Senast publicerat 08-05-2021 11:42

Betänkande MiUB 4/2017 rd RP 259/2016 rd Miljöutskottet Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och vissa lagar som har samband med den (RP 259/2016 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsdirektör Riitta Rönn 
  miljöministeriet
 • konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio 
  miljöministeriet
 • lagstiftningsråd Pekka Kemppainen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektör Netta Skön 
  arbets- och näringsministeriet
 • miljöskyddschef Päivi Kentala 
  Södra Österbotten närings-, trafik- och miljöcentral
 • direktör Timo Jokelainen 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
 • jurist Minna Mättö 
  ​Finlands Kommunförbund
 • expert Satu Räsänen 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Minna Ojanperä 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • specialsakkunnig Tapani Veistola 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • universitetslektor Ismo Pölönen 
  Östra Finlands universitet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som ersätter den gällande lagen med samma namn. Samtidigt ändras 15 andra lagar. Syftet med propositionen är att genomföra det reviderade direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt samt att göra förfarandet för miljökonsekvensbedömning och vissa andra miljörelaterade förfaranden smidigare. 

Tillämpningsområdet för lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, bedömningsförfarandet och myndigheternas uppgifter förblir huvudsakligen oförändrade i reformen. Projektförteckningen och tillämpningen av förfarandet regleras i enskilda fall på lagnivå i stället för i den nuvarande statsrådsförordningen.  

Enligt propositionen är det möjligt att effektivare samordna de olika faserna i miljörelaterade förfaranden enligt olika lagar. Hörandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan slås samman med hörandet enligt markanvändnings- och bygglagen. Också den Naturabedömning som avses i naturvårdslagen och förfarandet för miljökonsekvensbedömning slås samman. Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning gör det också möjligt att genomföra miljökonsekvensbedömning som en del av ett förfarande enligt en annan lag, om förfarandet i fråga uppfyller de lagstadgade kraven. I detta syfte föreslås det att markanvändnings- och bygglagen ändras så att miljökonsekvenserna av ett projekt kan bedömas i samband med en plan som måste utarbetas för genomförandet av ett projekt. 

Det läggs också större vikt vid att resultaten av miljökonsekvensbedömning beaktas i tillståndsförfarandena på det sätt som förutsätts i det reviderade direktivet. Av denna anledning föreslås det att bestämmelserna om tillståndsförfarandena ändras i 13 olika lagar. 

Det föreslås ytterligare att lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska innehålla en bestämmelse om förhandsöverläggning, som förbättrar kontakten mellan olika myndigheter och den projektansvarige, säkerställer informationsutbytet mellan de olika aktörerna och gör det lättare att genomföra förfarandet smidigt och utan dröjsmål. 

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program får nya bestämmelser som gör att den nationella lagstiftningen bättre överensstämmer med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och förpliktelserna i dess tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar.  

De föreslagna lagarna ska träda i kraft den 16 maj 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ersätts med en ny lag med samma namn. Genom ändringarna uppfylls kraven i det reviderade direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). Syftet är också att samordna de miljörelaterade förfarandena och samtidigt göra dem smidigare. Med hänvisning till propositionsmotiven och annan utredning anser utskottet att propositionen sammantaget är behövlig och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande kommentarer och ändringsförslag. 

Viktiga mål i propositionen är enligt utskottet att förbättra miljökonsekvensbedömningens kvalitet, förtydliga förhållandet mellan förfarandet för miljökonsekvensbedömning och tillståndsförfarandena och precisera kriterierna för beslutsfattandet när det beslutas om miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. 

Regeringen föreslår att miljökonsekvenserna av ett projekt ska kunna bedömas på initiativ av den projektansvarige också i samband med något annat förfarande än ett egentligt förfarande för miljökonsekvensbedömning. Det handlar då i allmänhet om ett planläggningsförfarande enligt markanvändnings- och bygglagen. Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för förfarandet enligt den andra lagen kan komma överens om att miljökonsekvensbedömningen ska genomföras på det sätt som föreskrivs i den andra lagen, om konsekvenserna kan utredas på det sätt som lagen kräver. Utskottet anser att ändringen är på sin plats eftersom smidigheten i förfarandet då kan förbättras åtminstone i fråga om vissa typer av projekt. 

Enligt 23 § i lagförslag 1 ska kontaktmyndigheten sammanställa en så kallad motiverad slutsats om de betydande miljökonsekvenserna av ett projekt. Den motiverade slutsatsen grundar sig på direktivet. Den ersätter kontaktmyndighetens utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen enligt den gällande lagen. Målet är att bättre beakta resultaten av en miljökonsekvensbedömning i det egentliga miljötillståndsförfarandet. Till en tillståndsansökan ska därför fogas en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats. Kontaktmyndighetens motiverade slutsats ska också fogas till tillståndsbeslutet, och av beslutet ska det framgå hur bedömningen har beaktats i tillståndsprövningen. Kontaktmyndighet kommer alltjämt att vara närings-, trafik- och miljöcentralen, med undantag av projekt enligt kärnenergilagen, i vilka arbets- och näringsministeriet förblir kontaktmyndighet även i fortsättningen. För att uppfylla målet att förbättra miljökonsekvensbedömningens verkningsfullhet föreslår regeringen i propositionen att 13 olika tillståndslagar ska ändras. Det handlar bland annat om miljötillstånd, vattentillstånd och bygglov samt tillstånd enligt kemikaliesäkerhetslagen och gruvlagen. Också markanvändnings- och bygglagen föreslås bli ändrad för att bättre samordna eller slå samman miljökonsekvensbedömningen och projektplanläggningen. Väsentligt med tanke på naturvårdslagen är att Naturabedömningen och miljökonsekvensbedömningen slås samman. 

Utskottet anser att det är en god sak att propositionen ger möjlighet att slopa överlappande förfaranden. Det gäller till exempel möjligheten att bedöma miljökonsekvenserna av ett projekt i en projektspecifik plan i samband med planläggningen och genom att slå samman den Naturabedömning som avses i naturvårdslagen och förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Andra reformer som främjar smidigheten är sammanslagningen av höranden och ett effektivare gemensamt utnyttjande av utredningar. Utskottet betonar att den minskade överlappningen är till nytta för verksamhetsutövarna och också rationell från invånarnas och de övriga aktörernas synpunkt, eftersom de dubbla processerna har gjort det svårt att bilda sig en uppfattning om i vilken fas av förfarandet ett ärende är och vilka påverkningsmöjligheterna är i den aktuella fasen. 

Bestämmelsen i 25 § i lagförslag 1 i propositionen möjliggör vid behov att hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen ordnas samtidigt med hörandet om en tillståndsansökan. Enligt 25 § 2 mom. får en myndighet ändå inte bevilja tillstånd innan den har fått konsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen. Utskottet anser att det som utgångspunkt är viktigt att det vid behov finns möjlighet till ett samtidigt hörande för att garantera ett smidigt förfarande. 

I 8 § i lagförslag 1 sägs det att innan programmet för miljökonsekvensbedömning överlämnas eller under bedömningsförfarandets gång kan kontaktmyndigheten på eget initiativ eller på begäran av en annan myndighet eller den projektansvarige anordna en förhandsöverläggning. Denna har till syfte att främja hanteringen av den helhet av bedömnings-, planerings- och tillståndsförfaranden som krävs för ett projekt och informationsutbytet samt att förbättra utredningarnas och dokumentens kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden. 

Utskottet anser att det är bra att man tar in en bestämmelse om förhandsöverläggningar i den nya lagen. Förslaget har även fått kritik, och det har ansetts onödigt eftersom det är möjligt att ordna inofficiella överläggningar också utan en särskild bestämmelse och detta redan har blivit allmän praxis. En bestämmelse på lagnivå har ansetts kunna ge utomstående det intrycket att det fattas några beslut vid överläggningarna. Utskottet betonar därför att målet endast är att förbättra hanteringen av processerna. Eftersom det inte ens i själva förfarandet vid miljökonsekvensbedömning träffas något avgörande om det slutliga alternativet som ska genomföras, kan inte heller förhandsöverläggningen gälla något annat än hanteringen av helheten av de olika faserna i förfarandet och klarläggandet av behovet av information. På grund av förhandsöverläggningens processuella karaktär är det enligt utskottet inte behövligt att exempelvis skadelidande skulle få möjlighet att delta i den. I denna fas har projektet vanligtvis inte preciserats till alla delar, och det är svårt att definiera projektets influensområde och parterna. En annan viktig utgångspunkt för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att det i detta skede fortfarande finns olika alternativ för hur och var ett projekt ska genomföras. Den projektansvarige vill kanske också diskutera sitt projekt med myndigheten i förtroende, till exempel av konkurrensskäl.  

Utskottet betonar att målet med det pågående omfattande projektet för smidigare miljötillstånd är att före årets slut ha klart ett förslag om att genomföra miljöförfarandena som samservice. I det sammanhanget kommer man också att utreda vilka alternativ som finns för att göra förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och de viktigaste miljörelaterade förfarandena smidigare. Eftersom genomförandet av MKB-direktivet förutsätter att lagändringarna sätts i kraft redan under våren har de här förslagen inte kunnat tas med i propositionen. Utskottet anser att det är angeläget att samservicereformen fortsätter som planerat. 

Utskottet föreslår i huvudsak tekniska ändringar i lagförslagen, enligt det som sägs i detaljmotiven. 

DETALJMOTIVERING

1.  Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

12 §. Uppgifter som krävs av den projektansvarige.

Utskottet har strukit ett onödigt ord i den finska texten. 

26 §. Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd.

Utskottet har ändrat ordet kirjattava i den finska texten till sisällytettävä, som bättre motsvarar det tänkta innehållet. Dessutom har utskottet preciserat bestämmelsen genom att nämna miljökonsekvensbeskrivningen uttryckligen. 

32 §. Styrning, övervakning och utveckling.

Utskottet har ändrat hänvisningen till ansvarsområde till singularform. 

36 §. Specialbestämmelser som gäller försvaret och civil beredskap.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering i den finska bestämmelsen. 

37 §. Sökande av ändring i beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Utskottet har rättat ett felaktigt nummer i en laghänvisning i bestämmelsen i den finska texten. 

Bilaga 2.

Utskottet har strukit ett extra radbyte i punkt 3 a). 

3. Lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen

9 §. Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas.

