Betänkande
ReUB
4
2019 rd
Revisionsutskottet
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
INLEDNING
Remiss
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 (B 6/2019 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ordförande
Timo V.
Korhonen
Riksdagens revisorer
CGR, OFGR
Ari
Lehto
BDO Oy
generaldirektör
Tytti
Yli-Viikari
Statens revisionsverk
direktör
Mikko
Koiranen
Statens revisionsverk
planeringschef
Jenni
Leppälahti
Statens revisionsverk
ordförande
Pasi
Tervasmäki
Eduskunnan akavalaiset ry
ordförande
Timo
Oksanen
Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Eduskunnan akavalaiset ry
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man genom revisionen på ett betryggande sätt försäkrar sig om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga fel och om generaldirektören och förvaltningsdirektören har gjort sig skyldiga till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot ämbetsverket eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller ekonomistadgan. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i ledningens verksamhet utretts. 
Revisionsverket beviljades 14,9 miljoner euro för omkostnader 2018 (15,3 miljoner euro 2017). Omkostnaderna uppgick till 12,7 miljoner euro. Totalt 2,3 miljoner euro fördes följaktligen över till följande år från omkostnadsmomentet. Det är något större än föregående år. För momsutgifter fick verket 590 000 euro för 2018. Av det användes 510 517 euro. 
År 2018 uppgick kostnaderna för revisionsverkets verksamhet till 14,7 miljoner euro. Jämfört med året innan var det en minskning på 0,9 procent. Personalutgifterna var den största utgiftsposten, 11,4 miljoner euro, och det var en ökning med 3,1 procent. Upphandling av tjänster var med 1,8 miljoner euro den näst största posten (3,8 procents ökning) efter personalkostnaderna, därefter kom hyrorna med 0,6 miljoner euro; en minskning på 32,9 procent). Inkomsterna från verksamheten uppgick till 5 550 euro. 
I slutet av 2018 hade revisionsverket 147 anställda (143 i slutet av 2017). 
Under de senaste åren har utskottet fäst uppmärksamhet vid hur arbetshälsan har utvecklats inom Statens revisionsverk. Senast i sitt betänkande i februari 2019 (ReUB 8/2018 rd) ansåg utskottet att det är viktigt att verkets ledning särskilt uppmärksammar de personalundersökningar som gjorts samt arbetshälsan vid verket. Nu har det kommit till utskottets kännedom att verket åren 2017—2019 har genomfört tre stora reformer: övergång till flexkontor jämte nya arbetssätt, en ny strategi för åren 2019—2023 och en reform av ledning och organisation som fortfarande pågår. En ny arbetsordning trädde i kraft den 1 april 2019, men övergångsperioden pågår fortfarande. Enligt uppgift till utskottet är de missförhållanden som uppdagats vid arbetshälsoenkäten en följd av osäkerhet relaterad till reformerna och av omläggningar i arbetssätten. Utskottet anser att vid sidan av att utveckla ledarskapet bör verket se till att beakta personalen i uppföljningen av reformerna. Också informationen bör ägnas uppmärksamhet. Utskottet ser positivt på att verket systematiskt följer upp och analyserar utvecklingen av arbetshälsan. Utskottet kommer också framdeles att följa utvecklingen av arbetshälsan inom verket. 
Utskottet framhåller att bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av revisionsverkets verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av revisionsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Revisionsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2019 rd. 
Utskottets förslag till ställningstagande
Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 24.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Marko
Kilpi
saml
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Veijo
Niemi
saf
medlem
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Päivi
Räsänen
kd
medlem
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
revisionsråd
Arto
Mäkelä
utskottsråd
Nora
Grönholm
utskottsråd
Heidi
Silvennoinen.
Senast publicerat 13-11-2019 14:24