Direkt till innehållet

MiUB 5/2019 rd

Senast publicerat 04-12-2019 14:12

Betänkande MiUB 5/2019 rd RP 96/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

Miljöutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (RP 96/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om stödjande av sanering av förorenade områden ändras. Utbetalning och återkrav av samt tillsynen över statsunderstöd som är avsett för sanering av förorenade områden överförs enligt förslaget från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 

Lagen avses träda i kraft 1.1.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.12.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
HannuHoskonencent
vice ordförande
TiinaElogröna
medlem
PetriHonkonencent
medlem
InkaHopsugröna
medlem
PetriHurusaf
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
NiinaMalmsd
medlem
SariMultalasaml
medlem
Saara-SofiaSirénsaml
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.