Senast publicerat 08-05-2021 13:14

Betänkande ShUB 10/2020 rd RP 102/2019 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva (RP 102/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 5/2020 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Marja Isomäki 
  finansministeriet
 • förvaltningsdirektör Markus Mankin 
  Keva
 • utredningschef Mika Juutinen 
  KT Kommunarbetsgivarna.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finansinspektionen
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Inget yttrande av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Keva ändras. Kevas förvaltningsstruktur och förvaltningsorganens sammansättning ses över. Dessutom fogas till lagen en bestämmelse som tillåter att andelslag som kommunerna har bestämmande inflytande i kan ansluta sig som medlemssamfund i Keva. 

Kevas nuvarande delegation föreslås bli ersatt med Kevas fullmäktige. Fullmäktige föreslås ha en övervakande roll. Styrelsen får en starkare roll i förhållande till fullmäktige. Också kompetensfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören preciseras så att deras uppgifter och ansvarsförhållanden tydligare regleras i bestämmelserna. 

Antalet styrelseledamöter utökas från nio till elva. Fullmäktiges och styrelsens sammansättning ändras så att Kevas förvaltning kompletteras med representanter för kommunala arbetsmarknadsverket. Samtidigt ökar antalet personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som anges i kommunernas huvudavtal. Varje huvudavtalsorganisation ska ha möjlighet att få in en representant som den föreslagit i förvaltningsorganen. 

Principerna för god förvaltning förstärks genom bestämmelser om allmänna krav på förvaltningen. 

Lagen får dessutom bestämmelser om elektroniska sammanträden och om ett elektroniskt beslutsförfarande vid styrelsens sammanträden. 

Vidare ses bestämmelserna om revision över i fråga om revisors längsta mandatperiod och anpassas till ändringarna i revisionslagstiftningen från 2016. 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att ändra Kevas förvaltningsstruktur så att den bättre ska motsvara den förändrade omvärlden. Enligt propositionen ska Kevas fullmäktige ha en övervakande roll, men dessutom ska fullmäktige besluta bland annat om medlemssamfundens bidrag, fastställa bokslutet, bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och godkänna Kevas budget. Styrelsen får en starkare roll i förhållande till fullmäktige och ska dessutom ha allmän behörighet att sköta Kevas angelägenheter. 

Styrelsen tillsätter inom sig ett revisions- och riskhanteringsutskott med uppgift att bedöma dels den ekonomiska rapporteringen, dels den interna kontrollens, interna revisionens och riskhanteringens tillräcklighet och lämplighet. Riskbedömningen inom ramen för riskhanteringen ska göras regelbundet och uppdateras när riskerna ändras väsentligt. Ett revisions- och riskhanteringsutskott medverkar till att de nya bestämmelserna kan genomföras effektivt. 

Social- och hälsovårdsutskottet anser att det är motiverat att modernisera Kevas organisationsstrukturer och förtydliga ledningsnivåernas roller. Ändringarna gör det dessutom möjligt för personalen att fortfarande ingå i det kommunala pensionssystemet i de fall när kommunen eller samkommunen har fattat beslut om att inrätta ett andelslag för att producera tjänster. Förslagen säkerställer att det finns tillräckligt med medel för att finansiera det kommunala pensionssystemet. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

Ekonomiutskottet föreslår att social- och hälsovårdsutskottet överväger att ändra bestämmelserna om fullmäktigeledamöter och styrelsens sammansättning. En del av ledamöterna föreslås bli utsedda bland personer som föreslagits av andra offentliga sektorer med pensionsskydd som verkställs av Keva i stället för inom kommunsektorn. 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att en samgång mellan de privata och de kommunala pensionssystemen är under beredning inom ramen för regeringen Marins program. Vidare framhåller att man vid en bedömning av behoven att reformera pensionssystemen också bör ta hänsyn till behoven att utveckla lagstiftningen om Keva som helhet (ShUB 43/2018 rd). 

