Betänkande
ShUB
2
2015 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (RP 52/2015 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jurist
Erkki
Papunen
social- och hälsovårdsministeriet
biträdande direktör
Hans
Ranta-Aho
Statskontoret.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om skada, ådragen i militärtjänst ändras så att det för kostnader för av kommunen ordnad hemservice och annan socialservice som underlättar boende i hemmet betalas ersättning till de till följd av krigen 1939–1945 skadade eller insjuknade som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst är minst 15 procent i stället för nuvarande 20 procent. Dessutom kan till dessa personer betalas ersättning för skäliga kostnader för en daglig måltid. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 52/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.10.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Sari
Tanus
kd
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää
Senast publicerat 15.8.2016 10:22