Direkt till innehållet

ShUB 19/2020 rd

Senast publicerat 17-09-2020 16:10

Betänkande ShUB 19/2020 rd RP 105/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd (RP 105/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanKirsiPäivänsalo
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänstemanSusannaRahkonen
  social- och hälsovårdsministeriet
 • budgetrådOutiLuoma-Aho
  finansministeriet
 • förmånschefMarja-LeenaValkonen
  Folkpensionsanstalten
 • utredningschefJussiTervola
  Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • juristAnnikaKorpela
  ​Finlands Kommunförbund
 • direktör, juristMinnaBackman
  Garantistiftelsen sr
 • specialsakkunnigAnnaJärvinen
  SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Riksdagens justitieombudsmans kansli
 • Östra Finlands universitet
 • Tammerfors universitet
 • Ålands landskapsregering
 • Centralförbundet för Barnskydd.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om en temporär epidemiersättning. Syftet med lagen är att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i det fallet att restriktionerna i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader. Stödet ska omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden, om de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020. 

Dessutom föreslås det att lagen om utkomststöd temporärt ändras så att denna ersättning inte ska beaktas vid beviljande av utkomststöd. 

Propositionen hänför sig till en tilläggsbudgetproposition som lämnas hösten 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2020 och gälla till och med den 31 december 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Den föreslagna temporära epidemiersättningen syftar till att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i det fallet att restriktionerna i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader. Stödet omfattar personer som har rätt till grundläggande utkomststöd under begränsningsåtgärderna, om de fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under hösten. 

Enligt inkommen utredning har coronakrisen medfört ökade kostnader för barnfamiljer bland annat på grund av att matutgifterna ökat till följd av att skolorna stängts. Ensamboende som hör till riskgrupperna har orsakats extra kostnader för till exempel hemkörning av varor från apotek och matbutiker. Avbrottet i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ledde också till att utbetalningen av sysselsättningspenning i anslutning till det avbröts hos många mottagare av utkomststöd. 

Under coronakrisen har behovet av utkomststöd och mathjälp ökat betydligt. Det har också blivit vanligare med hyresskulder och skuldproblem, och de som är hänvisade till minimiskyddet har inga besparingar att använda för extra kostnader. Genom kompletterande och förebyggande utkomststöd har situationen kunnat underlättas, och under undantagsförhållandena har det i fråga om verkställigheten av stöden getts rekommendationer om att merkostnaderna ska beaktas. Utskottet anser det dock motiverat att epidemiersättning betalas utan ansökan till alla som fått grundläggande utkomststöd och att det inte heller är nödvändigt att göra någon särskild prövning av beviljandet av stöd i kommunerna. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid att propositionen har beretts enligt en mycket brådskande tidsplan och att utlåtanden inte har begärts under beredningen. Under sakkunnigutfrågningen framfördes det också att den föreslagna epidemiersättningen inte på ett effektivt och heltäckande sätt riktar sig till de hushåll som har drabbats ekonomiskt av epidemin. Utskottet anser det vara viktigt att man i fortsättningen, om epidemin fortsätter och den ekonomiska situationen försämras, fäster uppmärksamhet vid inriktningen och omfattningen av de olika stödformerna. Utskottet anser dock att den föreslagna epidemiersättningen är nödvändig och att det i den rådande situationen är ändamålsenligt att rikta den till de mottagare av grundläggande utkomststöd som har det sämst ställt i ekonomiskt hänseende. 

Utskottet tillstyrker lagförslagen med ändringar som gäller särskild ersättningarnas skattefrihet, Ålands ställning och förslagets ikraftträdande. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om temporär epidemiersättning

2 §. Rätt till stöd.

Utskottet föreslår att 1 mom. preciseras så att personer och familjer som har haft rätt till grundläggande utkomststöd under den tid som anges i bestämmelsen har rätt till stöd. Ändringsförslaget beror på att utbetalningen av utkomststöd i vissa fall kan skjutas upp till följande månad. 

Utskottet föreslår ett nytt 2 mom. där det genom en hänvisning till landskapslagen föreskrivs om rätten till stöd för dem som bor på Åland. Bestämmelsen behövs eftersom förutsättningarna för ersättning på Åland är bundna till de villkor för grundläggande utkomststöd som anges i landskapslagen. 

Lagens ikraftträdande har flyttats fram och därför föreslår utskottet ett nytt 3 mom. med en precisering av förutsättningarna för rätt till stöd i september så att rätt till stöd borde ha förelegat under augusti månad. 

4 §. Beviljande av stöd.

Det föreslås att bestämmelsen i 1 mom. preciseras så att Folkpensionsanstalten utan särskild ansökan undersöker rätten till stöd på basis av uppgifter om avgöranden som gäller det grundläggande utkomststödet och inte på uppgifter om utbetalning av stöd. 

