Betänkande
ShUB
16
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
INLEDNING
Remiss
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (LM 36/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jurist
Emmi
Äärynen
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Jenni
Kommio
Folkpensionsanstalten.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
social- och hälsovårdsministeriet
Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry, Finlands Krigsveteranförbund rf, Rintamaveteraaniliitto - Frontveteranernas förbund ry.
LAGMOTIONEN
Syftet med motionen är att höja både fronttillägget enligt lagen om frontmannapension och fronttillägget enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands. Enligt förslaget stiger fronttillägget enligt båda lagarna till 125 euro i månaden. 
Det finns ett förslagsanslag för båda fronttilläggen i statsbudgeten. Merkostnaderna för höjningen är 4 700 000 euro för 2020. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I lagmotionen föreslås det att både fronttillägget enligt lagen om frontmannapension och fronttillägget enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands höjs från 50,19 till 125 euro i månaden. Sammantaget anser social- och hälsovårdsutskottet att lagförslagen behövs och fyller sitt syfte. Det tillstyrker dem utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i lagmotion LM 36/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.12.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anu
Vehviläinen
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Merja
Kyllönen
vänst
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Juhana
Vartiainen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 05-12-2019 13:51