Senast publicerat 08-05-2021 13:06

Betänkande ShUB 1/2020 rd RP 87/2019 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning (RP 87/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtanden

Utlåtande har lämnats av 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 9/2019 rd
 • grundlagsutskottet 
  GrUU 17/2019 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • regeringsråd Inka Hassinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • lagstiftningsråd Virpi Koivu 
  justitieministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • chef för juridiska ärenden Pekka Syrjänen 
  Statskontoret
 • ledande expert Helena Hynynen 
  Skatteförvaltningen
 • jurist Ulla Suotunen 
  Pensionsskyddscentralen
 • dataskyddsombud Regina Ollila 
  Folkpensionsanstalten
 • byråchef Mikko Kuusela 
  Finansinspektionen
 • chefsjurist Satu Wennberg 
  Finanssiala ry
 • jurist Merja Salonen 
  Olycksfallsförsäkringscentralen
 • professor (emeritus) Teuvo Pohjolainen 
 • professor Tomi Voutilainen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Trafikförsäkringscentralen
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
 • Sysselsättningsfonden
 • Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf
 • professor Lasse Lehtonen. 

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det sådana ändringar i lagstiftningen om social trygghet och försäkringar som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Syftet med propositionen är att den nationella lagstiftningen på de områdena ska fås att stämma överens med dataskyddsförordningen. Det föreslås att bestämmelser som står i strid med eller överlappar dataskyddsförordningen upphävs, eftersom förordningen är direkt tillämplig rätt. Dessutom föreslås vissa bestämmelser som preciserar dataskyddsförordningen och nödvändiga undantag från dataskyddsförordningens förpliktelser. Propositionen motsvarar till centrala delar regeringens proposition RP 52/2018 rd med samma namn, vars behandling i riksdagen förföll. 

För vissa fall av utlämnande av personuppgifter som för närvarande baserar sig på den registrerades samtycke föreslås nu bestämmelser i lag. 

Lagstiftningen om försäkringsbolag föreslås få bestämmelser som gör det möjligt att behandla sådana personuppgifter som hänför sig till brottsmisstankar och domar i brottmål och att lämna ut dem till andra försäkringsbolag för upprätthållande av så kallade missbruksregister. 

Det föreslås att lagstiftningen om social trygghet utökas med bestämmelser om undantag från dataskyddsförordningens rätt att begränsa behandlingen. Den registrerade ska inte, om dennes krav på begränsning är uppenbart ogrundat, ha rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter till den del det är fråga om skötsel av en lagstadgad uppgift. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Syftet med propositionen är att få den nationella socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen att stämma överens med EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig rätt, och därför föreslås det att bestämmelser som står i strid med eller överlappar den upphävs. I propositionen föreslås dessutom vissa bestämmelser som preciserar dataskyddsförordningen samt nödvändiga undantag från förordningens skyldigheter. 

Propositionen har i huvudsak samma innehåll som proposition RP 52/2018 rd, som riksdagen behandlat redan tidigare. Den propositionen förföll i mars 2019. Den största skillnaden jämfört med den är att denna proposition inte innehåller några bestämmelser om automatiserat beslutsfattande. Förutom att bestämmelserna om automatiserat beslutsfattande har strukits har enligt propositionsmotiven de övriga ställningstagandena i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 78/2018 rd om proposition RP 52/2018 rd beaktas. 

Grundlagsutskottet anser i sitt utlåtande GrUU 17/2019 rd om den nu aktuella propositionen att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Grundlagsutskottet påpekar dock att social- och hälsovårdsutskottet i fråga om bestämmelser som gäller omfattande behandling av känsliga uppgifter särskilt noggrant bör se till att lagförslagen är förenliga med dataskyddsförordningen. 

Social- och hälsovårdsutskottet anser att de föreslagna ändringarna behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker lagförslagen, men ändrade på det sätt som framgår närmare av detaljmotiven nedan. De ändringar utskottet föreslår är främst tekniska och beror delvis på att vissa lagar som ingår i propositionen har ändrats. 

Utskottet framhåller rent allmänt att lagstiftningen om skydd för personuppgifter är en komplicerad helhet som består av EU:s dataskyddsförordning, den nationella dataskyddslagen (1050/2018) och de särskilda bestämmelserna om behandling av personuppgifter i lagstiftningen om social trygghet. Också grundlagsutskottet anser i sitt utlåtande att skyddet för personuppgifter i första hand bör tillgodoses med stöd av dataskyddsförordningen och den nya nationella allmänna lagstiftningen. Lagstiftaren bör alltså vara restriktiv när det gäller att införa nationell speciallagstiftning. Sådan lagstiftning bör vara avgränsad till nödvändiga bestämmelser inom ramen för det nationella handlingsutrymme som dataskyddsförordningen medger (se GrUU 78/2018 rd och GrUU 17/2019 rd). 

Automatiserat beslutsfattande

Enligt propositionen krävs det ett omfattande utrednings- och beredningsarbete för att precisera bestämmelserna om automatiserat beslutsfattande på det sätt som grundlagsutskottet förutsatte i sitt utlåtande GrUU 78/2018 rd om den förfallna propositionen RP 52/2018 rd. Preciseringen kräver en uppdatering av den allmänna förvaltningslagstiftningen och gemensamma riktlinjer för förvaltningsområdena om allmänna principer för automatiserat beslutsfattande. Dessa utredningar och den analys som görs utifrån dem gäller flera olika ministeriers förvaltningsområden. 

Utskottet håller med det som sägs i propositionen om att en möjlighet att fatta automatiserade beslut även när offentliga förvaltningsuppdrag utförs är mycket viktig med tanke på utvecklingen av ett allt mer digitaliserat samhälle. Också utfrågade sakkunniga är starkt av den åsikten att det snabbt behövs bestämmelser om automatiserat beslutsfattande. 

Justitieministeriet utreder just nu beredningen av lagstiftning om automatiserat beslutsfattande. Utskottet anser att det är nödvändigt att skyndsamt bereda de ändringar i den allmänna lagstiftningen som det automatiserade beslutsfattandet kräver och de tekniska lösningar för informationshanteringen som verkställigheten av lagstiftningen förutsätter samt bestämmelser om dessa. (Utskottets förslag till uttalande

Rätt att begränsa behandlingen

Enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet. Då begränsas behandlingen under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är riktiga. Den registrerades rättigheter får enligt dataskyddsförordningen begränsas om begränsningen genomförs på det sätt och enligt de villkor som anges i artikel 23 i förordningen. Begränsningen ska ske med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa någon omständighet som anges i artikel 23.1. En sådan omständighet kan enligt artikel 23.1 e bland annat vara en medlemsstats viktiga mål av generellt intresse, till exempel folkhälsa och social trygghet. 

I propositionen föreslås det att lagstiftningen om social trygghet utökas med bestämmelser om undantag från rätten enligt dataskyddsförordningen att begränsa behandlingen. Enligt lagförslagen ska en registrerad, om dennes krav på begränsning är uppenbart ogrundat, inte ha rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter till den del det är fråga om skötsel av en lagstadgad uppgift. 

Enligt grundlagsutskottets utlåtande bör social- och hälsovårdsutskottet överväga om en så omfattande inskränkning av rätten att begränsa behandlingen är nödvändig när man beaktar att regleringen i förordningen är direkt tillämplig. 

Enligt de föreslagna bestämmelserna inskränks rätten att begränsa behandlingen bara om kravet är uppenbart ogrundat. Begränsningen av den registrerades rätt fråntar inte den personuppgiftsansvarige skyldigheten att kontrollera den registrerades påstående om personuppgifternas riktighet. I enlighet med artikel 16 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rätta sådana personuppgifter om den registrerade som är oklara eller felaktiga. Bestämmelsen fråntar inte heller försäkringsanstalterna skyldigheten att följa principerna om god förvaltning. Den som utför lagstadgade uppgifter ska följa förvaltningslagen (434/2003). Där föreskrivs det bland annat att den verkställande myndigheten ska se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt genom att skaffa den information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Också rättsmedlen enligt lagstiftningen om social trygghet utgör en garanti för den registrerades rättsskydd när den registrerade förvägras möjlighet att begränsa behandlingen av uppgifter. 

Grunden för undantaget är enligt propositionen främst att trygga verkställigheten av social trygghet och tillsynen i samband med den. Enligt uppgift till social- och hälsovårdsutskottet kan den registrerades rätt enligt huvudregeln i dataskyddsförordningen att begränsa behandlingen i samband med verkställigheten av social trygghet leda till att lagstadgade förmåner inte kan beviljas eller betalas ut eller att utbetalningen av en förmån inte ens av giltiga skäl kan avbrytas eller upphöra. Med tanke på verkställigheten av social trygghet är det problematiskt om denna rätt kan utövas ogrundat för att skjuta upp eller förhindra en lagstadgad verksamhet. Den föreslagna restriktionen kan således ses som en nödvändig och proportionerlig åtgärd utifrån artikel 23.1 e i dataskyddsförordningen. 

Försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar

Regeringen föreslår i propositionen att lagstiftningen om försäkringsbolag (Lagförslag 36, lag om ändring av försäkringsbolagslagen, och lagförslag 18, lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag) utökas med bestämmelser som möjliggör behandling av personuppgifter som hänför sig till brottsmisstankar och domar i brottmål och utlämnande av sådana uppgifter till andra försäkringsbolag för förvaltning av så kallade missbruksregister. De föreslagna bestämmelserna fungerar dels som ett bemyndigande till den personuppgiftsansvarige för att lagra uppgifterna, dels som begränsning för vilka uppgifter, på vilka villkor och hur länge de får hållas lagrade. Försäkringsbolagens missbruksregister, som baserade sig på tillstånd från datasekretessnämnden, var i bruk från 1996 till utgången av mars 2019. Som följd av att dataskyddsförordningen trädde i kraft måste det föreskrivas i lag om registret. 

Grundlagsutskottet ansåg vid behandlingen av den proposition som förföll att syftet med bestämmelserna om missbruksregister är godtagbart (se GrUU 78/2018 rd). Men grundlagsutskottet ansåg både då och i sitt utlåtande om den nu aktuella propositionen att man när det gäller missbruksregister särskilt noggrant bör se till att lagförslagen stämmer överens med dataskyddsförordningen. 

Enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 endast utföras under kontroll av en myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. 

Propositionens förslag om ett missbruksregister för försäkringsbolag är till sitt viktigaste innehåll likadant som bestämmelserna om kreditinstituts och finansiella instituts kundanmärkningsregister. De bestämmelserna har tidigare godkänts i riksdagen (15 kap. 18 a § i kreditinstitutslagen, 610/2014). De skyddsåtgärder som bestämmelserna inbegriper och som dataskyddsförordningen kräver motsvarar de tillståndsvillkor som datasekretessnämnden har uppställt för de nuvarande missbruksregistren. För att garantera den registrerades rättsskydd ska en anteckning i missbruksregistret kunna göras först när det missbruk som ska registreras har anmälts till förundersökningsmyndigheten eller åklagaren. Anteckningen ska avföras ur registret om den registrerade i domstolen har konstaterats oskyldig eller om straffprocessen har lagts ner. En anteckning ska avföras ur registret senast fem år från det att anteckningen gjordes. Den registrerade ska underrättas, om ett avslag på en ansökan om försäkring eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i registret. De registrerades rättigheter skyddas också av den föreskrivna tystnadsplikten för försäkringsanstalternas anställda. Social- och hälsovårdsutskottet anser att de skyddsåtgärder som ingår i lagförslaget är tillräckliga för att skydda de registrerades rättigheter och friheter. Sammantaget kan de föreslagna bestämmelserna således anses vara godtagbara. 

