Senast publicerat 04-10-2021 10:09

Betänkande MiUB 4/2021 rd RP 108/2021 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (RP 108/2021 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • miljöråd Maarit Haakana 
    miljöministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat ändras. I lagen införs tekniska ändringar så att den i terminologiskt hänseende ska motsvara den övriga lagstiftningen om energicertifikat. Dessutom görs en del andra tekniska korrigeringar, och bestämmelserna om skydd för personuppgifter uppdateras. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande kommentarer. 

Registret över energicertifikat är en informationstjänst vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), där man kan söka upprättade energicertifikat och certifierade upprättare av energicertifikat. Upprättare kan sökas på namn, postnummer, verksamhetsställe, kommun eller landskap. Energicertifikat kan sökas på landskap, kommun, postnummer, verksamhetsställe eller gatuadress. Utskottet konstaterar att uppgifter om egnahemshus bara kan sökas utifrån certifikatnummer, eftersom beteckningar på egnahemshus betraktas som personuppgifter. Däremot kan man i registret söka regionala uppgifter om energicertifikat för dels offentliga byggnader, dels flervånings- och radhus. Med propositionen samordnas lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat med lagstiftningen om energicertifikat. Samtidigt införs ändringar som beror den allmänna dataskyddsförordningen och ändringar i lagstiftningen om skydd för personuppgifter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 108/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.