Enligt 9 § 5 mom. i lagförslaget kan styrelsen delegera befogenheter till verkställande direktören samt till andra tjänsteinnehavare eller arbetstagare vid Keva. I sitt utlåtande framhåller ekonomiutskottet att frågor som hör till styrelsen kan vara förenade med delegeringsbehov. Nu har delegeringsbestämmelsen dock formulerats öppet på så sätt att ingen av styrelsens uppgifter har lämnats utanför dess tillämpningsområde, påpekade ekonomiutskottet vidare. Social- och hälsovårdsutskottet hänvisar till inkommen information och föreslår att den öppna delegeringsbestämmelsen stryks. Trots det bör styrelsen fortfarande ha möjlighet att enligt 21 § 2 mom. delegera sin beslutanderätt vad beträffar placering av medel. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om Keva

9 §. Styrelsen.

Enligt 5 mom. kan styrelsen delegera befogenheter till verkställande direktören samt till andra tjänsteinnehavare eller arbetstagare vid Keva. Med hänvisning till övervägandena ovan föreslår utskottet att momentet stryks. 

21 §. Pensionsansvarsfonden.

Ovan föreslår utskottet att 9 § 5 mom. stryks. Samtidigt föreslår föreslår utskottet att 2 mom. ändras. Kevas styrelse ska överföra sin beslutanderätt vad gäller placering av medel på det sätt som anges i förvaltnings- och ledningssystemet till sina tjänsteinnehavare och arbetstagare. 

35 §. Revision och bokslut.

Utskottet föreslår att 6 mom. står kvar i den form som det har i gällande lagen. Då ska bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar när bokslutet upprättas. 

