Direkt till innehållet

MiUB 21/2018 rd

Senast publicerat 01-09-2020 08:31

Betänkande MiUB 21/2018 rd RP 268/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

Miljöutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen (RP 268/2018 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsrådOiliRahnasto
  miljöministeriet
 • lagstiftningsrådJariSalila
  justitieministeriet
 • juristMarkoNurmikolu
  ​Finlands Kommunförbund
 • ledande expertSatuRäsänen
  Finlands näringsliv rf
 • miljöjuristPasiKallio
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • arbets- och näringsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att miljöskyddslagen och vattenlagen ändras. Syftet är att främja elektronisk behandling av de ärenden som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen. Procedurbestämmelserna i lagarna ändras för att uppfylla e-tjänstbehoven. Samtidigt beaktas uppdateringen av kungörelsebestämmelserna i förvaltningslagen. Dessutom ändras vissa bestämmelser i miljöskyddslagen och vattenlagen som överlappar bestämmelserna i förvaltningslagen. 

I miljöskyddslagen och vattenlagen kommer e-tjänster och digitala tjänster att prioriteras. Handlingar enligt miljöskyddslagen och vattenlagen ska i första hand lämnas in elektroniskt till myndigheten. Myndigheternas och kommunernas fysiska anslagstavlor kommer att slopas och informationen delges i stället elektroniskt via datanätet. Vid förfaranden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen delges ärendet genom offentlig kungörelse på det sätt som det föreskrivs i de nya bestämmelserna om offentlig kungörelse i förvaltningslagen. På samma sätt kommer i fortsättningen beslut som har fattats i ett förfarande enligt miljöskyddslagen och vattenlagen att delges elektroniskt genom offentlig kungörelse enligt förvaltningslagen. 

Tillämpningsområdet för anmälningsförfarandet vid placering av ledningar enligt vattenlagen föreslås delvis bli utvidgat. Dessutom görs det vissa ändringar i själva anmälningsförfarandet. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslaget, men med vissa ändringar. 

Regeringen föreslår att e-tjänster ska var den primära kontaktformen för att ansöka om tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Om verksamhetsutövaren är en fysisk person, kan handlingarna lämnas in i pappersform. Utskottet ställer sig bakom det effektivitetshöjande förslaget och framhåller att miljömyndigheterna måste fortsätta utveckla de elektroniska tjänsterna långsiktigt. Dessutom är det viktigt att skyldigheten att använda e-tjänster inte heller gäller andra berörda parter eller allmänheten. Åsikter och anmärkningar får alltså fortfarande lämnas in på papper till myndigheterna. 

Vidare stryks hänvisningarna till den gamla lagen om offentlig kungörelselag i både miljöskyddslagen och vattenlagen och bestämmelserna om offentlig kungörelse samordnas med den nya 62 a § i förvaltningslagen. Den 6 februari i år godkände förvaltningsutskottet lagförslagen i en proposition med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken (RP 239/2018 rd – FvUB 29/2018 rd). Ändringarna i förvaltningslagen moderniserar lagstiftningen om offentlig delgivning och offentlig kungörelse. Publicering på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet ska i fortsättningen vara den primära formen vid den här typen av delgivning samtidigt som man avstår från fysiska anslagstavlor. Vid offentlig delgivning ska Officiella tidningen inte längre vara det primära mediet. Ett meddelande om att en handling finns framlagd ska publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet och vid behov i den tidning där mottagaren bäst kan antas få information om saken. Förvaltningslagen får också en ny bestämmelse om offentlig kungörelse och samtidigt upphävs lagen om offentlig kungörelse från 1925. Även offentliga kungörelser ska i första hand verkställas genom att de och de handlingar som kungörs publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet. I förekommande fall ska kungörelsen också publiceras i en tidning som utkommer i det område som påverkas av ärendet eller på något annat sätt som myndigheten bestämmer. 

Enligt propositionen ska offentliga kungörelser i första hand verkställas genom att de och de handlingar som kungörs publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet och i förekommande fall också i en tidning som utkommer i det område som påverkas av ärendet. Utskottet understryker att publicering i en tidning spelar en stor roll, i synnerhet vid miljöärenden av stor relevans. Offentlig kungörelse verkställs på grundval av specialbestämmelser som avviker från förvaltningslagen, särskilt när miljöreglering genomförs på administrativ väg, eftersom besluten i dessa fall ofta gäller ett stort antal fysiska eller juridiska personer. Det kan därför anses mycket befogat att ha kvar de allmänna bestämmelserna om offentlig kungörelse vid sidan av bestämmelserna om offentlig delgivning. 

