Betänkande
ShUB
19
2016 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (RP 150/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Annika
Parsons
social- och hälsovårdsministeriet
arbetsmarknadsjurist
Anne
Kiiski
​Finlands Kommunförbund
jurist
Maire
Lumiaho
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
verksamhetsledare
Raimo
Kivineva
Lantbruksavbytarna rf
enhetschef
Päivi
Wallin
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare ändras.  
Med anledning av de ändringar i arbetspensionssystemet som träder i kraft vid ingången av 2017 föreslås det i propositionen att den nya arbetslivspensionen ska vara en sådan förmån som utgör hinder för möjligheten till avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt för möjligheten till vikariehjälp för renskötare.  
Det föreslås också att det till lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare i fråga om avbytarservice som ordnas av en lokal enhet fogas bestämmelser om arbetsledningen och om avbytarnas säkerhet i arbetet samt övervakningen av den. I den sistnämnda lagen föreslås också en bestämmelse om en tidsfrist för förslaget till tidpunkten för semester.  
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.  
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I december 2015 godkände riksdagen ett uttalande där den förutsatte att befogenhetsfrågorna i tillsynen över arbetarskyddet utreds inom ramen för den genomgripande reformen av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, som är under beredning vid social- och hälsovårdsministeriet, och att bestämmelserna om avbytarnas säkerhet på arbetsplatsen och tillsynen över säkerheten revideras för att motsvara arbetarskyddslagstiftningen. Utskottet ser med tillfredsställelse på att regeringen nu skyndsamt och åtskilt från den genomgripande reformen har berett de lagändringar i fråga om arbetarskydd för avbytare som riksdagen förutsatt i uttalandet.  
I likhet med lantbruksföretagare råkar avbytarna ofta ut för olyckor i sitt arbete, som dessutom är bindande och ansvarskrävande. För att motverka olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är det viktigt att se till att arbetsmiljön på gårdarna är trygg. Utskottet ser det som viktigt att de föreslagna ändringarna leder till bättre säkerhet på arbetsplatsen, bättre arbetshälsa för avbytarna och färre olycksfall i arbetet. De föreslagna ändringarna tydliggör också ansvarsfördelningen mellan dels den lokala enhet som ordnar avbytarservice, dels lantbruksföretagaren och pälsdjursuppfödaren. Ändringarna väntas leda till att de skadeståndsanspråk som riktas till de lokala enheterna minskar. De exaktare bestämmelserna gör också att arbessäkerhetsaspekterna i arbetet blir mer framträdande för de lantbruksföretagare som anlitar avbytarservice.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 150/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 18.10.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Annika
Saarikko
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Sari
Tanus
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää.
Senast publicerat 20-10-2016 13:46