Utskottet föreslår en precisering av de uppgifter som avses i 3 mom. till att gälla uppgifter enligt lagens 16 och 19 §. Dessutom slopas skyldigheten att vid behov överlämna uppgifterna till kontaktmyndigheten. Genom ändringen preciseras det på lagnivå vilka uppgifter den projektansvariges skyldigheter gäller. Inom miljöförvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram ett elektroniskt datasystem. Målet är att en kund ska behöva ge in uppgifter till myndigheterna bara en gång och att myndigheterna efter det sköter informationsförmedlingen mellan sig. När digitaliseringen framskrider kommer informationen att vara tillgänglig för de behöriga myndigheterna i realtid i deras egna servicevyer. Omnämnandet av att uppgifterna också ska överlämnas till kontaktmyndigheten är därför onödigt och kan strykas. 

188 §. Sökande av ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering av en laghänvisning i 5 mom. i den finska texten. 

7. Lagen om ändring av marktäktslagen

5 §. Täktplan.

Utskottet har gjort en teknisk korrigering och separerat 2 och 3 mom. i den finska texten. 

8. Lagen om ändring av 34 och 56 § i gruvlagen

56 §. Tillståndsbeslutets innehåll.

Utskottet har ersatt uttrycket skrivas in i 2 mom. med tas in. 

9. Lagen om ändring av 23 och 25 § i kärnenergilagen

25 §. Tillståndsvillkor och ändring av dem.

Utskottet har ersatt uttrycket skrivas in i 2 mom. med tas in. 

10. Lagen om ändring av 18 och 29 § i landsvägslagen

29 §. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Utskottet har strukit ett överflödigt ord i den finska texten i 1 mom. I 2 mom. ersätter utskottet ordet skriva in med ta in, på samma sätt som ovan. Också i 4 mom. gör utskottet en teknisk ändring och ersätter ordet antecknas med anges. 

11. Lagen om ändring av 11 och 24 § i banlagen

24 §. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Utskottet har gjort en motsvarande ändring i 2 mom. som ovan och ändrat uttrycket skriva in till ta in. I 4 mom. har ordet antecknas ändrats till anges. 

12. Lagen om ändring av 79 § i luftfartslagen

79 §. Byggnadstillstånd.

Utskottet har gjort en motsvarande ändring som ovan i 3 mom. och ändrat uttrycket skriva in till ta in.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 4—6 och 13—16 i proposition RP 259/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 3 och 7—12 i proposition RP 259/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap.  
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Syfte 
Syftet med denna lag är att främja miljökonsekvensbedömningen och ett enhetligt beaktande av bedömningen vid planering och beslutsfattande och samtidigt öka tillgången till information och möjligheterna att delta. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför i Finland och utanför finskt territorium för
a) befolkningen samt för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,
b) marken, jorden, vattnet, luften, klimatet, växtligheten samt för organismer och för naturens mångfald, särskilt för de arter och naturtyper som skyddats med stöd av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar,
c) samhällsstrukturen, de materiella tillgångarna, landskapet, stadsbilden och kulturarvet,
d) utnyttjande av naturresurserna, samt för
e) växelverkan mellan de faktorer som nämns i underpunkterna a–d,
 
2) förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ett förfarande enligt 3 kap. där man identifierar, utreder och beskriver de betydande miljökonsekvenser som vissa projekt kan antas medföra samt hör myndigheter och dem vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet liksom även sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet, 
3) program för miljökonsekvensbedömning en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemangen för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 
4) miljökonsekvensbeskrivning en handling som utarbetas av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ samt en enhetlig bedömning av de betydande miljökonsekvenser dessa kan antas medföra, 
5) projektansvarig den som driver verksamheten eller annars är ansvarig för beredningen eller genomförandet av ett projekt som avses i denna lag, 
6) kontaktmyndighet en myndighet som ser till att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning genomförs, 
7) deltagande växelverkan vid miljökonsekvensbedömning mellan den projektansvarige, kontaktmyndigheten och andra myndigheter, dem vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet samt sammanslutningar och stiftelser vars verksamhetsområde kan beröras av konsekvenserna av projektet,  
8) motiverad slutsats den motiverade slutledning om projektets betydande miljökonsekvenser som kontaktmyndigheten har gjort utgående från miljökonsekvensbeskrivningen och de åsikter och utlåtanden som har getts om den, resultaten av internationellt hörande och kontaktmyndighetens egen analys, 
9) tillstånd ett av en myndighet meddelat tillstånd till eller annat därmed jämförbart beslut om att ett projekt får genomföras. 
3 § 
Lagens tillämpningsområde och tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Denna lag och förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt och ändringar av projekt som kan antas medföra betydande miljökonsekvenser. I bilaga 1 anges vilka projekt och ändringar av projekt som ska bedömas vid förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.  
Bedömningsförfarandet tillämpas dessutom i enskilda fall när ett projekt eller någon annan än i 1 mom. avsedd ändring av ett redan genomfört projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 1 mom.  
När det bestäms om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett enskilt fall ska, utöver vad som föreskrivs i 2 mom., projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas karaktär beaktas. I bilaga 2 anges vilka faktorer som ska ligga till grund för beslutsfattandet. Närmare bestämmelser om projektets egenskaper och läge och dess konsekvensers natur kan utfärdas genom förordning av statsrådet.  
4 § 
Förhållande till annan lagstiftning och andra förfaranden 
Vid tillämpningen av denna lag ska hänsyn tas till de utredningar om projektet och dess miljökonsekvenser som gjorts i andra sammanhang samt de utredningar samordnas som förutsätts i denna lag och i annan lagstiftning. 
Särskilda bestämmelser gäller för användning av en miljökonsekvensbeskrivning som utredning enligt någon annan lag. Bestämmelser om användningen av en miljökonsekvensbeskrivning som en bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen (1096/1996) finns i 4 mom. i den paragrafen. 
5 § 
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag 
Miljökonsekvenserna av ett projekt eller av ändringar av ett genomfört projekt som avses i 3 § 1 och 2 mom. i denna lag kan bedömas genom ett förfarande enligt någon annan lag i stället för genom ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, om konsekvenserna utreds på det sätt som avses i 15—21 och 23—24 § i denna lag. Bestämmelser om bedömningsförfarandet finns då i den lag enligt vilken miljökonsekvenserna kan bedömas på ovan avsett sätt. 
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987).  
Den projektansvarige kan i ett initiativ till kontaktmyndigheten föreslå att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ersätts med ett förfarande enligt någon annan lag. Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för förfarandet enligt den andra lagen kan komma överens om att miljökonsekvensbedömningen ska genomföras på det sätt som föreskrivs i den andra lagen, om förutsättningarna enligt 1 mom. uppfylls.  
6 § 
Myndighetssamarbete 
De statliga och kommunala myndigheterna samt landskapsförbundet ska samarbeta för att genomföra förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och för att anpassa det till i andra lagar föreskrivna förfaranden avseende ett och samma projekt.  
7 § 
Projektansvarigas rätt att få information 
En projektansvarig har rätt att av myndigheterna få uppgifter som de har och som behövs för miljökonsekvensbedömningen. 
8 § 
Förhandsöverläggning 
Innan programmet för miljökonsekvensbedömning överlämnas eller under bedömningsförfarandets gång kan kontaktmyndigheten på eget initiativ eller på begäran av en annan myndighet som behandlar ärendet eller på begäran av den projektansvarige anordna en förhandsöverläggning i samarbete med den projektansvarige och de centrala myndigheterna. Förhandsöverläggningen har till syfte att främja hanteringen av den helhet av bedömnings-, planerings- och tillståndsförfaranden som krävs för ett projekt och informationsutbytet mellan den projektansvarige och myndigheterna samt att förbättra utredningarnas och dokumentens kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden. 
9 §  
Lagens tillämpning inom Finlands ekonomiska zon 
Denna lag tillämpas också i den ekonomiska zon som avses i 1 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004). 
10 § 
Kontaktmyndighet  
Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. I projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen är det likväl arbets- och näringsministeriet som är kontaktmyndighet. Närmare bestämmelser om kontaktmyndighetens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Om ett projekt är förlagt till flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde, ska myndigheterna sinsemellan komma överens om vilken av centralerna som ska vara kontaktmyndighet för projektet.  
Om oklarhet uppstår i fråga om kontaktmyndigheten eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som är kontaktmyndighet för projektet. Miljöministeriet ska i sitt beslutsfattande beakta projektets placering och närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser samt säkerställa att ansvaret för planeringen och genomförandet av projektet har separerats från kontaktmyndighetens uppgifter så att myndighetens opartiskhet inte äventyras. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär. 
2 kap. 
Beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall 
11 § 
Behörig myndighet 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om tillämpningen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på projekt som avses i 3 § 2 mom.  
Om ett projekt är förlagt till flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde eller om en närings-, trafik- och miljöcentral svarar för planeringen eller genomförandet av ett projekt, bestämmer miljöministeriet vilken av närings-, trafik- och miljöcentralerna som fattar beslutet. Miljöministeriet ska i sitt beslutsfattande beakta projektets placering och närings-, trafik- och miljöcentralernas resurser samt säkerställa att ansvaret för planeringen och genomförandet av projektet har separerats från den behöriga myndighetens uppgifter så att myndighetens opartiskhet inte äventyras. I ett beslut som miljöministeriet fattat i saken får ändring inte sökas genom besvär. 
Arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt 1 mom. om projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen.  
12 § 
Uppgifter som krävs av den projektansvarige  
För det beslutsfattande som avses i 11 § ska den projektansvarige lämna in en beskrivning av projektet och de betydande miljökonsekvenser projektet kan antas medföra till den behöriga myndigheten. Beskrivningen kan också innehålla uppgifter om projektets egenskaper samt om de planerade åtgärder som kommer att vidtas för att undvika eller förebygga betydande skadliga miljökonsekvenser som föranleds av projektet. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som den projektansvarige ska lämna till den behöriga myndigheten utfärdas genom förordning av statsrådet. 
13 § 
Beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall  
Innan beslutet fattas om behovet av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall ska de berörda myndigheterna höras, om inte detta är uppenbart onödigt. I sådana fall där det inte krävs något förfarande vid miljökonsekvensbedömning ska det i beslutet också redogöras för projektets karaktäristiska egenskaper och särskilda åtgärder som enligt eventuell uppgift från den projektansvarige kommer att vidtas i syfte att undvika eller förebygga betydande skadliga miljökonsekvenser. Den behöriga myndigheten ska besluta om tillämpningen av förfarandet utan dröjsmål, dock senast en månad från det att myndigheten har fått tillräcklig information om projektet och dess miljökonsekvenser.  
Beslutet ska delges den projektansvarige i enlighet med 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska publiceras elektroniskt på den behöriga myndighetens webbplats, om inte annat följer av bestämmelserna om sekretess, och skickas för kännedom till berörda myndigheter och till den eventuella initiativtagaren. Dessutom ska beslutet utan dröjsmål och på det sätt som anges i lagen om offentliga kungörelser (34/1925) kungöras i minst 14 dagar på anslagstavlorna i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Det som i lagen om offentliga kungörelser föreskrivs om kungörande på anslagstavlor tillämpas på elektronisk publicering av kungörelser på kommunernas webbplatser. 
3 kap.  
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
14 § 
Innehållet i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning enligt denna lag innefattar  
1) utarbetande av ett program för miljökonsekvensbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning,  
2) tillkännagivande och hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen, inklusive internationellt hörande,  
3) kontaktmyndighetens analys av uppgifterna i programmet för miljökonsekvensbedömning och konsekvensbeskrivningen och av de åsikter och utlåtanden som getts i samband med hörande, inklusive internationellt hörande, 
4) kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning, 
5) kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser, och 
6) beaktande av miljökonsekvensbeskrivningen, de åsikter och utlåtanden som getts om den, inklusive handlingar om internationellt hörande, och den motiverade slutsatsen i tillståndsförfarande samt inkluderande av den motiverade slutsatsen i tillståndet. 
15 § 
Tidpunkten för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvenserna av projektet ska utredas i ett så tidigt skede som möjligt av planeringen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning med beaktande av den övriga beredningen av projektet medan det ännu finns möjliga alternativ. 
Bedömningen ska dock finnas att tillgå vid avgörandet av ett tillståndsärende enligt 25 §. 
16 § 
Program för miljökonsekvensbedömning 
Den projektansvarige ska lämna in ett program för miljökonsekvensbedömning till kontaktmyndigheten. Programmet ska innehålla behövliga uppgifter om projektet och skäliga alternativ till det, en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd, ett förslag på de miljökonsekvenser som ska bedömas och utredningen av dessa samt organiseringen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Närmare bestämmelser om innehållet i program för miljökonsekvensbedömning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
17 § 
Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning 
Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om programmet för miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten ska ge kommunerna inom projektets influensområde tillfälle att ge utlåtande om programmet.  
Kontaktmyndigheten ska informera om programmet för miljökonsekvensbedömning genom att kungöra det utan dröjsmål under den tid som åsikter kan framföras och utlåtanden ges i elektronisk form på sin egen webbplats och i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Det som i lagen om offentliga kungörelser föreskrivs om kungörande på anslagstavlor tillämpas på elektronisk publicering av kungörelser på kommunernas webbplatser. Dessutom ska information om programmet för miljökonsekvensbedömning ges i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde. Kungörelsen ska innehålla tillräckliga uppgifter om projektet och där ska uppges hur information kan fås om projektet, dess miljökonsekvenser och bedömningen av dem samt hur åsikter i fråga om dem kan framföras. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är 30 dagar lång. Av särskilda skäl kan tiden förlängas till högst 60 dagar. 