Regeringen föreslår att anslagsförfarandet för beslut frångås. I stället införs ett förfarande enligt 62 a § i förvaltningslagen, som innebär att beslut delges genom offentlig kungörelse. Beslutet och kungörelsen ska publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet. De som har rätt att överklaga anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att beslutet publicerades. Tiden för att överklaga börjar därmed löpa en vecka senare än enligt de gällande bestämmelserna. Utskottet ser detta som positivt. 

Propositionen förbättrar allmänhetens möjligheter att få information och delta inom miljöförvaltningen, när kungörelser kommer att publiceras på myndighetens webbplats i stället för på en fysisk anslagstavla. Handlingar och dokument finns tillgängliga oberoende av tid och rum och allmänheten får tillgång till moderna myndighetskontakter. Trots det vill utskottet understryka behovet av att säkerställa att myndigheterna har tydliga och lätt tillgängliga webbplatser för att det ska vara enkelt att ha kontakt med dem och tillgången till information vara tryggad. 

Enligt utskottet är det extra viktigt ur ett kundperspektiv att bestämmelserna är entydiga vad beträffar när ett beslut anses ha delgivits, när tiden för överklagande börjar löpa och när den sista möjliga tidpunkten för att överklaga infaller. Normalt har myndighetsbeslut alltid en besvärsanvisning med konkret information efter själva beslutet. Det är en praxis som gärna får fortsätta, påpekar utskottet. 

Avslutningsvis framhåller utskottet att det vanligen ställer till med problem med deltaganderätten om tiden för att överklaga infaller i semestertider. Myndigheterna bör således satsa på övergripande arbetsplanering för att undvika att ett stort antal kungörelser huvudsakligen publiceras strax före normala semestertider, exempelvis vid jul eller midsommar.  

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av miljöskyddslagen

44 §. Delgivning av och information om tillståndsansökan.

Utskottet föreslår en teknisk precisering i 1 mom. Bestämmelsen ska tala om webbplats i stället för datanät. Dessutom föreslår utskottet att ordet ”senast” stryks eftersom det annars är öppet när uppgifterna ska raderas. 

85 §. Delgivning av och information om tillståndsbeslut.

Utskottet föreslår samma ändring i 1 mom. som i 44 §. Dessutom preciseras 3 mom. för att det ska framgå att det är information om beslutet som avses.  

115 e §. Förvaltningsförfarande i anmälningsärenden.

