Senast publicerat 17-05-2021 15:46

Betänkande ShUB 12/2021 rd RP 72/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (RP 72/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Joni Rehunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs så att lagen gäller till och med den 30 september 2021. 

Giltighetstiden för de temporära ändringarna förlängs. Ändringarna avser att i vissa situationer förenkla bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som handläggningen av förmånsansökningar medför. De gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer och utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut. Arbetslöshetsförmåner ska utifrån ansökan fortfarande temporärt kunna betalas ut i förskott för högst sex månader. 

Dessutom föreslås en förlängning av den temporära höjningen av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner, det vill säga den andel av inkomsten som inte beaktas vid utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån. Vidare föreslås en fortsättning på det temporära undantaget i rörlighetsunderstödet i fråga om förutsättningen för understöd för arbetsresor vid heltidsarbete. 

Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs ytterligare till och med den 30 september 2021. Giltighetstiden har redan tidigare förlängts två gånger och lagen gäller nu till och med den 30 juni 2021. 

Lagen föreskriver om undantag vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och utbetalning av arbetslöshetsförmåner utan beslut. Förslaget ska att göra handläggningen av förmånsansökningar smidigare. Dessutom föreskriver lagen om en höjning av det så kallade skyddade beloppet av arbetslöshetsförmånen och om ändringar i villkoren för rörlighetsunderstöd. Syftet är dels att det ska vara lättare att ta ett jobb, dels att öka den regionala rörligheten bland arbetskraften. 

Social- och hälsovårdsutskottet anser det motiverat att de temporära bestämmelserna, som förenklar verkställigheten av arbetslöshetsförmåner och gör det enklare att ta ett arbete, under dessa exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin förlängs till och med den 30 september 2021. Följaktligen tillstyrker utskottet lagförslaget utan ändringar. 

Vid behandlingen av tidigare ändringar i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (ShUB 12/2020 rd) har utskottet särskilt lagt vikt vid uppföljning och bedömning av konsekvenserna av att det skyddade beloppet höjs och av att villkoren för rörlighetsunderstöd ändras. Enligt proposition har de temporära undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa gällt bara en kort tid och man har ännu inte hunnit bedöma konsekvenserna av dem. Utskottet ser det fortfarande som angeläget att konsekvenserna av de temporära undantagen utreds. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 72/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.