18 § 
Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning  
Kontaktmyndigheten ger utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning till den projektansvarige inom en månad från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten ska i sitt utlåtande ta ställning till programmets omfattning och exakthet. Av utlåtandet ska det också framgå hur de behövliga utredningarna vid behov kan samordnas med de utredningar som krävs enligt andra lagar. I utlåtandet ska ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. 
Kontaktmyndigheten lämnar sitt utlåtande och andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som saken gäller och publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.  
19 §  
Miljökonsekvensbeskrivning 
Den projektansvarige sammanställer en miljökonsekvensbeskrivning utgående från programmet för miljökonsekvensbedömning och det utlåtande som kontaktmyndigheten har avgett om det. Miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas till kontaktmyndigheten. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla behövliga uppgifter om projektet, en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd, en beskrivning av de betydande miljökonsekvenser som projektet och dess skäliga alternativ kan antas ha och hur dessa kan lindras och övervakas, en jämförelse av alternativ, information om genomförandet av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och ett allmänfattligt sammandrag. Närmare bestämmelser om konsekvensbeskrivningens innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.  
20 § 
Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen 
Kontaktmyndigheten ska tillkännage en miljökonsekvensbeskrivning med iakttagande av vad som föreskrivs i 18 § 1 mom. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Kontaktmyndigheten ska också se till att behövliga utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen begärs och att möjlighet att framföra åsikter erbjuds. Kontaktmyndigheten ska ge kommunerna inom projektets influensområde tillfälle att ge utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar lång. 
21 § 
Övrigt deltagande 
Utöver vad som anges i 17 och 20 § kan den projektansvarige och kontaktmyndigheten också komma överens om anordnande av annat slag av deltagande. 
22 § 
Samordning av höranden vid planläggning och i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett projekt 
Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett projekt och utarbetandet av den plan som krävs för genomförandet av projektet pågår samtidigt kan hörandena samordnas. I sådana fall ska hörandet om programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörandet av det program för deltagande och bedömning som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och framförandet av åsikter om beredningsmaterialet för planen eller det offentliga framläggandet av planförslaget anordnas genom ett gemensamt förfarande. 
Kontaktmyndigheten och den myndighet som ansvarar för planläggningen kommer överens om samordningen efter att ha hört den projektansvarige. 
23 § 
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats  
Kontaktmyndigheten kontrollerar miljökonsekvensbeskrivningens tillräcklighet och kvalitet och sammanställer därefter en motiverad slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser. Den motiverade slutsatsen ska ges till den projektansvarige inom två månader från det att tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Den motiverade slutsatsen ska innehålla ett sammandrag av övriga utlåtanden och åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen. 
Kontaktmyndigheten ska lämna den motiverade slutsatsen samt andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Den motiverade slutsatsen ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, till kommunerna inom projektets influensområde och vid behov till landskapsförbunden och andra berörda myndigheter samt publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.  
24 § 
Komplettering av bristfällig miljökonsekvensbeskrivning 
Om kontaktmyndigheten inte kan sammanställa en motiverad slutsats på grund av att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig, ska kontaktmyndigheten meddela den projektansvarige till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras. 
Kontaktmyndigheten ska se till att det efter kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen ordnas ett hörande om den på det sätt som föreskrivs 20 §. Efter hörandet lämnar kontaktmyndigheten sin motiverade slutsats i enlighet med 23 §. 
4 kap.  
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande och tillstånd 
25 § 
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarande 
I en tillståndsansökan som gäller ett i denna lag avsett projekt ska det bifogas en miljökonsekvensbeskrivning och en motiverad slutsats. 
En myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt innan den har fått miljökonsekvensbeskrivningen och den motiverade slutsatsen samt i 29 § avsedda handlingar för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser. 
26 § 
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd 
Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad slutsats och beakta resultaten av Utskottet föreslår en ändring hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget de höranden som ordnats i enlighet med Utskottet föreslår en strykning 20 och  Slut på strykningsförslaget29 §. Av beslutet ska framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella i 29 § avsedda handlingar för internationellt hörande i fråga om projektets gränsöverskridande konsekvenser har beaktats.  
27 §  
Uppdatering av den motiverade slutsatsen 
Tillståndsmyndigheten ska försäkra sig om att den motiverade slutsatsen är aktuell när tillståndsärendet avgörs. Kontaktmyndigheten ska på tillståndsmyndighetens begäran framföra sin åsikt om huruvida den motiverade slutsats som kontaktmyndigheten har sammanställt är uppdaterad och vid behov specificera till vilka delar den inte längre är det och till vilka delar miljökonsekvensbeskrivningen måste kompletteras för att den motiverade slutsatsen ska kunna uppdateras. Vid kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen iakttas bestämmelserna om hörande om miljökonsekvensbeskrivningen i 20 §. Kontaktmyndigheten ger därefter sin uppdaterade motiverade slutsats i enlighet med 23 §. 
Den projektansvarige kan innan tillståndsärendet blir anhängigt be kontaktmyndigheten framföra sin åsikt om huruvida dess motiverade slutsats är uppdaterad och vid behov specificera vilka uppgifter som behövs för uppdateringen av den motiverade slutsatsen. 
5 kap.  
Gränsöverskridande miljökonsekvenser  
28 § 
Projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion 
Miljöministeriet sköter de uppgifter som följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, om ett projekt som genomförs i Finland kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under jurisdiktionen för en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller på ett område under jurisdiktionen för en medlemsstat i Europeiska unionen. 
Miljöministeriet ska bereda myndigheter i en annan stat som är part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland samt dem vilkas förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet, sammanslutningar och stiftelser tillfälle att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, om ett projekt kan antas medföra betydande miljökonsekvenser på den statens territorium. 
29 § 
Internationellt hörande i samband med projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion 
Kontaktmyndigheten ska lämna programmet för miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett projekt inklusive behövliga översättningar utan dröjsmål till miljöministeriet. Miljöministeriet ska sända en underrättelse om projektet med programmet för miljökonsekvensbedömning och behövliga översättningar till den andra staten senast då kontaktmyndigheten informerar om programmet för miljökonsekvensbedömning i Finland på det sätt som anges i 17 §. Miljöministeriet sänder den underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet. 
Underrättelsen ska innehålla 
1) uppgifter om projektet, 
2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser, 
3) uppgifter om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet, samt 
4) en rimlig tidsfrist, inom vilken den andra staten ska sända miljöministeriet ett svar i fråga om deltagande i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
Miljöministeriet ska sända den andra statens svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda åsikter till kontaktmyndigheten. 
Om den andra staten har meddelat att den vill delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska kontaktmyndigheten sända miljökonsekvensbeskrivningen och behövliga översättningar till miljöministeriet, som utan dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra staten för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter. Miljöministeriet ska dessutom ge den andra staten tillfälle att samråda om bland annat projektets eventuella gränsöverskridande konsekvenser och de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana konsekvenser samt fastställa en rimlig tidsfrist för detta samråd. Miljöministeriet sänder handlingarna om internationellt hörande till kontaktmyndigheten och vid behov till den projektansvarige. 
Tillståndsmyndigheten ska sända sitt beslut till miljöministeriet, som sänder beslutet till den andra stat som har deltagit i miljökonsekvensbedömningen.  
30 § 
Projekt som genomförs på ett område under en annan stats jurisdiktion 
Miljöministeriet sköter de uppgifter som följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland i en annan stats förfarande för miljökonsekvensbedömning, om ett projekt som genomförs på ett område under jurisdiktionen för en part i avtalet eller en medlemsstat i Europeiska unionen kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under Finlands jurisdiktion.  
Efter att ha fått alla uppgifter som krävs ska miljöministeriet 
1) underrätta den andra staten om huruvida Finland kommer att ta del i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av projektet och sända underrättelsen för kännedom till utrikesministeriet, 
2) se till att det inom projektets sannolika influensområde i Finland informeras om handlingar som gäller bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser och som den andra staten har sänt in, att tillfälle att framföra åsikter erbjuds och att behövliga utlåtanden begärs,  
3) sänder utlåtandena och åsikterna till den andra staten, 
4) ansvarar för samråd med den andra staten samt fastställer en rimlig tidsfrist för detta samråd, 
5) ser till att det tillstånd för projektet som den andra staten sänder är tillgängligt i elektronisk form.  
6 kap.  
Särskilda bestämmelser 
31 § 
Skyldighet att vara medveten om miljökonsekvenserna av projekt 
Den som ansvarar för något annat projekt än ett sådant som avses i 3 § ska, utöver vad som föreskrivs separat, vara tillräckligt medveten om projektets miljökonsekvenser i den omfattning som rimligen kan förutsättas. 
32 § 
Styrning, övervakning och utveckling 
Den allmänna styrningen och övervakningen av verkställigheten av lagen samt den allmänna utvecklingen av miljökonsekvensbedömningen hör till miljöministeriets uppgifter. De övriga ministerierna sköter styrningen och övervakningen av verkställigheten samt utvecklingen av miljökonsekvensbedömningen inom Utskottet föreslår en ändring sitt Slut på ändringsförslaget respektive ansvarsområdeUtskottet föreslår en strykning n Slut på strykningsförslaget
Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr och övervakar verkställigheten av denna lag inom sina verksamhetsområden.  
33 § 
Den projektansvariges och kontaktmyndighetens kompetens  
Den projektansvarige ska säkerställa att den har tillgång till tillräcklig sakkunskap om utarbetandet av ett program för miljökonsekvensbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning. Kontaktmyndigheten bedömer den projektansvariges sakkunskap i samband med granskningen av programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen. 