Utskottet föreslår att också 115 e § ändras på grund av den aktuella propositionen. Riksdagen har antagit proposition RP 94/2018 rd, där miljöskyddslagen får en ny 115 e §. I 1 mom. hänvisar paragrafen till 84 § som upphävs och till 85 § som ändras i den nu aktuella propositionen. Följaktligen måste paragrafen ändras. Utskottet föreslår att ordet information ändras till delgivning i 4 punkten. I 6 punkten ändrar utskottet tillståndsbeslut till delgivning och 84 § till 85 §. I 7 punkten ändras information till publicering och i 8 punkten ändras paragrafhänvisningen till 85 § 3 mom. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 268/2018 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 268/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i miljöskyddslagen (527/2014) 84 §, 
ändras 39 och 44 §, 47 § 3 mom., 85 §, 95 § 1 mom., 96 §, 99 § 4 mom., Utskottet föreslår en ändring 115 e § 1 mom., Slut på ändringsförslaget 118 § 1 mom., 119 §, 122 § 2 mom., 136 § 2 mom., 192 §, 196 § 1 mom., 197 § 2 mom., 200 § och 214 § 2 mom., 
av dem 39 § sådan den lyder i lag 256/2017 Utskottet föreslår en strykning samt Slut på strykningsförslaget 96 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 423/2015 Utskottet föreslår en ändring samt 115 e § i lag 1166/2018 Slut på ändringsförslaget, och 
fogas till lagen en ny 85 a § som följer: 
39 § 
Tillståndsansökan 
Tillståndsansökan ska lämnas in till den behöriga tillståndsmyndigheten elektroniskt. Om verksamhetsutövaren är en fysisk person, kan tillståndsansökan och dess bilagor lämnas in på papper. Exemplar av ansökningshandlingarna ska lämnas in på papper på myndighetens begäran, om det behövs för behandlingen av ärendet. 
Till ansökan ska det fogas för tillståndsprövningen behövlig utredning om verksamheten och dess konsekvenser, om parterna och om andra relevanta omständigheter. Om ansökan gäller verksamhet som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), ska det till ansökan före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning enligt den lagen samt kontaktmyndighetens motiverade slutsats om denna. Till ansökan ska det dessutom vid behov fogas en sådan bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen (1096/1996). 
Den som upprättar ansökan ska ha tillräcklig sakkunskap. Av ansökan ska det vid behov framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de uppgifter som lämnats grundar sig. 
Närmare bestämmelser om ansökans innehåll, om elektronisk ansökan och om utredningar som behövs för tillståndsprövningen och som ska fogas till ansökan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
44 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökan 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse delge ansökan om miljötillstånd med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska dock finnas framlagda i minst 30 dagar. Kungörelsen och ansökningshandlingarna kan trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens placeringsort. De personuppgifter som ska publiceras på en myndighets webbplats ska raderas från Utskottet föreslår en ändring webbplatsen Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning datanätet senast  Slut på strykningsförslagetnär beslutet har vunnit laga kraft. 
Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen (410/2015) också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. Kungörelsen ska delges separat de parter som saken särskilt berör. Den statliga tillståndsmyndigheten ska på sin webbplats publicera ett för allmänheten avsett sammandrag av tillståndsansökan. 
När det gäller att delge information till ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet tillämpas 11 kap. 11 § 2 mom. i vattenlagen. 
Närmare bestämmelser om kungörelse och offentliggörande av kungörelse samt om annat lämnande av information om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
47 § 
Gemensam behandling av ansökningar enligt vattenlagen och miljötillståndsansökningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De ärenden som avses i 1 mom. ska behandlas enligt det förfarande som anges i vattenlagen, med beaktande av vad som i denna lag eller med stöd av den föreskrivs om tillståndsansökans och beslutets innehåll. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
85 § 
Delgivning av och information om tillståndsbeslut 
Tillståndsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse delge tillståndsbeslutet med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om kungörelsens innehåll i 62 a § i förvaltningslagen ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas tiden för anförande av besvär över beslutet. Kungörelsen och tillståndsbeslutet ska finnas framlagda under minst den tid inom vilken beslutet kan överklagas genom besvär. Kungörelsen och tillståndsbeslutet får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet innehålla verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetens placeringsort. De personuppgifter som ska publiceras på en myndighets webbplats ska raderas från Utskottet föreslår en ändring webbplatsen Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning datanätet senast  Slut på strykningsförslagetnär den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och när de åtgärder enligt 94 § som hänför sig till upphörandet av verksamheten har vidtagits. 
Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Dessutom ska information om offentliggörande av kungörelsen publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten, om inte ärendet är av ringa betydelse eller publicering annars är onödig. 
