Senast publicerat 08-05-2021 12:50

Betänkande MiUB 2/2019 rd RP 72/2019 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde (RP 72/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsdirektör Riitta Rönn 
  miljöministeriet
 • lagstiftningsråd Virpi Korhonen 
  justitieministeriet
 • justitieråd Kari Tornikoski 
  högsta förvaltningsdomstolen
 • specialsakkunnig Tapani Veistola 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • ​Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att 29 lagar inom miljöministeriets förvaltningsområde ändras så att bestämmelserna om ändringssökande särskilt i fråga om besvärstillstånd harmoniseras med den lag om rättegång i förvaltningsärenden som träder i kraft vid ingången av 2020. Redan för närvarande omfattas de allra flesta förvaltningsbesluten som fattas inom miljöministeriets förvaltningsområde av besvärstillstånd när ändring i en förvaltningsdomstols beslut söks hos högsta förvaltningsdomstolen, vilket det uttryckligen föreskrivs om i varje speciallag. Eftersom besvärstillståndsförfarandet kommer att bli huvudregel i den ovannämnda allmänna lagen, ändras speciallagarnas bestämmelser om besvärstillstånd till allmänna hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

På grund av lagändringarna kommer vissa nya ärendegrupper att börja omfattas av besvärstillstånd, såsom beslut som gäller återkrav av stöd och sanktionsliknande beslut i enlighet med lagarna om stöd för boende samt vissa beslut i enlighet med naturvårdslagen och avfallslagen. 

Det föreslås dessutom att terrängtrafiklagen ändras så att en kommun ska kunna ta ut en avgift i tillståndsärenden som gäller tävlingar och övningar. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Genom ändringarna enligt propositionen samordnas i huvudsak bestämmelserna om ändringssökande i olika lagar. Förfarandet med besvärstillstånd utvidgas samtidigt när ärenden som omfattas av lagstiftningen inom miljöministeriets förvaltningsområde och som behandlats av en förvaltningsdomstol överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Genom ändringarna fortsätter utvecklingen av förvaltningsprocessen i fråga om införandet av besvärstillstånd, och den avvikande fria besvärsrätten ska uteslutande gälla ärenden där det finns särskilda grunder för den. Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande kommentarer. 

Största delen av bestämmelserna om besvärstillstånd enligt den allmänna linjen inom förvaltningsprocessen har genomförts redan tidigare inom miljöministeriets förvaltningsområde. Nu utökas eller utvidgas besvärstillståndsförfarandet så att det i större utsträckning gäller de statliga och kommunala myndigheternas överklagbara förvaltningsbeslut. 

Utskottet konstaterar att ändringarna ligger i linje med det allmänna målet att bidra till utvecklingen av högsta förvaltningsdomstolens ställning och uppgifter som högsta domstol som styr förvaltningsprocessen. Den bredare räckvidden för systemet med besvärstillstånd väntas inte försvaga rättstryggheten, eftersom det rör sig om ändringssökande i andra instans och besvärstillstånd ska beviljas om 1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen, 2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller 3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd. Utskottet framhåller att det är fråga om laglighetsprövning och att besvärstillstånd alltid ska beviljas när någon av grunderna uppfylls. Utskottet understryker vidare att syftet med systemet med ändringssökande är att säkerställa att avgörandena är lagenliga, inte att erbjuda olika metoder att protestera mot ett projekt enligt ett lagligt beslut. 

Besvärstillståndssystemet syftar till att göra det möjligt för högsta förvaltningsdomstolen att bättre än i nuläget koncentrera sig på krävande rättsfrågor och på att sörja för en samordnad rättspraxis. Sammantaget väntas de föreslagna ändringarna förbättra parternas rättstrygghet eftersom de ger högsta förvaltningsdomstolen möjlighet att inrikta sina resurser på ärenden som är viktiga med tanke på lagtillämpningen och en samordnad rättspraxis samtidigt som det ska gå snabbare att få ett lagakraftvunnet avgörande. 

