Betänkande
MiUB
17
2017 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen (RP 183/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
miljöministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att miljöskyddslagen ändras så att lagen uppfyller de uppdaterade krav som Europeiska unionens lagstiftning ställer i fråga om den lagstiftning som gäller typgodkännande av förbränningsmotorer för arbetsmaskiner. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår att miljöskyddslagen ändras så att lagen uppfyller bestämmelserna i EU:s förordning om typgodkännande av förbränningsmotorer för arbetsmaskiner. I förordningen ställs strängare gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, kolväten, partiklar och kolmonoxid samt föreskrivs för första gången om högsta tillåtna mängd små partiklar för vissa motorer. Kraven är fullständigt harmoniserade med tanke på den inre marknadens funktionsduglighet, nationella avvikelser är således inte tillåtna. 
Trafiksäkerhetsverket Trafi utses till den typgodkännandemyndighet och marknadskontrollmyndighet som förordningen kräver. I propositionen föreslås det adekvata befogenheter för marknadskontrollmyndigheten. Dessutom tas det in behövliga straffbestämmelser i lagen. 
Sammantaget sett anser miljöutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 183/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
blå
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Betänkande
MiUB
17
2017 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen (RP 183/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
miljöministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att miljöskyddslagen ändras så att lagen uppfyller de uppdaterade krav som Europeiska unionens lagstiftning ställer i fråga om den lagstiftning som gäller typgodkännande av förbränningsmotorer för arbetsmaskiner. 
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår att miljöskyddslagen ändras så att lagen uppfyller bestämmelserna i EU:s förordning om typgodkännande av förbränningsmotorer för arbetsmaskiner. I förordningen ställs strängare gränsvärden för utsläpp av kväveoxider, kolväten, partiklar och kolmonoxid samt föreskrivs för första gången om högsta tillåtna mängd små partiklar för vissa motorer. Kraven är fullständigt harmoniserade med tanke på den inre marknadens funktionsduglighet, nationella avvikelser är således inte tillåtna. 
Trafiksäkerhetsverket Trafi utses till den typgodkännandemyndighet och marknadskontrollmyndighet som förordningen kräver. I propositionen föreslås det adekvata befogenheter för marknadskontrollmyndigheten. Dessutom tas det in behövliga straffbestämmelser i lagen. 
Sammantaget sett anser miljöutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 183/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
blå
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 27.9.2019 13:45