2. Lagen om ändring av lagen om ändring av lagen om Keva

Lagen om Keva har ändrats genom lag /2020 som träder i kraft den 1 januari 2021 (RP 28/2020 rd, ShUB 8/2020 rd). För att de ändringar som nu föreslås i lagen om Keva inte ska upphävas föreslår utskottet att 6 § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om Keva ändras. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 102/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 2. (Utskottets nya lagförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Utskottet föreslår en ändring 1. Slut på ändringsförslaget Lag om ändring av lagen om Keva 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Keva (66/2016) 17 och 22 §, 
ändras 3 § 2 och 3 mom., 4 §, 6 § 3 mom., 8 och 9 §, 13 § 1 mom. 1 punkten, 14, 19 och 21 §, 23 § 3 mom., 28 § 2 mom. 1 punkten, 32 §, 33 § 2 och 3 mom. och 35 §, samt 
fogas till lagen nya 8 a—8 c och 9 a—9 c § som följer: 
3 § 
Kevas medlemssamfund 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Till Keva kan som medlemssamfund ansluta sig 
1) en sådan förening vars medlemmar enbart består av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller föreningar som bildats av dem, 
2) ett sådant aktiebolag vars samtliga aktier ägs av medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller av föreningar, stiftelser eller andelslag som anslutit sig som medlemssamfund till Keva eller av aktiebolag som nämns i denna punkt och som har anslutit sig som medlemssamfund, 
3) ett sådant andelslag vars medlemmar endast är de medlemssamfund som nämns i 1 mom. eller 2 punkten, 
4) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse eller ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och som bistår vid produktionen av de tjänster som förutsätts för skötseln av kommunernas lagstadgade uppgifter och funktioner som direkt betjänar dessa, 
5) ett sådant aktiebolag, en sådan stiftelse eller ett sådant andelslag som ett eller flera i 1 mom. nämnda medlemssamfund har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett medlemssamfund i Keva. 
En förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag som anslutit sig som medlemssamfund ska underrätta Keva om sådana förändringar av förhållandena som medför att föreningen, aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget inte längre uppfyller de förutsättningar som anges i 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Anslutning som medlemssamfund samt avslutande av medlemskap 
En förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag antas på ansökan som medlemssamfund i Keva, om föreningen, aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § 2 mom. 
Om det blir klarlagt att en förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett andelslag som anslutit sig som medlemssamfund inte längre uppfyller de förutsättningar för medlemskap som anges i 3 § 2 mom., konstaterar Keva efter att ha hört medlemssamfundet i fråga att medlemskapet upphört. Medlemssamfundet kan också anmäla att det vill utträda. Medlemssamfundet ska göra anmälan om sin önskan att utträda senast tre månader före den tidpunkt då det önskar att medlemskapet upphör. 
6 § 
Allmän tillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansministeriet tillsätter för högst sex räkenskapsperioder i sänder en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015). 
8 § 
Allmänna krav på förvaltningen 
Styrelsen och verkställande direktören ska leda Keva med yrkesskicklighet och med beaktande av verksamhetens syfte samt i enlighet med principerna för god förvaltning. 
Keva ska genom lämpliga åtgärder säkerställa kontinuiteten i verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett systematiskt sätt i alla lägen, och i detta syfte ska Keva ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan. Dessutom ska Keva ha av styrelsen godkända skriftliga verksamhetsprinciper för intern kontroll, riskhanteringssystem och ordnande av intern revision. 
Styrelsen ska regelbundet utvärdera förvaltnings- och ledningssystem, de skriftliga verksamhetsprinciperna och kontinuitetsplanen. 
8 a § 
Fullmäktige 
Keva har 30 fullmäktigeledamöter som var och en har en personlig suppleant. Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna ska vara väl ansedda. Finansministeriet förordnar fullmäktigeledamöterna för fyra år i sänder. 
Sex fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som anges i kommunernas huvudavtal. Fyra fullmäktigeledamöter och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av kommunala arbetsmarknadsverket. Av de övriga fullmäktigeledamöterna och suppleanterna förordnas tjugo bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisation så att kommunerna, samkommunerna och de olika landsdelarna är jämnt företrädda i fullmäktige. Vid förordnandet av kommunernas och samkommunernas fullmäktigeledamöter och suppleanter ska hänsyn tas till de olika gruppernas andel röster vid kommunalvalet i enlighet med den proportionalitetsprincip som följer av vallagen (714/1998). 
Fullmäktige har till uppgift att 
1) övervaka Kevas förvaltning och verksamhet, 
2) välja ledamöter och suppleanter i styrelsen samt en revisor, 
3) besluta om grunderna för arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda, 
