Senast publicerat 15-08-2016 10:22

Betänkande ShUB 2/2015 rd RP 52/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (RP 52/2015 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • juristErkkiPapunen
    social- och hälsovårdsministeriet
  • biträdande direktörHansRanta-Aho
    Statskontoret.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om skada, ådragen i militärtjänst ändras så att det för kostnader för av kommunen ordnad hemservice och annan socialservice som underlättar boende i hemmet betalas ersättning till de till följd av krigen 1939–1945 skadade eller insjuknade som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst är minst 15 procent i stället för nuvarande 20 procent. Dessutom kan till dessa personer betalas ersättning för skäliga kostnader för en daglig måltid. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 52/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.10.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TuulaHaatainensd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
OutiAlanko-Kahiluotogröna
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NiiloKeränencent
medlem
SannaLauslahtisaml
medlem
Aino-KaisaPekonenvänst
medlem
SariRaassinasaml
medlem
Vesa-MattiSaarakkalasaf
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
MarttiTaljacent
ersättare
SariTanuskd

Sekreterare var

utskottsråd
EilaMäkipää