Kontaktmyndigheten ska säkerställa att dess egen personal som deltar i granskningen av program för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar och i sammanställandet av kontaktmyndighetens utlåtanden och motiverade slutsatser har den sakkunskap som krävs med tanke på respektive projekts art och omfattning samt uppgiftens svårighetsgrad. 
34 § 
Besvärsrätt med anledning av att miljökonsekvensbedömningen saknas eller är bristfällig 
Utöver det som särskilt föreskrivs om sökande av ändring har en närings-, trafik- och miljö-central rätt att anföra besvär över ett tillståndsbeslut som gäller ett projekt enligt 3 §på den grunden att en miljökonsekvensbedömning enligt denna lag inte har företagits eller att den i det väsentliga har företagits på ett bristfälligt sätt. 
Den som annars har rätt att söka ändring i ett tillståndsbeslut genom besvär kan i besvären åberopa att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte har genomförts eller att det i det väsentliga har genomförts på ett bristfälligt sätt. 
35 §  
Tvångsmedel 
Om ett projekt som avses i 3 § inte förutsätter tillstånd och projektet inleds utan den miljökonsekvensbedömning som förutsätts i denna lag, kan en närings-, trafik- och miljöcentral vid vite bestämma att genomförandet av projektet avbryts tills förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är slutfört. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
36 § 
Specialbestämmelser som gäller försvaret och civil beredskap  
En i 11 § avsedd behörig myndighet kan på framställning av den projektansvarige besluta att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte ska tillämpas på sådana projekt som endast syftar till att tjäna nationellt försvar eller civil beredskap, om en tillämpning av förfarandet skulle äventyra åtgärdernas syfte. Innan beslutet fattas ska ett utlåtande begäras av de berörda myndigheterna. 
37 § 
Sökande av ändring i beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Den projektansvarige får på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) söka ändring genom besvär i beslut som avses i 13 § samt i beslut som fattats med stöd av 36 § om avslag på den projektansvariges framställning. Om besvären gäller ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, är den behöriga förvaltningsdomstolen den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av projektet i fråga är belägen.  
I beslut som avses i 13 § får ändring annars inte sökas separat genom besvär. Den som har rätt att söka ändring i ett tillståndsbeslut får dock i samma ordning och sammanhang som besvär anförs över tillståndsbeslutet söka ändring i ett beslut genom vilket det konstateras att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning inte är behövligt. 
En närings-, trafik- och miljöcentral har rätt att söka ändring genom besvär i ett beslut av en förvaltningsdomstol genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt ett i 1 mom. avsett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen.  
38 § 
Kostnadsansvar 
För kostnaderna för tillkännagivande, hörande och miljökonsekvensbedömning samt för översättningar som behövs för verkställande av de förpliktelser som är förknippade med bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser svarar den projektansvarige.  
Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats är avgiftsbelagda.  
7 kap.  
Ikraftträdande 
39 §  
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20. 
Genom denna lag upphävs lagen om miljökonsekvensbedömning (468/1994). 
40 §  
Anhängiga ärenden 
På en behörig myndighets beslut om ett i 3 § 2 mom. avsett projekt eller en ändring av ett sådant projekt som har fattats med anledning av ett initiativ som har blivit anhängig före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På ett projekt eller en ändring av ett projekt där information om programmet för miljökonsekvensbedömning har kungjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 
Projektförteckning 
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på följande projekt: 
1) djurhållning 
hönshus och svinhus där man föder upp mer än 
a) 85 000 kycklingar eller 60 000 hönor, 
b) 3 000 svin (vikt över 30 kg/svin) eller 
c) 900 suggor, 
2) tagande och bearbetning av naturtillgångar 
a) brytning, anrikning och bearbetning av metallhaltiga malmer eller andra gruvmineraler, om den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året, eller gruvdrift i dagbrott, vilkas areal överstiger 25 hektar, 
b) tagande av sten, grus eller sand, om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansmängd som tas ut är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året, 
c) utvinning av asbest eller anläggningar för behandling och omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest, 
d) brytning, anrikning och bearbetning av uran, med undantag för provbrytning, provanrikning och annan motsvarande bearbetning, 
e) torvutvinning, om den produktionsareal som är att betrakta som sammanhängande överstiger 150 hektar, 
f) förändring av bestående karaktär av skogs-, kärr- eller våtmarksnatur på ett område som är större än 200 hektar och som är att betrakta som enhetligt genom nydikning eller torrläggning av odikade kärr- och våtmarksområden, genom avlägsnande av trädbeståndet varaktigt eller genom förnyelse av området med trädarter som inte hör till Finlands naturliga flora, 
g) utvinning av råolja eller naturgas i kommersiellt syfte, 
3) byggande i vattendrag och vattenreglering 
a) dammar enligt 9 § 2 mom. i dammsäkerhetslagen (413/1984), 
b) konstgjorda bassänger, om den uppdämda eller lagrade nya vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter, 
c) vattenregleringsprojekt, om vattendragets medelvattenföring överstiger 20 kubikmeter per sekund och vattenförings- eller vattenståndsförhållandena förändras betydligt i förhållande till utgångsläget, 
d) ledning av vatten från ett vattendrag till ett annat där den överförda volymen överstiger 3 kubikmeter per sekund, 
e) projekt som gäller översvämningsskydd med en nyttoyta på minst 1 000 hektar, 
4) metallindustri 
a) gjuterier eller smältverk vars produktion är minst 5 000 ton om året, 
b) järnverk, stålverk, sinterverk, produktionsanläggningar för järnlegeringar eller rostverk, 
c) metallverk eller rostverk där andra metaller än järnmetaller förädlas, 
5) skogsindustri 
a) massafabriker, 
b) pappers- eller kartongfabriker med en produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag, 
6) kemisk industri och produktion av mineralprodukter 
a) råoljeraffinaderier, 
b) anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton oljeskiffer, stenkol eller torv per dag, 
c) fabriker för produktion av konstfibrer, 
d) anläggningar som använder lösningsmedel eller medel innehållande lösningsmedel och som använder minst 1 000 ton lösningsmedel per år, 
e) fabriker för omfattande produktion av farliga kemikalier som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 
f) fabriker för produktion av mineralull eller cement, 
7) energiproduktion 
a) pannanläggningar eller kraftverk där den största bränsleeffekten är minst 300 megawatt, 
b) kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer, med undantag för forskningsanläggningar avsedda för produktion och konversion av klyvbara och fertila material vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt; kärnkraftverk och andra kärnreaktorer upphör att vara sådana kraftverk när allt kärnbränsle och andra radioaktivt förorenade element permanent har avlägsnats från kraftverksområdet, 
c) anläggningar för upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
d) anläggningar som är planerade 
- för framställning eller isotopanrikning av kärnbränsle 
- för behandling av bestrålat kärnbränsle eller högaktivt radioaktivt avfall 
- för slutförvaring av bestrålat kärnbränsle 
- endast för slutförvaring av radioaktivt avfall eller 
- endast för lagring av bestrålat kärnbränsle eller radioaktivt avfall på en annan plats än där det producerats (planerad för mer än 10 år), 
8) överföring och lagring av energi och substanser 
a) stamledningar för fjärrtransport av olja eller andra vätskor, dock inte vatten och avloppsvatten, 
b) gasledningar som är över 40 kilometer långa och har en diameter på över DN 800 millimeter, 
c) mer än 15 kilometer långa kraftledningar ovan markytan för minst 220 kilovolt, 
d) lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter där lagercisternernas volym är sammanlagt minst 50 000 kubikmeter, 
9) trafik 
a) byggande av motorvägar eller motortrafikleder, 
b) anläggande av en ny, minst 10 kilometer lång sammanhängande väg med fyra eller flera körfält, 
c) ny linjeföring eller breddning av en väg så att den sammanhängande vägsträcka med fyra eller flera körfält som härvid bildas är minst 10 kilometer lång, 
d) anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik, 
e) anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter, 
f) havsfarleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak byggs för handelssjöfart och är avsedda för fartyg på mer än 1 350 ton, 
g) kanaler, farleder i inre farvatten för fartygstrafik eller insjöhamnar som byggs för fartyg på mer än 1 350 ton, 
10) vatten och avlopp 
a) tagande av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, om dess årliga mängd är minst 3 miljoner kubikmeter, 
b) stora råvatten- eller avloppsvattentunnlar, 
c) behandlingsanläggningar för avloppsvatten vilka är dimensionerade för mer än 100 000 personekvivalenter, 
11) avfallshantering 
a) anläggningar för behandling av farligt avfall vilka tar emot farligt avfall för förbränning, fysikalisk-kemisk behandling eller deponering på en avstjälpningsplats samt sådana anläggningar för biologisk behandling som är dimensionerade för minst 5 000 ton farligt avfall om året, 
b) anläggningar för förbränning eller fysikalisk-kemisk behandling av annat avfall än farligt avfall vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn samt anläggningar för biologisk behandling vilka är dimensionerade för minst 20 000 ton avfall om året, 
c) avstjälpningsplatser för kommunalt avfall eller slam vilka är dimensionerade för minst 20 000 ton avfall om året, 
d) avstjälpningsplatser för annat än i a- och c-punkterna avsett avfall vilka är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall om året, 
12) ändringar av projekt, om ändringarna till storleken motsvarar de projekt som avses i 1–11 punkten. 
Faktorer som avses i lagens 3 § 3 mom. och som används vid beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på ett sådant projekt som avses i 3 § 2 mom. 
1. Projektets karakteristiska egenskaper  
Projektets karakteristiska egenskaper måste beaktas, i synnerhet vad beträffar  
a) hela projektets omfattning och utformning,  
b) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,  
c) utnyttjandet av naturresurser, framför allt jord, mark, vatten och biologisk mångfald,  
d) alstrande av avfall,  
e) föroreningar och störningar, 
f) risken för allvarliga olyckor och/eller katastrofer, som är relevanta för det berörda projektet, inklusive sådana som orsakas av klimatförändringar, i enlighet med vetenskapliga rön,  
g) risker för människors hälsa (exempelvis på grund av vatten- eller luftföroreningar). 
2. Projektens lokalisering  
Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projektet måste beaktas, i synnerhet vad beträffar  
a) befintlig och godkänd markanvändning,  
b) naturresursernas relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området  
och under detta (inklusive jord, mark, vatten och biologisk mångfald),  
c) den naturliga miljöns tålighet.  
3. Konsekvensernas typ  
Projektets förväntade betydande miljökonsekvenser måste beaktas i förhållande till de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 i denna bilaga med beaktande av  
a) konsekvensernas storlek och utbredning, såsom exempelvis geografiskt område Utskottet föreslår en ändring och den berörda befolkningens storlek Slut på ändringsförslaget,  
b) konsekvensernas karaktär,  
c) konsekvensernas gränsöverskridande karaktär,  
d) konsekvensernas intensitet och komplexitet,  
e) konsekvensernas sannolikhet,  
f) konsekvensernas förväntade uppkomst, varaktighet, frekvens och reversibilitet,  
g) kumulativa effekter i förhållande till andra befintliga och/eller godkända projekt,  
h) möjligheten att begränsa konsekvenserna på ett effektivt sätt. 

2. Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) 10 § och 
fogas till lagen en ny 10 a § som följer: 
10 §  
Gränsöverskridande miljökonsekvenser 
Om genomförandet av en plan eller ett program kan antas ha betydande miljökonsekvenser för ett territorium som tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen eller en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, ska miljöministeriet sköta informationen till och förhandlingarna med denna stat beträffande miljöbedömningen i fråga om planen eller programmet.  
Om genomförandet av en plan eller ett program kan ha sådana miljökonsekvenser som avses i 1 mom., ska den myndighet som ansvarar för planen eller programmet utan dröjsmål kontakta miljöministeriet och vid behov till miljöministeriet ge in ett utkast till planen eller programmet och en miljörapport för vidarebefordran till den andra staten. Utkastet och rapporten eller delar av dem ska vid behov översättas till de aktuella språken. För översättningskostnaderna står den myndighet som ansvarar för planen eller programmet. 
Om miljöministeriet anser att en plan eller ett program har sådana miljökonsekvenser som avses i 1 mom. eller om den stat som miljökonsekvenserna gäller begär det, ska miljöministeriet underrätta den andra staten om bedömningen och sända den utkastet till plan eller program och miljörapporten i god tid innan planen eller programmet godkänns. Miljöministeriet ska informera utrikesministeriet om det material som sänds till den andra staten. Bestämmelser om innehållet i underrättelsen till en annan stat utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Om en stat som har sänts ett utkast till plan eller program och en miljörapport inom 60 dagar från mottagandet av utkastet och rapporten meddelar att den önskar förhandla om frågan, ska miljöministeriet inleda förhandlingar om de gränsöverskridande miljökonsekvenser som genomförandet av planen eller programmet kan antas ha och om de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana effekter. När förhandlingarna inleds ska man komma överens om arrangemangen för hur myndigheterna och allmänheten i den stat där miljökonsekvenserna kan antas bli betydande ska ges tillfälle att yttra sig inom en skälig tid. 
Den andra staten ska, på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet, informeras om ett beslut att godkänna en plan eller ett program. 
10 a §  
Deltagande i miljöbedömning av en annan stats plan eller program 
Om en plan eller ett program som genomförs av en myndighet hos en part i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller av en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kan antas ha betydande miljökonsekvenser på ett område under Finlands jurisdiktion ska miljöministeriet sköta informationen och förhandlingarna beträffande miljöbedömningen av den andra statens plan eller program.  
Miljöministeriet ska  
1) underrätta den andra staten om huruvida ministeriet innan planen eller programmet godkänns vill förhandla om de gränsöverskridande miljökonsekvenser som genomförandet av planen eller programmet kan antas ha och om de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana effekter, 
2) sända den underrättelse som lämnats till den andra staten för kännedom till utrikesministeriet, 
3) ge allmänheten i Finland tillfälle att studera plan- eller programutkastet och miljörapporten och att yttra sig om dem, i det fall att förhandlingar förs med den andra staten,  
4) begära utlåtanden om plan- eller programutkastet och om miljörapporten av andra myndigheter, 
5) sända yttrandena och utlåtandena till den andra staten, samt 
6) sköta eventuella andra informations- och förhandlingsuppgifter enligt 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sådana miljörapporter om myndigheters planer eller program som en annan stat vid ikraftträdandet av denna lag har blivit underrättad om tillämpas de bestämmelser som gällde då denna lag trädde i kraft. 
På sådana miljörapporter om en annan stats myndigheters planer och program som Finland vid ikraftträdandet av denna lag har blivit underrättad om tillämpas de bestämmelser som gällde då denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 9 § och 132 §, av dem 9 § sådan den lyder i lag 204/2015 och 188 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1441/2006, 1129/2008 och 28/2016, samt 
fogas till lagen en ny 62 a § som följer: 
9 §  
Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 
En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. 
När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ utredas i behövlig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. 
När en plan utarbetas för genomförandet av ett projekt som avses i 3 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) kan miljökonsekvenserna av projektet bedömas i samband med planläggningen i stället för det förfarande som avses i 3 kap. Den projektansvarige ska då överlämna Utskottet föreslår en ändring de Slut på ändringsförslaget uppgifterUtskottet föreslår en strykning na Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring som avses i 16 och 19 § i den lagen Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning om projektet och konsekvensbedömningen av det  Slut på strykningsförslagettill den myndighet som ansvarar för utarbetandet av planen Utskottet föreslår en strykning och vid behov också direkt till den i 10 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedda kontaktmyndigheten Slut på strykningsförslaget. Kontaktmyndigheten ska försäkra sig om att miljökonsekvensbedömningen är tillräcklig och sammanställa en motiverad slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.  
Om en och samma myndighet ansvarar för både projektet och utarbetandet av planen kan en miljökonsekvensbedömning av projektet dock inte göras i samband med utarbetandet av planen.  
Närmare bestämmelser om utredning av konsekvenserna av en plan och den projektansvariges skyldighet att överlämna uppgifter till myndigheterna samt om myndigheternas uppgifter och samarbete ges genom förordning av statsrådet.  
62 a §  
Samordning av höranden vid planläggning och miljökonsekvensbedömning av ett projekt  
Om utarbetandet av den plan som krävs för genomförandet av ett projekt och miljökonsekvensbedömningen av projektet pågår samtidigt kan hörandena samordnas i enlighet med 22 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.  
132 §  
Miljökonsekvensbedömning 
Om en miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-ning ( / ) ska utarbetas för byggandet eller en annan åtgärd som enligt denna lag kräver tillstånd eller myndigheternas godkännande ska det, utöver vad som anges i 133 §, informeras på internet om att behandlingen av ansökan har inletts. Vidare ska närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Ett sammandrag av alla anmärkningar och utlåtanden som lämnats in rörande ansökan ska göras, och sammandraget ska vara allmänt tillgängligt samtidigt som beslutet meddelas. 
Om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i tillståndsförfarandet föreskrivs i 4 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om informationen och förfarandet för framförande av åsikter. 
188 § 
Sökande av ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar 
Ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar får sökas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Rättelseförfarandet enligt kommunallagen tillämpas dock inte i ärenden som gäller godkännande av en detaljplan ens när beslutanderätten har överförts på kommunstyrelsen eller en nämnd på det sätt som föreskrivs i 52 §.  
Besvär som gäller en detaljplan som skall anses vara viktig med tanke på bostadsbyggande eller annars vara av samhällelig vikt skall behandlas i brådskande ordning. Besvärsinstansen skall på kommunens begäran lägga fram en uppskattning av när beslut om en sådan plan meddelas. Om det inte är möjligt att följa den uppskattade tidsplanen skall kommunen underrättas om detta.  
I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller en detaljplan inom området för en generalplan med rättsverkningar och genom vilket besvär har lämnats utan prövning eller det överklagade myndighetsbeslutet inte har blivit ändrat till den del som besvären gäller får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte stranddetaljplaner.  
De som saken gäller anses ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en plan eller en byggnadsordning när beslutet i enlighet med 63 § kommunallagen har lagts fram offentligt. 
Om miljökonsekvenserna av ett projekt har bedömts på det sätt som anges i 9 § 3 mom. får det i besvär som gäller planen inte åberopas att miljökonsekvensbedömningen om projektet har utförts bristfälligt. Bestämmelser om besvärsrätt vid avsaknad eller bristfällig bedömning finns i 34 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Om en miljökonsekvensbedömning av ett byggprojekt eller en åtgärd enligt 132 § har utförts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas den 132 § som gällde när denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 65 § i naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 65 §, sådan den lyder i lag 1587/2009, som följer: 
65 §  
Bedömning av projekt och planer 
Om ett projekt eller en plan antingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de naturvärden i ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som redan införlivats i nätverket, för vars skydd området har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, ska den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har betydande skadliga verkningar som når området.  
Den myndighet som beviljar tillståndet eller godkänner planen ska utöva tillsyn över att den bedömning som avses i 1 mom. görs. Myndigheten ska begära utlåtande om bedömningen av närings-, trafik- och miljöcentralen och av den som förvaltar området. Om närings-, trafik- och miljöcentralen själv är den som planerar eller genomför projektet fattar miljöministeriet beslut om vilken annan närings-, trafik- och miljöcentral som ska ge utlåtandet. I ett beslut av miljöministeriet får ändring inte sökas särskilt genom besvär. 
Det utlåtande som avses i 2 mom. ska ges utan dröjsmål och senast inom sex månader från det att en begäran om utlåtande har getts in till närings-, trafik- och miljöcentralen eller centralen fått del av ett beslut av miljöministeriet enligt 2 mom. 
Om ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) tillämpas på projektet ska en bedömning enligt 1 mom. vid behov göras i samband med det förfarandet. Kontaktmyndigheten enligt den lagen ska i den motiverade slutsatsen enligt 23 § ta in de utlåtanden av närings-, trafik- och miljöcenralen och innehavaren av naturskyddsområdet som avses i 2 mom.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Om den lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) som gällde när denna lag trädde i kraft tillämpas på ett projekt, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på konsekvensbedömningen av sådana områden inom projektet som föreslagits för eller införlivats i nätverket Natura 2000.  
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 39 och 83 § i miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 39 och 83 § som följer: 
39 §  
Tillståndsansökan 
Tillståndsansökan ska lämnas till den behöriga tillståndsmyndigheten skriftligen. Ytterligare exemplar av ansökningshandlingarna ska lämnas in på myndighetens begäran, om det behövs för kungörande av ärendet eller begäran om utlåtanden. Ansökningar till den statliga miljötillståndsmyndigheten ska dessutom lämnas in elektroniskt, om myndigheten inte har godkänt något annat. 
Till ansökan ska det fogas för tillståndsprövningen behövlig utredning om verksamheten och dess konsekvenser, om parterna och om andra relevanta omständigheter. Om ansökan gäller verksamhet som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ), ska det till ansökan före beslutsfattandet fogas en miljökonsekvensbeskrivning enligt den lagen samt kontaktmyndighetens motiverade slutsats om denna. Till ansökan ska det dessutom vid behov fogas en sådan bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen (1096/1996).  
Den som upprättar ansökan ska ha tillräcklig sakkunskap. Av ansökan ska det vid behov framgå på vilket material och på vilken beräknings-, undersöknings- eller bedömningsmetod de uppgifter som lämnats grundar sig. 
Närmare bestämmelser om ansökans innehåll, om elektronisk ansökan och om utredningar som behövs för tillståndsprövningen och som ska fogas till ansökan utfärdas genom förord-ning av statsrådet. 
83 §  
Tillståndsbeslutets innehåll 
Utöver vad som föreskrivs i 44 § i förvaltningslagen ska det i ett miljötillståndsbeslut tas ställning till specificerade krav som framställts i utlåtanden, anmärkningar och åsikter. 
Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet ska det av tillståndsbeslutet framgå hur bedömningen har beaktats vid tillståndsprövningen. Närmare bestämmelser om beaktande av bedömningen finns i 4 kap. i den lagen. Av tillståndsbeslutet ska det dessutom framgå hur förvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt riskhanteringsplanerna enligt lagen om hantering av översvämningsrisker har beaktats. 
Om tillståndet gäller olika verksamhetsutövare som har ansökt om tillstånd med en gemensam tillståndsansökan ska varje verksamhetsutövares skyldigheter specificeras i tillståndsbeslutet. 
Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På verksamhet vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vattenlagen (587/2011) 5 kap. 35 § samt 11 kap. 3, 10 och 21 §, av dem 11 kap. 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1193/2013, som följer: 
5 kap. 
Dikning 
35 §  
Tillkännagivande om sammanträde 
Förrättningssammanträdet och slutsammanträdet vid en dikningsförrättning ska kungöras offentligt minst 14 dagar före sammanträdet i de kommuner vars område dikningen påverkar. Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) ska kungörelsen dessutom publiceras på kommunernas webbplatser. Inom samma tid ska dikningsplanen ges in till de myndigheter som nämns i 33 § 2 mom. och sändas till de berörda kommunerna för att hållas offentligt framlagd. Dessutom ska de markägare som dikningen gäller underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet per brev. Brevet sänds under känd postadress. Om dikningen gäller en sådan bäck på någon annans mark där det finns ett kraftverk eller någon annan anläggning, ska ett brev också sändas till kraftverkets eller anläggningens ägare. 
Om dikningen gäller ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område, ska delägarlaget underrättas om förrättningssammanträdet och slutsammanträdet med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. 11 § 2 mom. 
I dikningsärenden av ringa betydelse och i sådana dikningsärenden där delgivning enligt 1 och 2 mom. inte behövs på grund av sakens natur, kan förrättningssammanträde och slutsammanträde tillkännages på annat sätt. I ärenden som inte påverkar någon annans än sökandens rätt eller fördel, behövs inget tillkännagivande. 
11 kap. 
Ansökningsförfarande 
3 §  
Innehållet i tillståndsansökan 
Tillståndsansökan ska innehålla 
1) en sådan redogörelse för projektets syfte och projektets inverkan på allmänna intressen, enskilda intressen och miljön som är tillräckligt utförlig för att ärendet ska kunna avgöras, 
2) en plan över de åtgärder som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras, 
3) en beräkning av den nytta och de förluster av förmåner som projektet medför för register-enheterna för mark- och vattenområden och deras ägare och för andra parter, 
4) en redogörelse för hur verksamhetens verkningar kontrolleras. 
Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska en konsekvensbeskrivning enligt 19 § i den lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag behöver uppgifterna inte visas upp på nytt. Till ansökan ska vid behov fogas en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. 
Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och de uppgifter som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
10 §  
Information om ansökan 
Information om en ansökan ska ges genom en kungörelse på tillståndsmyndighetens anslagstavla och på anslagstavlorna i kommunerna inom projektets influensområde. Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska kungörelsen dessutom publiceras på tillståndsmyndighetens och kommunernas webbplatser. Av kungörelsen ska det framgå vad som ska iakttas när anmärkningar görs och åsikter läggs fram. Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll och offentliggörande utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Kungörelsen ska finnas framlagd under 30 dagar från den dag som tillståndsmyndigheten bestämmer. Tillståndsmyndigheten kan dock med hänsyn till ärendets art besluta att kungörelsen ska hållas framlagd längre än 30 dagar, dock högst 45 dagar. Med tanke på delgivningen ska ett exemplar av ansökan och bilagorna ges in till de berörda kommunerna för att hållas framlagda på den plats som anges i kungörelsen. 
En annons om att kungörelsen offentliggörs ska publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde, om inte ärendet är av ringa betydelse eller det annars är uppenbart onödigt att publicera informationen. 
Om ansökan gäller ett projekt som genomförs i Finlands ekonomiska zon, ska den kungörelse som avses i 1 mom. offentliggöras i de kommuner vid vars område projektet genomförs. Ett meddelande om offentliggörandet av kungörelsen ska dessutom publiceras i den officiella tidningen. 
I ansökningsärenden av mindre betydelse och i ansökningsärenden där delgivning enligt 1 mom. eller 11 § inte behövs med hänsyn till ärendets art kan information om ansökan lämnas på annat sätt. Om ärendet inte påverkar något annat än sökandens rätt eller fördel, krävs ingen delgivning. 
21 §  
Beslutets innehåll 
I beslutet ska ändamålet med ansökan förklaras eller de delar av ansökan som är behövliga fogas till beslutet. I beslutet ska de behövliga bestämmelser enligt 3 kap. 10–14 § som gäller projektet samt övriga bestämmelser om genomförande av projektet läggas fram. I beslutet ska specificerade yrkanden som har framställts i utlåtanden och anmärkningar bemötas. Om projektet orsakar sådan förlust av förmån som ska ersättas, ska beslutet innehålla bestämmelser om ersättningarna i enlighet med det som föreskrivs i 13 kap. 
Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska i beslutet tas in kontaktmyndighetens motiverade slutsats och sammandrag av resultaten av hörandena enligt 20 och 29 § i den lagen. Av beslutet ska framgå hur den motiverade slutsatsen och eventuella sådana handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats. 
Av tillståndsbeslutet ska det dessutom framgå hur den förvaltningsplan och den havsförvalt-ningsplan som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt den riskhanteringsplan som avses i lagen om hantering av översvämningsrisker har beaktats. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På projekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 11 kap. 3 och 21 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av marktäktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marktäktslagen (555/1981) 5, 6 och 13 §, sådana de lyder, 5 § i lagarna 473/1994, 463/1997 och 468/2005, 6 § delvis ändrad i lagarna 473/1994 och 134/1999 samt 13 § i lag 468/2005, som följer: 
5 §  
Täktplan 
Då tillstånd söks ska över täktverksamheten och vården av miljön samt, om möjligt, områdets senare användning framläggas en täktplan. Detta är dock inte av nöden om projektets omfattning och verkningar är ringa. Närmare bestämmelser om täktplanens innehåll och struktur utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Då planen uppgörs ska rådande naturförhållanden, mängden och arten av substanser samt projektets inverkan på miljön och naturförhållandena utredas i behövlig omfattning. 
Till en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag ska det inte krävas en ny utredning om samma sak. 
6 §  
Förutsättningar för beviljande av tillstånd 
Tillstånd till täktverksamhet ska beviljas, om en sakenlig täktplan har framlagts och täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de i 3 § angivna begränsningarna. Då frågan prövas ska även verkningarna av tillståndsbestämmelserna beaktas. 
På ett område med gällande åtgärdsbegränsning för uppgörande eller ändring av generalplan eller detaljplan kan tillstånd beviljas, om täktverksamheten inte medför betydande olägenheter för uppgörande eller ändring av planen, inte fördärvar stads- eller landskapsbilden och inte heller i övrigt står i strid med begränsningarna enligt 3 §. 
Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet ska av beslutet framgå hur miljökonsekvensbedömningen enligt den lagen har beaktats. Närmare bestämmelser om beaktande av miljökonsekvensbedömningen finns i 4 kap. i den lagen. 
13 §  
Hörande 
Kungörelsen av en ansökan som gäller marktäktstillstånd ska vara anslagen på kommunens anslagstavla i 30 dagar. Dessutom ska kommunen bereda dem som äger eller besitter de fas-tigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Om det projekt som ansökan avser kan ha betydande verkningar inom ett vidsträckt område eller på ett flertal personers omständigheter, ska om ansökan dessutom annonseras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Kostnaderna för hörandet och annonseringen ska betalas av den som ansöker om tillstånd. 
Den som ansöker om tillstånd kan till sin ansökan foga en utredning om att grannarna eller en del av grannarna är medvetna om handlingar och uppgifter med relevans för projektet och en redogörelse för deras eventuella ställningstaganden till projektet. Om sökanden inte har lämnat in en adekvat utredning om att grannarna har hörts, ska kommunen höra grannarna. Närmare bestämmelser om hörande utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska det genom en kungörelse på tillståndsmyndighetens och kommunernas webbplatser informeras om att behandlingen av ansökan har inletts. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På marktäkt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 5 och 6 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 34 och 56 § i gruvlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gruvlagen (621/2011) 34 och 56 § som följer: 
34 §  
Tillståndsansökan 
Ansökan om malmletningstillstånd, gruvtillstånd och guldvaskningstillstånd ska lämnas till tillståndsmyndigheten. 
I tillståndsansökan ska en med tanke på tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig redogörelse ges om 
1) sökanden och sökandens förutsättningar att bedriva verksamhet som grundar sig på tillståndet, 
2) det område som ansökan gäller, planläggningssituationen för området och vilka begräns-ningar som gäller användningen av området och hur de ska beaktas, 
3) den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet kan gälla (sakägare), 
4) förutsättningarna för verksamheten,
a) i synnerhet en preliminär uppskattning om gruvmineralerna på området och vad uppskatt-ningen bygger på, när det är fråga om en ansökan om malmletningstillstånd,
b) i synnerhet om att fyndigheten är utvinningsbar, när det är fråga om en ansökan om gruv-tillstånd,
 