Tillståndsbeslutet ska skickas till sökanden och dem som uttryckligen har begärt det samt till tillsynsmyndigheterna och de myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Beslutet ska dessutom skickas för kännedom till de myndigheter av vilka utlåtande om ansökan har begärts. Det beslut genom vilket en tillståndsansökan som gäller en elproduktionsanläggning har avslagits ska sändas till arbets- och näringsministeriet. De som har framställt en anmärkning eller uttryckt en åsikt i ärendet eller särskilt har bett om att bli underrättade samt de som enligt 44 § 2 mom. har delgivits kungörelsen om tillståndsansökan separat ska dessutom underrättas om Utskottet föreslår en strykning att  Slut på strykningsförslagetbeslutetUtskottet föreslår en strykning  meddelats Slut på strykningsförslaget. Om en anmärkning har undertecknats av flera, kan information om att beslutet meddelats skickas till endast den första undertecknaren. 
85 a § 
Informationstjänst för miljötillståndsärenden 
Den statliga tillståndsmyndigheten ska på sin webbplats publicera information om ett anhängiggjort miljötillståndsärende, ett delgivet miljötillståndsärende och dess kungörelsehandlingar samt ett beslut i ett miljötillståndsärende (informationstjänst för miljötillståndsärenden) för att säkerställa tillgången till miljöinformationen. I informationstjänsten för miljötillståndsärenden där sådana uppgifter som avses i 222 § publiceras kan uppgifter sökas genom avgränsad sökning med verksamhetsutövarens namn, projekttypen eller kommunen i fråga eller ett visst tidsintervall som sökkriterium. 
95 § 
Åtgärder som gäller mark och grundvatten när verksamheten vid en direktivanläggning avslutas 
Om en statusrapport om marken och grundvattnet enligt 82 § ska ha utarbetats i samband med verksamheten vid en direktivanläggning, ska verksamhetsutövaren när den verksamhet som avses i den paragrafen avslutas bedöma markens och grundvattnets tillstånd i förhållande till det ursprungliga tillståndet. Vid bedömningen ska de relevanta farliga ämnen som avses i 66 § särskilt granskas och till bedömningen ska fogas en utredning om eventuella åtgärder som behövs för att återställa marken eller grundvattnet till ursprungligt tillstånd. Bedömningen ska sändas till den statliga tillsynsmyndigheten eller, om behörigheten i de ärenden som gäller återställandet av tillståndet har överförts i enlighet med 4 mom., till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Myndigheten fattar utifrån bedömningen ett beslut som ska innehålla förelägganden om de åtgärder som behövs för återställande av tillståndet, om markens eller grundvattnets tillstånd till följd av verksamheten avviker avsevärt från det ursprungliga tillståndet. Åtgärdernas tekniska genomförbarhet får då beaktas. Föreläggandena kan avse t.ex. att bortskaffa, minska, hindra spridningen av eller kontrollera förorenande ämnen och att ta vara på marksubstanser. Beslutet ska delges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
96 § 
Förvaltningsförfarande i vissa ärenden 
Om det i denna lag föreskrivs att bestämmelserna i denna paragraf ska iakttas vid behandlingen av ett ärende, ska vid behandlingen tillämpas vad som i 
1) 40 § föreskrivs om komplettering av ansökan, 
2) 42 § föreskrivs om att begära utlåtanden av tillsynsmyndigheter och andra som avses i 42 §, om det behövs för att utreda ärendet i tillräcklig utsträckning eller för att tillgodose ett allmänt intresse som den som lämnar utlåtandet representerar, 
3) 43 § föreskrivs om hörande av part, 
4) 44 § föreskrivs om delgivning av ansökan och information om ansökan, om inte ärendet är av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen kan ges parterna på annat sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än sökandens rätt eller fördel, behövs ingen delgivning och information, 
5) 83 § föreskrivs om beslutets innehåll, 
6) 85 § 1 mom. föreskrivs om delgivning av beslutet, 
7) 85 § 2 mom. föreskrivs om att information om beslutet, om inte ärendet är av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen kan ges parterna på annat sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än sökandens rätt eller fördel behövs ingen information, 
8) 85 § 3 mom. föreskrivs om sändande av beslutet och om information om det. 
Ett ärende ska dock alltid delges och information om att ärendet inletts och om beslutet ska alltid ges i enlighet med 44 och 85 § om ärendet gäller 
1) fastställande av gränsvärden som är lindrigare än utsläppsnivåerna i enlighet med 78 §, 
2) ändring av en direktivanläggnings tillstånd med stöd av 89 § 2 mom. 1 punkten. 
Om det inte i tillräcklig utsträckning, med beaktande av ärendets natur, genom att tillämpa 1 och 2 mom. går att trygga en parts rätt att bli hörd eller att få ett motiverat beslut eller allmänhetens rätt att delta i beslutsfattande som gäller livsmiljön, ska dock vad som i 5 kap. föreskrivs om tillståndsförfarande och i 8 kap. om tillståndsbeslut iakttas vid behandlingen av ärendet. 
99 § 
Förfarande i exceptionella situationer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den statliga tillsynsmyndigheten får meddela verksamhetsutövare som gjort en i 1 mom. avsedd anmälan förelägganden som gäller förbränningsanläggningens verksamhet i syfte att förebygga och hindra förorening av miljön, eller förbjuda eller avbryta verksamheten, om det behövs för fullgörandet av skyldigheterna enligt kapitel III i och bilaga V till industriutsläppsdirektivet. Det beslut av den statliga tillsynsmyndigheten som avses i detta moment ska delges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
115 e § (Ny) 
Förvaltningsförfarande i anmälningsärenden 
