Senast publicerat 25-10-2021 11:18

Betänkande MiUB 8/2021 rd RP 130/2021 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde (RP 130/2021 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Ilona Latsa 
  miljöministeriet
 • lagstiftningsråd Leila Suvantola 
  miljöministeriet
 • regionchef Raimo Itkonen 
  Forststyrelsen
 • miljöchef Matti Rautiainen 
  Nyslotts stad.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Finlands Jägarförbund.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde. Enligt förslaget ska gränserna ändras så att det område på 3,2 hektar som innefattar det tidigare hotell Finlandia samt parkeringsområdet på 0,048 hektar för Kruunupuisto Oy:s personal avskiljs från naturskyddsområdet. Samtidigt ansluts nya områden till naturskyddsområdet: ett område på 115 hektar som omfattar ön Unnikki med omgivande vattenområden och ett område på 0,11 hektar med åsbarrskog invid Kruunupuistos parkeringsområde. 

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering innefattar ett mål om att främja hållbar tillväxt inom turistbranschen och företagandet inom turistbranschen och att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Syftet med propositionen är att göra det möjligt att åter börja använda de byggnader som hört till det tidigare hotell Finlandia för turiständamål samt att öka Punkaharju naturskyddsområdes representativitet ur naturskyddssynpunkt. De föreslagna ändringarna av gränserna för Punkaharju bidrar till att främja uppnåendet av de ovannämnda målen i regeringsprogrammet. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 130/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Sari Multala saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.