5) verksamhetsplanerna, 
6) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av verksamheten med beaktande av de planerade åtgärdernas art och omfattning; redogörelse krävs dock inte till den del de begärda uppgifterna ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som avses i 3 mom. 2 punkten, 
7) upphörande av verksamheten och de åtgärder som ska vidtas i samband med och efter det. 
Till tillståndsansökan ska fogas 
1) myndighetsintyg, registerutdrag och motsvarande handlingar som verifierar att uppgifterna i ansökan och de föreskrivna kraven beaktas, 
2) vid behov en utredning om den bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen samt en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ), samt 
3) ett sammandrag av uppgifterna i ansökan och dess bilagor. 
Till ansökan om malmletningstillstånd och guldvaskningstillstånd ska dessutom en plan för hantering av utvinningsavfall fogas, om sökanden inte är skyldig att upprätta en sådan plan med stöd av miljöskyddslagen. 
I ansökan om gruvtillstånd ska begränsad nyttjanderätt eller annan rätt till det område som är avsett som hjälpområde för gruvan begäras. Om det på ett guldvaskningsområde är nödvändigt att få rätt att avvika från byggförbudet enligt 26 § 1 mom., ska sådan rätt begäras i ansökan om guldvaskningstillståndet. 
Närmare bestämmelser om tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
56 §  
Tillståndsbeslutets innehåll 
I ett beslut som gäller malmletningstillstånd, gruvtillstånd, guldvaskningstillstånd och gruv-områdesinlösningstillstånd ska syftet med ansökan anges eller ansökan i behövlig omfattning fogas till beslutet. I beslutet ska ställning tas till de krav som specificeras i utlåtanden och anmärkningar. 
Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska kontaktmyndighetens motiverade slutsats Utskottet föreslår en ändring tas Slut på ändringsförslaget in i beslutet. Av beslutet ska framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella sådana handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På projekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 34 och 56 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 23 och 25 § i kärnenergilagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i kärnenergilagen (990/1987) 23 och 25 §, sådana de lyder, 23 § ändrad i lagarna 622/2011 och 676/2015 och 25 § delvis ändrad i lag 676/2015, som följer: 
23 § 
Handläggning av ansökan om tillstånd 
Över ansökan om tillstånd ska utlåtande begäras av Strålsäkerhetscentralen och miljöministeriet, om inte detta på grund av verksamhetens natur är uppenbart onödigt. I sitt utlåtande ska Strålsäkerhetscentralen ta in ett förslag till sådana tillståndsvillkor som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 a kap. ska uppfyllas. Om ansökan gäller sådan utförsel som avses i 2 § eller ingående av avtal som avses i 2 mom. 1 punkten i den paragrafen eller tillfällig användning av en i 22 § nämnd kärnanläggning på finskt territorium, ska dessutom utrikesministeriets utlåtande över ansökan begäras, om detta inte är uppenbart onödigt.  
Innan beslut kan fattas om en ansökan om tillstånd för sådan verksamhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten, ska sökanden som bilaga till tillståndsansökan lämna in en utredning. På sammanställande och offentliggörande av utredningen tillämpas på motsvarande sätt be-stämmelserna i 13 § 1 mom. 
Statsrådet handlägger tillståndsansökningar enligt 2 mom. och ansökningar om gruvtillstånd enligt gruvlagen (621/2011) som gäller samma verksamhet samtidigt och avgör dem genom samma beslut med iakttagande på motsvarande sätt av vad som föreskrivs i denna lag och i 5 och 6 kap. i gruvlagen. På tillståndsbeslutet tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i 56–58 § i gruvlagen. Om tillståndsansökan gäller ett gruvprojekt för vilket gruvtillstånd enligt gruvlagen har beviljats, tillämpas utöver denna lag även bestämmelserna om tillståndsförfarande i 38–40 och 42 § och om tillståndsbeslut i 56–58 § i gruvlagen. Om gruvlagen inte tillämpas på den verksamhet som avses i 2 mom., iakttas förfarandet i 13 § i denna lag i sin helhet. 
Bestämmelser om skyldigheten att till en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) foga en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats finns i den lagen.  
I fråga om anhängiggörande av en tillståndsansökan som gäller ett projekt enligt 4 mom. ska information ges genom en kungörelse på tillståndsmyndighetens och kommunernas webbplatser. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan. 
25 § 
Tillståndsvillkor och ändring av dem 
Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för genomförande av de allmänna principer som avses i 2 kap. Tillståndsmyndigheten ska dessutom beakta de förslag i Strålsäkerhetscentralens utlåtande enligt 23 § som gäller säkerheten. I tillståndet ska de förslag till åtgärder Utskottet föreslår en ändring tas Slut på ändringsförslaget in som den som ansökt om tillstånd lagt fram och som är avsedda att förebygga eller minska betydande skadliga miljökonsekvenser, om det är fråga om ett projekt på vilket lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas. Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att i tillståndsbeslutet Utskottet föreslår en ändring ta Slut på ändringsförslaget in den motiverade slutsats som den kontaktmyndighet som avses i den lagen har lagt fram, samt att beakta handlingarna för bedömningsförfarandet i beslutsfattandet finns i 4 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
För tillgodoseende av de i denna lag angivna allmänna principerna för användning av kärnenergi och förutsättningarna för beviljande av tillstånd kan tillståndsvillkoren ändras, särskilt då detta är påkallat för att trygga säkerheten vid användningen av kärnenergi, för att säkerställa kärnavfallshanteringen, för att genomföra skydds- eller beredskapsarrangemangen och för att uppfylla Finlands internationella avtalsförpliktelser på kärnenergiområdet eller för att förhindra spridningen av kärnvapen. 
När tillståndsvillkoren ändras, ska i tillämpliga delar iakttas samma förfarande som då till-stånd beviljas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På projekt vars miljökonsekvensbedömning har gjorts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 23 och 25 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 18 och 29 § i landsvägslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsvägslagen (503/2005) 18 och 29 § som följer: 
18 §  
Utredningsplan 
En utredningsplan ska utarbetas, såvida inte projektets verkningar är ringa eller vägens sträckning och dess verkningar redan i tillräcklig mån har avgjorts i en detaljplan eller i en generalplan med rättsverkningar. En utredningsplan ska alltid utarbetas i sådana projekt på vilka förfarandet vid konsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) tillämpas, om inte detta är onödigt till följd av projektets natur samt de krav som ställs på planeringen och konsekvensbedömningen.  
29 §  
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Bestämmelser om skyldigheten att till en plan som gäller ett vägprojekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) foga en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt den lagen finns i 25 § i den lagen. Till den del konsekvensbeskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag krävs det inte en ny utredning om samma sak. 
Bestämmelser om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i beslutet om godkännande av en plan enligt 1 mom. samt att Utskottet föreslår en ändring ta Slut på ändringsförslaget in den motiverade slutsatsen i beslutet om godkännande finns i 26 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.  
När det förfarande vid miljökonsekvensbedömning som anges i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har tillämpats på utredningsplanen tillämpas förfarandet inte på nytt när en vägplan utarbetas i enlighet med utredningsplanen. 
Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på vägprojektet ska det, utöver vad som föreskrivs i förvaltningslagen, av beslutet om godkännande av planen framgå vilka utlåtanden, anmärkningar och åsikter som har framförts i ärendet och hur de har påverkat avgörandet. Vidare ska det i beslutet Utskottet föreslår en ändring anges Slut på ändringsförslaget vilka åtgärder som har föreslagits i syfte att förebygga eller minska de skaliga miljökonsekvenserna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På ett vägprojekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 11 och 24 § i banlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i banlagen (110/2007) 11 och 24 § som följer: 
11 §  
Utredningsplan 
En utredningsplan ska utarbetas, om inte projektets verkningar är ringa eller järnvägsområdets läge och dess verkningar redan i tillräcklig mån har avgjorts i en detaljplan eller i en generalplan med rättsverkningar. En utredningsplan ska alltid utarbetas i sådana projekt på vilka förfarandet vid miljökonsekvensbedömning enligt 3 kap. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) tillämpas, om inte detta är onödigt till följd av projektets natur och de krav som ställs på planeringen och konsekvensbedömningen.  
24 §  
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
Bestämmelser om skyldigheten att till en plan som gäller ett banprojekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) foga en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt den lagen finns i 25 § i den lagen. Till den del konsekvensbeskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag krävs det inte en ny utredning om samma sak. 
Bestämmelser om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i beslutet om godkännande av en plan och om att Utskottet föreslår en ändring ta Slut på ändringsförslaget in den motiverade slutsatsen i beslutet om godkännande finns i 26 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.  
När det förfarande vid miljökonsekvensbedömning som anges i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har tillämpats på utredningsplanen tillämpas förfarandet inte på nytt när en järnvägsplan utarbetas i enlighet med utredningsplanen. 
Om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på banprojektet ska det, utöver vad som föreskrivs i förvaltningslagen, av beslutet om godkännande av planen framgå vilka utlåtanden, anmärkningar och åsikter som har framförts i ärendet och hur de har påverkat avgö-randet. Vidare ska det i beslutet Utskottet föreslår en ändring anges Slut på ändringsförslaget vilka åtgärder som har föreslagits i syfte att förebygga eller minska de skadliga miljökonsekvenserna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På ett banprojekt vars miljökonsekvenser har bedömts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 79 § i luftfartslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i luftfartslagen (864/2014) 79 § som följer: 
79 § 
Byggnadstillstånd 
För inrättande av en flygplats eller något annat område som tjänar luftfarten krävs byggnadstillstånd. Detsamma gäller ändringar av flygplatser eller andra områden som tjänar luftfarten, när ändringarna kan ha konsekvenser för flygsäkerheten eller avsevärda konsekvenser för landskapsbilden. Byggnadstillstånd beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Statsrådet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som gäller byggnadstillstånd. 
Byggnadstillstånd enligt detta kapitel krävs dock inte för reservlandningsplatser som inrättas för försvarsmaktens behov med tanke på krisförhållanden och övning inför sådana, för för-svarsmaktens helikopterlandningsplatser eller flygplatser för lätta luftfartyg som används inom försvarsmaktens verksamhet med modellflygplan. Byggnadstillstånd krävs inte heller för helikopterlandningsplatser avsedda uteslutande för gränsbevakningsväsendet. 
