Senast publicerat 16-11-2022 15:00

Betänkande MiUB 12/2022 rd RP 233/2022 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (RP 233/2022 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Mikko Horko 
    social- och hälsovårdsministeriet
  • jurist Rita Lääkkölä 
    Folkpensionsanstalten
  • specialsakkunnig Anna Järvinen 
    SOSTE Finlands social och hälsa rf

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Vuokralaiset VKL ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om allmänt bostadsbidrag ändras. På grund av att priset på uppvärmningsenergi har stigit kraftigt och enligt uppskattningar ytterligare kommer att stiga, kommer beloppet av de uppvärmningskostnader som ska beaktas som boendeutgift och som betalas separat samt underhållsutgifterna för egnahemshus att höjas 2023 för fastställandet av det allmänna bostadsbidraget. Bestämmelser om motsvarande höjning av godtagbara uppvärmningskostnader i fråga om bostadsbidraget för pensionstagare utfärdas genom förordning. 

Samtidigt ska det i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och i lagen om allmänt bostadsbidrag göras en teknisk ändring som gäller utbetalning av bidrag till hyresvärden. Ändringen är en så kallad snabb åtgärd som bestäms av kommittén för social trygghet som statsrådet tillsatte våren 2020. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen och den kompletterande budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med dem. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Den ändring som föreslås i lagen om allmänt bostadsbidrag och som gäller uppvärmningskostnader och underhållsutgifter som berättigar till stöd ska gälla till utgången av 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar, men med följande kommentarer. 

Regeringen föreslår att låginkomsttagare ska kompenseras för det kraftigt höjda priset på uppvärmningsenergi genom att uppvärmningsnormen i det allmänna bostadsbidraget och underhållsnormen för egnahemshus 2023 höjs temporärt med 57 procent. Höjningen gäller enbart 2023. Bestämmelser om motsvarande höjning av godtagbara uppvärmningskostnader i fråga om bostadsbidraget för pensionstagare föreslås bli utfärdade genom förordning. Utskottet välkomnar propositionen för att förbättra betalningsförmågan för låginkomsttagare och hushåll nu när priset på uppvärmningsenergi har stigit exceptionellt mycket. 

Regeringen föreslår dessutom att bestämmelserna ändras så att Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidraget betalas ut direkt till hyresvärden även om bidragstagaren helt eller delvis har försummat att betala hyran för två på varandra följande månader. Enligt den gällande lagen kan bostadsbidrag betalas direkt till hyresvärden endast om betalningen av hyran för två månader har försummats helt och hållet. Enligt de bedömningar som framfördes vid utskottets sakkunnigutfrågning är den föreslagna ändringen välkommen, eftersom man på detta sätt kan förebygga ackumulering av obetalda hyror och på så sätt undvika vräkning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 233/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Pia Lohikoski vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.