Betänkande
MiUB
8
2017 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
miljöministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det. Protokollet gäller internationellt och blir bindande för Finland den trettionde dagen efter det att Finland har deponerat sitt godkännandeinstrument hos Internationella sjöfartsorganisationen, som är depositarie. Ändringarna från 2009 och 2013 gäller än så länge inte internationellt. 
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den tidigare konventionen. Det ingår också separata förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 respektive 2013 års ändringar i protokollet. Dessutom ingår ett förslag till lag om ändring av lagen om Finlands ekonomiska zon. Lagen föreslås få en hänvisning till lagen om avskiljning och lagring av koldioxid. 
Avsikten är att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen ska träda i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft för Finlands del, det vill säga vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna till protokollet avses träda i kraft samtidigt som ändringarna träder i kraft internationellt. Lagen om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen gäller det så kallade dumpningsprotokollet, som upprättades i London 1996 under Internationella sjöfartsorganisationen, och de ändringar i det som antogs 2009 och 2013. Protokollet ersätter det tidigare protokollet från 1972. Det nya protokollet förbjuder a priori all dumpning av avfall och annat material i havet. I det tidigare protokollet var förbudet kopplat till typen av avfall. Varken protokollet eller ändringarna kräver någon ändring i vår lagstiftning eftersom Finland redan har infört förbudet.  
Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker lagförslaget. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner protokollet till konventionen och ändringarna i protokollet i proposition RP 61/2017 rd till den del de hör till Finlands behörighet. 
Riksdagen godkänner en anmälan enligt proposition RP 61/2017 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1–4 i proposition RP 61/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tiina
Elovaara
saf
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Betänkande
MiUB
8
2017 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2017 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
miljöministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det. Protokollet gäller internationellt och blir bindande för Finland den trettionde dagen efter det att Finland har deponerat sitt godkännandeinstrument hos Internationella sjöfartsorganisationen, som är depositarie. Ändringarna från 2009 och 2013 gäller än så länge inte internationellt. 
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den tidigare konventionen. Det ingår också separata förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 respektive 2013 års ändringar i protokollet. Dessutom ingår ett förslag till lag om ändring av lagen om Finlands ekonomiska zon. Lagen föreslås få en hänvisning till lagen om avskiljning och lagring av koldioxid. 
Avsikten är att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen ska träda i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft för Finlands del, det vill säga vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna till protokollet avses träda i kraft samtidigt som ändringarna träder i kraft internationellt. Lagen om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon avses träda i kraft så snart som möjligt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen gäller det så kallade dumpningsprotokollet, som upprättades i London 1996 under Internationella sjöfartsorganisationen, och de ändringar i det som antogs 2009 och 2013. Protokollet ersätter det tidigare protokollet från 1972. Det nya protokollet förbjuder a priori all dumpning av avfall och annat material i havet. I det tidigare protokollet var förbudet kopplat till typen av avfall. Varken protokollet eller ändringarna kräver någon ändring i vår lagstiftning eftersom Finland redan har infört förbudet.  
Sammantaget finner utskottet propositionen behövlig och lämplig och tillstyrker lagförslaget. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner protokollet till konventionen och ändringarna i protokollet i proposition RP 61/2017 rd till den del de hör till Finlands behörighet. 
Riksdagen godkänner en anmälan enligt proposition RP 61/2017 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1–4 i proposition RP 61/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.6.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Tiina
Elovaara
saf
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
saf
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 7.1.2020 10:39