Ekonomiutskottet föreslog i sitt utlåtande EkUU 9/2019 rd att social- och hälsovårdsutskottet bedömer möjligheten att komplettera bestämmelserna så att uppgifter om missbruk kunde lämnas ut till ett företag eller en sammanslutning som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat. Ekonomiutskottet fäster också uppmärksamhet vid 30 kap. 3 a § 4 mom. i försäkringsbolagslagen. Enligt det momentet ska uppgifterna avföras ur registret senast fem år från det att en uppgift om brottet registrerades första gången. Med tanke på hur länge rättegångar i genomsnitt varar är en tidsfrist på fem år kort om det innefattar överklagande, menar ekonomiutskottet. 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att ett syfte med de föreslagna bestämmelserna är att möjliggöra fortsatt användning av det missbruksregister som tidigare baserade sig på datasekretessnämndens tillståndsvillkor. Försäkringsbolag och kreditinstitut har tidigare haft separata register, och ur dessa har uppgifter inte kunnat lämnas ut korsvis. Om uppgifter i försäkringsbolagens missbruksregister skulle lämnas ut till andra företag i finansbranschen, skulle registrets användningsområde utvidgas. Social- och hälsovårdsutskottet anser att det vid den fortsatta beredningen bör utredas hur bestämmelserna om registrets användningsområde kunde ändras så att de motsvarar bestämmelserna om kreditinstitutens kundanmärkningsregister och hur bestämmelserna om förvaringstiden för uppgifterna kunde preciseras. 

70 § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995)

Grundlagsutskottet och ekonomiutskottet fäster i sina utlåtanden uppmärksamhet vid lagförslag 2, som gäller lagen om pensionsstiftelser. I 70 § i den lagen finns bestämmelser om registret över pensionsstiftelser, om de anteckningar som ska göras i registret och om de uppgifter som ska lämnas ut ur registret. I lagförslag 2 i propositionen föreslås det att paragrafen får ett nytt 4 mom., där utlämnandet av personuppgifter ur registret preciseras. Enligt grundlagsutskottets och ekonomiutskottets utlåtanden kan man av motiveringen till den föreslagna bestämmelsen få den uppfattningen att avsikten är att lämna ut personuppgifter också för lagstridiga ändamål. I motiveringen till bestämmelsen hänvisas det dessutom till 1 a § i handelsregisterlagen (129/1979), som gör det möjligt att inrätta en offentlig informationstjänst och öppna en teknisk anslutning. Grundlagsutskottet säger i sitt utlåtande att regleringen måste preciseras om meningen är att uppgifterna ur registret över pensionsstiftelser ska kunna lämnas ut via en webbaserad offentlig informationstjänst. 

Enligt uppgifter till utskottet är syftet med det föreslagna nya 4 mom. i 70 § i lagen om pensionsstiftelser att precisera den gällande regleringen om utlämnande av personuppgifter. Enligt den föreslagna bestämmelsen får Finansinspektionen, som är personuppgiftsansvarig, lämna ut uppgifter om personbeteckning och en utomlands bosatt persons hemadress ur registret endast om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. Övriga personuppgifter (en persons namn, hemkommun och medborgarskap) får Finansinspektionen enligt lagförslaget lämna ut i elektronisk form trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. En motsvarande bestämmelse finns redan i 1 a § i handelsregisterlagen. Registret över pensionsstiftelser är liksom handelsregistret delvis ett personregister, eftersom personuppgifter om fysiska personer registreras i det. Enligt lagen om pensionsstiftelser har var och en rätt att få uppgifter om de anteckningar som gjorts i registret och de handlingar som hör till dem. Det att andra uppgifter än personbeteckningar och hemadresser får lämnas ut elektroniskt utan att det behövs någon bedömning enligt 16 § 3 mom. i offentlighetslagen stöder detta syfte. Social- och hälsovårdsutskottet betonar att enligt lagen om pensionsstiftelser får registeruppgifter inte göras allmänt tillgängliga genom en offentlig informationstjänst och att det inte heller är meningen att lämna ut uppgifter ur registret på detta sätt. På denna punkt skiljer sig lagen om pensionsstiftelser från handelsregisterlagen. 

DETALJMOTIVERING

2. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

132 c §.

Utskottet föreslår att direktivets titel i 1 mom. 3 punkten kompletteras med ”direktivet om alternativ tvistlösning”. 

4. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Ingressen.

Lagens 3 § har ändrats genom lag 1472/2019, vilket bör beaktas i ingressen. Till ingressen fogas dessutom omnämnande av en ändring av 153 § 3 mom. 

3 §. Centrala definitioner.

Paragrafens 1 mom. 8 punkt har ändrats genom lag 1472/2019. Utskottet föreslår att 8 punkten ändras så att den motsvarar den gällande lagen.  

7. Lag om ändring av 15 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) har upphävts genom lag 16/2019. En bestämmelse som motsvarar förslaget finns i 16 § 4 mom. i den gällande lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019). Utskottet föreslår därför att lagförslag 7 förkastas.  

10. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Lagrubriken.

Utskottet föreslår att rubriken kompletteras med de paragrafer som saknas i den. 

11. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Ingressen.

Utskottet föreslår en begränsning av lagförslaget så att ändringen av 24 § endast gäller paragrafens rubrik och 1 mom., vilket bör beaktas i ingressen. 

24 §. Utlämnande av uppgifter i vissa fall.

Enligt 1 mom. sänder Folkpensionsanstalten i samband med utbetalningen av stödet kommunerna uppgifter om de barn som omfattas av stödet samt om de personer, sammanslutningar och samfund som har rätt till och får stöd och om beloppen av de stöd som betalas ut. Regeringen föreslår att momentet kompletteras med det ändamål för vilket uppgifterna lämnas ut. Dessutom föreslås en ändring av paragrafrubriken. De föreslagna 2 och 3 mom. motsvarar den gällande lagen.  

Efter det att propositionen lämnades har 3 mom. upphävts genom lag 1396/2019, som träder i kraft den 1 augusti 2020. Eftersom meningen är att de ändringar som nu föreslås ska träda i kraft före det, föreslår utskottet att lagförslaget begränsas till att endast gälla paragrafrubriken och 1 mom. 

12. Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

9 b §.

Utskottet föreslår ett förtydligande av den finska paragraftexten. 

14. Lag om ändring av 32 § i lagen om garantipension

32 §. Bestämmelser om förfarandet i fråga om garantipension.

Utskottet föreslår att 2 mom. för tydlighetens skull kompletteras med orden ”i denna lag”.  

18. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

Ingressen.

Lagens 79 § 8 mom. har ändrats genom lag 637/2000, vilket bör beaktas i ingressen.  

79 §. Sekretess.

Utskottet föreslår att direktivets titel kompletteras med ”direktivet om alternativ tvistlösning” i 6 mom. 4 punkten. I 8 punkten stryks ett överflödigt ”samt”.  

81 §. Utländska försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar.

I 6 mom. föreskrivs det om skyldighet för försäkringsbolaget att underrätta den registrerade om ett avslag på en ansökan om försäkring eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i registret. Utifrån ordalydelsen i bestämmelsen kan det bli oklart vad den registrerade ska underrättas om. Utskottet föreslår att momentet preciseras så att det motsvarar 15 kap. 18 a § 6 mom. i kreditinstitutslagen, dvs. att den registrerade ska underrättas om att uppgifterna används för beslutsfattande. 

19. Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Lagrubriken.

Utskottet föreslår att omnämnandet av 18 och 22 § i lagens rubrik stryks, eftersom ändringen gäller fler än dessa två paragrafer.  

23. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Ingressen.

Lagens 2 § har ändrats genom lag 233/2018 och 32 § 3 mom. genom lag 960/2019, vilket bör beaktas i ingressen. 

2 §. Definitioner.

Utskottet föreslår att hänvisningen i 1 mom. 7 punkten till lagen om fordons-trafikregistret, som upphävts genom lag 301/2018, ändras till en hänvisning till den gällande lagen om transportservice (320/2017), där det föreskrivs om trafik- och transportregistret.  

24. Lag om ändring av 18 § i lagen om Trafikförsäkringscentralen

18 §. Tystnadsplikt och rätt att lämna ut uppgifter.

Regeringen föreslår i propositionen att hänvisningsbestämmelsen i paragrafen ändras så att den hänvisar till den nya 3 a § i 30 kap. i försäkringsbolagslagen. Den paragrafen gäller behandling av uppgifter om brott. Meningen är att Trafikförsäkringscentralen ska kunna fortsätta att behandla dessa uppgifter på samma sätt som för närvarande. I den föreslagna 3 a § i försäkringsbolagslagen föreskrivs det uttryckligen om rätt att behandla uppgifter om brott. Utskottet föreslår för tydlighetens skull att det i 18 § i lagen om Trafikförsäkringscentralen utöver utlämnande av uppgifter och brott mot tystnadsplikten nämns behandling av uppgifter om brott, i enlighet med det som föreskrivs i försäkringsbolagslagen. 

25. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

138 a §. Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter för avgörande av pensionsärenden.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med lagnummer 559/1994, som saknas.  

143 §. Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens rätt att få uppgifter för verkställigheten av uppgifter enligt denna lag.

De ändringar som föreslås i paragrafen har redan gjorts genom lag 1271/2018. Utskottet föreslår därför att den föreslagna 143 § utgår. 

27. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Ingressen.

Lagens 2 § 1 mom. har ändrats genom lag 1471/2019, vilket bör beaktas i ingressen. 

2 §. Centrala definitioner.

Utskottet föreslår att definitionen av oavlönad tid i 6 punkten ändras i överensstämmelse med den gällande lagen, 1471/2019.  

31. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Ingressen.

Lagens 2 § 1 mom. har ändrats genom lag 1468/2019, vilket bör beaktas i ingressen. 

2 §. Centrala definitioner.

Utskottet föreslår att definitionen av oavlönad tid i 4 punkten ändras i överensstämmelse med den gällande lagen, 1468/2019.  

32. Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

2 §. Definitioner.

Utskottet föreslår att 1 mom. 6 punkten i den finska paragrafen kompletteras med det saknade ordet ”henkilöä”.  

255 a §. Försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter för att förebygga brottslighet som riktas mot försäkringsbolag och Trafikförsäkringscentralen.

Utskottet föreslår en grammatikalisk ändring i 3 mom. i den finska texten. 

34. Lag om ändring av 165 c § i lagen om försäkringskassor

165 c §.

Utskottet föreslår att direktivets titel i 3 punkten kompletteras med ”direktivet om alternativ tvistlösning”. 

35. Lag om ändring av 16 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar

10 §.

Utskottet föreslår att direktivets titel i 4 punkten kompletteras med ”direktivet om alternativ tvistlösning”.  

36. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

30 kap. Sekretess och rätt att lämna ut uppgifter

3 §. Undantag från sekretessen.

Utskottet föreslår att direktivets titel i 4 punkten kompletteras med ”direktivet om alternativ tvistlösning”.  

3 a §. Försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar.

I 6 mom. föreskrivs det om skyldighet för försäkringsbolaget att underrätta den registrerade om ett avslag på en ansökan om försäkring eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i registret. Utifrån ordalydelsen i bestämmelsen kan det bli oklart vad den registrerade ska underrättas om. Utskottet föreslår att momentet preciseras så att det motsvarar 15 kap. 18 a § 6 mom. i kreditinstitutslagen, dvs. så att den registrerade ska underrättas om att uppgifterna används för beslutsfattande. 

39. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Ingressen.

Lagens 2 § 1 mom. har ändrats genom lag 1469/2019, vilket bör beaktas i ingressen. 

2 §. Centrala definitioner.

Utskottet föreslår att definitionen av oavlönad tid i 9 punkten ändras i överensstämmelse med den gällande lagen, 1469/2019. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3, 13, 15—17 och 38 i proposition RP 87/2019 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2, 4—6, 8—12, 14, 18—37 och 39—41 i proposition RP 87/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen förkastar lagförslag 7 i proposition RP 87/2019 rd. Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om underhållsstöd (580/2008) 38 § som följer: 
38 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utgör en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 71 § 2 mom. och 132 c §, av dem 132 c § sådan den lyder i lag 288/2000, samt 
fogas till 70 § ett nytt 4 mom. som följer: 
70 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter ur registret lämnas ut i elektronisk form. Uppgift om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress lämnas dock ut ur registret endast om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. I annat fall ska uppgift om en persons bosättningsland lämnas ut i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress. 
71 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För fysiska personer som ska antecknas i registret anges som personuppgifter fullständigt namn, personbeteckning, hemkommun och medborgarskap. Om en fysisk person inte har någon finsk personbeteckning, antecknas födelsedatum i registret. För fysiska personer som är bosatta utomlands antecknas i registret hemadress i stället för hemkommun. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
132 c § 
Trots bestämmelserna i 132 § har en pensionsstiftelse rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
1) till ett försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring, 
2) till pensionsstiftelsens tjänsteföretag eller till den som på grundval av ett uppdrag sköter en uppgift som tilldelats av pensionsstiftelsen, 
3) till en sådan nämnd eller ett sådant organ inom försäkringsbranschen som har meddelats till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EGUtskottet föreslår en ändring  (direktivet om alternativ tvistlösning) Slut på ändringsförslaget, för behandling av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga, 
4) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits, 
5) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till Finansinspektionen; uppgifter om hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt. 
En pensionsstiftelse kan i de fall som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärenden som avses i nämnda moment. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsstöd (1531/2016) 22 § som följer: 
22 § 
Bestämmelser om förfarandet i fråga om pensionsstöd och ändringssökande 
På pensionsstöd som verkställs av Folkpensionsanstalten tillämpas det som föreskrivs i lagen om garantipension i fråga om meddelande av beslut, dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid, erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter, begränsning av den registrerades rätt, användning av uppgifter och teknisk anslutning, återbetalning av förmåner som betalats efter att en person har avlidit, återkrav och preskription av fordran som återkrävs samt rättelse av beslut, förfarandet vid ändringssökande och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 155 §, 
ändras 3 § 1 mom. och 153 § 3 mom., Utskottet föreslår en ändring sådana de lyder, Slut på ändringsförslaget 3 § 1 mom. Utskottet föreslår en strykning sådant det lyder  Slut på strykningsförslagetdelvis ändrat i Utskottet föreslår en ändring lagarna Slut på ändringsförslaget 1259/2016Utskottet föreslår en ändring  och 1472/2019 Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  samt 153 § 3 mom. i lag 1274/2018, och Slut på ändringsförslaget 
fogas till lagen nya 153 a och 165 a § som följer: 
3 § 
Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
1) anställning tjänste- och arbetsavtalsförhållanden som omfattas av denna lag samt familje- och närståendevårdares avtalsförhållanden till Kevas medlemssamfund, förtroendeuppdrag samt uppdrags- eller konsultavtalsförhållanden eller andra motsvarande avtalade arrangemang, 
2) arbetstagare alla personer som omfattas av lagen, 
3) offentlig arbetsgivare Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter, domkapitel och kyrkostyrelsen samt Folkpensionsanstalten, 
4) arbetspensionslag lagar och pensionsstadgor som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) samt andra med dem jämförbara författningar där pension som baserar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet fastställs, 
5) arbetspensionslag för den privata sektorn lagen om pension för arbetstagare och de lagar som nämns i 3 § 1 mom. i den lagen, 
6) arbetspension pension enligt en arbetspensionslag, 
7) arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt en arbetspensionslag för den privata sektorn, 
8) oavlönad tid den tid under vilken en arbetstagare har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), vuxenutbildningsstöd enligt lagen om Utskottet föreslår en ändring vuxenutbildningsförmåner Slut på ändringsförslaget (1276/2000), rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) Utskottet föreslår en ändring eller Slut på ändringsförslaget dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)Utskottet föreslår en ändring , lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) eller lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) eller tillfällig ersättning för inkomstbortfall Slut på ändringsförslaget enligt trafikförsäkringslagen (460/2016), 
9) intjänad pension pension som tjänats in på basis av arbetsinkomster som avses i denna lag, på basis av tid med pension som upphört och på basis av sådan oavlönad tid som avses i 8 punkten samt förmån som tjänats in på basis av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), 
10) primär förmån en förmån som avses i 96 och 97 § och som oberoende av arbetspensionens belopp betalas till fullt belopp och dras av från en förmån enligt denna lag, 
11) återstående tid tiden mellan ingången av det år då arbetsoförmågan börjar och utgången av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår sin lägsta ålder för ålderspension; om en arbetstagares lägsta ålder för ålderspension inte är föreskriven vid tidpunkten för pensionsfallet, berättigar till pension tiden från ingången av det kalenderår då arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen till utgången av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension som har föreskrivits för den åldersklass som ligger närmast hans eller hennes egen åldersklass, 
12) penningbelopp summor som 2004 motsvarar värdet ett (1,000) för den lönekoefficient som avses i 96, 97 och 100 § i lagen om pension för arbetstagare, 
13) förmånslåtare en person efter vilken familjepension enligt denna lag betalas, 
14) förmånstagare en person som har rätt till familjepension enligt denna lag, 
15) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med Utskottet föreslår en ändring EU:s tillämpningsförordning om social trygghet Slut på ändringsförslaget Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
16) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
17) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
18) överenskommelse om social trygghet en internationell överenskommelse om social trygghet som är förpliktande för Finland, 
19) teoretisk pension en kalkylerad pension; när denna pension fastställs betraktas sådan tid i arbete i ett EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i arbete enligt denna lag, 
20) den lägsta åldern för ålderspension den ålder för ålderspension som fastställs utifrån arbetstagarens födelseår och som avses i 10 § 2 och 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
153 § 
En offentlig arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När en arbetsgivare ombeds att lämna uppgifter som behövs för behandlingen av arbetstagarens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att specificera vilka uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
153 a § 
Kevas rätt att lämna uppgifter för avgörande av pensionsärenden 
Keva har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information rätt att för utredande av sökandens hälsotillstånd eller bedömning av sökandens arbetsförmåga lämna uppgifter som hänför sig till behandlingen av ett invalidpensions- eller arbetslivspensionsärende till en läkare eller någon annan yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt förmånsärende. 
10 kap. 
Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter 
165 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i data-skyddsförordningen att kräva att Keva begränsar behandlingen av personuppgifter när Keva utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 86 § 1 mom. 7 punkten samt 90 och 96 §, av dem 90 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 986/2007Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget som följer: 
86 § 
Uppgifter för avgörande av en förmån 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för avgörande av en pension eller förmån enligt denna lag eller sådana nödvändiga uppgifter som annars ska beaktas vid verkställigheten av uppdrag som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) av penninginstitut när det gäller uppgifter om den som ansöker om eller får efterlevandepension, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på något annat sätt och om det finns grundad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter; begäran om att få uppgifterna ska framställas skriftligen, och innan begäran framställs ska sökanden eller mottagaren underrättas om detta. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
90 § 
Utlämnande av uppgifter i vissa fall 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till 
1) Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna och andra som beviljar eller betalar ut pensioner eller ersättningar lämna sådana uppgifter om pensionsbeslut enligt denna lag som är nödvändiga för bedömningen av det totala pensionsskyddet, 
2) Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna samt till myndigheter och inrättningar i länder som har ingått överenskommelse om social trygghet med Finland och i länder som omfattas av förordningen om social trygghet lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av överenskommelserna och förordningen samt av andra sociala förmåner som de sköter, 
3) en i 61 § avsedd läkare eller verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning lämna sådana uppgifter om en person som sänds för att genomgå undersökning vilka gäller personens hälsotillstånd, sjukdom, yrke och arbetsförhållanden samt vårdåtgärder och typen av arbete och vilka är nödvändiga för ett anhängigt förmånsärende för att utföra en undersökning för utredande av arbetsoförmågan, 
4) Migrationsverket lämna sådana uppgifter som gäller förmåner vilka Folkpensionsanstalten enligt bestämmelserna ska verkställa och som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som anges i medborgarskapslagen (359/2003) och utlänningslagen (301/2004), 
5) en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården lämna uppgifter i handlingar som hänför sig till behandlingen av ett sjukpensionsärende för utredande av hälsotillståndet eller bedömning av arbetsförmågan, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt sjukpensionsärende. 
96 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000) 29 § 3 mom., 
ändras 29 § 1 mom. och 
fogas till lagen en ny 18 a § som följer: 
18 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Sysselsättningsfonden eller Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när de utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
29 § 
Tystnadsplikt 
Fonden och besvärsinstanserna har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att få och lämna ut de uppgifter som avses i 27 och 28 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottet föreslår att lagförslag 7 förkastas.

8. Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) en ny 2 a § som följer: 
2 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupp-gifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att Pensionsskyddscentralen begränsar behandlingen av personuppgifter när Pensionsskyddscentralen utför en uppgift enligt denna lag eller arbetspensionslagarna, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 43 och 50 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 43 § 2 mom. och 50 § 
som följer: 
43 § 
Uppgifter för avgörande av bostadsbidrag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter dessutom rätt att på begäran avgiftsfritt av penninginstitut få för avgörande av bostadsbidrag nödvändiga uppgifter om den som söker eller får bostadsbidrag samt om dennes make, maka eller sambo, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på något annat sätt och om det finns grundad anledning att misstänka att den som sökt eller får bostadsbidrag har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter. Begäran om erhållande av uppgifter ska framställas skriftligen, och innan begäran framställs ska sökanden eller mottagaren underrättas om detta. 
50 § 
Begränsning av den registrerade rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av Utskottet föreslår en ändring 59 och 64 § i Slut på ändringsförslaget lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 59 § 5 mom. och 64 § som följer: 
59 § 
Erhållande av uppgifter på begäran 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter också rätt att av penninginstitut få sådana uppgifter om en person som ansöker om eller får rehabiliteringspenning samt om ett dödsbo där denne är delägare som är nödvändiga för fastställande av rehabiliteringspenning som ska samordnas enligt 37 §, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som har sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter. Begäran om utlämnande av uppgifter ska framställas skriftligen och sökanden eller mottagaren ska underrättas innan den framställs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
64 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 23 a § 2 mom.Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning  samt Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring rubriken för Slut på ändringsförslaget 24 Utskottet föreslår en ändring § och 24 § 1 mom. samt Slut på ändringsförslaget 24 c §, sådana de lyderUtskottet föreslår en strykning , 23 a § 2 mom. och 24 c § Slut på strykningsförslaget i lag 693/2002Utskottet föreslår en strykning  samt 24 § i lagarna 693/2002 och 109/2016 Slut på strykningsförslaget, som följer: 
23 a § 
Rätt att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har på begäran och trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter också rätt att av penninginstitut avgiftsfritt få sådana uppgifter i fråga om personer som ansöker om eller får stöd och familjemedlemmar som bestäms utifrån 6 § 1 mom. samt dödsbon där någon av dem är delägare, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter. Begäran om att få uppgifterna ska framföras skriftligen och innan begäran framförs ska sökanden eller mottagaren underrättas om detta. 
24 § 
Utlämnande av uppgifter i vissa fall 
I samband med utbetalningen av stödet sänder Folkpensionsanstalten för utredande av skyldigheten att betala stöd för vård av barn, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, avgiftsfritt kommunerna uppgifter om de barn som den månaden omfattas av stödet samt om de personer, sammanslutningar eller samfund som den månaden har rätt till och får stöd och om beloppen av de stöd som betalas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag ska beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Folkpensionsanstalten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, rätt att till kommunen lämna ut sådana uppgifter som den fått och som är nödvändiga för att bedöma omfattningen av ett barns rätt till småbarnspedagogik. Slut på strykningsförslaget 
24 c § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 9 a § 3 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 882/2015, och 
fogas till lagen en ny 9 b § som följer: 
9 b § 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt begränsar behandlingen av personuppgifter när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om upphävande av 20 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 20 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 32 § i lagen om garantipension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 32 §Utskottet föreslår en ändring , sådan den lyder delvis ändrad i lag 1267/2016, som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning sådan den lyder delvis ändrad i lag 1267/2016, som följer: Slut på strykningsförslaget 
32 § 
Bestämmelser om förfarandet i fråga om garantipension 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till en i 14 § 3 mom. avsedd läkare, verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning lämna sådana uppgifter om en person som remitteras för undersökning vilka gäller personens hälsotillstånd, sjukdomar, vårdåtgärder, yrke och arbetsförhållanden samt vilken typ av arbete han eller hon utför, och vilka är nödvändiga för att genomföra en undersökning som görs för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan. 
På garantipension tillämpas folkpensionslagens 63 § om meddelande av beslut, 75 § om återkrav, 75 a § om återbetalning av förmåner som utbetalats utan grund efter ett dödsfall, 76 § om preskription av en fordran som återkrävs, 13 kap. om erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter samt begränsning av den registrerades rätt samt 106 och 107 § om dröjsmålsförhöjning och dröjsmålstid, dock så att dröjsmålstiden anses börja först då en kalendermånad har förflutit från utgången av den månad under vilken ett meddelande om pension eller ersättning som avses i 9 § Utskottet föreslår en ändring i denna lag Slut på ändringsförslaget kommit in till Folkpensionsanstalten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 16 § i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) 16 § som följer: 
16 § 
Tillämpning av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
På ärenden enligt denna lag tillämpas, om inget annat föreskrivs i denna lag, vad som i avdelning IV i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om verkställandet av förmåner. Vidare tillämpas vad som i avdelning IX i den lagen, med undantag för 255 a §, föreskrivs om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för försäkringsanstalten att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar, maskinell underskrift av beslut samt överförings- och utmätningsförbud. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 16 § i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) 16 § som följer: 
16 § 
Tillämpning av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
På ärenden enligt denna lag tillämpas, om inget annat föreskrivs i denna lag, vad som i avdelning IV i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om verkställandet av förmåner. Vidare tillämpas vad som i avdelning IX i den lagen, med undantag för 255 a §, föreskrivs om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för försäkringsanstalten att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar, maskinell underskrift av beslut samt överförings- och utmätningsförbud. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 1 a och 26 a §, 
sådana de lyder, 1 a § i lag 1653/2015 och 26 a § i lag 522/2018, samt 
fogas till lagen en ny 26 f § som följer: 
1 a § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) EU:s förordningar om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
2) tredjestat en stat på vilken EU:s förordningar om social trygghet och sådana för Finland bindande överenskommelser om social trygghet som innehåller bestämmelser om arbetslöshetsförsäkring inte tillämpas, 
3) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
26 a § 
Arbetslöshetsförsäkringsregister 
Sysselsättningsfonden ska föra ett arbetslöshetsförsäkringsregister för skötseln av de ärenden fonden enligt denna lag ska sköta och som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier. 
26 f § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att Sysselsättningsfonden begränsar behandlingen av personuppgifter när pensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 79 § 6 och 8 mom., Utskottet föreslår en ändring sådana de lyder,  Slut på ändringsförslaget79 § 6 mom.Utskottet föreslår en strykning  sådant det lyder Slut på strykningsförslaget i lag 525/2008Utskottet föreslår en ändring  och 79 § 8 mom. i lag 637/2000 Slut på ändringsförslaget
ändras 79 § 4, 5 och 7 mom., sådana de lyder, 79 § 4 mom. delvis ändrat i lagarna 50/2002, 525/2008 och 305/2015, 5 mom. i lag 50/2002 och 7 mom. i lag 525/2008, samt 
fogas till lagen en ny 81 §, i stället för den 81 § som upphävts genom lag 75/1998, som följer: 
79 § 
Sekretess 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, får ett utländskt försäkringsbolag trots sekretessen enligt 1 mom. lämna ut uppgifter. 
1) till ett annat försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring, 
2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsbolaget given uppgift på grundval av ett uppdrag, 
3) till en försäkringsanstalt eller holdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som är nödvändiga vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen, 
4) till en nämnd eller ett organ inom försäkringsbranschen som har meddelats till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EGUtskottet föreslår en ändring  (direktivet om alternativ tvistlösning) Slut på ändringsförslaget, för behandling av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga, 
5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall, 
6) till ett annat försäkringsbolag om brott som riktats mot försäkringsbolaget för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsbolag; uppgifter som avses i 81 §, 
7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd sekretessen har föreskrivits, 
8) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 1 mom.; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, Utskottet föreslår en strykning samt Slut på strykningsförslaget 
9) i fråga om fordringar på försenade försäkringspremier hos andra än konsumenter, till personuppgiftsansvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet, 
10) till ett företag som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget, samma försäkringsgrupp enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen som det utländska försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som det utländska försäkringsbolaget, för kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer, marknadsföring, grupptillsyn samt konglomeratets riskhantering; vad som ovan i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. 
Utöver vad som föreskrivs i 4 mom. kan ett utländskt försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som det utländska försäkringsbolaget. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. 
Ett försäkringsbolag kan i situationer som avses i 4 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena i fråga. 
81 § 
Utländska försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar 
Ett utländskt försäkringsbolag får behandla och registrera uppgifter om brott mot dess försäkringsverksamhet samt misstankar om sådana brott i ett register som försäkringsbolaget för. Uppgifterna får behandlas endast i den omfattning som det är nödvändigt för att förebygga och utreda brott som riktas mot försäkringsverksamheten. 
Ett utländskt försäkringsbolag får i registret anteckna 
1) uppgift om skadefallet, 
2) uppgift om det försäkringsbolag mot vilket brottet eller det misstänkta brottet har riktats, 
3) uppgift om tidpunkten för registreringen, 
4) den registrerades namn, personbeteckning, adress och yrke, 
5) uppgift om den domstol som behandlar ärendet, 
6) uppgift om vem som har anmält de uppgifter som registreras. 
Ett utländskt försäkringsbolag får inte göra en anteckning i registret innan det misstänkta brottet har anmälts till förundersökningsmyndigheten eller åklagaren. Anteckningen i registret ska göras senast inom ett år från det att det utländska försäkringsbolaget har inlett straffprocessen eller när det utländska försäkringsbolaget har fått information om att någon annan inlett straffprocessen eller från det att åklagaren har beslutat att väcka åtal. 
Uppgifterna ska avföras ur registret omedelbart efter det att den registrerade genom underrättens dom har konstaterats vara oskyldig till den misstänkta gärningen, straffprocessen har lagts ner eller om en högre rättsinstans har friat den person som dömts av den lägre rättsinstansen. Det utländska försäkringsbolaget kan registrera uppgifterna på nytt, om en högre rättsinstans dömer en person som den lägre instansen har friat. 
Uppgifterna ska avföras ur registret senast fem år från det att en uppgift om brottet i fråga registrerades första gången. 
Den registrerade ska underrättasUtskottet föreslår en ändring  om användningen av uppgifterna för beslutsfattande, Slut på ändringsförslaget om ett avslag på en ansökan om försäkring eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i registret. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring avUtskottet föreslår en strykning  18 och 22 § i Slut på strykningsförslaget lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 16 § 1 mom., 18 § 3 mom. och 22 § 2 mom., av dem 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 483/2015, som följer: 
16 § 
Ordnande av olycksfallsskydd och handläggning av ärenden 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna om hur förmåner verkställs i avdelning IV i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, med undantag för bestämmelserna i 114 § om att underställa ärenden besvärsnämnden för olycksfallsärenden för avgörande, tillämpas på ärenden som gäller olycksfallsskydd enligt denna lag. Dessutom ska bestämmelserna om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar, maskinell underskrift av beslut och överförings- och utmätningsförbud i avdelning IX i den lagen tillämpas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Olycksfallsförsäkringscentralens och försäkringsanstalternas uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Försäkringsanstalterna ska varje år senast en månad efter att spel- eller tävlingssäsongen för en idrottsgren har börjat, med tanke på de uppgifter som föreskrivs för grenförbunden i 19 §, informera grenförbunden om att idrottsföreningar som hör till grenförbunden och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet har en gällande försäkring enligt denna lag. Av informationen ska framgå idrottsutövarnas namn och personbeteckning. Försäkringsanstalterna ska på motsvarande sätt informera grenförbunden om att en försäkring börjar gälla eller upphör under spelsäsongen. Informationen ska då ges utan dröjsmål och senast en månad efter att försäkringen börjat gälla eller sagts upp eller efter att försäkringen upphört utan uppsägning. 