Utskottet föreslår vidare ett nytt 2 mom. med stöd av vilket Folkpensionsanstalten beviljar stöd till bosatta på Åland efter att från Åland ha fått de uppgifter som är nödvändiga för att stödet ska kunna beviljas. Enligt inkommen utredning är avsikten att föreskriva om utlämnande av uppgifter i landskapslagen för Åland. 

5 §. Stödbelopp och utbetalning av stöd.

Det föreslås att 1 mom. ändras på grundval av den precisering som föreslås i 2 § 1 mom. 

Utskottet föreslår att 1 och 3 mom. ändras på grund av att lagens ikraftträdande har flyttats fram. 

Dessutom föreslås det att 3 mom. preciseras eftersom rätten till grundläggande utkomststöd i vissa fall klarnar först retroaktivt, till exempel på grund av en retroaktiv ansökan eller förändrade förhållanden. 

7 §. Bestämmelser om förfarandet samt ändringssökande.

Utskottet föreslår en teknisk precisering i bestämmelsen till följd av den ändring som föreslås i 2 § 1 mom. 

8 §. Finansiering.

Till följd av att lagens ikraftträdande har flyttats fram föreslår utskottet att 2 mom. preciseras i fråga om statens betalning av förskott i oktober. 

9 §. Ikraftträdande.

Det föreslås att ikraftträdandebestämmelsen preciseras så att förmånstagarna inte orsakas rättsförluster på grund av att lagens ikraftträdande flyttas fram. 

3. Lagen om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

92 §. Skattefria sociala förmåner.

Utskottet föreslår att det föreskrivs om skattefrihet för epidemi-ersättning genom en temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen. Skattefriheten ska tillämpas vid beskattningen för 2020 och 2021. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 105/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 105/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 3. (Utskottets nya lagförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om temporär epidemiersättning 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Denna lag innehåller bestämmelser om en temporär epidemiersättning till stöd för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt på grund av kostnader som orsakats av restriktioner till följd av covid-19-epidemin. 
2 § 
Rätt till stöd 
Rätt till stöd har sådana personer och familjer som har Utskottet föreslår en ändring haft rätt till Slut på ändringsförslaget grundläggande utkomststöd enligt Utskottet föreslår en ändring 6 och  Slut på ändringsförslaget7 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 juli 2020 och under månaden före den månad då stödet betalas ut. 
Utskottet föreslår en ändring Rätt till stöd på Åland har sådana personer och familjer som enligt 6 och 7 § i lagen om utkomststöd, som tillämpas med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (Ålands författningssamling 1998:66), har haft rätt till grundläggande utkomststöd mellan den 1 mars 2020 och 31 juli 2020, dessa dagar medräknade, och under månaden före den månad då stödet betalas ut. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
Utskottet föreslår en ändring För rätt till stöd för september förutsätts det dock att personerna eller familjerna på det sätt som avses i 1 eller 2 mom. har haft rätt till grundläggande utkomststöd mellan den 1 mars och 31 juli 2020 samt under augusti 2020. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
3 § 
Styrning och ledning samt verkställighet 
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen och ledningen av stödverksamheten enligt denna lag. Folkpensionsanstalten svarar för verkställigheten av lagen. 
4 § 
Beviljande av stöd 
Folkpensionsanstalten undersöker rätten till stöd och beviljar utan särskild ansökan stöd på grundval av de uppgifter den har Utskottet föreslår en ändring om avgörande i fråga om Slut på ändringsförslaget grundläggande utkomststöd. Stödet beviljas för viss tid för en månad åt gången. 
Utskottet föreslår en ändring Folkpensionsanstalten beviljar stöd till bosatta på Åland efter att från Åland ha fått de uppgifter som är nödvändiga för att stödet ska kunna beviljas. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
5 § 
Stödbelopp och utbetalning av stöd 
Stödets belopp är 75 euro per månad och person. Det antal stödberättigade personer som används är antalet personer enligt beslutet om grundläggande utkomststöd för månaden före den månad Utskottet föreslår en ändring rätten till stöd avser Slut på ändringsförslaget. Utskottet föreslår en ändring För september används antalet personer enligt beslutet om grundläggande utkomststöd för augusti som antalet stödberättigade personer för månaden före den månad rätten till stöd avser.  Slut på ändringsförslaget 
Stödet betalas in på det konto som stödtagaren eller, när stödet betalas till en familj, den familjemedlem som ansökt om utkomststöd har uppgett för utbetalning av det grundläggande utkomststödet. 
Utskottet föreslår en ändring Stödet för Slut på ändringsförslaget september 2020 betalas Utskottet föreslår en ändring ut i samband med stödet för oktober Slut på ändringsförslaget. I oktober, november och december 2020 betalas stödet ut den 16:e dagen i varje månad. Utskottet föreslår en ändring Om uppgift om rätten till stöd framkommer på så sätt att utbetalningen inte hinner verkställas på den normala betalningsdagen, betalas stödet under perioden oktober till december senast på följande månads normala betalnings-dag. Slut på ändringsförslaget 
6 § 
Beslut om stöd 
Folkpensionsanstalten ska ge ett skriftligt beslut om beviljande, avslag och återkrav av stöd. 
Bestämmelser om delgivning av beslut finns i 20 a § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). 
7 § 
Bestämmelser om förfarandet samt ändringssökande 
På stödet tillämpas vad som föreskrivs om överföring av en rättighet eller en förmån på någon annan i 15 kap. 15 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt om återkrav av en förmån i 18 § och om preskription av fordringar i 19 § i det kapitlet. På stödet tillämpas också bestämmelserna om ändringssökande, självrättelse och undanröjande av beslut i 17 kap. i sjukförsäkringslagen och bestämmelserna om kundens rätt att få uppgifter samt om erhållande och utlämnande av uppgifter i 19 kap. i den lagen. När Folkpensionsanstalten beviljar en förmån använder den de uppgifter den har i sin besittning om Utskottet föreslår en ändring rätt till Slut på ändringsförslaget grundläggande utkomststöd enligt Utskottet föreslår en ändring 6 och  Slut på ändringsförslaget7 § i lagen om utkomststöd. Stöd enligt denna lag får inte utmätas. 
8 § 
Finansiering 
Förmånen betalas av statens medel. Social- och hälsovårdsministeriet ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för de förmåner som betalas med stöd av denna lag. 
Staten betalar förskotten den första vardagen i varje månad enligt de förmånskostnader som Folkpensionsanstalten uppskattatUtskottet föreslår en ändring , dock så att statens förskott för oktober betalas före förmånens betalningsdag Slut på ändringsförslaget. Skillnaden mellan de faktiska förmånskostnaderna och de betalda förskotten beaktas i samband med betalningen av statens förskott för den tredje månaden efter betalningsmånaden. 
9 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2020. Utskottet föreslår en ändring Den tillämpas redan före ikraftträdandet och efter utgången av dess giltighetstid på sådant stöd som beviljas i september, oktober, november och december 2020. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Stöd enligt denna lag beviljas första gången för september 2020. Denna lag tillämpas också efter utgången av lagens giltighetstid på de stöd som beviljas under lagens giltighetstid. Slut på strykningsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 1172/2018, och 
fogas temporärt till 11 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 49/2005, 1218/2005, 583/2007, 1107/2016 och 1172/2018, en ny 9-punkt som följer: 
11 § 
Inkomster som skall beaktas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som inkomster beaktas dock inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) det läromaterialstillägg som betalas till studiepenningen enligt 11 § 7 mom. i lagen om studiestöd (65/1994), 
9) sådant stöd som avses i lagen om temporär epidemiersättning ( / ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Utskottets nya lagförslag

