Senast publicerat 08-05-2021 11:41

Betänkande ShUB 13/2017 rd RP 160/2017 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (RP 160/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Annika Parsons 
    social- och hälsovårdsministeriet
  • direktör Antti Huhtamäki 
    Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras. De avgifter som tas ut hos lantbruksföretagarna för vikariehjälp föreslås bli sänkta 2018. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018 och avses gälla till och med den 31 december 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Vid budgetmanglingen hösten 2017 beslutade regeringen avsätta 1 miljon euro för att sänka avgifterna för vikariehjälp inom avbytarservice. Syftet är att stödja lantbruksföretagares arbetshälsa och att hjälpa lantbruksföretagare att orka med sitt arbete i ett läge med stora ekonomiska utmaningar inom jordbrukssektorn.  

Avbytarservicen är avgiftsfri för lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla och den avser en semester på 26 dagar med undantag för eventuella övervakningsbesök på gården och beredskap som automationen kräver. Däremot tas avgifter ut för vikariehjälp och subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp. Rätten att få vikariehjälp gäller främst när företagaren tillfälligt är förhindrad att ta hand om arbete som direkt ingår i skötseln av företaget. Vikariehjälp anlitas vanligen vid arbetsoförmåga eller familjeledighet. 

Timavgiften för vikariehjälp föreslås bli sänkt med 4,59 procent 2018. Därmed förlängs giltighetstiden för den temporära avgiftssänkningen från 2017 med ett år, och avgiften ligger kvar på samma nivå, det vill säga 12 euro i timmen. Utan sänkningen hade den varit 13,66 euro i timmen. Däremot stiger avgifterna för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp och för beredskap. 

Utskottet menar att det är motiverat att sänka avgiften för vikariehjälp eftersom syftet är att sänka tröskeln för att anlita hjälpen. Tanken är således att uppmuntra lantbruksföretagare att lägga arbetet åt sidan vid sjukdom eller familjeledighet och att i stället se till att få mer ork och ta hand om sin arbetsförmåga. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen blå 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.  
 

RESERVATION

Motivering

Vid budgetmanglingen hösten 2017 beslutade regeringen satsa 1 miljon euro på en partiell sänkning av avgifterna för vikariehjälp inom avbytarservice. 

Lagförslaget är huvudsakligen positivt eftersom det hjälper jordbrukarna att bättre orka med sin arbetsbörda. Regeringen har alltså i och för sig tagit ett steg i rätt riktning. Men anslaget på 1 miljon euro är alltför litet.  

Utskottet föreslår således att anslaget till att sänka avgiften för vikariehjälp inom avbytarservicen ska vara 1 miljon euro. I vår skuggbudget föreslår vi sannfinländare att beloppet höjs med 2 miljoner euro för att stödja avbytarservicen. Den satsning som regeringen och utskottet föreslår är alltså otillräcklig. 

Vi anför också kritik mot att avgiftssänkningen bara ska gälla i ett år. Det är för kort tid för att vi ska hinna se vilka effekter lagen får. 

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar (Reservationens ändringsförslag) och att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande)

Reservationens ändringsförslag

Lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. och till 27 b §, sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. som följer: 
27 § 
Avgifter för vikariehjälp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den timavgift som fastställts på basis av arbetsinkomsten och enligt 1 mom. ska sänkas med Utskottet föreslår en ändring 9 Slut på ändringsförslaget procent vid vikariehjälp som används 2018. 
27 b § 
Avgift för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i 1 mom., tas det för vikariehjälp som med stöd av 7 i § används 2018 ut en avgift på Utskottet föreslår en ändring 10,50 Slut på ändringsförslaget euro per timme hos den som får vikariehjälpen. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom., motsvarar det belopp som nämns i detta moment nivån på lönekoefficienten för 2018. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 april 2019 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

Reservationens förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på att vidareutveckla avbytarservicen på längre sikt. Då måste fristerna för utvecklingsåtgärderna vara tillräckligt långa. 
Helsingfors 23.11.2017
Arja Juvonen saf