22 § 
Lämnande av uppgifter om förvärvsinkomster och behandling av personuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om hantering av uppgifter som erhållits med stöd av 1 mom. tillämpas lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 45 och 48 § i lagen om handikappförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 45 § 2 punkten och 48 §, av dem 45 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1331/2011, som följer: 
45 § 
Utlämnande av uppgifter i vissa fall 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, rätt att till 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) en sådan läkare, verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning som avses i 20 § 2 mom. lämna uppgifter om hälsotillstånd, sjukdomar och vårdåtgärder i fråga om en person som remitteras till sådana undersökningar som avses i det momentet, om uppgifterna är nödvändiga för undersökningarna. 
48 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av 42 och 49 § i lagen om allmänt bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 42 § 2 mom. och 49 § som följer: 
42 § 
Uppgifter för avgörande av bostadsbidrag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har trots sekretess-bestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter dessutom rätt att på begäran avgiftsfritt av penninginstitut få för avgörande av bostadsbidrag nödvändiga uppgifter om den som söker eller får bostadsbidrag eller andra till hushållet hörande personer, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på något annat sätt och om det finns grundad anledning att misstänka att den som sökt eller får bostadsbidrag har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter. Begäran om att få uppgifterna ska framställas skriftligen. Innan begäran framställs ska sökanden eller mottagaren underrättas om detta. 
49 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 16 b § i barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 16 b §, sådan den lyder i lag 694/2002, som följer: 
16 b § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i trafikförsäkringslagen (460/2016) 2 §, 4 § 2 mom. och 32 § 3 mom.Utskottet föreslår en ändring , av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 233/2018 och 32 § 3 mom. sådant det lyder i lag 960/2019, Slut på ändringsförslaget samt 
fogas till lagen en ny 62 a § som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) fordon ett motorfordon som är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken men inte på spår, samt en kopplad eller fristående släpvagn, 
2) direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet, 
3) försäkringsbolag ett försäkringsbolag eller annat försäkringsföretag som har fått koncession att bedriva sådan försäkringsverksamhet som avses i direktivet, 
4) försäkringstagare den som ingått ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag, 
5) den försäkrade den till vars förmån försäkringen gäller, 
6) trafikskada person- eller sakskada som orsakats av användning av ett fordon i trafik, 
7) register det Utskottet föreslår en ändring trafik- och transportregister  Slut på ändringsförslagetsom avses i lagen om Utskottet föreslår en ändring transportservice Slut på ändringsförslaget (Utskottet föreslår en ändring 320/2017 Slut på ändringsförslaget), 
8) fordonets innehavare den innehavare av ett fordon som antecknats i registret eller, om fordonet inte behöver antecknas i registret, den i vars besittning fordonet har överlåtits permanent, 
9) fordonets stadigvarande hemort den stat i vilken registreringsskylten, försäkringsskylten eller identifieringsmärket på ett fordon har utfärdats, eller om sådana inte krävs, den stat där fordonets innehavare har stadigvarande bostadsort, eller om ingen registreringsskylt finns eller den är falsk eller olaglig, den stat där trafikskadan har inträffat, 
10) avställning att ett fordon som registrerats första gången tillfälligt tas ur trafik och att uppgift om detta införs i registret, 
11) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta införs i registret, 
12) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska området, 
13) tredjeland en annan stat än en EES-stat, 
14) nationell byrå en specialorganisation som har inrättats i enlighet med rekommendation nr 5 antagen den 25 januari 1949 av kommittén för vägtransporter under landtransportkommittén inom Förenta nationernas Ekonomiska kommission för Europa och som är ett gemensamt organ för de försäkringsföretag som i respektive stat har koncession för bedrivande av försäkringsrörelse som innefattar trafikförsäkring, 
15) gröna kortsystemet det internationella försäkringssystem som förvaltas av försäkringsgivarnas nationella byråer, 
16) grönt kort ett internationellt försäkringsbevis som ett försäkringsbolag utfärdar i enlighet med den rekommendation som avses i punkt 14, 
17) ersättningsorgan det i artikel 10 i direktivet avsedda organ som ansvarar för betalning av ersättning, 
18) förflyttningsförsäkring en tidsbunden trafikförsäkring som beviljas för förflyttningstillstånd som avses i 66 f § i fordonslagen (1090/2002), 
19) trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik, 
20) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
4 § 
Trafikförsäkringscentralen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 9, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 33—39, 49—52, 55—62, 62 a, 63, 64—68, 73, 79—85 och 95 § föreskrivs om försäkringsbolag tillämpas också på Trafikförsäkringscentralen. 
32 § 
Ersättningsansvar för trafikskada 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 33—39, 49—62, 62 a, 63, 64—68, 73 och 79—83 §, 84 § 1 mom. och 85 § föreskrivs om försäkringsbolag tillämpas också på Statskontoret. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
62 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att försäkringsbolaget begränsar behandlingen av personuppgifter när försäkringsbolaget utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 18 § i lagen om Trafikförsäkringscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Trafikförsäkringscentralen (461/2016) 18 § som följer: 
18 § 
Tystnadsplikt och rätt att lämna ut uppgifter 
I fråga om tystnadsplikt för anställda vid Trafikförsäkringscentralen eller personer som centralen anlitar som sakkunniga på grundval av ett uppdrag, i fråga om utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och i fråga om brott mot tystnadsplikten Utskottet föreslår en ändring samt i fråga om behandling av uppgifter om brott och brottsmisstankar  Slut på ändringsförslagettillämpas vad som i 30 kap. 1, 3, 3 a och 4 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om försäkringsbolag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 140 § och 144 § 5 mom., 
ändras 2 § 1 mom.Utskottet föreslår en strykning , 143 § Slut på strykningsförslaget och 144 § 4 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 990/2008, 632/2009, 357/2010 och 75/2016, samt 
fogas till lagen nya 138 a och 146 a § som följer: 
2 § 
Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
1) pensionsanstalt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt samt pensionsanstalter som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) då de behandlar ett pensionsärende enligt denna lag, 
2) den lägsta åldern för ålderspension den ålder för ålderspension som fastställs utifrån lantbruksföretagarens födelseår och som avses i 31 § 2 och 3 mom., 
3) arbetspensionslag de lagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, 
4) arbetspension pension enligt arbetspensionslagarna, 
5) arbetsinkomst den årliga arbetsinkomst som fastställts för en lantbruksföretagare i enlighet med 14 § och för en stipendiat i enlighet med 21 a §, 
6) total arbetsinkomst den pensionsgrundande arbetsinkomst som avses i 73 §, i vilken beaktats obetald arbetspensionsförsäkringsavgift, 
7) arbetsförtjänst de totala arbetsinkomster som avses i denna lag och i lagen om pension för företagare (1272/2006) samt arbetsinkomster enligt andra arbetspensionslagar, 
8) oavlönad tid den tid som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare, 
9) intjänad pension pension som har intjänats på basis av den totala arbetsinkomsten enligt denna lag, på basis av tid med pension som upphört och på basis av sådan oavlönad tid som avses i 8 punkten samt förmån som har intjänats på basis av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), 
10) primär förmån en förmån som avses i 92 och 93 § i lagen om pension för arbetstagare och som oberoende av arbetspensionens belopp betalas till fullt belopp och dras av från en förmån enligt denna lag, 
11) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
12) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
13) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
14) överenskommelse om social trygghet en internationell överenskommelse om social trygghet som är förpliktande för Finland, och 
15) teoretisk pension en kalkylerad pension; när denna pension fastställs betraktas den tid i arbete i ett EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i arbete enligt denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter 
138 a § 
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter för avgörande av pensionsärenden 
Pensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten till information rätt att för utredande av sökandens hälsotillstånd eller bedömning av sökandens arbetsförmåga lämna uppgifter som hänför sig till behandlingen av ett invalidpensions- eller arbetslivspensionsärende till en läkare eller någon annan yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utskottet föreslår en ändring (559/1994) Slut på ändringsförslaget eller till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt förmånsärende. 
Utskottet föreslår en strykning 143 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens rätt att få uppgifter för verkställigheten av uppgifter enligt denna lag Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Pensionsskyddscentralen rätt att av Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) Skatteförvaltningen och den registermyndighet som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningen informationssystem (284/2008) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag, och Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) den myndighet som avses i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) och i lagen om fiske (379/2015) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt, om de är avsedda för avgörandet av ett anhängigt ärende. I annat fall ska den som begärt uppgifterna på yrkande av Skatteförvaltningen betala skäliga kostnader för utlämnandet av uppgifterna. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt denna lag. Dessa uppgifter ska varje år efter renskötselårets utgång lämnas pensionsanstalten på det sätt som pensionsanstalten närmare bestämmer. Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalten har rätt att vid behov även vid andra tidpunkter få dessa uppgifter av renbeteslagen och renbeteslagsföreningen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt att av de aktörer som avses i 1 och 3 mom. få de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av tillsynsuppdraget i form av massinformation, även om pensionsanstalten inte i sin begäran om uppgifter har preciserat de företag och lantbruksföretagare som blir föremål för tillsynsförfarande, även om tillsynsförfarandet ännu inte är anhängigt och även om beskattningen ännu inte har fastställts. För verkställandet av ett tillsynsuppdrag har pensionsanstalten rätt att samköra och behandla i 1 och 3 mom. avsedda uppgifter. Samkörda Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  uppgifter får bevaras i fem år men längst tills tillsynsförfarandet avslutats. Samkörda uppgifter får inte vidareutlämnas. Slut på strykningsförslaget 
144 § 
Gårdsbesöksregister för företagshälsovården för lantbruksföretagare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Pensionsanstalten har rätt att samla in och i gårdsbesöksregistret registrera i 1 och 2 mom. avsedda uppgifter för skötseln av uppgifterna enligt 115 §. Pensionsanstalten är personuppgiftsansvarig i fråga om gårdsbesöksregistret. För utlämnande av uppgifter kan en teknisk anslutning till pensionsanstaltens gårdsbesöksregister öppnas för producenter av företagshälsovårdstjänster. De uppgifter som registrerats i gårdsbesöksregistret ska utplånas inom tio år efter det att gårdsbesöket gjordes. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
146 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att pensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när pensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 77 § 2 mom., 
ändras 4 § 1 mom., 157 § 2 mom., 158 Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 162 § Utskottet föreslår en ändring samt Slut på ändringsförslaget 180 § 2 mom., av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 94/2016 och 180 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1651/2015, samt 
fogas till lagen en ny 174 a § som följer: 
4 § 
Övriga definitioner och hänvisningsbestämmelser 
I denna lag avses med 
1) skada påföljden av ett skadefall enligt 11 §, 
2) obligatorisk försäkring försäkring enligt denna lag som fastställts eller förlängts enligt 5 § 1 och 2 mom., 
3) skadad den som har råkat ut för ett skadefall enligt 11 §, 
4) EU:s förordningar om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
5) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
6) tredjestat en stat på vilken EU:s förordningar om social trygghet och sådana överenskommelser om social trygghet som innehåller bestämmelser om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och som är bindande för Finland inte tillämpas, 
7) ålderspension ålderspension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), ålderspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) och motsvarande pensioner som betalas från utlandet, 
8) sjukpension full invalidpension och arbetslivspension som beviljats tills vidare enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, sjukpension som beviljats tills vidare enligt folkpensionslagen, full invalidpension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, invaliditetspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007) och motsvarande pensioner som betalas från utlandet samt sådant avträdelsestöd enligt 24 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare som ska beaktas som pension enligt 92 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
157 § 
Rätten för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt och en besvärsinstans att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När uppgifter som behövs för handläggningen av den skadades ersättningsärende begärs av arbetsgivaren får det till arbetsgivaren endast lämnas ut de sekretessbelagda uppgifter om den skadade som är nödvändiga för att specificera de begärda uppgifterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
158 § 
