Senast publicerat 08-05-2021 16:25

Betänkande ShUB 11/2016 rd RP 89/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 89/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Marja Isomäki 
    finansministeriet
  • jurist Erkki Papunen 
    social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Enligt förslaget ska statsandelsprocenten för kommunal basservice höjas från den 1 juli 2016. Statsandelen för kommunal basservice föreslås bli 25,61 procent och kommunernas självfinansieringsandel 74,39 procent. I ändringen av statsandelsprocenten har som tillägg beaktats 0,14 procentenheter i anknytning till utvecklandet av närstående- och familjevården enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering så att statsandelen för de nya och mera omfattande uppgifterna är 100 procent. 

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2016.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I sina betänkanden ShUB 9/2016 rd och ShUB 10/2016 rd föreslår utskottet att lagförslagen i proposition RP 85/2016 rd och RP 86/2016 rd godkänns. Enligt lagförslagen ska kommunerna få nya lagfästa skyldigheter i fråga om att ordna närståendevård och familjevård. Därför förordar utskottet att statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs enligt den aktuella propositionen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 89/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
ersättare 
Ilmari Nurminen sd 
 
ersättare 
Sari Tanus kd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.