Betänkande
ReUB
2
2019 rd
Revisionsutskottet
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
INLEDNING
Remiss
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 (B 5/2019 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ordförande
Timo V.
Korhonen
Riksdagens revisorer
CGR, OFGR
Ari
Lehto
BDO Oy
riksdagens generalsekreterare
Maija-Leena
Paavola
Riksdagens kansli
riksdagens förvaltningsdirektör
Pertti
Rauhio
Riksdagens kansli
revisionschef
Erkki
Kurikka
Riksdagens kansli
företagsläkare
Anita
Pienimäki
Riksdagens kansli
ersättare i styrelsen
Hanna
Hyyryläinen
nätverket AIR - Avustajat Ilman Rajoja
styrelseledamot
Anri
Rantala
Eduskunnan akavalaiset ry
arbetarskyddsfullmäktig
Vuokko
Isoniemi-Berg
Eduskunnan ammattiosasto ry
förste vice ordförande
Marja
Wallin
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
arbetarskyddsfullmäktig
Aki
Esko
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
nätverket AIR - Avustajat Ilman Rajoja
Eduskunnan akavalaiset ry
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2018 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att bokslutet eller årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att förvaltningsdirektören inte har gjort sig skyldig till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot riksdagen eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller riksdagens räkenskapsstadga. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i verksamheten i kanslikommissionen och vid riksdagens kansli utretts. 
I budgeten (exkl. kap. 30 och 40) fick riksdagen totalt 105,2 miljoner euro i anslag. Budgetbokföringen visar att riksdagen använde 95,3 miljoner euro av det belopp som beviljats för 2018. Anslaget till renoveringen av riksdagens byggnader var 21,2 miljoner euro för 2018 och där ingick anslag som överförts från tidigare år. Under räkenskapsperioden användes 7,1 miljoner euro av beloppet och 14,1 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2019. Dataadministrationen hade 7,0 miljoner euro till sitt förfogande för investeringar 2018. Under räkenskapsperioden användes 3,4 miljoner euro av beloppet, medan 3,7 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2019. Totalt 17,8 miljoner euro fördes således över till följande år. 
Budgetanslagen för riksdagen överskreds i fråga om riksdagsledamöternas omkostnader (överskridning 10 847 euro), riksdagsgruppernas assistentbidrag (överskridning 32 625 euro) och omkostnaderna för riksdagens justitieombudsmans kansli (överskridning 22 071 euro). Överskridningen av riksdagsledamöternas omkostnader berodde enligt uppgift på den höjning av riksdagsarvodena som trädde i kraft den 1 maj 2018. Orsaken till att assistentbidraget överskreds var bl.a. att stödet höjdes fr.o.m. den 1 juni 2018. Vid justitieombudsmannens kansli var orsaken till anslagsöverskridningen i synnerhet de ökade personalkostnaderna vid Människorättscentret. Kanslikommissionen beviljade den 24 januari 2019 tillstånd att överskrida förslagsanslagen. 
Kostnaderna för riksdagens verksamhet uppgick till 84,9 miljoner euro 2018. Jämfört med året innan var det en minskning på 2,8 procent. De största utgiftsposterna var personalkostnader (54,0 miljoner euro; en ökning med 1,5 procent) och upphandling av tjänster (19,7 miljoner euro; en minskning med 60,0 procent). 
Utskottet är liksom föregående år bekymrat över ruscherna i riksdagsarbetet och personalens ork i synnerhet i slutet av sessionsperioderna och valperioderna. Problemen med anhopning av arbete gäller särskilt den personal som arbetar i utskotten och i anknytning till plenum. Man har strävat efter att svara på anhopningen av arbete bland annat genom att anställa extra personal till utskottssekretariatet, där det behövs sektorspecifik förtrogenhet. Sakkunnig tilläggsarbetskraft finns närmast att tillgå vid ministerierna, men de är själva fullt sysselsatta samtidigt. Utskottet anser det vara viktigt att man vid översynen av riksdagsarbetet hittar verksamhetsmodeller där man med riksdagens kanslis egna resurser bättre än tidigare kan svara på överbelastningen av arbetet och jämna ut arbetsbelastningen bland personalen. 
Utskottet ser att det finns behov av utveckling när det gäller öppenheten och diskussionskulturen i riksdagens kansli. Utskottet anser det vara bra att man vid riksdagens kansli har börjat fästa större uppmärksamhet vid hållbar utveckling och minskning av koldioxidutsläppen. Det är viktigt att dessa åtgärder fortsätter. 
Utskottet är medvetet om att undersökningar av inomhusluften har gjorts på olika håll i riksdagens byggnader. Även om det vid mätningarna inte har konstaterats några problem som orsakar olägenheter för hälsan, är det viktigt att läget i fråga om inomhusluften följs även i fortsättningen. 
Utskottet konstaterar att bokslutet och årsredovisningen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av riksdagens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av riksdagens bokslut och årsredovisning. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Revisionsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2019 rd. 
Utskottets förslag till ställningstagande
Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 22.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
vice ordförande
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Marko
Kilpi
saml
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Veijo
Niemi
saf
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Päivi
Räsänen
kd
medlem
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
revisionsråd
Arto
Mäkelä
utskottsråd
Nora
Grönholm.
Senast publicerat 13-11-2019 14:24