Utskottet föreslår en ändring När anmälan behandlas och beslut med anledning av anmälan fattas ska följande iakttas: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) vad som i 39 a § föreskrivs om rådgivning till sökande, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) vad som i 42 § föreskrivs om att begära utlåtanden, om utlåtanden behövs för att utreda ärendet i tillräcklig utsträckning eller för att tillgodose ett allmänt intresse, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) vad som i 43 § föreskrivs om hörande av part, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) vad som i 44 § föreskrivs om delgivning av och information om tillståndsansökan, om inte ärendet är av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen om anmälan kan ges parterna på annat sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än anmälarens rätt eller fördel, behövs ingen delgivning eller information, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) vad som i 83 § 1 mom. föreskrivs om tillståndsbeslutets innehåll, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6) vad som i 85 § 1 mom. föreskrivs om delgivning av tillståndsbeslut, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7) vad som i 85 § 2 mom. föreskrivs om att informera om beslutet, om inte ärendet är av så ringa betydelse eller av sådan karaktär att informationen kan ges parterna på annat sätt; om ärendet inte inverkar på någon annans än sökandens rätt eller fördel behövs ingen information, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8) vad som i 85 § 3 mom. föreskrivs om sändande av och underrättande om tillståndsbeslut. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
118 § 
Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar 
Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en elektronisk anmälan om byggande, offentliga tillställningar och andra åtgärder och händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Om en åtgärd genomförs eller en händelse organiseras på flera kommuners område, ska anmälan göras till den statliga tillsynsmyndighet inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna huvudsakligen framträder. Om verksamhetsutövaren är en fysisk person, kan anmälan lämnas in på papper. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
119 § 
Verksamhet av försöksnatur 
Sådan verksamhet av försöksnatur som avses i 31 § ska anmälas elektroniskt till tillståndsmyndigheten senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Om verksamhetsutövaren är en fysisk person, kan anmälan lämnas in på papper. 
122 § 
Behandlingen av anmälan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Myndigheten kan förbjuda eller avbryta verksamheten, om de betydande olägenheter som orsakas ett allmänt eller enskilt intresse inte i tillräcklig utsträckning kan minskas genom villkoren. Beslutet ska delges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §. Villkor kan meddelas eller en verksamhet förbjudas även om anmälningsskyldigheten har försummats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
136 § 
Beslut om sanering av mark och grundvatten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den statliga tillsynsmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut med anledning av den. Beslutet ska förenas med behövliga villkor om saneringen av det förorenade området, om målen för saneringen, om utnyttjande av marksubstanser och om kontroll. Saneringen av det förorenade området ska omfatta åtgärder som behövs för att bortskaffa, minska eller hindra spridningen av förorenande ämnen eller hålla dem under kontroll. Beslutet ska delges och information om det ska ges med iakttagande av 85 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
192 § 
Begäran om omprövning av beslut som gäller kontrollplaner och ändring av kontrollvillkor 
Omprövning av beslut enligt 64 och 65 § som fattats av en myndighet som tillståndsmyndigheten utsett får begäras hos tillståndsmyndigheten inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Omprövning begärs hos den statliga miljötillståndsmyndigheten, om kontrollskyldigheten i fråga om någon verksamhet som omfattas av samordnad recipientkontroll har baserat sig på ett beslut som den statliga miljötillståndsmyndigheten meddelat. Genom begäran om omprövning kan också en sådan meningsskiljaktighet behandlas som gäller fördelningen av kostnaderna för den samordnade recipientkontrollen. Beslut med anledning av en begäran om omprövning ska delges och information om beslutet ska ges med iakttagande av 85 §. Ändring av beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas enligt vad som föreskrivs i 190 §. Ändring av en avgift som tas ut för ett kontrollbeslut söks enligt samma ordning som för beslut. På behandlingen av en begäran om omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. 
196 § 
Hörande med anledning av besvär över ett beslut om miljötillstånd 
Vasa förvaltningsdomstol ska med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över ett beslut om miljötillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödig. Kungörelsen och besvärshandlingarna ska finnas på webbplatsen i minst 14 dagar. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
197 § 
Förfarandet i fullföljdsdomstolen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vasa förvaltningsdomstol ska genom offentlig kungörelse delge sitt beslut om miljötillstånd med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Kungörelsen och beslutet ska finnas framlagda minst den tid som föreskrivs för sökande av ändring. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
200 § 
Verkställighet av beslut trots omprövningsbegäran eller överklagande 
Den myndighet som fattat beslutet kan förordna att villkor, förelägganden eller beslut som avses i 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137, 171, 175, 176, 180, 181 och 183 § ska iakttas trots omprövningsbegäran eller överklagande. 
214 § 