Utskottet föreslår en ändring 3. Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring Lag Slut på ändringsförslaget Utskottet föreslår en ändring om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen Slut på ändringsförslaget 

Utskottet föreslår en ändring I enlighet med riksdagens beslut Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring fogas Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  temporärt till 92 § i inkomstskattelagen (1535/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2002, 1273/2004, 528/2005, 770/2005, 1128/2005, 946/2008, 929/2012, 1246/2013 och 1510/2016, en ny 20 punkt som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 92 § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Skattefria sociala förmåner Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Skattepliktig inkomst är inte Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 20) stöd enligt lagen om temporär epidemiersättning ( / ), Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag träder i kraft den  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring och gäller till och med den 31 december 2021. Den tilllämpas vid beskattningen för 2020 och 2021. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
KimBergsd
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
TerhiKoulumiessaml.

Sekreterare var

utskottsrådHarriSintonen.

RESERVATION

Motivering

Sannfinländarna anser det motiverat att samhället stöder personer som blivit arbetslösa eller permitterade och vars utkomst har försvagats på grund av coronaepidemin samt sådana barnfamiljer för vilka epidemin har orsakat merkostnader till exempel av att barnens matutgifter har ökat i och med övergången till distansundervisning. 

Den nu aktuella propositionen har beretts i mycket brådskande takt och under beredningen har det inte begärts utlåtanden om den eller gjorts en ändamålsenlig konsekvensbedömning. Under sakkunnigutfrågningen har bland andra Institutet för hälsa och välfärd lyft fram att den föreslagna epidemiersättningen inte på ett effektivt och heltäckande sätt riktar sig till de hushåll som drabbats ekonomiskt av epidemin i form av en betydande försämring av de disponibla inkomsterna eller orsakats betydande merkostnader. Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd påpekat att propositionsmotiven innehåller vilseledande uppgifter om behovet av stöd, eftersom man genom kompletterande och förebyggande utkomststöd kan svara på de situationer som används som motivering till epidemiersättningen. 