Rätten för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt att lämna ut uppgifter 
Utöver vad som föreskrivs i offentlighetslagen har lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande: 
1) till behöriga myndigheter och organ får uppgifter som är nödvändiga för att verkställa uppgifter enligt en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland eller en internationell rättsakt om social trygghet lämnas ut, 
2) till ett ministerium, Skatteförvaltningen och inrättningar eller sammanslutningar som sköter det lagstadgade socialförsäkringssystemet och som administrerar sådana sociala förmåner som påverkas av en ersättning enligt denna lag, får i fråga om en person som fått ersättning enligt denna lag lämnas ut personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalda ersättningar, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämställbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter och annan övervakning av engångskaraktär för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet, samt till polis- och åklagarmyndigheten de ovannämnda uppgifterna, om de är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal, 
3) till en annan försäkringsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet och till Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen får uppgifter som är nödvändiga för att utreda deras ansvar för samma skada lämnas ut, 
4) till en annan försäkringsanstalt och den som orsakat skadan får uppgifter som är nödvändiga för att förverkliga försäkringsanstaltens regressrätt lämnas ut, 
5) till en personuppgiftsansvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får uppgifter lämnas ut om utsökningsbara fordringar som försäkringsanstalten med stöd av denna lag har på försäkringstagaren och den försäkringsskyldige, 
6) till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården och till en självständig yrkesutövare vilka avses i 157 § 1 mom. 3 punkten får de uppgifter om den skadade lämnas ut som är nödvändiga för att ge en betalningsförbindelse eller när lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt begär ett sakkunnigyttrande för avgörande av ett ersättningsärende, 
7) till Statistikcentralen får uppgifter om personbeteckningen för den som fått ersättning enligt denna lag, om tidpunkten och platsen för skadefallet, omständigheterna under vilka skadefallet inträffat och orsakerna till och följderna av det och uppgifter om arbetsoförmågans varaktighet, likaså andra uppgifter som baserar sig på en anmälan som avses i 75 § och som är nödvändiga för att sammanställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och som beskriver samhällsförhållandena och deras utveckling lämnas ut, 
8) till Arbetshälsoinstitutet får uppgifter som avses i 2 a § 2 mom. i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) lämnas ut för registrering av arbetsrelaterade sjukdomar, 
9) Till Pensionsskyddscentralen får uppgifter om ersättningar som beviljats av lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt och som inverkar på arbetspensionen lämnas ut. 
162 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att pensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när pensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
174 a § 
Maskinell underskrift av beslut 
Beslut som lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt meddelar med stöd av denna lag får undertecknas maskinellt. 
180 § 
Övergångsbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från 1 mom. 
1) kan olycksfallspensionen och menersättningen enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare inte efter att denna lag trädde i kraft bytas ut mot ett kapital som motsvarar deras kapitalvärde, 
2) ska 29 § 3 mom. 3 punkten tillämpas på yrkessjukdomar som har debuterat före denna lags ikraftträdande när det ersättningsärende som gäller dem har inletts först efter lagens ikraftträdande, 
3) tillämpas bestämmelserna i avdelning IV och VII samt 112 och 113 § också på skadefall som inträffat före denna lags ikraftträdande; med stöd av 112 § kan även obligatoriska försäkringspremier inklusive förhöjningar och dröjsmålsräntor enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare dras av från ersättningen; den paragrafens 4 mom. tillämpas också på ersättningar som betalas med stöd av frivilliga försäkringar som avses i 21 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare samt på försäkringspremier inklusive dröjsmålsräntor för sådana försäkringar, 
4) tillämpas bestämmelserna i 38 § också på skadefall som inträffat från och med den 1 januari 2005, 
5) tillämpas bestämmelserna i 26 kap. samt 174 och 174 a § också på olycksfall i arbetet som inträffat och yrkessjukdomar som debuterat före den 1 januari 2016. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 217 §, 
ändras 2 § 1 mom. och 219 § 2 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 78/2016 och Utskottet föreslår en ändring 1471/2019 Slut på ändringsförslaget, samt 
fogas till lagen nya 219 a och 221 a § som följer: 
2 § 
Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
1) arbetstagare sjömän i ett anställningsförhållande enligt lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), 
2) anställningsförhållande ett anställningsförhållande som grundar sig på ett arbetsavtal enligt 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal eller motsvarande anställningsförhållande på ett utländskt fartyg, 
3) befäl däcksbefäl och maskinbefäl samt med Utskottet föreslår en ändring manskap Slut på ändringsförslaget däcksmanskap och maskinmanskap, ekonomipersonal och annan fartygspersonal, 
4) pensionskassa den i 1 § 3 mom. nämnda Sjömanspensionskassan, 
5) arbetspension pension enligt de lagar som avses i 3 §, 
6) oavlönad tid den tid under vilken en arbetstagare har fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), inkomstrelaterad dagpenning Utskottet föreslår en strykning eller utbildningsdagpenning  Slut på strykningsförslagetenligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), vuxenutbildningsstöd enligt lagen om Utskottet föreslår en ändring vuxenutbildningsförmåner Slut på ändringsförslaget (1276/2000), rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) Utskottet föreslår en ändring eller Slut på ändringsförslaget dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)Utskottet föreslår en ändring , lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) eller lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) Slut på ändringsförslaget eller Utskottet föreslår en ändring tillfällig ersättning för inkomstbortfall Slut på ändringsförslaget enligt trafikförsäkringslagen (Utskottet föreslår en ändring 460 Slut på ändringsförslaget/2016), 
7) intjänad pension pension som har tjänats in på basis av arbetsinkomster som avses i denna lag, på basis av tid med pension som upphört och på basis av sådan oavlönad tid som avses i 6 punkten samt förmån som har tjänats in på basis av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), 
8) primär förmån en förmån som avses i 97 och 98 § och som oberoende av arbetspensionens belopp betalas till fullt belopp och dras av från en förmån enligt denna lag, 
9) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med EU:s tillämpningsförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
10) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
11) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
12) överenskommelse om social trygghet en internationell överenskommelse om social trygghet som är förpliktande för Finland, 
13) teoretisk pension en kalkylerad pension; när denna pension fastställs betraktas sådan tid i arbete i ett EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i arbete enligt denna lag, 
14) den lägsta åldern för ålderspension den ålder för ålderspension som fastställs utifrån arbetstagarens födelseår och som avses i 8 § 2 och 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 kap. 
Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter 
219 § 
Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När arbetsgivaren ombeds att lämna uppgifter som behövs för behandlingen av arbetstagarens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att specificera de uppgifter som arbetsgivaren ombeds lämna. 
219 a § 
Pensionskassans rätt att lämna uppgifter för avgörande av pensionsärenden 
Pensionskassan har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information rätt att för utredande av sökandens hälsotillstånd eller bedömning av sökandens arbetsförmåga lämna uppgifter som hänför sig till behandlingen av ett invalidpensions- eller arbetslivspensionsärende till en läkare eller någon annan yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt förmånsärende. 
221 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att pensionskassan eller någon annan behörig pensionsanstalt begränsar behandlingen av personuppgifter när de utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 15 kap. 1 § 1 mom. och 19 kap. 5 § 2 mom. och 11 §, av dem 15 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 885/2005, som följer: 
15 kap. 
Verkställighet 
1 § 
Sjukförsäkringskort 
Folkpensionsanstalten utfärdar ett sjukförsäkringskort till den som är försäkrad enligt denna lag. På kortet antecknas den försäkrades släktnamn och alla förnamn samt personbeteckning. Om den försäkrade är medlem av en arbetsplatskassa enligt 16 kap. ska detta antecknas på sjukförsäkringskortet. På sjukförsäkringskortet får även antecknas om den försäkrade är berättigad till sådana i 5 kap. avsedda läkemedel som omfattas av specialersättning, läkemedel som omfattas av begränsad grundersättning och kliniska näringspreparat, uppgift om sjukförsäkringens giltighetstid samt uppgift om att den försäkrade inte är berättigad till ersättning enligt det förfarande som avses i 19 kap. 5 § 1 mom. 2 punkten. På sjukförsäkringskortet får det dessutom antecknas uppgifter som är nödvändiga för att verkställa sjukförsäkringen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 kap. 
Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter 
5 § 
Utlämnande av uppgifter i vissa fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till en sådan läkare, verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller undersökningsinrättning som avses i 15 kap. 13 § lämna uppgifter om en sådan försäkrads hälsotillstånd, sjukdom, vårdåtgärder, yrke, arbetsförhållanden och art av arbete som sänds till en undersökning enligt 15 kap. 13 §, om uppgifterna är nödvändiga i ett anhängigt förmånsärende för utredande av hälsotillstånd och bedömning av arbetsförmågan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av person-uppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av 22 e § i militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen (781/1993) 22 e §, sådan den lyder i lag 690/2002, som följer: 
22 e § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) en ny 44 §, i stället för den 44 § som upphävts genom lag 536/2001, som följer: 
44 § 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Statskontoret begränsar behandlingen av personuppgifter när Statskontoret utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 145 och 193 §, 
ändras 2 § 1 mom., 195 § och 203 § 2 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 69/2016 och Utskottet föreslår en ändring 1468/2019 Slut på ändringsförslaget, samt 
fogas till lagen nya 195 a och 210 a § som följer: 
2 § 
Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
1) pensionsanstalt ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en försäkringskassa eller en pensionsstiftelse enligt 1 § 3 mom., 
2) anställningsförhållande ett anställningsförhållande som grundar sig på ett arbetsavtal enligt 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001), 
3) arbetspension pension enligt de lagar som avses i 3 §, 
4) oavlönad tid den tid under vilken en arbetstagare har Utskottet föreslår en ändring fått Slut på ändringsförslaget moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), vuxenutbildningsstöd enligt lagen om Utskottet föreslår en ändring vuxenutbildningsförmåner Slut på ändringsförslaget (1276/2000), rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) Utskottet föreslår en ändring eller Slut på ändringsförslaget dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)Utskottet föreslår en ändring , lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) eller lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016)  Slut på ändringsförslageteller Utskottet föreslår en ändring tillfällig ersättning för inkomstbortfall Slut på ändringsförslaget enligt trafikförsäkringslagen (460/2016), 
5) intjänadpension pension som tjänats in på basis av arbetsinkomster som avses i denna lag, på basis av tid med pension som upphört och på basis av sådan oavlönad tid som avses i 4 punkten samt förmån som tjänats in på basis av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), 
6) primär förmån en förmån som avses i 92 och 93 § och som oberoende av arbetspensionens belopp betalas till fullt belopp och dras av från en förmån enligt denna lag, 
7) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med Utskottet föreslår en ändring EU:s tillämpningsförordning om social trygghet Slut på ändringsförslaget Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
8) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
9) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
10) tredjestat något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz eller en stat som Finland ingått en bilateral överenskommelse om social trygghet med, 
11) överenskommelse om social trygghet en internationell överenskommelse om social trygghet som är förpliktande för Finland, 
12) teoretisk pension en kalkylerad pension; när denna pension fastställs betraktas sådan tid i arbete i ett EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i arbete enligt denna lag, 
13) den lägsta åldern för ålderspension den ålder för ålderspension som fastställs utifrån arbetstagarens födelseår och som avses i 11 § 2 och 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 kap. 
Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter 
195 § 
Arbetsgivarnas skyldighet att lämna uppgifter 
Om det för avgörandet av ett anhängigt försäkrings-, pensions- eller rehabiliteringsärende eller av annan orsak vid verkställigheten av uppgifter enligt denna lag eller lagen om Pensionsskyddscentralen behövs uppgifter om arbetstagarens arbete och arbetsförhållanden eller om andra motsvarande omständigheter, är arbetsgivaren skyldig att lämna dessa uppgifter till pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans som avses i denna lag. 
När arbetsgivaren ombeds att lämna uppgifter som behövs för behandlingen av arbetstagarens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att specificera de uppgifter som arbetsgivaren ombeds lämna. 
195 a § 
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter för avgörande av pensionsärenden 
Pensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information rätt att för utredande av sökandens hälsotillstånd eller bedömning av sökandens arbetsförmåga lämna uppgifter som hänför sig till behandlingen av ett invalidpensions- eller arbetslivspensionsärende till en läkare eller någon annan yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården, om uppgifterna är nödvändiga för avgörandet av ett anhängigt förmånsärende. 
203 § 
Utlämnande av uppgifter inom en försäkringsgrupp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat följer av dataskyddsförordningen, kan trots sekretessbestämmelserna ett arbetspensionsförsäkringsbolag till ett annat företag som avses i 1 mom. lämna ut de uppgifter som behövs för kundbetjäning, skötseln av kundförhållanden och annan kundhantering. Sådana uppgifter är arbetsgivarens eller företagarens namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller kundbeteckning, uppgifter som behövs för kontakter, uppgifter om företagets ägandeförhållanden och försäkringsarrangemang och lönesumma samt sådana uppgifter i anslutning till kundhanteringen som jämställs med dessa uppgifter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
210 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att pensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när pensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 115 § 2 mom., 
ändras 2 § 1 mom., 250 §, 252 § 2 mom., 255 § 1 och 4 mom., 257 § 4 mom. och 286 § 2 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 93/2016, samt 
fogas till lagen nya 255 a och 275 a § som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) arbetstagare den som denna lag tillämpas på enligt 8 och 9 §, 
2) företagare den som denna lag tillämpas på enligt 188—190 §, 
3) skada påföljden av ett skadefall enligt 15 §, 
4) oförsäkrat arbete arbete som utförs av en arbetstagare som arbetsgivaren i strid med 3 § 1 mom. inte har försäkrat och arbete som utförs av en arbetstagare som arbetsgivaren med stöd av 3 § 2 mom. inte är skyldig att försäkra, 
5) obligatorisk försäkring en försäkring som avses i 3 §, 
6) skadad den som har råkat ut för ett skadefall enligt 15 §, 
7) EU:s förordningar om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
8) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
9) tredjestat en stat på vilken EU:s förordningar om social trygghet och sådana överenskommelser om social trygghet som innehåller bestämmelser om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och som är bindande för Finland inte tillämpas, 
10) ålderspension ålderspension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), ålderspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) och motsvarande pensioner som betalas från utlandet, 
11) sjukpension full invalidpension och arbetslivspension som beviljats tills vidare enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, sjukpension som beviljats tills vidare enligt folkpensionslagen, full invalidpension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, invaliditetspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007) och motsvarande pensioner som betalas från utlandet samt sådant avträdelsestöd enligt 24 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare som ska beaktas som pension enligt 92 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
250 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att försäkringsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när försäkringsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
252 § 
Rätten för en försäkringsanstalt och en besvärsinstans att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När uppgifter som behövs för handläggningen av den skadades ersättningsärende begärs av arbetsgivaren får det till arbetsgivaren endast lämnas ut de sekretessbelagda uppgifter om den skadade som är nödvändiga för att specificera de begärda uppgifterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
255 § 
Försäkringsanstaltens rätt att lämna ut uppgifter 
Utöver vad som förskrivs i offentlighetslagen har en försäkringsanstalt rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande: 
1) till behöriga myndigheter och organ får uppgifter som är nödvändiga för att verkställa uppgifter enligt EU:s förordningar om social trygghet och en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland lämnas ut, 
2) till ett ministerium, Skatteförvaltningen och inrättningar eller sammanslutningar som sköter det lagstadgade socialförsäkringssystemet och som administrerar sådana sociala förmåner som påverkas av en ersättning enligt denna lag, får i fråga om en person som fått ersättning enligt denna lag lämnas ut personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalda ersättningar, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämställbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter och annan övervakning av engångskaraktär för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet, samt till polis- och åklagarmyndigheten de ovannämnda uppgifterna, om de är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal, 
3) till en annan försäkringsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet och till Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen får uppgifter som är nödvändiga för att utreda deras ansvar för samma skada lämnas ut, 
4) till en annan försäkringsanstalt och den som orsakat skadan får sådana uppgifter lämnas ut som är nödvändiga för att utöva den regressrätt som en försäkringsanstalt som bedriver försäkringsverksamhet enligt denna lag har, 
5) till en personuppgiftsansvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får uppgifter lämnas ut om utsökningsbara fordringar som försäkringsanstalten med stöd av denna lag har på försäkringstagaren och den försäkringsskyldige, 
6) till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården och till en självständig yrkesutövare vilka avses i 252 § 1 mom. 3 punkten får de uppgifter om den skadade lämnas ut som är nödvändiga för att ge en betalningsförbindelse eller när en försäkringsanstalt begär ett sakkunnigyttrande för avgörande av ett ersättningsärende. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 2 och 3 mom. får ett försäkringsbolag till ett företag som avses i 2 mom. lämna ut och i sin övriga försäkringsverksamhet använda de uppgifter om försäkringstagaren som behövs för kundtjänst, kundrelationer och annan kundhantering, om inte något annat följer av dataskyddsförordningen. Sådana uppgifter är den försäkringstagande arbetsgivarens eller företagarens namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer och kundnummer, kontaktinformation, ägarförhållandena i företaget och företagets försäkringsarrangemang enligt denna lag och den lönesumma som ligger till grund för dem samt uppgifter med anknytning till kundhanteringen som kan jämställas med dessa uppgifter. 
255 a § 
Försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter för att förebygga brottslighet som riktas mot försäkringsbolag och Trafikförsäkringscentralen 
Om inte något annat följer av dataskyddsförordningen har ett försäkringsbolag, utöver vad som föreskrivs i offentlighetslagen, rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållandet av uppgifter till ett annat försäkringsbolag och Trafikförsäkringscentralen lämna ut uppgifter enligt 30 kap. 3 a § i försäkringsbolagslagen som baserar sig på verkställigheten av denna lag och som gäller brott som riktats mot försäkringsbolaget i samband med verkställigheten av denna lag för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brottslighet som riktas mot försäkringsbolag och Trafikförsäkringscentralen. 
I en situation som avses i 1 mom. får försäkringsbolaget endast lämna ut uppgifter som är nödvändiga för skötseln av det aktuella ärendet. 
På rätten att behandla uppgifter enligt 1 och 2 mom. tillämpas det som i 30 kap. 3 a § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar. 
257 § 
Försäkringsanstaltens skyldighet att lämna ut uppgifter till Olycksfallsförsäkringscentralen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver det som i offentlighetslagen och i denna lag föreskrivs om hemlighållande av uppgifter ska de personuppgifter som lämnats ut för Olycksfallsförsäkringscentralens uppdrag enligt 235 och 236 § hållas hemliga och de får inte användas eller lämnas ut för att användas när beslut som gäller den försäkrade fattas, med undantag för fall enligt 262 § 3 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
275 a § 
Maskinell underskrift av beslut 
Beslut som en försäkringsanstalt meddelar med stöd av denna lag får undertecknas maskinellt. 
286 § 
Övergångsbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från 1 mom. 
1) kan olycksfallspension och menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring inte efter att denna lag trädde i kraft bytas ut mot ett kapital som motsvarar deras kapitalvärde, 
2) ska 32 § tillämpas på yrkessjukdomar som har debuterat före denna lags ikraftträdande när det ersättningsärende som gäller dem har inletts först efter lagens ikraftträdande, 
3) tillämpas bestämmelserna i avdelning IV och VIII också på skadefall som inträffat före denna lags ikraftträdande, 
4) tillämpas bestämmelserna i 39—42 § också på skadefall som inträffat från och med den 1 januari 2005, 
5) tillämpas bestämmelserna i 35 kap. samt 275 och 275 a § också på olycksfall i arbetet som inträffat och yrkessjukdomar som debuterat före den 1 januari 2016. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 13 kap. 7 § och 10 § 3 mom., 
ändras 13 kap. 1 § 2 och 3 mom. och 2 §, av dem 13 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 288/2012 och Utskottet föreslår en ändring 13 kap. Slut på ändringsförslaget 2 § sådan den lyder i lag 1049/2013, samt 
fogas till 13 kap. en ny 9 §, i stället för den 9 § som upphävts genom lag 1554/2015, som följer: 
13 kap. 
Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter 
1 § 
Rätt att erhålla uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har rätt att avgiftsfritt för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag eller andra lagar få 
1) arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt 1 kap. 4 § 3 mom. av arbetskraftsmyndigheten, 
2) uppgifter om när straff börjar och slutar av straffanstalter; straffanstalten ska lämna uppgifterna omedelbart när en person tas in till anstalten. 
Folkpensionsanstalten ska underrätta arbetslöshetskassan i fråga för avgörandet av en förmån enligt denna lag eller någon annan lag, om en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning eller dennes make beviljas stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Uppgifter av penninginstitut 
Folkpensionsanstalten och besvärsinstanser enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av penninginstitut på begäran avgiftsfritt få de uppgifter om den som ansöker om eller får arbetsmarknadsstöd som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som gäller arbetsmarknadsstöd som behandlas, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte fås på något annat sätt och det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som den som ansöker om eller får förmånen har lämnat inte är tillräckliga eller tillförlitliga. Begäran om erhållande av uppgifter ska framställas skriftligen och innan begäran framställs ska sökanden eller mottagaren underrättas om den. 
9 § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av 165 c § i lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 165 c §, sådan den lyder i lagarna 287/2000, och 1016/2005, som följer: 
165 c § 
Trots bestämmelserna i 165 § har en försäkringskassa rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten 
1) till ett försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring, 
2) till försäkringskassans tjänsteföretag eller till den som på grundval av ett uppdrag sköter en uppgift som tilldelats av försäkringskassan, 
3) till en nämnd eller ett organ i försäkringsbranschen som har meddelats Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EGUtskottet föreslår en ändring  (direktivet om alternativ tvistlösning) Slut på ändringsförslaget, för skötsel av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga, 
4) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits, samt 
5) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter som avses i 165 b § 1 mom.; uppgifter som berör hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt. 
En försäkringskassa kan i fall som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärenden som avses i nämnda moment. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av 16 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 16 kap. 10 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1231/2009, 
ändras 16 kap. 10 § 4, 5 och 7 mom., sådana de lyder i lag 1231/2009,Utskottet föreslår en ändring  som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning som följer: Slut på strykningsförslaget 
16 kap. 
Särskilda stadganden 
10 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, har en försäkringsförening rätt att trots sekretessen enligt 1 mom. lämna ut uppgifter 
1) till en annan försäkringsanstalt för ordnande av återförsäkring, 
2) till försäkringsföreningens tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsföreningen given uppgift på grundval av ett uppdrag, 
3) till en försäkringsanstalt som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsföreningen för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som behövs vid bedrivande av försäkringsrörelse; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen, 
4) till en nämnd eller ett organ i försäkringsbranschen som har meddelats Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EGUtskottet föreslår en ändring  (direktivet om alternativ tvistlösning) Slut på ändringsförslaget, för skötsel av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga, 
5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsföreningens regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall, 
6) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd sekretess har föreskrivits, 
7) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 1 mom.; uppgifter som avser hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, samt 
8) till personuppgiftsansvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet, dock så att bara sådana uppgifter kan lämnas ut som den som bedriver kreditupplysningsverksamhet får registrera i kreditupplysningsregistret eller i övrigt behandla i kreditupplysningssyfte. 
Utöver vad som föreskrivs i 4 mom. får en försäkringsförening lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållanden till ett sådant företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsföreningen. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En försäkringsförening kan i situationer som avses i 4 och 5 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena i fråga. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 6 kap. 17 a § 1 och 3 mom. och 30 kap. 3 §, sådana de lyder, 6 kap. 17 a § 1 och 3 mom. i lag 523/2016 och 30 kap. 3 § delvis ändrad i lagarna 303/2015 och 1514/2015, samt 
