Betänkande
ShUB
13
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 161/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jurist
Marko
Leimio
social- och hälsovårdsministeriet
verkställande direktör
Janne
Metsämäki
Arbetslöshetsförsäkringsfonden.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Akava ry.
Inget yttrande av 
Finlands näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 
I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2019 fastställs. Det föreslås att arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp sänks med sammanlagt 0,8 procentenheter. Både löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie ska sänkas med 0,4 procentenheter. 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 1,5 procent av lönen och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie till 0,5 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 086 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås uppgå till 0,78 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag till 0,50 procent av lönen. 
Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås uppgå till 0,50 procent av det lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 086 500 euro och 1,16 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 0,50 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 086 500 euro och 1,38 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Det föreslås att de gränser för lönebeloppen som tillämpas i fråga om självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag vilkas lönebelopp är minst 33 384 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag vilkas lönebelopp är högst 2 086 500 euro. 
I propositionen föreslås det också att den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till grundskyddet ändras, så att det belopp som ska redovisas uppgår till högst utgiften för grunddagpenningen. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet att den föreslagna sänkningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna och ändringen av den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till grundskyddet är motiverade. 
Sänkningen av löntagares och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie med sammanlagt 0,8 procentenheter minskar premieintäkterna till Sysselsättningsfonden med uppskattningsvis 650 miljoner euro. Också efter det att premierna har sänkts tryggar intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen och tillväxten i Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert, vars syfte är att jämna ut ändringar i premierna. Utifrån de föreslagna premierna beräknas Sysselsättningsfondens överskott vara 457 miljoner euro 2019. Fondens konjunkturbuffert beräknas uppgå till cirka 1 370 miljoner euro i slutet av 2019. Konjunkturbuffertens maximibelopp uppgår till cirka 2 050 miljoner euro. 
Ändringen av den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till Folkpensionsanstalten för finansiering av grundskyddet möjliggör att intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremien endast används för att finansiera det som den är avsedd för, dvs. arbetslöshetsförmånen för löntagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. Genom ändringen försvinner också fördröjningen vid den slutliga justeringen och redovisningen av finansieringsandelen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Krista
Kiuru
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Sari
Sarkomaa
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Sanna
Pekkarinen.
Senast publicerat 18-05-2020 14:27