Betänkande
ShUB
11
2017 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 136/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Marjaana
Maisonlahti
social- och hälsovårdsministeriet
expert
Antti
Tanskanen
Finlands näringsliv rf
chef för arbetsmarknadsärenden
Harri
Hellstén
Företagarna i Finland rf
verkställande direktör
Janne
Metsämäki
Arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 
Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018 föreslås bli fastställda.  
I enlighet med konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens centralorganisationer föreslås löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie bli höjd med 0,40 procentenheter och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie på motsvarande sätt bli sänkt med 0,40 procentenheter. Samtidigt minskas arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp med 0,20 procentenheter. Därav hänför sig 0,10 procentenheter till löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och likaså 0,10 procentenheter till arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Med hänvisning till propositionen och inkommen information anser utskottet det befogat att sänka premierna och att omfördela den betalningsbörda mellan arbetsgivare och arbetstagare som bygger på konkurrenskraftsavtalet. Konjunkturbufferten för arbetslöshetsförsäkringsfonden har höjts för 2017—2019 från att motsvara utgifterna för en arbetslöshet på 5,0 procentenheter till ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshet på 7,0 procentenheter. Som det sägs i konkurrenskraftsavtalet kommer parterna efter 2019 att lägga fram ett förslag om en lämplig nivå på bufferten, som kommer att vara högre än nu. Det är viktigt att storleken på bufferten läggs fast till ett belopp som tillåter att arbetslöshetsförsäkringspremierna i fortsättningen kan ligga på en så stabil nivå som möjligt. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 136/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Kristiina
Salonen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää.
Reservation
Motivering
Under den här valperioden har vi i Vänsterförbundet inte kunnat acceptera den påtryckning som regeringen Sipilä har utövat på arbetstagarorganisationerna för att få dem att försämra anställningsvillkoren. Regeringen hotade med att tvångsinföra vissa bestämmelser i strid med grundlagen och det hela utmynnade sedan i konkurrenskraftsavtalet. Förslagen att höja löntagarnas premie och sänka arbetsgivarnas premie också för 2018 beror på det avtalet.  
Därför godtar vi inte heller i år att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie höjs och att arbetsgivares premie i stället sänks i motsvarande grad. Däremot godtar vi att premienivån sjunker med 0,20 procentenheter och att sänkningen delas jämnt mellan löntagare och arbetstagare (0,10 procentenheter för vardera). 
Lagförslaget innebär att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i överensstämmelse med konkurrenskraftsavtalet höjs med 0,40 procentenheter och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie sänks i motsvarande grad. Dessutom ingår det en sänkning av premienivån med 0,20 procentenheter (0,10 procentenheter för löntagare och 0,10 procentenheter för arbetsgivare). 
Vi föreslår att 18 § 1—3 mom. (löntagare och arbetsgivare) i fondlagen ska ha en premienivå som motsvarar nivån 2016 minskad med 0,20 procentenheter. Vad beträffar premierna för universiteten ställer vi oss bakom regeringens förslag. 
Förslag
Jag föreslår
att riksdagen godkänner lagförslaget enligt betänkandet men 18 § med följande ändringar:  
18 § 
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2018 är 1,05 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien år 2018 är 0,90 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 083 500 euro och 3,80 procent för den överskjutande delen av lönen. 
För 2018 är löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag 0,36 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,90 procent av lönen. 
För 2018 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,90 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 083 500 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen. 
För 2018 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,65 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 083 500 euro och 1,81 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie är lika stora. Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 083 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 083 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. 
Helsingfors 15.11.2017
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
Senast publicerat 21-08-2019 10:54