Dessutom kommer endast de som får grundläggande utkomststöd att omfattas av det stöd som avses i propositionen, vilket i betydlig grad begränsar antalet mottagare. Vid sakkunnighörandena lyfte Centralförbundet för Barnskydd fram att många barnfamiljer med låga inkomster står utanför målgruppen för propositionen. Till dem som faller utom stödets räckhåll hör familjer där föräldrarna studerar eller där den huvudsakliga inkomstkällan är exempelvis föräldradagpenning eller hemvårdsstöd och familjer som fått utkomststöd under våren, men som dock inte är berättigade till ersättning enligt propositionen. 

Begränsningsåtgärderna har kunnat orsaka betalnings- och försörjningssvårigheter också för andra grupper än dem som får utkomststöd. Vid sakkunnigutfrågningen lyfte Garantistiftelsen som exempel fram personer som omfattas av skuldsanering för privatpersoner och som under skuldsaneringen i regel inte är berättigade till utkomststöd. Deras inkomster har dock kunnat minska och fördröjas på grund av permitteringar och utbetalningar av arbetslöshetsersättningar, varför det kan ha blivit svårt eller omöjligt för dem att följa betalningsprogrammet. 

Sannfinländarna påpekar att Institutet för hälsa och välfärd ansåg att medan antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd ökade med över 30 procent i mars—juli, ökade antalet mottagare av utkomststöd med endast 5 procent, och så gott som 94 procent av mottagarna av utkomststöd var så kallade gamla mottagare som fick utkomststöd redan innan coronakrisen började. Stödet riktar sig alltså inte huvudsakligen till hushåll där någon förlorat sitt eller sina inkomster från företagsverksamhet och således har drabbats mest ekonomiskt, utan stödet riktas till hushåll som fått utkomststöd oberoende av coronaepidemin. 

Vid sakkunnigutfrågningen framförde Östra Finlands universitet att endast cirka 20 procent av mottagarna av grundläggande utkomststöd är barnfamiljer, medan hela 75 procent av hushållen består av en enda person. Det föreslagna tilläggsstödet riktar sig alltså inte huvudsakligen till barnfamiljer vars matutgifter har stigit till följd av hemundervisningen, utan till hushåll med en person. Stödet har således inte någon betydande inverkan på förebyggandet av fattigdom i barnfamiljer, utan en betydande del av stödet hamnar hos personer vars utgifter inte har ökat till följd av coronaepidemin. 

Sannfinländarna anser att i stället för att tilläggsstödet riktas till hushåll som fick grundläggande utkomststöd redan innan coronaepidemin började, bör stödet riktas till hushåll vars utkomst har försvagats eller vars kostnader har ökat uttryckligen till följd av epidemin. Detta kan uppnås genom att stödet delas ut antingen till kommunerna i form av öronmärkta pengar som används för kompletterande utkomststöd uttryckligen för att ersätta kostnader som föranletts av coronaepidemin, eller alternativt genom att stödbeloppet allokeras som en epidemiersättning som betalas till mottagare av arbetsmarknadsstöd inklusive barnförhöjning. 

Sannfinländarna föreslår därför att lagförslagen i propositionen förkastas och att regeringen snabbt bereder en ny proposition där det belopp som reserverats för coronatillägget anvisas det kompletterande utkomststödet, som betalas ut av kommunerna, så att stödet riktas till dem som är i störst behov av extra stöd. Sannfinländarna påpekar också att man som grupper som behöver särskilt stöd bör beakta inte bara de barn som fått distansundervisning utan också personer som hör till riskgrupper både i fråga om ålder och hälsotillstånd och som har varit tvungna att anlita hemkörning av mat och läkemedel och vars levnadskostnader därför har stigit betydligt till följd av coronaepidemin. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen förkastar lagförslag 1—3 och att riksdagen godkänner ett uttalande. (Reservationens förslag till uttalande

Reservationens förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål vidtar åtgärder för att få till stånd temporär lagstiftning om behövliga ändringar av lagen om utkomststöd (1412/1997) så att kompletterande utkomststöd betalas för kostnader som till följd av coronaepidemin uppstått mellan den 1 mars och 31 december 2020 och så att kommunerna får full kompensation för detta coronatillägg som betalas ut i form av kompletterande utkomststöd. 
Helsingfors 16.9.2020
ArjaJuvonensaf
MinnaReijonensaf
KaisaJuusosaf
MiaLaihosaml
TerhiKoulumiessaml