Senast publicerat 08-05-2021 12:29

Betänkande ReUB 2/2019 rd B 5/2019 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

INLEDNING

Remiss

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 (B 5/2019 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ordförande Timo V. Korhonen 
  Riksdagens revisorer
 • CGR, OFGR Ari Lehto 
  BDO Oy
 • riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola 
  Riksdagens kansli
 • riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio 
  Riksdagens kansli
 • revisionschef Erkki Kurikka 
  Riksdagens kansli
 • företagsläkare Anita Pienimäki 
  Riksdagens kansli
 • ersättare i styrelsen Hanna Hyyryläinen 
  nätverket AIR - Avustajat Ilman Rajoja
 • styrelseledamot Anri Rantala 
  Eduskunnan akavalaiset ry
 • arbetarskyddsfullmäktig Vuokko Isoniemi-Berg 
  Eduskunnan ammattiosasto ry
 • förste vice ordförande Marja Wallin 
  Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
 • arbetarskyddsfullmäktig Aki Esko 
  Eduskunnan virkamiesyhdistys ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • nätverket AIR - Avustajat Ilman Rajoja
 • Eduskunnan akavalaiset ry
 • Eduskunnan virkamiesyhdistys ry.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2018 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att bokslutet eller årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att förvaltningsdirektören inte har gjort sig skyldig till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot riksdagen eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller riksdagens räkenskapsstadga. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i verksamheten i kanslikommissionen och vid riksdagens kansli utretts. 

I budgeten (exkl. kap. 30 och 40) fick riksdagen totalt 105,2 miljoner euro i anslag. Budgetbokföringen visar att riksdagen använde 95,3 miljoner euro av det belopp som beviljats för 2018. Anslaget till renoveringen av riksdagens byggnader var 21,2 miljoner euro för 2018 och där ingick anslag som överförts från tidigare år. Under räkenskapsperioden användes 7,1 miljoner euro av beloppet och 14,1 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2019. Dataadministrationen hade 7,0 miljoner euro till sitt förfogande för investeringar 2018. Under räkenskapsperioden användes 3,4 miljoner euro av beloppet, medan 3,7 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2019. Totalt 17,8 miljoner euro fördes således över till följande år. 

Budgetanslagen för riksdagen överskreds i fråga om riksdagsledamöternas omkostnader (överskridning 10 847 euro), riksdagsgruppernas assistentbidrag (överskridning 32 625 euro) och omkostnaderna för riksdagens justitieombudsmans kansli (överskridning 22 071 euro). Överskridningen av riksdagsledamöternas omkostnader berodde enligt uppgift på den höjning av riksdagsarvodena som trädde i kraft den 1 maj 2018. Orsaken till att assistentbidraget överskreds var bl.a. att stödet höjdes fr.o.m. den 1 juni 2018. Vid justitieombudsmannens kansli var orsaken till anslagsöverskridningen i synnerhet de ökade personalkostnaderna vid Människorättscentret. Kanslikommissionen beviljade den 24 januari 2019 tillstånd att överskrida förslagsanslagen. 

Kostnaderna för riksdagens verksamhet uppgick till 84,9 miljoner euro 2018. Jämfört med året innan var det en minskning på 2,8 procent. De största utgiftsposterna var personalkostnader (54,0 miljoner euro; en ökning med 1,5 procent) och upphandling av tjänster (19,7 miljoner euro; en minskning med 60,0 procent). 

Utskottet är liksom föregående år bekymrat över ruscherna i riksdagsarbetet och personalens ork i synnerhet i slutet av sessionsperioderna och valperioderna. Problemen med anhopning av arbete gäller särskilt den personal som arbetar i utskotten och i anknytning till plenum. Man har strävat efter att svara på anhopningen av arbete bland annat genom att anställa extra personal till utskottssekretariatet, där det behövs sektorspecifik förtrogenhet. Sakkunnig tilläggsarbetskraft finns närmast att tillgå vid ministerierna, men de är själva fullt sysselsatta samtidigt. Utskottet anser det vara viktigt att man vid översynen av riksdagsarbetet hittar verksamhetsmodeller där man med riksdagens kanslis egna resurser bättre än tidigare kan svara på överbelastningen av arbetet och jämna ut arbetsbelastningen bland personalen. 

Utskottet ser att det finns behov av utveckling när det gäller öppenheten och diskussionskulturen i riksdagens kansli. Utskottet anser det vara bra att man vid riksdagens kansli har börjat fästa större uppmärksamhet vid hållbar utveckling och minskning av koldioxidutsläppen. Det är viktigt att dessa åtgärder fortsätter. 

Utskottet är medvetet om att undersökningar av inomhusluften har gjorts på olika håll i riksdagens byggnader. Även om det vid mätningarna inte har konstaterats några problem som orsakar olägenheter för hälsan, är det viktigt att läget i fråga om inomhusluften följs även i fortsättningen. 

Utskottet konstaterar att bokslutet och årsredovisningen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av riksdagens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av riksdagens bokslut och årsredovisning. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Revisionsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2019 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 22.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Pia Viitanen sd. 
 

Sekreterare var

revisionsråd 
Arto Mäkelä  
 
utskottsråd 
Nora Grönholm.