Senast publicerat 08-05-2021 12:25

Betänkande ReUB 1/2019 rd B 7/2019 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

INLEDNING

Remiss

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 (B 7/2019 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Timo V. Korhonen 
    Riksdagens revisorer
  • direktör Teija Tiilikainen 
    Utrikespolitiska institutet
  • CGR, OFGR Ari Lehto 
    BDO Oy.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man genom revisionen på ett betryggande sätt försäkrar sig om huruvida bokslutet eller årsredovisningen innehåller väsentliga fel och om direktören och förvaltningsdirektören har gjort sig skyldiga till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot ämbetsverket eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller ämbetsverkets ekonomistadga. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i ledningens verksamhet utretts. 

Utrikespolitiska institutet är en nettobudgeterad bokföringsenhet och hör till riksdagens huvudtitel i budgeten. År 2018 beviljades verket medel på 3,4 miljoner euro som tvåårigt reservationsanslag. Dessutom förfogande verket över 0,6 miljoner euro som överförts från tidigare år. Samutnyttjandet av omkostnadsanslaget uppgick i nettobelopp till 2,7 miljoner euro, vilket var 13,7 procent mindre än 2017. Totalt fördes 1,3 miljoner euro av omkostnadsanslaget över till följande år. 

Till institutet inflöt under året intäkter på 1,1 miljoner euro från källor utanför budgeten. Andelen extern finansiering ökade betydligt (38 procent) jämfört med föregående år i och med att projektfinansieringen ökade. Den externa finansieringen bestod av projektfinansiering till gemensamt finansierad verksamhet (91 procent), kostnadsersättningar (3 procent) och inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, det vill säga försäljning av publikationer (6 procent). Projektfinansiering inflöt huvudsakligen från andra statliga ämbetsverk och privata stiftelser. 

Kostnaderna för institutets verksamhet 2018 uppgick till 3,9 miljoner euro, dvs. en minskning på 4,6 procent. Personalkostnaderna var den största utgiftsposten, 2,5 miljoner euro, som dock minskade med 4,2 procent. Köp av tjänster och hyror var de största utgiftsposterna efter personalutgifterna och de belöpte sig på 0,5 respektive 0,4 miljoner euro. 

Utskottet framhåller att bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av Utrikespolitiska institutets verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av institutets bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Revisionsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2019 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 24.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd. 
 

Sekreterare var

överinspektör 
Arto Mäkelä 
 
utskottsråd 
Nora Grönholm.