Kimmo
Huovinen
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
verksamhetsledare
Lauri
Lehtoruusu
Finlands studiebostäder rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov ändras så att det maximala understödsbelopp som beviljas enligt den lägsta stödklassen höjs från 10 procent till 15 procent av ett bostadsprojekts godtagbara bygg-, anskaffnings- och ombyggnadskostnader. 
Understöd enligt den lägsta stödklassen kan beviljas för bostadsprojekt där de boende har dåliga bostadsförhållanden och exceptionellt låga inkomster. Understöden stöder i praktiken byggande, anskaffning och ombyggnad av bostäder som är avsedda för framför allt studerande och unga. Syftet med propositionen är att öka produktionen av sådana bostäder för studerande och unga. De övriga understödsvillkoren ändras inte. Understöden beviljas av statens bostadsfonds medel och storleken på fullmakten att bevilja understöd bestäms årligen i samband med statsbudgeten. Propositionen grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 november 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande kommentarer. 
Det är motiverat att höja understödsbeloppet från 10 till 15 procent i enlighet med förslaget. Studentbostäder är i regel små och därför är byggnadskostnaderna i relation till bostädernas storlek högre än genomsnittet. Dessutom är omsättningen på hyresgäster betydligt större än i vanliga hyresbostäder, vilket leder till högre förvaltnings- och underhållskostnader. 
Utskottet noterar att investeringsunderstödet har visat sig vara ett effektivt stöd som främjar bostadsproduktion av hög kvalitet och till skäligt pris för studerande och andra grupper med särskilda behov. Utöver studentbostäder har även ett ökande behov av ungdomsbostäder konstaterats. Stödet till produktionen av student- och ungdomsbostäder bidrar till att tillgodose efterfrågan på hyresbostäder på tillväxtorter och inverkar därför ur hyresgästernas synvinkel positivt på bostadshyrorna. 
Det är bra att investeringsunderstöd kan betalas för både nybyggnad och ombyggnad. Ombyggnadsprojekt kan exempelvis bidra till att kontorsbyggnader som står tomma byggs om till bostäder och till att byggnadernas energiprestanda höjs. Utskottet lyfter fram behovet att framöver särskilt se till att investeringsunderstöden också används på ett sätt som främjar träbyggande och de byggnadsrelaterade klimatmålen i övrigt. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 16/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Ari
Torniainen
cent
ersättare
Hanna
Huttunen
cent
ersättare
Matias
Marttinen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 01-10-2019 09:06