De föreslagna ändringarna anses enligt propositionsmotiven inte ha direkta miljökonsekvenser. Med hänvisning till sitt tidigare betänkande om utvidgning av systemet med besvärstillstånd (MiUB 14/2017 rd—RP 43/2017 rd) anser utskottet dock att det är viktigt med en bedömning av de sammantagna konsekvenserna av de ändringar som i miljölagstiftningen gjorts i förfarandena för medinflytande för att säkerställa att enskilda lagändringar, inklusive höjningarna av rättegångsavgifterna, inte heller som helhet betraktat har någon betydande negativ inverkan på parternas rättssäkerhet eller rätt till inflytande eller på miljön. Enligt regeringsprogrammet ska naturvårdslagstiftningen revideras utifrån en utvärdering. I det sammanhanget finns det skäl att också se över besvärsrättens omfattning. 

DETALJMOTIVERING

Lag om ändring av terrängtrafiklagen. 31 §. Ändringssökande.

Utskottet gör en lagteknisk korrigering i den föreslagna paragrafen. 

Lag om ändring av 8 § i lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi (38/2015).

I sitt svar till utskottet föreslår miljöministeriet att också den bestämmelse om ändringssökande som ingår i lagen om godkännande av utbildare för installatörer av energisystem som använder förnybar energi ska ändras på samma sätt som enligt propositionen i övrigt. Utskottet föreslår således att ett nytt lagförslag godkänns med ändringar som motsvarar de justeringar som gjorts i de övriga lagförslagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—9 och 11—29 i proposition RP 72/2019 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 10 i proposition RP 72/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 30. (Utskottets nya lagförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 190 § 1 och 4 mom., 195 §, 196 § 2 mom., 199 § 2 mom., 207 § och 208 § 1 mom., av dem 190 § 1 mom. sådant det lyder i lag 823/2019, 190 § 4 mom. och 195 § sådana de lyder i lag 974/2017 och 207 § sådan den lyder i lag 802/2015, som följer: 
190 § 
Sökande av ändring 
I ett beslut som en myndighet har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I beslut om godkännande av kommunala miljöskyddsföreskrifter och taxan för behandlingsavgifter får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen (410/2015). Den statliga tillsynsmyndigheten har rätt att söka ändring i beslut som gäller kommunala miljöskyddsföreskrifter. 
195 § 
Sökande av ändring i vissa fall 
Över myndighetsbeslut som gäller typgodkännande samt över Säkerhets- och kemikalieverkets beslut enligt 162 § att utfärda eller återkalla ett certifikat får besvär anföras på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Parter får begära omprövning av beslut som fattats av sådana besiktningsorgan och motsvarande inrättningar som avses i 26 § 2 mom., på det sätt som anges i förvaltningslagen. I ett beslut genom vilket en begäran om omprövning har avslagits får ändring sökas i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Den som är missnöjd med bedömningen av kompetens som har visats i en yrkesinriktad examen i enlighet med 159 § 2 mom. får söka ändring i bedömningen på det sätt som anges i lagen om yrkesutbildning. 
Den vars kompetens har bedömts får, på det sätt som anges i förvaltningslagen, begära omprövning av ett beslut om utfärdande av intyg som ett av Säkerhets- och kemikalieverket eller Finlands miljöcentral godkänt sakkunnigt organ har fattat med stöd av 159 §. I ett beslut genom vilket en begäran om omprövning har avslagits får ändring sökas i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
196 § 
Hörande med anledning av besvär över ett beslut om miljötillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vasa förvaltningsdomstol ska dessutom med anledning av besvär som har anförts av sökanden ge de parter som saken speciellt berör samt de myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande med anledning av besvären, om detta inte är uppenbart onödigt. I fråga om hörande med anledning av besvär ska i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden iakttas. Information om att besvär har anförts ska för avgivande av bemötande ges på det sätt som anges i förvaltningslagen. Samtidigt ska det meddelas var besvärshandlingarna är framlagda samt vart bemötandena kan lämnas inom den tid som satts ut för avgivande av bemötande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
199 § 
Inledande av tillståndspliktig verksamhet oberoende av överklagande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillståndsmyndigheten kan bevilja rätt att inleda verksamheten under de förutsättningar som anges i 1 mom. också på särskild ansökan som lämnats in senast 14 dagar efter besvärstidens utgång. Tillsynsmyndigheterna och de som sökt ändring i tillståndsbeslutet ska höras om ansökan. Därefter ska ett beslut fattas utan dröjsmål. Ändring i beslutet får sökas hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett beslut genom vilket den rätt som avses i 1 mom. har beviljats ska utan dröjsmål sändas till Vasa förvaltningsdomstol och till dem som sökt ändring. 