Om inte något annat följer av detta kapitel, iakttas vid inrättande eller ändring av en flygplats eller ett annat område som tjänar luftfarten vad som föreskrivs om planläggning, miljötillstånd, bedömning av miljökonsekvenserna, byggande samt inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Bestämmelser om skyldigheten att till en ansökan om byggnadstillstånd enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) foga en miljökonsekvensbeskrivning och kontaktmyndighetens motiverade slutsats enligt den lagen samt om skyldigheten att beakta miljökonsekvensbedömningen i beslutet om godkännande och att Utskottet föreslår en ändring ta Slut på ändringsförslaget in den motiverade slutsatsen i beslutet om godkännande finns i den lagen. Om miljökonsekvensbeskrivningen innehåller de uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag, krävs det inte en ny utredning om samma sak.  
Bestämmelserna om det åtgärdstillstånd som avses i 126 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen ska inte tillämpas på inrättande av flygplatsområden och inte på byggande av radiofyrar för luftfart och radaranläggningar samt skyddskonstruktioner för dessa eller på byggande av andra sådana anordningar och konstruktioner som är nödvändiga för flygsäkerheten och en reguljär flygtrafik. För åtgärder på flygplatser och andra områden som tjänar luftfarten förutsätts inte heller ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i den lagen eller anmälan enligt 129 § i samma lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På sådant byggande av en flygplats eller ett annat område som tjänar luftfarten för vilket en miljökonsekvensbedömning har gjorts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 79 § i den lydelse den hade när denna lag trädde i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 5, 7, 9 och 10 §, sådana de lyder, 5 § i lagarna 1110/1982, 478/1994, 476/1996, 1102/1996 och 908/2013, 7 § delvis ändrad i lag 476/1996, 9 § delvis ändrad i lagarna 476/1996, 1032/2003 och 917/2011 samt 10 § delvis ändrad i lagarna 580/2009 och 908/201, som följer: 
5 § 
Statsrådet utfärdar vid sitt allmänna sammanträde inlösningstillstånd på ansökan. 
Om inlösningstillstånd söks för ett företag som avses i 9 § 4 mom. och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av Lantmäteriverket. 
När fastställelsen av viss plan, beviljande av tillstånd eller annat beslut samtidigt medför rätt att verkställa för genomförandet av företaget erforderlig inlösen, behövs inlösningstillstånd inte. 
Om ansökan om inlösningstillstånd gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 19 § i den lagen och kontaktmyndighetens motiverade slutsats fogas till ansökningshandlingarna. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag ska det inte krävas en ny utredning om samma sak. 
Om ansökan om inlösningstillstånd gäller ett sådant projekt som uppenbart har sådana följder som avses i naturvårdslagen (1096/1996), ska dessutom iakttas vad som föreskrivs i naturvårdslagen och med stöd av den. 
7 § 
Vid ansökan om inlösningstillstånd ska den sökande förete en utredning, med stöd av vilken behovet av inlösen kan bedömas eller förekomsten av rätt till inlösen kan konstateras. 
Till ansökan ska fogas vederbörliga kartor och ritningar, utredning om vederbörande ägare och innehavare samt deras adresser och vid behov uppgifter om planläggningssituationen inom området. Handlingarna ska ges in i två exemplar. 
Gäller ansökan ett område eller en särskild förmån som är gemensam för flera fastigheter, ska om sakägarna framläggas endast sådan utredning som är nödvändig för delgivning.  
Närmare bestämmelser om innehållet i inlösningstillståndsansökan och om de handlingar som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § 
Ansökningshandlingarna och meddelande om den tid som har utsatts för avgivande av utlå-tande ska delges ägare och innehavare som bevislig delgivning, samt sådan i 8 § 2 mom. av-sedd part som ska höras som vanlig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Delgivning till andra än de ovannämnda verkställs genom offentlig kungörelse på kommunens anslagstavla, enligt vad som föreskrivs särskilt. Om inlösningstillståndsansökan gäller ett projekt på vilket lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ( / ) tillämpas ska kungörelsen offentliggöras också på kommunens webbplats. 
Är ansökningshandlingarna så omfattande eller på grund av det stora antalet personer som ska höras eller i övrigt sådana, att en överlåtelse av samtliga handlingar till den som ska höras medför oskäliga svårigheter, ska till delgivningen fogas meddelande om de handlingar som saknas samt om var och när de finns till påseende i vederbörande kommun. 
Gäller inlösen egendom som avses i 7 § 3 mom., sker delgivning till det delägarlag som bildas av delägarna i samfälld skog, annat samfällt område och gemensam särskild förmån med iakttagande av vad som föreskrivs särskilt. 
Om inlösen verkställs för byggande av kraftledning, naturgasnät eller annat motsvarande företag, kan hörande av ägare av fast egendom och innehavare av nyttjanderätt ordnas så att sökanden ger de ägare och innehavare, vilkas rätt och fördel saken berör, tillfälle att framföra sin åsikt om företaget vid ett möte som ordnas i varje kommun. Om det företag som ansökan avser endast till en ringa del berör en kommuns område, kan hörandet av ägare av fast egendom och innehavare av nyttjanderätt i en sådan kommun dock ordnas vid ett möte som samtidigt ordnas i en annan kommun. Information om mötet ska ges i varje kommun så som kommunala kungörelser offentliggörs inom kommunen. Mötesprotokollet ska fogas till inlösningsansökan. Den som ska höras och önskar foga ett skriftligt utlåtande till protokollet ska ges tillfälle till det vid mötet, eller om han eller hon kräver det, efter mötet inom viss tid, som inte får vara kortare än 14 dagar. 
Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
10 § 
I inlösningstillståndet ska nämnas den egendom som inlösningen avser. Bestämmandet av föremålet för inlösningen kan dock till sina mindre viktiga delar hänskjutas till inlösningsförrättningen, då rätt till områden, som behövs för ovan i 9 § 4 mom. avsett företag, förvärvas genom inlösen och det kan anses vara tillräckligt att den allmänna sträckningen för föremålet för inlösen anges när inlösningstillståndet utfärdas. 
I beslutet om inlösningstillstånd ska ändamålet med ansökan förklaras eller de delar av ansökan som är behövliga fogas till beslutet. Om inlösningstillståndsansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska i beslutet tas in kontaktmyndighetens motiverade slutsats, information om allmänhetens deltagande och ett sammandrag av resultaten av hörandena enligt 20 och 29 § i den lagen. Av beslutet ska framgå hur de utlåtanden och åsikter som avgetts om inlösningstillståndsansökan, kontaktmyndighetens motiverade slutsats och eventuella sådana handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats. 
Beslutet om inlösningstillstånd ska utan dröjsmål i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 mom. meddelas dem som enligt 8 § ska höras i saken samt sökanden. När inlösningstillståndet har utfärdats av statsrådet ska beslutet om inlösningstillstånd dessutom utan dröjsmål meddelas Lantmäteriverket, vilket samtidigt ska ges exemplar av ansökningshandlingarna. 
Bestämmelser om anmälan till inskrivningsmyndigheten finns i 77 §.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
På projekt som förutsätter inlösningstillstånd och för vilket en miljökonsekvensbedömning har gjorts i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas 5 och 10 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön (768/2004) 2 och 5 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 111/2007, samt 
fogas till lagen en ny 4 a § som följer: 
2 §  
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på projekt som avser anläggning av 
1) sådana kraftledningar ovan markytan som har en spänning av minst 220 kilovolt och en längd av mer än 15 kilometer, eller 
2) sådana överföringsrör för transport av gas, olja eller kemikalier som har en längd av mer än 40 kilometer och en diameter av mer än DN 800 millimeter, eller 
3) sådana kraftledningar som har en spänning av minst 110 kilovolt eller överföringsrör för gränsöverskridande transport av gas, om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projektet ( / ).  
4 a §  
Hörande av allmänheten 
Också andra personer än de parter och myndigheter som avses i 8 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter ska innan ärendet avgörs ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om en ansökan om inlösningstillstånd för ett projekt enligt denna lag. 
5 §  
Sökande av ändring 
Utöver vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) har en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och som verkar på det område som projektet avser rätt att anföra besvär över inlösningstillstånd som meddelats för projekt som anges i denna lag. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. 
Beslut om inlösningstillstånd delges så som föreskrivs i 9 § och 10 § 3 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Beslut om inlösningstillstånd delges föreningar och stiftelser som avses i 1 mom. genom offentlig delgivning på det sätt som föreskrivs särskilt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 14 och 15 § i elmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i elmarknadslagen (588/2013) 14 och 15 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 685/2014, som följer: 
14 §  
Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning 
För byggande av en elledning med en nominell spänning på minst 110 kilovolt ska projekttillstånd begäras hos Energimarknadsverket. För byggande av en elledning med en nominell spänning på minst 110 kilovolt vilken sträcker sig över riksgränsen ska projekttillstånd begäras hos ministeriet. Projekttillstånd som beviljats för byggande av en elledning som sträcker sig över riksgränsen kan inte överföras på någon annan. 
Projekttillstånd behövs emellertid inte för byggande av en intern elledning i en fastighet eller i en motsvarande fastighetsgrupp. 
I projekttillståndet bestäms inte var elledningen ska dras. Innan projekttillstånd har beviljats behövs inte någon områdesreservering eller kommunens samtycke enligt 17 § i fråga om hur ledningen ska dras. 
Om ett energiprojekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 förutsätter ett projekttillstånd enligt 1 mom., ska på behandlingen av tillståndet utöver denna lag tillämpas nämnda förordning av Europaparlamentet och rådet samt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014). 
15 §  
Ansökan om projekttillstånd 
Bestämmelser om de uppgifter och utredningar som ska ingå i en ansökan om projekttillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 6 kap. 6 § i naturgasmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturgasmarknadslagen (508/2000) 6 kap. 6 § som följer: 
6 kap. 
Tillstånd och anmälningar 
6 § 
I en ansökan om projekttillstånd som gäller ett överföringsrör som överskrider landets gräns ska de uppgifter och utredningar uppges om vilka föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
vice ordförande 
Silvia Modig vänst 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Susanna Huovinen sd 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Riitta Myller sd 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Mirja Vehkaperä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.