4) behandla bokslutet och revisionsberättelsen samt besluta om fastställande av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga samt om andra motiverade åtgärder, 
5) besluta om medlemssamfundens betalningsandelar med iakttagande av 19 §, 
6) godkänna budgeten för det följande året som en allmän ekonomisk anvisning samt en verksamhets- och ekonomiplan för minst tre år. 
8 b § 
Beslutfattandet vid fullmäktigesammanträdena 
Ett fullmäktigesammanträde är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. 
Om fullmäktige är eniga om en sak eller om ett motförslag inte har vunnit understöd, ska ordföranden konstatera att ett beslut har fattats. I annat fall gäller som beslut den mening som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden har omfattat. Vid val blir den eller de personer valda som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 
Vid fullmäktigesammanträdena avgörs ärendena efter föredragning av styrelsen. 
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid fullmäktigesammanträdena. Fullmäktige kan besluta att andra personer får närvara och yttra sig. 
Vid fullmäktigesammanträdena ska det föras protokoll. I protokollet ska antecknas närvarande ledamöter och framlagda förslag samt beslut som fattats och omröstningar som förrättats. Protokollet ska kontrasigneras av sammanträdets sekreterare samt justeras och undertecknas av ordföranden och minst två ledamöter som sammanträdet valt för detta ändamål och som varit närvarande vid sammanträdet. 
8 c § 
Valutskottet 
Valutskottet bereder för fullmäktige förslag till arvoden för de förtroendevalda samt tillsättningen av styrelseledamöter. 
Valutskottets ledamöter ska ingå i Kevas fullmäktige. Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande. I valutskottets arbetsordning, som godkänns av fullmäktige, bestäms närmare om valutskottets sammansättning och val av ledamöterna samt om valutskottets verksamhet. 
9 § 
Styrelsen 
Kevas verksamhet leds och utvecklas av styrelsen, som också bevakar Kevas intressen. Kevas fullmäktige väljer styrelse för två år i sänder. Styrelsens mandatperiod fortsätter dock tills nästa styrelse är vald. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. 
Styrelsen består av elva ledamöter, var och en med en personlig suppleant. Tre av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som anges i kommunernas huvudavtal. Två av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av kommunala arbetsmarknadsverket. Sex av ledamöterna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av kommunernas centralorganisation. Fullmäktige utser en av de ordinarie ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande. 
Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god sakkunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet. 
Till styrelsens uppgifter hör att 
1) godkänna en strategi för Kevas verksamhet, 
2) besluta om Kevas tilläggspensionsstadga, 
3) varje år upprätta Kevas verksamhetsberättelse och bokslut, 
4) godkänna Kevas förvaltnings- och ledningssystem samt sörja organiseringen och styrningen av Kevas verksamhet i övrigt, 
5) för ett år i sänder godkänna en placeringsplan för pensionsmedlen, 
6) sörja för ordnandet av Kevas interna kontroll och riskhantering, 
7) godkänna fullmakter att underteckna Kevas avtal och förbindelser, 
8) anställa verkställande direktören samt säga upp eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter om han eller hon har förlorat styrelsens förtroende, 
9) besluta om behörighetsvillkoren för andra tjänsteinnehavare hos Keva än de som nämns i 14 §, 
10) besluta om andra principiella eller annars viktiga ärenden än de som avses i 1—9 punkten. 
Utskottet föreslår en strykning Styrelsen kan delegera befogenheter till verkställande direktören samt till andra tjänsteinnehavare eller arbetstagare vid Keva. Slut på strykningsförslaget 
Kevas fullmäktige kan avsätta styrelsen under mandatperioden, om en eller flera av ledamöterna inte åtnjuter fullmäktiges förtroende. Fullmäktige väljer då en ny styrelse för återstoden av mandatperioden. 
Ett ärende som gäller avsättning av styrelsen väcks om minst en tredjedel av fullmäktige gör en skriftlig framställning om saken till fullmäktiges ordförande. Ordföranden ska omedelbart sammankalla ett extra fullmäktigesammanträde där fullmäktige kan besluta om tillsättning av ett tillfälligt utskott för beredning av avsättningsärendet. 
9 a § 
Styrelsens beslutfattande 
Beslut i ärenden som hör till styrelsen kan fattas vid ett ordinarie sammanträde eller 
1) vid ett sammanträde i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde), eller 
2) i ett elektronisk beslutsförfarande före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande). 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga ska styrelsen utse en tillfällig ordförande för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet. 
Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet har omfattat. Vid lika röstetal avgör den mening som ordföranden har omfattat. Vid val blir den eller de personer valda som fått flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten. 
Vid styrelsens sammanträden avgörs ärendena efter föredragning av verkställande direktören. Om ett ärende gäller verkställande direktören ska styrelseordföranden vara föredragande. 