Hörande samt information om gemensamt genomförande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Miljöministeriet ska genom offentlig kungörelse delge ansökan med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen också publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 85 a § träder dock i kraft redan den 20. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vattenlagen (587/2011) 2 kap. 5 a §, 6 § 3 mom. och 15 § 2 mom., 3 kap. 12 § och 15 § 3 mom., 5 kap. 6 § 1 mom., 31 § 1 mom., 35 § 1 mom., rubriken för 37 § samt 37 § 1 mom., 7 kap. 4 §, 8 kap. 8 och 9 §, 11 kap. 2, 10, 11 och 22 §, 14 kap. 13 § 1 mom. samt 15 kap. 1 § 3 mom., 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom., 
av dem 2 kap. 5 a § och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag 611/2017, 5 kap. 35 § 1 mom. och 11 kap. 10 § sådana de lyder i lag 257/2017 samt 15 kap. 1 § 3 mom. och 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 975/2017, och 
fogas till 18 kap. en ny 19 § som följer: 
2 kap. 
Allmänna rättigheter, skyldigheter och inskränkningar 
5 a § 
Placering av en ledning på annans vattenområde 
Den projektansvarige har rätt att placera en vatten-, avlopps- eller kraftledning eller telekommunikationskabel eller någon annan ledning med motsvarande verkan som går under en kungsådra eller en bäck också på någon annans vattenområde, om 
1) placeringen av ledningen inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 2 §, 
2) det inte föreskrivs om ledningens placering i miljöskyddslagen, 
3) ledningens placering inte medför annan än ringa olägenhet för områdets ägare. 
Den projektansvarige ska underrätta ägaren till vattenområdet om en i 1 mom. avsedd åtgärd minst 60 dygn innan åtgärden genomförs. Trots vad som föreskrivs i 26 § i lagen om samfälligheter, kan ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område underrättas om åtgärden genom att med iakttagande av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) publicera information om underrättelsen på den statliga tillsynsmyndighetens webbplats. Information om underrättelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen (410/2015) publiceras på webbplatsen för den kommun inom vars område ledningen placeras. Bestämmelser om skyldigheten att göra anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten finns i 15 § i detta kapitel. 
6 § 
Undanröjande av olägenhet och placering av muddermassa 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Minst 30 dygn innan en åtgärd som avses i 1 mom. genomförs ska ägaren till vattenområdet underrättas om åtgärden och hur arbetet kommer att utföras. Trots vad som föreskrivs i 26 § i lagen om samfälligheter, kan ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område underrättas om åtgärden och hur arbetet kommer att utföras genom att med iakttagande av 62 § i förvaltningslagen publicera information om underrättelsen på den statliga tillsynsmyndighetens webbplats. Information om underrättelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras på webbplatsen för den kommun inom vars område projektet genomförs eller till vilket dess verkningar utsträcker sig. Bestämmelser om skyldigheten att göra anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten finns i 15 § i detta kapitel. 
15 § 
Anmälningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En anmälan ska göras senast 30 dygn innan en åtgärd påbörjas. I fråga om projekt som avses i 5 a § ska anmälan dock göras senast 60 dygn innan en åtgärd påbörjas. Om den projektansvarige inte är en fysisk person, ska anmälan göras elektroniskt. Tillsynsmyndigheten kan av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas in på papper. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt 
12 § 
Åläggande av kontrollskyldighet 
Beslut om samordnad recipientkontroll och beslut om godkännande av kontrollplanen samt beslut om ändring av sådana beslut ska fattas med iakttagande i tillämpliga delar av förvaltningslagen, om inte beslutet fattas i samband med att tillståndet beviljas eller ändras. Beslutet delges och information om beslutet ges med iakttagande av 11 kap. 22 §. Bestämmelser om begäran om omprövning av beslut finns i 15 kap. 1 § 3 mom. 
15 § 
Plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet och plan för användning av fiskerihushållningsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet och fastställande av en plan för användning av fiskerihushållningsavgift ska fattas i enlighet med bestämmelserna i förvaltningslagen. Beslutet delges och information om beslutet ges med iakttagande av vad som föreskrivs i 11 kap. 22 § om meddelande av och information om beslut. Bestämmelser om begäran om omprövning av beslut finns i 15 kap. 1 § 3 mom. Beslutet kan ändras på tjänstens vägnar eller på yrkande av den projektansvarige, tillsynsmyndigheten, en myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet, kommunen eller en part som orsakas olägenhet. 
5 kap. 
Dikning 
6 § 
Anmälan om dikning 
Den projektansvarige ska göra en anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten om annan än obetydlig dikning minst 60 dygn innan dikningen inleds. Om den projektansvarige inte är en fysisk person, ska anmälan göras elektroniskt. Tillsynsmyndigheten kan av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas in på papper. Anmälan behöver dock inte göras om det har förordnats om dikningen i ett beslut enligt 3—5 §, en vägplan enligt landsvägslagen (503/2005) eller en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007). Anmälan ska innehålla uppgifter om den projektansvarige och en beskrivning av projektet, dess miljökonsekvenser och dess influensområde. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 § 
Hur en dikningsförrättning inleds 