207 § 
Hörande av vittnen 
Den statliga miljötillståndsmyndigheten kan, om det av särskilda skäl behövs, höra ett vittne muntligen under försäkran samt en part muntligen. Parterna ska ges tillfälle att närvara då ett vittne eller en part hörs, och de har rätt att ställa frågor samt uttala sin åsikt om vittnets eller partens berättelse. I fråga om vittnesarvoden tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
208 § 
Ersättning för kostnader i ersättningsärenden 
När det gäller ersättning för parternas kostnader i ett ersättningsärende som avses i 13 kap. tillämpas vad som i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs om ersättning för rättegångskostnader. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 137 § i avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen (646/2011) 137 §, sådan den lyder i lag 1062/2015, som följer: 
137 § 
Överklagande 
Ett beslut som en myndighet har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. Besvär över den avgift som tas ut för behandlingen av ärendet får anföras på samma sätt som besvär över huvudsaken. 
Besvär över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av den berörda verksamheten bedrivs, utom när det gäller beslut som fattats med stöd av 96, 97 och 99 § eller sådana beslut med anledning av förseelser och försummelser av i nämnda paragrafer avsedda skyldigheter som avses i 126 eller 133 §. Besvär över beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har fattat med stöd av 103, 106, 107, 126, 128 eller 133 § anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den person eller den sammanslutning som beslutet i huvudsak gäller har sin hemkommun respektive hemort. Besvär över ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med stöd av 7 § 2 mom. anförs hos Vasa förvaltningsdomstol. 
Beslut som en kommun har fattat om godkännande av kommunala avfallshanteringsföreskrifter och om avfallstaxan samt beslut som kommunen har fattat med stöd av 37 § och 43 § 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen. Ålägganden som en kommunal tjänsteinnehavare har meddelat med stöd av 126 § 3 mom. i denna lag får inte överklagas separat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 28 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) 28 § som följer: 
28 § 
Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut 
Beslut som tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut av tillsynsmyndigheten ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 17 § i lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) 17 § som följer: 
17 § 
Ändringssökande samt verkställighet av beslut 
Ändring i ett beslut som Energimyndigheten har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Energimyndighetens beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Ett beslut där försummelseavgift enligt 15 § eller påföljdsavgift enligt 16 § påförs eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011) 13 §, sådan den lyder i lag 1064/2015, som följer: 
13 § 
Ändringssökande 
Ett beslut som Finlands miljöcentral eller ackrediteringstjänsten FINAS har fattat får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 13 § i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) 13 § som följer: 
13 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som gäller utredning av föroreningsgraden på ett område och sanering av området får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012) 7 § 1 och 4 mom., 8 och 9 §, 12 § 3 mom. och 16 §, av dem 16 § sådan den lyder i lag 127/2013, som följer: 
7 § 
Tillträde till annans transportnät 
Om den som driver ett transportnät och den som avskiljer koldioxid inte kan enas om tillträdet till ett transportnät för koldioxid, kan Energimyndigheten på ansökan bevilja den som avskiljer koldioxid rätt att ansluta sig till transportnätet och använda det för transport av koldioxid. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Energimyndighetens beslut ska innehålla behövliga villkor som gäller anslutning till nätet och inmatning av koldioxid i nätet. I beslutet ska samtidigt fastställas en ersättning för de kostnader som den som driver nätet har för anslutningen till transportnätet och bestämmas om grunderna för den ersättning som ska betalas för transporttjänsterna. I ersättningen ska ingå avkastning på kapitalet. Ersättningen för transporttjänsterna, inklusive avkastningen på kapitalet, ska vara skälig. 
8 § 
Ändring av transportnät 
Energimyndigheten kan på ansökan av den som avskiljer koldioxid ålägga den som driver ett transportnät att göra de ändringar av transportnätet som föranleds av att den som avskiljer koldioxid ansluter sig till transportnätet eller av att behovet av transport av koldioxid har ökat. Detta förutsätter att den som avskiljer koldioxid förbinder sig att svara för de kostnader som ändringsarbetena medför. Ändringarna får inte medföra risk för förorening av miljön. 
