Senast publicerat 28-09-2022 11:30

Betänkande ShUB 15/2022 rd ISL 2/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Icke stadfäst lag som återgått om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (RP 231/2021 rd)

INLEDNING

Remiss

Icke stadfäst lag som återgått om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (RP 231/2021 rd) (ISL 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till utskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Jaana Huhta 
    social- och hälsovårdsministeriet.

DEN ICKE STADFÄSTA LAGEN

Republikens president beslutade den 26 augusti 2022 med stöd av 77 § 2 mom. i grundlagen att inte stadfästa den lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, som riksdagen antog den 27 juni 2022 utifrån regeringens proposition RP 231/2021 rd och som ingår i riksdagens svar RSv 96/2022 rd. Orsaken till att lagen inte stadfästes är de fel som upptäcktes i ikraftträdandebestämmelsen. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt 78 § i grundlagen ska en lag som inte stadfästs efter att respektive utskott lämnat sitt betänkande godkännas med oförändrat sakinnehåll eller förkastas. Enligt motiveringen kan det i en lag som inte stadfästs göras smärre tekniska justeringar som inte inverkar på sakinnehållet (RP 1/1998 rd s. 129 jämte hänvisningar). 

Enligt 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen träder lagen i kraft den 1 januari 2023, men med stöd av bestämmelsens 2 mom. tillämpas de paragrafer som nämns i 2 mom. dock först från och med 2028. De gällande bestämmelser som motsvarar de bestämmelser som nämns i 2 mom. upphävs således den 1 januari 2023, men de nya bestämmelserna börjar tillämpas först fem år efter lagens ikraftträdande. Därför måste 2 mom. korrigeras så att de bestämmelser som nämns där träder i kraft den 1 januari 2028. 

Utskottet föreslår att ikraftträdandebestämmelsens 1, 2, 4 och 5 mom. ska innehålla bestämmelser om tidpunkten för ikraftträdande och tillämpning. 

Utskottet föreslår att det till ikraftträdandebestämmelsen som ett nytt 4 mom. fogas en ikraftträdandebestämmelse rörande 20 § 2 mom. som motsvarar den gällande lagen. 

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att lagen godkänns med oförändrat sakinnehåll och att de ovan nämnda tekniska justeringarna görs i ikraftträdandebestämmelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner med ändringar den icke stadfästa lagen ISL 2/2022 rd, som återgått.(Utskottets ändringsförslag) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 1 januari 2023 Slut på ändringsförslaget
Bestämmelserna i 3 a § 1 mom., 14 § 1 mom. samt 14 a och 15 b § Utskottet föreslår en ändring träder Slut på ändringsförslaget dock i Utskottet föreslår en ändring kraft Slut på ändringsförslaget först den Utskottet föreslår en ändring 1 januari Slut på ändringsförslaget 2028. 
Trots vad som föreskrivs i 3 a § 1 mom. 11 punkten ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på en person som är verksam som hemhjälpare eller vårdbiträde när denna lag träder i kraft. 
Utskottet föreslår en ändring Personaldimensioneringen enligt 20 § 2 mom. ska tillämpas från och med den 1 april 2023. Dessförinnan ska personaldimensioneringen vara minst 0,6 anställda per klient.  Slut på ändringsförslaget 
Lagens 20 § 2 mom. tillämpas på verksamhetsenheter för långvarig institutionsvård till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 december 2027 Slut på ändringsförslaget.  
Klientenkäten enligt 24 a § 2 mom. ska genomföras första gången år 2024. 
Helsingfors 21.9.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.