Senast publicerat 09-06-2021 16:22

Betänkande ShUB 15/2021 rd RP 82/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen (RP 82/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Jasmiina Jokinen 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Satu Karppanen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • biträdande justitieombudsman Maija Sakslin 
  riksdagens justitieombudsmans kansli
 • direktör för Människorättscentret Sirpa Rautio 
  Människorättscentret
 • byråchef Rainer Hiltunen 
  Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • överinspektör Elina Uusitalo 
  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • ordförande, riksdagsråd Martti Korhonen 
  Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
 • verksamhetsledare Anni Lausvaara 
  Centralförbundet för de gamlas väl rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om äldreombudsmannen. Propositionen baseras på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. 

Propositionens syfte är att inrätta en självständig och oberoende myndighet, som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter i vid mening i alla sektorer av samhället och för fram sina iakttagelser och de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. 

Äldreombudsmannen ska främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Äldreombudsmannen föreslås inte ha befogenhet att avgöra klagomål i enskilda ärenden, utan tyngdpunkten i uppgifterna ligger på uppföljning och utvärdering samt påverkan i förväg. Äldreombudsmannen ska bevaka och bedöma de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter och bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt bedöma deras konsekvenser för de äldre. Äldreombudsmannen ska ta initiativ och ge utlåtanden, sammanställa och låta göra utredningar samt offentliggöra rapporter. Vidare ska äldreombudsmannen främja informationsverksamhet och förmedla kunskap om äldre samt främja samarbetet mellan de aktörer som handlägger ärenden som berör äldre. 

Det är fråga om en myndighet som finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå, men som är självständig och oberoende i sin verksamhet. 

Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens syfte är att inrätta en självständig och oberoende myndighet, som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter i vid mening inom alla sektorer av samhället och för fram sina iakttagelser och de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. De äldre är en växande befolkningsgrupp, och det finns många frågor av olika slag kring deras ställning och rättigheter. De missförhållanden som har lyfts fram i offentligheten under de senaste åren har lett till ökade resurser för de myndigheter som övervakar och främjar de äldres rättigheter och till en effektivare tillsyn. I Finland finns det dock ingen sådan myndighet som i sin verksamhet helt koncentrerar sig på de äldres ställning och rättigheter. Utskottet anser att det med beaktande av det ökande antalet äldre och av att de frågor som gäller dem är omfattande är motiverat att utöver de nuvarande aktörerna inrätta en ny myndighet som koncentrerar sig på de äldres ställning och rättigheter. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. 

Äldreombudsmannens uppgifter

Enligt propositionen ska äldreombudsmannen bevaka de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter samt bevaka lagstiftningen och beslutsfattandet och bedöma deras konsekvenser för de äldre. Äldreombudsmannen kan genom initiativ och utlåtanden lyfta fram utvecklingsområden i ärenden som gäller de äldre och lägga fram förslag om främjande av de äldres ställning. Äldreombudsmannen kan också sammanställa och låta göra utredningar och offentliggöra rapporter, främja informationsverksamhet och förmedla kunskap om äldre. Dessutom kan äldreombudsmannen främja samarbetet mellan aktörer som handlägger ärenden som gäller äldre och aktörer som representerar äldre. Viktiga sådana aktörer är andra myndigheter samt organisationer, forskare och de kommunala äldreråden. Enligt propositionen ska äldreombudsmannen årligen till statsrådet och till riksdagen en gång per fyra år lämna en berättelse om de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter. 

Utskottet betonar att äldreombudsmannen inte utövar laglighetsövervakning eller behandlar klagomål och att inrättandet av en byrå för äldreombudsmannen inte ändrar befintliga myndigheters och aktörers uppgifter eller befogenheter. I dag finns det flera olika myndigheter som övervakar och bevakar hur de äldres rättigheter tillgodoses. Som exempel kan nämnas Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, regionförvaltningsverken, kommunerna, Riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. Diskrimineringsombudsmannen å sin sida övervakar att diskrimineringslagen iakttas och förebygger diskriminering på grund av ålder. Utskottet betonar att de olika tillsynsmyndigheternas roller ska vara tydliga. Äldreombudsmannen ska ha tillräckliga befogenheter med tanke på skötseln av sin uppgift, och befogenheterna ska vid behov ses över. 

Administrativ ställning

I propositionen föreslås det att äldreombudsmannen ska höra till justitieministeriets förvaltningsområde och vara placerad i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå. Utskottet anser att denna placering är lämplig och konstaterar att man genom att placera äldreombudsmannen i anslutning till en befintlig struktur kan säkerställa att en så stor del av resurserna som möjligt kan användas för att främja de äldres ställning. Det är ändamålsenligt att ha gemensamma funktioner för förvaltning och till exempel kommunikation med redan existerande aktörer. 

Enligt propositionen nämndes som ett alternativ under beredningen att äldreombudsmannen placeras i anslutning till Människorättscentret, som finns vid riksdagens justitieombudsmans kansli. Enligt propositionen skulle detta möjliggöra ett maximalt utnyttjande av sakkunskapen om de äldres rättigheter vid justitieombudsmannens kansli och Människorättscentret och av de resurser som under senare år riktats till tillsynen över och främjandet av de äldres rättigheter. Enligt propositionen är det i fråga om detta alternativ med tanke på tydliga befogenhetsförhållanden mellan de högsta statsorganen dock lämpligt att ombudsmannen, liksom Människorättscentrets personal, utses av riksdagens justitieombudsman som väljs av riksdagen och att ombudsmannen rapporterar direkt till riksdagen. Alternativet skulle således avvika från det som gäller de övriga specialombudsmännen, dvs. barnombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen, i fråga om utnämning, verksamhet och administrativa arrangemang. Enligt propositionen möjliggör det föreslagna alternativet, att placera äldreombudsmannen i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå, att specialombudsmännens verksamhetsförutsättningar och stödtjänster kan skötas på ett samordnat sätt på ministerienivå. 

