Senast publicerat 12-11-2021 14:09

Betänkande ReUB 9/2020 rd B 11/2020 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

INLEDNING

Remiss

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 (B 11/2020 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Timo V. Korhonen 
    Riksdagens revisorer
  • direktör Mika Aaltola 
    Utrikespolitiska institutet
  • förvaltningsdirektör Samu Paukkunen 
    Utrikespolitiska institutet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man genom revisionen på ett betryggande sätt försäkrar sig om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga fel och om direktören och förvaltningsdirektören har gjort sig skyldiga till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot ämbetsverket eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller ekonomistadgan. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i ledningens verksamhet utretts. 

Utrikespolitiska institutet är en nettobudgeterad bokföringsenhet och hör till riksdagens huvudtitel i budgeten. År 2019 beviljades verket medel på 3,5 miljoner euro som tvåårigt reservationsanslag. Dessutom förfogade verket över 1,3 miljoner euro som överförts från tidigare år. Samutnyttjandet av omkostnadsanslaget uppgick i nettobelopp till 3,3 miljoner euro, vilket var 21,5 procent mer än 2018. Totalt fördes 1,5 miljoner euro av omkostnadsanslaget över till följande år. 

Till institutet inflöt under året intäkter på 0,7 miljoner euro från källor utanför budgeten. Den externa finansieringens andel sjönk jämfört med föregående års höga nivå, men var dock på samma nivå som åren före 2018. Den externa finansieringen bestod av projektfinansiering till gemensamt finansierad verksamhet (83 procent), kostnadsersättningar (2 procent), inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, det vill säga försäljning av publikationer (10 procent) och andra inkomster (5 procent). Projektfinansiering inflöt huvudsakligen från andra statliga ämbetsverk och privata stiftelser. 

Kostnaderna för institutets verksamhet 2019 uppgick till totalt 4,0 miljoner euro, dvs. en ökning på 3,7 procent. Personalutgifterna var den största utgiftsposten, 2,7 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 7,8 procent. Köp av tjänster samt hyror var de största utgiftsposterna efter personalutgifterna och de stod båda för 0,5 miljoner euro. 

Utskottet framhåller att bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av Utrikespolitiska institutets verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av institutets bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Revisionsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2020 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 10.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Kimmo Kiljunen sd. 
 

Sekreterare var

revisionsråd 
Arto Mäkelä  
 
utskottsråd 
Nora Grönholm  
 
utskottsråd 
Heidi Silvennoinen.