Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 14/2020 rd

Senast publicerat 15-06-2020 12:30

Betänkande ShUB 14/2020 rd RP 95/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor (RP 95/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnigJoniRehunen
    social- och hälsovårdsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finlands näringsliv rf
  • KT Kommunarbetsgivarna
  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Sysselsättningsfonden
  • Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Inget yttrande av 

  • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor. Staten ska medverka i finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas för permitteringstid, för orsaker som jämställs med permittering och för väderhinder. Arbetslöshetskassan ska i form av statsandel betalas ett belopp som motsvarar grunddagpenningen för varje inkomstrelaterad dagpenning. 

Lagarna avses bli tillämpade på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalats ut den 1 april 2020 och därefter. 

Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med den temporära ändringen av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor säkerställs finansieringen av arbetslöshetsförmåner i ett läge som beror på covid-19-epidemin och där ökningen av antalet permitterade har varit exceptionellt stor och oförutsägbar. Ansökningarna om inkomstrelaterad dagpenning har ökat i takt med den stora ökningen av permitteringar. Det betyder att i synnerhet Sysselsättningsfonden har större utgifter. Samtidigt leder den sjunkande sysselsättningen till att intäkterna av arbetslöshetsförsäkringspremierna minskar. 

Propositionens kostnadseffekter beror på hur många som blir permitterade under året och hur länge permitteringarna pågår. Det är svårt att uppskatta antalet permitterade och permitteringarnas längd, eftersom de ekonomiska konsekvenserna av krisen beror på sjukdomssituationen i slutet av året, eventuella restriktioner och den ekonomiska återhämtningen. Statens andel av utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa ökar med uppskattningsvis 600 miljoner euro, när staten retroaktivt från och med april är med och finansierar den inkomstrelaterade dagpenning som betalats ut på grundval av permittering med en andel som motsvarar grunddagpenningen. 

Enligt propositionen ska staten temporärt (1 april–31 december 2020) medverka till finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut för permitteringstid, för orsaker som jämställs med permittering och för väderhinder. Normalt ges ingen statsandel ut för de här dagpenningarna. Statsandelen ska vara lika stor som grunddagpenningen. Ändringen gäller både löntagare och företagares familjemedlemmar som i utkomstskyddet för arbetslösa betraktas som företagare, när de under vissa förutsättningar har möjlighet att få arbetslöshetsförmån under permittering eller avbrott i arbetet. När staten är med och finansierar inkomstrelaterad dagpenning sjunker Sysselsättningsfondens andel. Samtidigt minskar trycket på att höja arbetslöshetsförsäkringspremierna. Social- och hälsovårdsutskottet finner att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 95/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
PetriHurusaf
ersättare
KatjaHänninenvänst
ersättare
PaulaWerningsd.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.