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträde. Styrelsen kan besluta om andra personers rätt att närvara och yttra sig. 
Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll. I protokollet ska antecknas närvarande styrelseledamöter och framlagda förslag samt beslut som fattats och omröstningar som förrättats. Protokollet ska kontrasigneras av sammanträdets sekreterare samt justeras och undertecknas av ordföranden och av minst två ledamöter som sammanträdet valt för detta ändamål och som varit närvarande vid sammanträdet. 
9 b § 
Elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande 
Vid ett elektroniskt sammanträde krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. 
I ett elektroniskt beslutsförfarande ska de ärenden som ska behandlas specificeras i kallelsen till sammanträdet och det ska nämnas före vilken tidpunkt ärendet kan behandlas i elektroniskt beslutsförfarande. Ett ärende är behandlat när samtliga styrelseledamöter har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för behandlingen har löpt ut. Ett ärende ska överföras för behandling vid ett sammanträde om bara en ledamot kräver detta eller om bara en ledamot har avstått från att uttrycka sin åsikt. 
Ett protokoll som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras före sammanträdet. 
Vid elektroniska sammanträden och i elektroniskt beslutsförfarande ska informationssäkerheten tillgodoses och det ska ses till att utomstående inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter. 
9 c § 
Styrelsens revisions- och riskhanteringsutskott 
Styrelsen tillsätter inom sig ett revisions- och riskhanteringsutskott med uppgift att bedöma den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollens, interna revisionens och riskhanteringens tillräcklighet och lämplighet. Utskottet ska behandla planer och rapporter som gäller riskhanteringen, den interna revisionen och funktionen för regelefterlevnad. Dessutom ska utskottet för Kevas fullmäktige bereda förslag till revisorsval och revisorsarvoden samt övervaka upprättandet av bokslut och lagstadgad revision. 
I revisions- och riskhanteringsutskottet ska det ingå minst tre styrelseledamöter. Närmare bestämmelser om utskottets verksamhet finns i en arbetsordning för revisions- och riskhanteringsutskottet som godkänns av styrelsen. 
13 § 
Transaktioner med personer som hör till ledningen eller till ledningens närmaste krets 
Beslut om betydande transaktioner som gäller Keva ska fattas av Kevas styrelse, om den andra parten i transaktionen är 
1) en ledamot av Kevas fullmäktige eller styrelse, Kevas verkställande direktör eller revisor, eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Verkställande direktör 
Keva har en verkställande direktör som utnämns av styrelsen. Verkställande direktören har en ställföreträdare. Vad som i denna lag föreskrivs om verkställande direktören tillämpas också på ställföreträdaren. Behörighetsvillkor för tjänsten som verkställande direktör och tjänsten som vice verkställande direktör är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. 
Verkställande direktören ska se till att Kevas uppgifter enligt 2 § utförs och sköta den övriga dagliga förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören svarar för att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess ledamöter den information som behövs för skötseln av styrelsens uppgifter. 
Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av Kevas verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse endast om han eller hon har styrelsens bemyndigande eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för verksamheten. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 
Keva kan ingå ett direktörsavtal med verkställande direktören. Keva kan besluta att betala avgångsvederlag till verkställande direktören. 
19 § 
Medlemssamfundens betalningsandelar 
Kevas utgifter för skötseln av pensionsskyddet för medlemssamfundens personal fördelas för varje finansår på medlemssamfunden. Den del av kostnaderna som fullmäktige beslutat fördelas i förhållande till de sammanlagda beloppen av de i 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn avsedda arbetsinkomsterna för personer som är anställda hos Kevas medlemssamfund. Fullmäktige kan även besluta att fördela en del av kostnaderna i förhållande till de sammanlagda beloppen av pensioner eller pensionsdelar som betalats på basis av anställning hos medlemssamfunden och som tjänats in under anställning hos medlemssamfunden. 
Medlemssamfunden är dessutom skyldiga att till Keva betala de självriskandelar för olika pensionsslag som bestämts enligt de grunder som fullmäktige fastställt. 
Av medlemssamfunden kan under finansåret tas ut förskott på deras betalningsandelar. 
Fullmäktige meddelar närmare föreskrifter om grunderna för betalningen av de avgifter som avses i 1 och 2 mom. 
21 § 
Pensionsansvarsfonden 
Keva kan ha en pensionsansvarsfond för utjämning av Kevas medlemssamfunds pensionsutgifter. Överföringar till pensionsansvarsfonden ska göras i enlighet med Kevas fastställda bokslut och de ska räknas till den utgiftskategori som avses i 19 § 1 mom. 