fogas till 30 kap. en ny 3 a §Utskottet föreslår en strykning , Slut på strykningsförslaget som följer: 
6 kap. 
Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar 
17 a § 
Rapportering om överträdelser 
Ett försäkringsbolag ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. I förfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En i 1 mom. avsedd registrerad som är föremål för en rapport har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, att få tillgång till den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
30 kap. 
Sekretess och rätt att lämna ut uppgifter 
3 § 
Undantag från sekretessen 
Om inte något annat följer av dataskyddsförordningen, får ett försäkringsbolag trots sekretessen enligt 1 § lämna ut uppgifter 
1) till ett annat försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring, 
2) till försäkringsbolagets tjänsteföretag eller till den som sköter en av försäkringsbolaget given uppgift på grundval av ett uppdrag, 
3) till en försäkrings- eller pensionsanstalt eller en försäkringsholdingsammanslutning som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget för skötsel av ersättningsärenden, ingående av försäkringsavtal och skötsel av andra uppgifter som behövs vid bedrivande av försäkringsverksamhet; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen, 
4) till en nämnd eller ett organ i försäkringsbranschen som har meddelats Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EGUtskottet föreslår en ändring  (direktivet om alternativ tvistlösning) Slut på ändringsförslaget, för skötsel av ärenden som förelagts nämnden eller organet i fråga, 
5) till en annan försäkringsanstalt eller skadevållaren för utövande av försäkringsbolagets regressrätt samt till en annan försäkringsanstalt för utredande av olika försäkringsanstalters ansvar vid ett och samma försäkringsfall, 
6) som avses i 3 a § till ett annat försäkringsbolag om brott som riktats mot försäkringsbolaget för något viktigt intresse i anslutning till förebyggande av brott mot försäkringsbolag, 
7) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd sekretess har föreskrivits, 
8) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter eller organ som avses i 2 § 1 mom. 2—6 punkten; uppgifter om hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt, 
9) till personuppgiftsansvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet, dock så att bara sådana uppgifter kan lämnas ut som den som bedriver kreditupplysningsverksamhet får registrera i kreditupplysningsregistret eller i övrigt behandla i kreditupplysningssyfte, och 
10) till ett företag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget, till ett företag som hör till samma grupp enligt 26 kap. som försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat avsedda finans- och försäkringskonglomerat som försäkringsbolaget, för kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer, marknadsföring, grupptillsyn samt riskhantering; vad som i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningenUtskottet föreslår en ändring . Slut på ändringsförslaget 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan ett försäkringsbolag lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som är nödvändiga för marknadsföring samt kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer till ett företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som försäkringsbolaget. Vad som i detta moment föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte utlämnande av uppgifter enligt artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen. 
Ett försäkringsbolag kan i situationer som avses i 1 och 2 mom. endast lämna ut uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ärendena i fråga. 
3 a § 
Försäkringsbolags rätt att behandla uppgifter om brott och brottsmisstankar 
Ett försäkringsbolag får behandla och registrera uppgifter om brott mot dess försäkringsverksamhet samt misstankar om sådana brott i ett register som försäkringsbolaget för. Uppgifterna får behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för förhindrande och utredande av brott mot försäkringsverksamheten. 
Ett försäkringsbolag får i registret anteckna 
1) uppgift om skadefallet, 
2) uppgift om det försäkringsbolag mot vilket brottet eller det misstänkta brottet har riktats, 
3) uppgift om tidpunkten för registreringen, 
4) den registrerades namn, personbeteckning, adress och yrke, 
5) uppgift om den domstol som behandlar ärendet, 
6) uppgift om vem som har anmält den uppgift som registreras. 
Ett försäkringsbolag får inte göra en anteckning i registret innan det misstänkta brottet har anmälts till förundersökningsmyndigheten eller åklagaren. Anteckning i registret ska göras senast inom ett år från det att försäkringsbolaget har inlett straffprocessen eller försäkringsbolaget har fått information om att någon annan har inlett en straffprocess eller från det att åklagaren har beslutat att väcka åtal. 
Uppgifterna ska avföras ur registret omedelbart efter det att den registrerade genom underrättens dom har konstaterats vara oskyldig till den misstänkta gärningen, straffprocessen har lagts ner eller en högre rättsinstans har friat den person som dömts av den lägre rättsinstansen. Försäkringsbolaget kan registrera uppgifterna på nytt, om en högre rättsinstans dömer en person som den lägre instansen har friat. 
Uppgifterna ska avföras ur registret senast fem år från det att en uppgift om brottet i fråga registrerades första gången. 
Den registrerade ska underrättasUtskottet föreslår en ändring  om användningen av uppgifterna för beslutsfattande Slut på ändringsförslaget, om avslag på en ansökan om försäkring eller något annat för den registrerade negativt beslut beror på uppgifter i registret. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av 72 och 80 § i lagen om försäkringsdistribution 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) 72 § 1 och 3 mom. och 80 § 1 mom. som följer: 
72 § 
Rapportering om överträdelser 
En juridisk person som bedriver försäkringsdistribution ska ha rutiner för att dess anställda internt genom en oberoende kanal ska kunna rapportera en misstanke om överträdelser av denna lag samt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna, skydda rapportören och säkerställa skyddet av personuppgifterna för rapportören och den som är föremål för rapporten. Rapporteringsförfarandet ska dessutom innehålla anvisningar som tryggar skyddet för rapportörens identitet, om det inte för utredande av en överträdelse eller annars till följd av myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En i 1 mom. avsedd registrerad som är föremål för en rapport har inte rätt till tillgång enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, till den information som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
80 § 
Undantag från tystnadsplikten 
Om inte annat följer av dataskyddsförordningen, får en försäkringsförmedlare, en sidoverksam försäkringsmäklare eller en i 4 § 1 mom. avsedd sidoverksam försäkringsförmedlare trots tystnadsplikten enligt 79 § lämna ut uppgifter 
1) till Finansinspektionen eller till en myndighet i en annan EES-stat som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller finansmarknaden, 
2) till den som är anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ för skötsel av ärenden som förelagts organet i fråga, 
3) till revisorer för försäkringsmäklare, sidoverksamma försäkringsmäklare, i 4 § 1 mom. avsedda sidoverksamma försäkringsförmedlare eller till revisorer för sådana kreditinstitut eller finansiella institut som hör till samma koncern som dessa mäklare eller förmedlare, 
4) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skyddande sekretess har föreskrivits, 
5) till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott, 
6) till de myndigheter i Finland och andra EES-stater som har till uppgift att delta i likvidations- eller konkursförfarande eller motsvarande förfaranden för försäkringsmäklare, sidoverksamma försäkringsmäklare eller i 4 § 1 mom. avsedda sidoverksamma försäkringsförmedlare, 
7) till de myndigheter i Finland och andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över organ som deltar i likvidations- eller konkursförfarande eller motsvarande förfaranden för försäkringsmäklare, sidoverksamma försäkringsmäklare eller i 4 § 1 mom. avsedda sidoverksamma försäkringsförmedlare, 
8) till ovan avsedda myndigheter eller organ i andra stater än EES-stater för utförande av tillsynsuppdrag, om den information som ska lämnas i staten i fråga omfattas av den i 79 § föreskrivna tystnadsplikten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 21 § i lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1092/2006, som följer: 
21 § 
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) tillämpas i fråga om ansökan om alterneringsersättning, avslag på grund av för sent inlämnad ansökan, betalningssätt, tillfälligt avbrott i betalningen eller betalning till lägre belopp, antalet förmånsdagar per vecka, beslut om alterneringsersättning, undanröjande av beslut och självrättelse, preskription av återkravsfordringar, skyldighet att lämna uppgifter, rätt att få uppgifter och utmätningsmans rätt till information, erhållande och utlämnande av uppgifter samt fördelning av rättegångskostnader. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 148 §, 
ändras 2 § 1 mom. och 146 § 4 mom., av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 630/2009, 355/2010, 72/2016 och Utskottet föreslår en ändring 1469/2019 Slut på ändringsförslaget, samt 
fogas till lagen en ny 152 a § som följer: 
2 § 
Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
1) pensionsanstalt arbetspensionsförsäkringsbolag eller pensionskassa som avses i 1 § 3 mom. samt annan pensionsanstalt som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) då den behandlar ett pensionsärende enligt denna lag, 
2) den lägsta åldern för ålderspension den ålder för ålderspension som fastställs utifrån företagarens födelseår och som avses i 8 § 2 och 3 mom., 
3) arbetspensionslag de lagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, 
4) arbetspension pension enligt arbetspensionslagarna, 
5) företagare person som avses i 3 §, 
6) arbetsinkomst den årliga arbetsinkomst som fastställts för en företagare i enlighet med 112 §, 
7) total arbetsinkomst den pensionsgrundande arbetsinkomst som avses i 67 § och i vilken beaktats tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift och nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift samt obetald arbetspensionsförsäkringsavgift, 
8) arbetsförtjänst de totala arbetsinkomster som avses i denna lag och i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) samt arbetsinkomster enligt andra arbetspensionslagar, 
9) oavlönad tid den tid under vilken en företagare har Utskottet föreslår en ändring fått Slut på ändringsförslaget moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002), inkomstrelaterad dagpenning Utskottet föreslår en strykning eller utbildningsdagpenning Slut på strykningsförslaget enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), vuxenutbildningsstöd enligt lagen om Utskottet föreslår en ändring vuxenutbildningsförmåner Slut på ändringsförslaget (1276/2000), rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) Utskottet föreslår en ändring eller Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning dagpenning enligt trafikförsäkringslagen (460/2016), dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) eller Slut på strykningsförslaget dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), Utskottet föreslår en ändring lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) eller lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) eller tillfällig ersättning för inkomstbortfall Slut på ändringsförslaget enligt trafikförsäkringslagen (460/2016), 
10) intjänad pension pension som har intjänats på basis av den totala arbetsinkomsten enligt denna lag, på basis av tid med pension som upphört och på basis av sådan oavlönad tid som avses i 9 punkten samt förmån som har intjänats på basis av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003), 
11) primär förmån en förmån som avses i 85 och 86 § och som oberoende av arbetspensionens belopp betalas till fullt belopp och dras av från en förmån enligt denna lag, 
12) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
13) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
14) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
15) överenskommelse om social trygghet en internationell överenskommelse om social trygghet som är förpliktande för Finland, och 
16) teoretisk pension en kalkylerad pension; när denna pension fastställs betraktas den tid i arbete i ett EU- och EES-land som omfattas av arbetspensionslagarna som tid i arbete enligt denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter 
146 § 
Tillämpliga bestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid verkställigheten av denna lag tillämpas utöver det som föreskrivs i detta kapitel vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i 
1) 195 a § om pensionsanstalternas rätt att lämna uppgifter för avgörandet av pensionsärenden, 
2) 197 § om uppgifter om inkomster som ligger till grund för sådana till pension berättigande förmåner som utbetalas för oavlönad tid, 
3) 198 § om rätt att få uppgifter för avgörande av ärenden och för verkställighet av lagstadgade uppgifter, 
4) 200 § om pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande av tillsyn, 
5) 202 § om avgiftsfrihet, 
6) 203 § om utlämnande av uppgifter inom en försäkringsgrupp, 
7) 205 § om utlämnande av uppgifter för utredning av brott och missbruk, 
8) 208 § om vidareutlämnande av uppgifter, 
9) 209 § om ansvaret för den som vidareutlämnar uppgifter, och 
10) 210 § om utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. 
152 a § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i dataskyddsförordningen att kräva att pensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när pensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av 14 b § i lagen om moderskapsunderstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 14 b §, Utskottet föreslår en ändring sådan den lyder i lag 695/2002, som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning sådan den lyder i lag 695/2002, som följer: Slut på strykningsförslaget 
14 b § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 43 b § i lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 43 b §, sådan den lyder i lag 691/2002, som följer: 
43 b § 
Begränsning av den registrerades rätt 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten be-gränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt bereder de ändringar som det automatiserade beslutsfattandet kräver i den allmänna lagstiftningen så att författningsändringarna när det gäller det automatiserade beslutsfattandet kan göras inom de olika förvaltningsområdena på det sätt som grundlagsutskottet har förutsatt. 
Helsingfors 10.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anu Vehviläinen cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.