Senast publicerat 26-01-2022 11:27

Betänkande ShUB 10/2021 rd RP 259/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård (RP 259/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterare Kaisu Ahtola 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • medicinalråd Kristiina Mukala 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • regeringsråd Elise Pekkala 
  arbets- och näringsministeriet
 • direktör Eva Helaskoski 
  Arbetshälsoinstitutet
 • utvecklingsexpert Hanna Häkkinen 
  Finlands Fysioterapeuter rf
 • ordförande Pilvi Österman 
  Finlands Företagshälsovårdareförbund rf
 • ordförande Anniina Anttila 
  Finlands Företagsläkarförening rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • KT Kommunarbetsgivarna
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Finlands Psykologförbund rf
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om företagshälsovård. I programmet för statsminister Sanna Marins regering ingår en skrivning om att rehabiliteringen ska utvecklas 2020–2022 utifrån rehabiliteringskommitténs förslag. Med den föreslagna lagen genomförs kommittéförslagen om att ändra definitionen av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Det föreslås att lagen ändras så att fysioterapeuter som har den utbildning som behövs för att företagshälsovård ska kunna genomföras blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. För närvarande räknas de som sakkunniga inom företagshälsovården. Syftet med propositionen är att förbättra förutsättningarna för multidisciplinärt samarbete inom företagshälsovården. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att fysioterapeuter som har den utbildning som behövs för att företagshälsovård ska kunna genomföras blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. För närvarande räknas de som sakkunniga inom företagshälsovården. Målet är att göra företagshälsovården flexiblare, minska strukturell tungroddhet, skapa möjligheter för ny praxis och förbättra förutsättningarna för multidisciplinära och tvärvetenskapliga arbetsmetoder. Propositionen baserar sig på förslag från en rehabiliteringskommitté tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet. Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. 

Enligt den gällande lagen om företagshälsovård är företagsläkare och företagshälsovårdare yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att anlita tillräckligt många yrkesutbildade personer inom företagshälsovården och de sakkunniga som dessa anser vara nödvändiga, när verksamheten inom företagshälsovården planeras och genomförs. Det är således de yrkesutbildade personerna som beslutar när det är nödvändigt att anlita sakkunniga inom företagshälsovården. Ändringen ger fysioterapeuter större möjligheter att arbeta och fatta beslut självständigt i uppföljning och utvärdering av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet, likaså i olika stadier av rehabiliteringsprocessen. Vidare blir det lättare att ta hänsyn till riskerna vid sjukdomar i rörelseorganen på arbetsplatserna redan när företagshälsovården planeras och verksamheten läggs upp. 

Utskottet anser att det är nödvändigt att ytterligare stärka det multidisciplinära inslaget i företagshälsovården. I utfrågningen av sakkunniga ställdes frågan om också psykologer inom företagshälsovården bör bli yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Enligt uppgifter från social- och hälsovårdsministeriet utreds behoven att ändra lagen om företagshälsovård vad beträffar andra yrkesgrupper inom företagshälsovården i överensstämmelse med statsrådets principbeslut Hälsa i arbete 2025. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 259/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.  
 

Reservation

Motivering

Regeringen föreslår att definitionen av yrkesutbildad person inom företagshälsovården ändras i lagen om företagshälsovård. Det föreslås att lagen ändras så att fysioterapeuter som har den utbildning som behövs för att företagshälsovård ska kunna genomföras blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. För närvarande räknas de som sakkunniga inom företagshälsovården. Detta är ett välkommet förslag. En brist i propositionen är dock att psykologernas status inte ändras samtidigt. Båda yrkesgrupperna utgör en väsentlig del av de multidisciplinära teamen och en likvärdig definition av yrkesutbildad person är motiverad för både fysioterapeuter och psykologer inom företagshälsovården. 

Efter lagändringen som gäller fysioterapeuter inom företagshälsovården blir psykologer kvar som den enda stora yrkesgruppen med beteckningen sakkunnig inom företagshälsovården. Båda grupperna – fysioterapeuter och psykologer – är viktiga för att främja arbetshälsa och förebygga sjukfrånvaro. Deras insatser för att förbättra arbetsförmågan har stor samhällsekonomisk betydelse. Samtidigt ökar de ekonomiska och mänskliga kostnaderna för psykisk ohälsa i arbetslivet. 

Psykiska problem är det största hotet mot framgång i arbetslivet och välfärden i vårt land. Psykisk ohälsa är den viktigaste prognosfaktorn för en kort tid i arbetslivet. Nödvändiga arbetsplatsutredningar och upptäckt av psykosociala risker är framträdande prioriteringar inom företagshälsovården. Psykologer besitter stor yrkesskicklighet i dessa processer. 

Följaktligen är det viktigt att arbeta för att lagstadgad företagshälsovård finns på alla arbetsplatser och att fästa särskilt avseende vid att multidisciplinärt samarbete tillämpas i bedömning av arbetsförmågan, av behoven inom företagshälsovården och av uppföljningen av vården. Vi i Samlingspartiet anser att regeringen inte i tillräcklig hög grad har beaktat psykologernas betydelse för arbetstagarnas psykiska hälsa och de ekonomiska och mänskliga kostnaderna för psykisk ohälsa. 

År 2019 var psykisk ohälsa (33 %) första gången den vanligaste orsaken till sjukpension, medan sjukdomar i rörelseapparaten (31 %) nu kom på andra plats. Dagens arbete har förändrats och den psykiska belastningen är större än någonsin tidigare. Därför bör inte bara fysioterapeuter utan också psykologer räknas som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar. (Reservationens ändringsförslag) att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande) 

Reservationens ändringsförslag

3 § 
Definitioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag avses med 
4) yrkesutbildade personer inom företagshälsovården i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) avsedda yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har behörighet som specialist inom företagshälsovården eller som annan legitimerad läkare, som hälsovårdareUtskottet föreslår en ändring , som psykolog Slut på ändringsförslaget eller som fysioterapeut och har den utbildning som behövs för att företagshälsovården ska kunna genomföras, 
5) sakkunniga inom företagshälsovården personer som har Utskottet föreslår en strykning behörighet som psykolog och tillräckliga kunskaper om företagshälsovård och personer som har  Slut på strykningsförslagetutbildning i arbetshygien, ergonomi, teknisk utbildning eller utbildning inom en annan motsvarande bransch och tillräckliga kunskaper om företagshälsovård eller behörighet som annan specialist än inom företagshälsovården, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

Reservationens förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar riksdagen en proposition där psykologer inom företagshälsovården blir yrkesutbildade personer inom företagshälsovården i stället för sakkunniga inom företagshälsovården. 
Helsingfors 14.4.2021
Mia Laiho saml 
 
Juhana Vartiainen saml 
 
Kaisa Juuso saf 
 
Minna Reijonen saf