Utskottet betonar att det när tjänsten som äldreombudsman inrättas är viktigt att komplettera de övriga befintliga myndigheternas verksamhet, oberoende av var placeringen sker. Därför ska äldreombudsmannen ha ett nära samarbete med de övriga myndigheter och aktörer som bevakar de äldres rättigheter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 82/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 9.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf (delvis) 
 
medlem 
Pia Kauma saml (delvis) 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent (delvis) 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd (delvis) 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst (delvis) 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.  
 

Reservation

Motivering

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om äldreombudsmannen. Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som ska främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. En viktig del av äldreombudsmannens uppgift är att samhälleligt påverka de äldres ställning och rättigheter inom alla samhällssektorer. 

Samlingspartiet understöder inrättandet av uppgiften som äldreombudsman, men så att äldreombudsmannen också har befogenheter att ingripa i missförhållanden. Enligt propositionen har äldreombudsmannen ingen sådan befogenhet. Äldreombudsmannen måste ha faktiska befogenheter att ingripa i missförhållanden. Därför ska uppgiften att övervaka och främja äldre personers rättigheter särskilt anförtros riksdagens justitieombudsman, och äldreombudsmannen ska placeras i anslutning till riksdagens justitieombudsmans kansli. Riksdagens justitieombudsman har omfattande befogenheter och rätt till information, allsidiga arbetssätt och effektiva möjligheter att ingripa mot lagstridigt eller felaktigt förfarande. Vid riksdagens justitieombudsmans kansli behandlas ärenden som gäller äldres rättigheter i ett brett perspektiv inom olika sektorer. Det handlar bland annat om socialvård, hälso- och sjukvård, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, intressebevakning, beskattning och ärenden som gäller polisens verksamhet. 

De äldre är en växande befolkningsgrupp i Finland, och redan i dag finns det mycket som behöver rättas till i tjänsterna för dem. Det finns inte tillräcklig tillgång till tjänster i det egna hemmet, köerna för att få heldygnsomsorg är långa och de äldre upplever att de blir diskriminerade i vården av sina sjukdomar. De utmaningar som följer med åldrandet och som de äldre möter är mångskiftande och berör ett vitt spektrum av samhällsområden. 

Trots att de äldres rättigheter övervakas och främjas av flera myndigheter och aktörer, finns det i Finland dock ingen sådan självständig och oberoende myndighet som i sin verksamhet helt koncentrerar sig på de äldres ställning och rättigheter. Samlingspartiet anser det vara nödvändigt att äldreombudsmannen har tillräckliga befogenheter att vid behov utföra inspektioner och ingripa i missförhållanden. 

I propositionen föreslås det att äldreombudsmannen ska höra till justitieministeriets förvaltningsområde och vara placerad i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå. Det är fråga om en myndighet som kompletterar de myndigheter och andra aktörer som främjar och övervakar de äldres rättigheter. Enligt förslaget ska äldreombudsmannen inte utöva tillsyn i efterhand i enskilda fall eller behandla klagomål. Vi anser att det vore vettigare att placera äldreombudsmannen i anslutning till justitieombudsmannens kansli. Äldreombudsmannens och justitieombudsmannens arbete för att främja de äldres rättigheter skulle komplettera varandra. Äldreombudsmannen kunde ingripa i och informera justitieombudsmannen om missförhållanden, och justitieombudsmannen kunde utifrån prövning och inom ramen för sina befogenheter ta ställning till dessa. 

Placeringen skulle möjliggöra ett maximalt utnyttjande av sakkunskapen om de äldres rättigheter vid justitieombudsmannens kansli och Människorättscentret och av de resurser som riktats till tillsynen över och främjandet av de äldres rättigheter samt stödja äldreombudsmannens samarbete med dessa aktörer. Samarbetet skulle vara naturligt, eftersom justitieombudsmannen numera också ansvarar för övervakningen av äldreomsorgen. 

Den åldrande befolkningen behöver en äldreombudsman med starka befogenheter. För att man ska kunna tillgodose de äldres rättsskydd på bästa möjliga sätt måste äldreombudsmannen också ha befogenheter att ingripa i de missförhållanden som han eller hon upptäcker. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget enligt betänkandet, men 1 och 3 § med ändringar (Reservationens ändringsförslag) och att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande

Reservationens ändringsförslag

 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
1 § 
Äldreombudsmannen 
För förbättrande av de äldres ställning och för främjande av de äldres rättigheter finns det en äldreombudsman i anslutning till Utskottet föreslår en ändring riksdagens justitieombudsmans kansli Slut på ändringsförslaget
(2 mom. som i ShUB) 
3 § 
Uppgifter 
(1 mom. som i ShUB) 
I sin uppgift ska äldreombudsmannen 
(1—5 punkten som i ShUB) 
6) främja samarbetet mellan aktörer som handlägger ärenden som gäller äldre och aktörer som representerar äldreUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7) vid behov utföra inspektioner och ingripa i missförhållanden som han eller hon har upptäckt. Slut på ändringsförslaget (Ny) 

Reservationens förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart börjar bereda en reform av lagen om riksdagens justitieombudsman (197/2002) och även vidtar andra åtgärder som behövs för att inrätta en byrå för äldreombudsmannen i anslutning till justitieombudsmannens kansli. 
Helsingfors 9.6.2021
Mia Laiho saml 
 
Pia Kauma saml 
 
Arja Juvonen saf 
 
Minna Reijonen saf 
 
Kaisa Juuso saf