Dikningsförrättning ska sökas hos den behöriga statliga tillsynsmyndigheten. Om den projektansvarige inte är en fysisk person, ska ansökan göras elektroniskt. Tillsynsmyndigheten kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in i på papper. Den projektansvarige ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna in ansökningshandlingarna på papper, om det behövs för behandlingen av ärendet. Den myndigheten ska förordna en anställd inom miljöförvaltningen som handlar under tjänsteansvar och har tillräcklig sakkunskap (förrättningsman) att hålla dikningsförrättningen. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för förrättningsmän får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35 § 
Tillkännagivande om sammanträde 
Förrättningssammanträdet och slutsammanträdet vid en dikningsförrättning ska minst 14 dagar före sammanträdet kungöras offentligt på den statliga tillsynsmyndighetens webbplats med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska dessutom med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras på webbplatserna för de kommuner vars område dikningen påverkar. Inom samma tid ska dikningsplanen ges in till de myndigheter som nämns i 33 § 2 mom. och hållas offentligt tillgänglig på den statliga tillsynsmyndighetens webbplats. Dessutom ska de markägare som dikningen gäller underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet per brev. Brevet sänds under känd postadress. Om dikningen gäller en sådan bäck på någon annans mark där det finns ett kraftverk eller någon annan anläggning, ska också kraftverkets eller anläggningens ägare underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
37 § 
Delgivning av beslut vid en dikningsförrättning 
Beslutet vid en dikningsförrättning ska delges på den statliga tillsynsmyndighetens webbplats genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Beslutet ska meddelas inom 30 dagar från förrättningssammanträdet eller slutsammanträdet, om inte den statliga tillsynsmyndigheten förlänger tiden av särskilda skäl. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Vattenreglering 
4 § 
Förslag till deltagande i vattenreglering 
Om en reglering uppenbart medför nytta även för andra, ska den som ansöker om tillstånd till regleringen genom att lämna ett förslag om saken till tillståndsmyndigheten inbjuda övriga nyttotagare att delta i regleringen. Om tillståndssökanden är en statlig myndighet, behöver inget förslag till deltagande i regleringen läggas fram. 
Till förslaget ska det fogas en projektplan, uppgift om nyttotagarna och hur stor nytta de beräknas få samt en kostnadskalkyl för projektet. 
Tillståndsmyndigheten ska delge förslaget genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Tillståndsmyndigheten ska uppmana nyttotagarna att anmäla sitt deltagande i projektet till tillståndsmyndigheten. Förslaget kungörs dock inte, om det utifrån den plan som har fogats till förslaget är uppenbart att tillstånd inte kan beviljas för ett projekt som motsvarar planen. 
Om förslaget till deltagande i regleringen har gjorts vid ett annat tillfälle än i samband med en tillståndsansökan, ska en ansökan om tillstånd för projektet göras inom ett år från kungörelsetidens utgång, förutsatt att tillståndsmyndigheten inte har förlängt tiden på ansökan. 
8 kap. 
Tillgodogörande av vattenkraft 
8 § 
Inbjudan till deltagande 
Initiativtagaren ska inbjuda andra som enligt 5 § har rätt att delta i byggandet av kraftverket denna möjlighet. Förslaget om saken ska lämnas in till tillståndsmyndigheten. 
Till förslaget ska det fogas en projektplan, en redogörelse där det framgår vem som förfogar över den vattenkraft som ska tillgodogöras och en kostnadskalkyl för projektet med uppgifter om vilken del av kostnaderna som är avsedd att finansieras av dem som deltar i projektet. Närmare bestämmelser om innehållet i förslaget och de utredningar som ska fogas till förslaget får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § 
Offentlig kungörelse om deltagande i byggande av vattenkraftverk 
Tillståndsmyndigheten ska delge ett i 8 § avsett förslag genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Tillståndsmyndigheten ska uppmana dem som har rätt att delta i projektet att senast den dag som anges i kungörelsen skriftligen anmäla sitt deltagande i projektet till tillståndsmyndigheten och att visa upp ett behövligt bevis på rätten att delta. Förslaget kungörs inte om det enligt den redogörelse som fogats till det är uppenbart att tillstånd för projektet inte kan beviljas. 
Efter det att kungörelsen har publicerats ska initiativtagaren dessutom utan dröjsmål och bevisligen skicka information om kungörelsen till övriga delägare i den vattenkraft som ska tillgodogöras, om delägarnas respektive andel utgör minst en hundradel av vattenkraften. 
De delägare i vattenkraften som inte inom utsatt tid gör anmälan enligt 1 mom. går miste om sin rätt att delta i projektet. Detsamma gäller de delägare som har anmält sitt deltagande inom utsatt tid men som inte inom 60 dagar efter en bevisligen mottagen uppmaning har undertecknat bolagsavtalet med bifogad bolagsordning eller inte lägger fram en anhållan enligt 7 § 3 mom. 
11 kap. 
Ansökningsförfarande 
2 § 
Anhängiggörande av ett ansökningsärende 
Ett ärende inleds hos tillståndsmyndigheten genom en ansökan. Om den projektansvarige inte är en fysisk person, ska ansökan göras elektroniskt. Tillståndsmyndigheten kan av särskilda skäl godkänna att ansökan lämnas in i på papper. Den projektansvarige ska på tillståndsmyndighetens begäran lämna in ansökningshandlingarna på papper, om det behövs för behandlingen av ärendet. 
10 § 
Delgivning av och information om ansökan 
