Senast publicerat 18-05-2020 14:27

Betänkande ShUB 13/2018 rd RP 161/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 161/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • juristMarkoLeimio
    social- och hälsovårdsministeriet
  • verkställande direktörJanneMetsämäki
    Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Akava ry.

Inget yttrande av 

  • Finlands näringsliv rf
  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 

I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2019 fastställs. Det föreslås att arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp sänks med sammanlagt 0,8 procentenheter. Både löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie ska sänkas med 0,4 procentenheter. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 1,5 procent av lönen och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie till 0,5 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 086 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås uppgå till 0,78 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag till 0,50 procent av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås uppgå till 0,50 procent av det lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 086 500 euro och 1,16 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 0,50 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 086 500 euro och 1,38 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Det föreslås att de gränser för lönebeloppen som tillämpas i fråga om självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag vilkas lönebelopp är minst 33 384 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag vilkas lönebelopp är högst 2 086 500 euro. 

I propositionen föreslås det också att den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till grundskyddet ändras, så att det belopp som ska redovisas uppgår till högst utgiften för grunddagpenningen. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att den föreslagna sänkningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna och ändringen av den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till grundskyddet är motiverade. 

Sänkningen av löntagares och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie med sammanlagt 0,8 procentenheter minskar premieintäkterna till Sysselsättningsfonden med uppskattningsvis 650 miljoner euro. Också efter det att premierna har sänkts tryggar intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen och tillväxten i Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert, vars syfte är att jämna ut ändringar i premierna. Utifrån de föreslagna premierna beräknas Sysselsättningsfondens överskott vara 457 miljoner euro 2019. Fondens konjunkturbuffert beräknas uppgå till cirka 1 370 miljoner euro i slutet av 2019. Konjunkturbuffertens maximibelopp uppgår till cirka 2 050 miljoner euro. 

Ändringen av den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till Folkpensionsanstalten för finansiering av grundskyddet möjliggör att intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremien endast används för att finansiera det som den är avsedd för, dvs. arbetslöshetsförmånen för löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. Genom ändringen försvinner också fördröjningen vid den slutliga justeringen och redovisningen av finansieringsandelen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KristaKiurusd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NiiloKeränencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
UllaParviainencent
medlem
Aino-KaisaPekonenvänst
medlem
PekkaPuskacent
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
SariSarkomaasaml.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.