På ansökan tillämpas det som i 7 § 2 mom. föreskrivs om ansökan. På Energimyndighetens beslut tillämpas det som i 7 § 4 mom. föreskrivs om beslut. 
9 § 
Ändring av beslut som gäller transportnät 
Energimyndigheten kan ändra ett beslut som avses i 7 och 8 §, om omständigheterna eller behoven av att transportera koldioxid har förändrats väsentligt. Om den som fått tillträde till ett transportnät inte börjar använda nätet inom skälig tid eller försummar sina skyldigheter i samband med användningen av nätet, kan tillträdet återkallas. 
12 § 
Myndigheternas uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Energimyndigheten svarar för tillsynen över att villkor och ålägganden som gäller tillträde till transportnät iakttas. 
16 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen och Energimyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. 
Ändring i beslut som Energimyndigheten har meddelat med stöd av 7–9 § får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelser om handläggningen av ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). Ändring i marknadsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 61 § 1, 2 och 4 mom. samt 62 §, sådana de lyder, 61 § 1, 2 och 4 mom. i lag 1059/2015 och 62 § i lagarna 1059/2015 och 978/2017, som följer: 
61 § 
Besvär 
Ett beslut av miljöministeriet med stöd av 50 § 3 mom. eller 52 § 2 mom. samt ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Andra beslut av miljöministeriet samt beslut av Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet eller en närings-, trafik- och miljöcentral och beslut som en kommunal myndighet fattat med stöd av 26 eller 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. När besvär anförs över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut är den behöriga förvaltningsdomstolen dock den förvaltningsdomstol inom vars domkrets största delen av området i fråga är beläget. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beträffande besvär iakttas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
62 § 
Besvär över förvaltningsdomstolens beslut 
Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
I fråga om besvärsrätten gäller 61 § 3 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 37 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 37 § som följer: 
37 § 
Sökande av ändring i beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) söka ändring genom besvär i beslut som avses i 13 § samt i beslut som fattats med stöd av 36 § om avslag på den projektansvariges framställning. Om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av projektet i fråga är belägen. 
I beslut som avses i 13 § får ändring annars inte sökas genom separata besvär. Den som har rätt att söka ändring i ett tillståndsbeslut får dock i samma ordning och sammanhang som besvär anförs över tillståndsbeslutet söka ändring i ett beslut genom vilket det konstateras att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning inte är behövligt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av terrängtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 26 § 1 mom. samt 31 §, av dem 31 § sådan den lyder i lag 1060/2015, samt 
fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1018/1996 och 550/2014, ett nytt 4 mom. som följer: 
26 § 
Olovligt stannande och olovlig parkering av fordon 
För olovligt stannande eller olovlig parkering av ett motordrivet fordon enligt 4 § 1 mom. på annans mark kan felparkeringsavgift påföras enligt lagen om parkeringsövervakning (727/2011). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
30 § 
Tillstånd till tävlingar och övningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunen kan ta ut en avgift för tillstånd som avses i 1 och 2 mom. Den avgift som kommunen tar ut får motsvara högst kommunens totala kostnader för prestationen. Grunderna för avgifterna till kommunen anges närmare i en taxa som antas av kommunen. 
31 § 
Ändringssökande 
I ett sådant beslut av en kommunal myndighet som avses i 30 § får Utskottet föreslår en ändring omprövning begäras Slut på ändringsförslaget på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I andra beslut av en kommunal myndighet än sådana som avses i 30 § får ändring sökas på det sätt som anges i kommunallagen (410/2015). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 30 a § i lagen om friluftsliv 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om friluftsliv (606/1973) 30 a §, sådan den lyder i lag 1343/1994, som följer: 
30 a § 
Ändring i beslut som kommunens myndighet för campingområden har fattat med stöd av 3 kap. får sökas genom besvär i förvaltningsdomstol med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 22 § i förköpslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förköpslagen (608/1977) 22 §, sådan den lyder i lag 1067/2015, som följer: 
22 § 
Köparen och säljaren får överklaga ett beslut som avses i 9 § 1 mom. genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i kommunallagen. 