Tillståndsmyndigheten ska delge ansökan genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets influensområde. Av kungörelsen ska det framgå vad som ska iakttas när anmärkningar görs och åsikter läggs fram. Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll och offentliggörande utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska hållas tillgängliga i 30 dagar på tillståndsmyndighetens webbplats. Tillståndsmyndigheten kan dock med hänsyn till ärendets art besluta att kungörelsen och ansökningshandlingarna ska hållas tillgängliga längre än 30 dagar, dock högst 45 dagar. 
Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att publicera informationen i en tidning. 
Om ansökan gäller ett projekt som genomförs i Finlands ekonomiska zon, information om den kungörelse som avses i 1 mom. publiceras i enlighet med 108 § i kommunallagen på webbplatserna för de kommuner vid vars område projektet genomförs. 
I ansökningsärenden av mindre betydelse och i ansökningsärenden där delgivning enligt 1 mom. eller 11 § inte behövs med hänsyn till ärendets art kan information om ansökan lämnas på annat sätt. Om ärendet inte påverkar något annat än sökandens rätt eller fördel, krävs ingen delgivning. 
11 § 
Särskild informering 
Information om kungörelsen ska lämnas separat till de parter som saken särskilt berör. 
Ett icke konstituerat delägarlag för en samfällighet kan trots vad som föreskrivs i 26 § i lagen om samfälligheter delges en ansökan genom offentlig kungörelse i enlighet med 10 §. Om ärendet gäller delägarnas rättigheter i annan än ringa utsträckning, ska information om offentliggörandet av kungörelsen publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom verksamhetens influensområde. 
22 § 
Delgivning av och information om beslut 
Tillståndsmyndigheten ska delge ett beslut om ett ansökningsärende genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. 
Beslutet ska skickas till sökanden. En kopia av beslutet ska skickas till dem som har begärt det, till tillsynsmyndigheterna och till de myndigheter som bevakar allmänna intressen i ärendet. Information om meddelande av beslutet ska skickas elektroniskt under känd adress till de parter som avses i 11 §, till de myndigheter som avses i 9 § och till dem som framställt anmärkningar och åsikter i ärendet. 
Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets influensområde. Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att publicera informationen. 
14 kap. 
Tillsyn och förvaltningstvång 
13 § 
Åtgärder med anledning av anmälan om slutförande 
Den statliga tillsynsmyndigheten ska genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge den anmälan om slutförande som lämnats in till den, om projektet i fråga har betydande eller vittgående miljökonsekvenser. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets influensområde. Information om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är onödigt att publicera informationen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 kap. 
Sökande av ändring och verkställande av beslut 
1 § 
Sökande av ändring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Omprövning av beslut om godkännande eller ändring av samordnad recipientkontroll eller av kontrollplanen som tillsynsmyndigheten har meddelat enligt 3 kap. 11 § eller av beslut om godkännande av en plan för fullgörande av fiskevårdsskyldighet och fastställande av en plan för användning av fiskerihushållningsavgift som fiskerimyndigheten har meddelat enligt 3 kap. 15 § samt omprövning av beslutet om den avgift som tas ut för dessa beslut får med iakttagande av bestämmelserna i förvaltningslagen begäras hos tillståndsmyndigheten inom 30 dagar efter delfående av beslutet. Tillståndsmyndigheten ska delge det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning och informera om det med iakttagande av 11 kap. 22 §. Ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom. 
3 § 
Hörande med anledning av besvär 
Vasa förvaltningsdomstol ska delge ett i 1 § 1 mom. avsett besvär genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom projektets influensområde. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Meddelande av beslut 
Vasa förvaltningsdomstol ska delge sitt beslut i ett ansökningsärende genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom vattenhushållningsprojektets influensområde. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 kap. 
Särskilda bestämmelser 
19 § 
Informationstjänst för vattenhushållningsärenden 
Tillståndsmyndigheten ska efter det att den föreskrivna tiden för sökande av ändring har löpt ut på sin webbplats publicera sitt beslut i ett vattenhushållningsärende, om publicering inte med beaktande av ärendets betydelse ska anses vara onödigt (informationstjänst för vattenhushållningsärenden). I beslutet får namnet på den projektansvarige samt namnen och fastighetsbeteckningarna på fastigheterna inom projektets influensområde offentliggöras. 
Uppgifterna får offentliggöras, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna, och de får offentliggöras trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Personuppgifter i beslutet ska raderas från webbplatsen efter det att projektet har upphört. 
I informationstjänsten för vattenhushållningsärenden får uppgifter sökas genom avgränsad sökning med den projektansvariges namn, projekttypen eller den aktuella kommunen eller tidpunkten för fattandet av beslutet som sökkriterium. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 18 kap. 19 § träder dock i kraft redan den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SatuHassigröna
vice ordförande
SilviaModigvänst
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
PetriHonkonencent
medlem
OlliImmonensaf
medlem
PauliKiurusaml
medlem
HannaKosonencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
RiittaMyllersd
medlem
KatjaTaimelasd.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.