När pensionsansvarsfondens medel placeras ska placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas samt placeringarna diversifieras. Beslut om placering av medlen fattas av Kevas styrelse Utskottet föreslår en ändring som kan Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning . Bestämmelser om rätt för styrelsen att Slut på strykningsförslaget överföra sin beslutanderätt till tjänsteinnehavare och arbetstagare vid Keva Utskottet föreslår en strykning i 9 § 5 mom.  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring på det sätt som anges i Kevas förvaltnings- och ledningssystem Slut på ändringsförslaget
23 § 
Tillsynsavgift och vissa andra avgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Av lönesummorna för sådana anställda för vilka det ordnats tilläggspensionsskydd enligt 8 § i pensionslagen för den offentliga sektorn är medlemssamfunden skyldiga att erlägga betalningsandelar enligt de grunder som fullmäktige fastställer. 
28 § 
Skyldighet att göra insideranmälan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med insider i Keva avses 
1) ordföranden och vice ordföranden för Kevas fullmäktige, ledamöterna och suppleanterna i Kevas styrelse, Kevas verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt Kevas revisorer och sådana anställda hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av Keva, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § 
Sökande av ändring 
Parter och medlemssamfund får söka ändring i Kevas beslut i andra ärenden än pensionsrättsärenden. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
33 § 
Delgivning av beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Protokoll från Kevas fullmäktigesammanträde och Kevas styrelses sammanträde, med tillhörande besvärsanvisning, ska efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avföras från datanätet när besvärstiden löper ut. 
Ett medlemssamfund anses ha fått del av ett beslut av Kevas fullmäktige eller styrelse sju dagar efter det att protokollet har offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i 2 mom. 
35 § 
Revision och bokslut 
Bestämmelser om revision av Keva finns i denna lag och i revisionslagen. På revision av Keva tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen. 
En revisors mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst sex år. Efter den maximala mandatperioden får revisorn på nytt delta i revision av Keva tidigast två år från det att revisionsuppdraget upphörde. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska detta moment endast tillämpas på den huvudansvariga revisorn. 
En revisor vid Keva eller en huvudansvarig revisor som utför revisionen för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppdrag som styrelseledamot, fullmäktigeledamot eller verkställande direktör hos Keva eller hos en sammanslutning som hör till samma koncern som Keva innan minst två år har förflutit från det att revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna Kevas revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år. 
Keva ska ha minst en revisor. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en CGR- eller OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor är en CGR- eller OFGR-revisor. 
Mandatperioden för en revisor vid Keva upphör och den nya revisorns mandatperiod börjar vid utgången av det fullmäktigesammanträde som väljer ny revisor, om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. Fullmäktigesammanträdet kan inte besluta att revisorns mandatperiod fortgår tills vidare. 
Keva ska upprätta bokslut för varje kalenderår. Vid upprättandet av bokslut iakttas bokföringslagen Utskottet föreslår en ändring i tillämpliga delar Slut på ändringsförslaget
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagens 3 och 4 § tillämpas dock redan från och med den 1 januari 2020. 
Den första mandatperioden för de fullmäktigeledamöter som avses i 8 a § börjar den 1 augusti 2020. Mandatperioden för den styrelse som är behörig vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till dess att de fullmäktigeledamöter som väljs 2020 har valt följande styrelse i enlighet med 9 §. 
Mandatperioden för den revisor som delegationen valt för sin mandatperiod hösten 2017 fortgår till dess att mandatperioden för den revisor som valts av de fullmäktigeledamöter som inleder sin mandatperiod 2020 börjar. 
Mandatperioden för av finansministeriet tillsatt revisor enligt de bestämmelser i 6 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag fortgår till dess att finansministeriet har tillsatt en ny revisor. 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

Utskottet föreslår en ändring 2. Slut på ändringsförslaget Lag om ändring av 6 § i lagen om ändring av lagen om Keva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om Keva ( /2020) 6 § 3 mom. som följer: 
6 § 
Allmän tillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansministeriet tillsätter för högst Utskottet föreslår en ändring sex räkenskapsperioder Slut på ändringsförslaget en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 1 januari 2021 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anu Vehviläinen cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Petri Honkonen cent 
 
ersättare 
Petri Huru saf 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.