Kommunens beslut om att inte utnyttja sin förköpsrätt får inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) 18 §, sådan den lyder i lag 1065/2015, som följer: 
18 § 
Ett beslut som fattats av kommunen med stöd av 14 § samt ett beslut enligt 15 § genom vilket tillsynsmyndighet utsetts eller dess uppgifter delegeras samt ett beslut enligt 14 b § om godkännande av en taxa får överklagas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen. 
Andra beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Innan ändring söks i ett beslut om fastställande av avgifter enligt 14 b § 1–3 mom. ska den betalningsskyldige senast 14 dagar efter det att inbetalningskortet erhållits framställa anmärkning hos den kommunala myndighet som fattar beslut om uttagande av avgifter. Ett nytt beslut ska fattas med anledning av anmärkningen och ett nytt inbetalningskort sändas till den betalningsskyldige. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 36 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) 36 §, sådan den lyder i lag 1262/2014, som följer: 
36 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som ett organ fattat om en ansökan får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Andra beslut som har fattats med stöd av denna lag och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som gäller återkallande av typgodkännande, återkallande av kontrollintyg eller återkallande av certifikat för tillverkningskontroll ska iakttas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 26 § i lagen om energicertifikat för byggnader 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) 26 §, sådan den lyder i lag 1066/2015, som följer: 
26 § 
Ändringssökande 
När det gäller beslut av den som konstaterar behörigheten får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Beslut av miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet samt beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 21 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 21 § som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral om skyddande av en byggnad får ändring sökas hos miljöministeriet. 
I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral om förbud mot äventyrande av byggnadsarvet får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Behörig förvaltningsdomstol är den inom vars domkrets byggnaden är belägen. 
I fråga om sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 39 § i aravalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aravalagen (1189/1993) 39 §, sådan den lyder i lag 1061/2016, som följer: 
39 § 
Ändringssökande 
En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning av ett beslut som meddelats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Statskontoret eller kommunen, eller av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd. Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga. 
Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får dock inte överklagas genom besvär om det är fråga om 
1) ett sådant beslut av en kommunal myndighet som gäller ett beslut som kommunen fattat med stöd av 8, 12 eller 16 §, 17 § 4 mom., 20 eller 26 §, 
2) ett sådant beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet som gäller ett beslut som centralen fattat med stöd av 5, 8, 16, 26 eller 32 §, 
3) ett sådant beslut av Statskontoret som gäller ett beslut som Statskontoret fattat med stöd av 12 §, 17 § 4 mom., 20, 26, 31 eller 38 §. 
I fråga om kommunens beslut enligt 3 § 2 mom. om objekt för vilka lån beviljas får omprövning inte begäras eller besvär anföras separat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån (1023/2002) 12 §, sådan den lyder i lag 1046/2015, som följer: 
12 § 
Ändringssökande 
När det gäller Statskontorets beslut får sökanden begära omprövning på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 21 § i aravabegränsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aravabegränsningslagen (1190/1993) 21 §, sådan den lyder i lag 1714/2015, som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning av ett beslut som meddelats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Statskontoret eller kommunen, eller av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd. Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga. 
Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning i ärenden som gäller val eller godkännande av en hyresgäst får dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsrättsbostäder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 54 §, sådan den lyder i lag 1047/2015, som följer: 
54 § 
Besvär 
Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut som gäller godkännande av en bostadsrättshavare eller av en mottagare vid en överlåtelse får dock överklagas genom besvär endast i det fall att den ändringssökandes ansökan har avslagits på grund av att denne inte uppfyller förutsättningarna för bostadsrättshavare eller mottagare eller om felaktigt förfarande har åsamkat honom eller henne skada. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån (511/2005) 6 §, sådan den lyder i lag 1049/2015, som följer: 
