Betänkande
ShUB
13
2016 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (RP 106/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Marja-Terttu
Mäkiranta
social- och hälsovårdsministeriet
kontaktchef
Noora
Allenius
Pensionsskyddscentralen.
Propositionen
I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner den i Soul i september 2015 ingångna överenskommelsen med Republiken Korea (Sydkorea) om social trygghet och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Överenskommelsen gäller i huvudsak den lagstiftning som ska tillämpas på pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring samt utbetalning av arbetsrelaterade pensioner från det ena landet till det andra. 
Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer på den månad då avtalsstaterna har tagit emot varandras underrättelse om att alla krav för överenskommelsens ikraftträdande har uppfyllts. 
I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Den föreslagna lagen avses träda ikraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att den bilaterala överenskommelsen om social trygghet är nödvändig och lämplig. Överenskommelsen innebär en garanti för att den som arbetat i det ena avtalslandet och återvänt till hemlandet får den arbetspension som hen tjänat in i arbetslandet. Dessutom innebär överenskommelsen att arbetsgivarna inte behöver betala dubbla pensionsförsäkringsavgifter för utstationerade arbetstagare. Det är positivt för företagen. Samtidigt förenklas procedurerna för att söka pension. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner överenskommelsen enligt propositionen. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 106/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 9.9.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Annika
Saarikko
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää.
Senast publicerat 13-09-2017 13:32