Senast publicerat 08-06-2022 14:36

Betänkande ShUB 11/2022 rd RP 78/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän (RP 78/2022 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande och 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Eva Ojala 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • sakkunnig Emmi Vettenranta 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • direktör Hanna-Maija Kause 
  Hyvinvointiala HALI ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att tre lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen samt semesterlagen och semesterlagen för sjömän ändras. Det föreslås att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om ersättning för covid-19-undersökning och vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19 förlängs till och med den 31 december 2022. På motsvarande sätt förlängs också giltighetstiden för den temporära bestämmelsen om den dagpenning vid smittsam sjukdom som beviljas med stöd av sjukförsäkringslagen samt giltighetstiden för bestämmelserna om tid som är likställd med arbetad tid i semesterlagen och semesterlagen för sjömän. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och senast den 29 juni 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår en förlängning av de temporära bestämmelserna i sjukförsäkringslagen samt semesterlagen och semesterlagen för sjömän gällande ersättning för kostnaderna för vaccinering mot coronaviruset, bemyndigande att utfärda förordning om ersättningstaxan för coronavirustestning och betalning av dagpenning vid smittsam sjukdom utan ett förordnande av en smittskyddsläkare till isolering på grund av en på ett tillförlitligt sätt konstaterad coronavirussmitta. Giltighetstiden för bestämmelserna föreslås bli förlängd till och med den 31 december 2022. Det föreslås inga ändringar i sak i bestämmelserna. 

Syftet med att förlänga giltighetstiden för de temporära bestämmelserna är att bidra till att trygga bekämpningen av coronavirusepidemin och att skapa beredskap för ett eventuellt försämrat epidemiläge. Utskottet anser att förlängningen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. 

Sakkunniga har påpekat att utbetalningen av dagpenning vid smittsam sjukdom på grund av coronavirussmitta upprätthåller behovet av omfattande testkapacitet och hälso- och sjukvårdstjänster, vilket binder både person- och laboratorieresurser. Dessutom har det vid hörandet framförts att betalning av dagpenning vid smittsam sjukdom på grund av coronavirussmitta försätter personer med olika luftvägsinfektioner i ojämlik ställning i fråga om inkomstbortfall. Utskottet upprepar sin tidigare ståndpunkt vid behandlingen av de temporära ändringar som föreslagits i sjukförsäkringslagen på grund av coronavirusepidemin (ShUB 1/2022 rd) att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna behöver omvärderas, om epidemiläget förändras väsentligt och det inte längre finns grunder för dem. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—5 i proposition RP 78/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf (delvis) 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Aino-Kaisa Pekonen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.