6 § 
Ändringssökande 
Den som har lämnat in anmälan får begära omprövning av Statskontorets beslut på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982) 11 a §, sådan den lyder i lag 1050/2015, som följer: 
11 a § 
En sökande får begära omprövning av ett beslut i ett ärende som avses i 11 § på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) 14 §, sådan den lyder i lag 1051/2015, som följer: 
14 § 
Ändringssökande 
En sökande får begära omprövning av ett beslut av kommunen eller Statskontoret på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga. 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett ärende som avses i 8 § i denna lag får omprövningsbeslutet dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) 16 §, sådan den lyder i lag 1052/2015, som följer: 
16 § 
Ändringssökande 
En sökande får begära omprövning av ett beslut av Statskontoret på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) 16 §, sådan den lyder i lag 1053/2015, som följer: 
16 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av Statskontoret får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett ärende som avses i 3 § 1 mom. i denna lag får omprövningsbeslutet dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder (291/2005) 6 §, sådan den lyder i lag 1055/2015, som följer: 
6 § 
Ändringssökande 
En sökande får begära omprövning av ett beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller Statskontoret på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) 17 §, sådan den lyder i lag 1056/2015, som följer: 
17 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller Statskontoret får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett ärende som avses i 4 § i denna lag får omprövningsbeslutet dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av 41 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 41 §, sådan den lyder i lag 470/2018, som följer: 
41 § 
Ändringssökande 
En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning av ett beslut som meddelats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Statskontoret eller kommunen, eller av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd. Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga. 
Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning i ärenden som gäller val eller godkännande av hyresgäster och beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i ärenden enligt 8 och 10 a § får dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av 30 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) 30 § som följer: 
30 § 
Ändringssökande 
En sökande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) begära omprövning av ett beslut som meddelats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Statskontoret eller kommunen, eller av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd. Omprövning av ett beslut av en tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd begärs dock hos kommunstyrelsen eller nämnden i fråga. 
Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning i ärenden som gäller val eller godkännande av hyresgäster och beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i ärenden enligt 8 §, 13 § 1 och 2 mom., 14 § eller 17 § 2 mom. får dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

Utskottet föreslår en ändring 30. Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring Lag Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring om ändring av 8 § i lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi (38/2015) (ny) Slut på ändringsförslaget 

Utskottet föreslår en ändring I enlighet med riksdagens beslut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ändras Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  i lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi (38/2015) 8 § som följer: Slut på ändringsförslaget 
8 § 
Omprövning av ett beslut som avses i 3 och 4 § får begäras hos Energimyndigheten på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
Beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i Utskottet föreslår en ändring lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) Slut på ändringsförslaget
Beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande av utbildare får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i Utskottet föreslår en ändring lagen om rättegång i förvaltningsärenden Slut på ändringsförslaget. Utskottet föreslår en strykning Över förvaltningsdomstolens beslut som gäller godkännande av en utbildare får besvär dock anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Slut på strykningsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag träder i kraft den  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Hanna Huttunen cent 
 
ersättare 
Jouni Kotiaho saf 
 
ersättare 
Pirkka-Pekka Petelius gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.