Senast publicerat 08-05-2021 11:35

Betänkande ShUB 2/2017 rd RP 172/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den (RP 172/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Helena Korpinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • ledande expert Ritva Havukainen 
  Strålsäkerhetscentralen
 • direktör Jussi Holmalahti 
  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • specialistläkare Sari  Wuolijoki 
  Arbetshälsoinstitutet
 • hälsovårdspolitisk expert Mervi Kattelus 
  Finlands Läkarförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och att lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, strålskyddslagen och strålskyddsförordningen ändras. Genom den nya lagen flyttas de nuvarande bestämmelser om godkännande av läkare ansvariga för hälsokontroller som ingår i förordningar och myndighetsanvisningar upp på lagnivå i enlighet med grundlagens krav, samtidigt som Europeiska unionens nya direktiv om strålsäkerhet genomförs i fråga om godkännande som läkare som utför hälsokontroller för arbetstagare i kategori A. Genom godkännandeförfarandet säkerställs det att de läkare som utför övervakningen av hälsotillståndet har tillräcklig utbildning om negativa effekter av strålning. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska bevilja legitimerade läkare rätt att vara verksamma som företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning, förutsatt att de har rätt att självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland, är förtrogna med företagshälsovård och med negativa hälsoeffekter av strålning och har genomgått den strålskyddsutbildning som krävs. Läkare med sådana rättigheter får utöva verksamhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn. 

Vidare ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillhandahålla en förteckning över sådana företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning som finns införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Följaktligen föreslår regeringen att också lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 december 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagförslagen är ett led i genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv och de innebär att de nuvarande bestämmelserna i förordningar och myndighetsanvisningar lyfts upp på lagnivå. Enligt den nya lagen ska en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning godkännas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och inte av Strålsäkerhetscentralen som enligt den gällande lagen. Den strålskyddsutbildning som krävs för att bli godkänd kan ordnas av Arbetshälsoinstitutet och de universitet som har ett utbildningsprogram för specialistläkare avsedda för läkare inom företagshälsovården. Rätten att arbeta som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning och genomgången utbildning som ligger till grund för rätten skrivs in i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).  

Enligt övergångsbestämmelsen i lagförslag 1 ska läkare med tidigare behörighet från Strålsäkerhetscentralen inom sex månader efter det att lagen har trätt i kraft anmäla till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att de vill bli införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Övergångsperioden måste vara tillräckligt lång för att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska hinna uppdatera sina informationssystem, kontrollera sina registeruppgifter och informera yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, framhåller utskottet. 

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att lagförslagen godkänns med vissa tekniska ändringar. I lagförslag 1 flyttas bestämmelsen om ändringssökande i 1 § 2 mom. och bildar en ny 5 §. Vidare föreskrivs det i 2 § 3 mom. att närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 172/2016 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 172/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag  om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården godkänner på ansökan en legitimerad läkare som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos sådana strålningsarbetare i kategori A som avses i 32 § i strålskyddslagen (592/1991), nedan företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning, om läkaren har rätt att självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland och är förtrogen med företagshälsovård och strålningens negativa hälsoeffekter. 
Utskottet föreslår en strykning I sådana beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som avses i 1 mom. får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Slut på strykningsförslaget 
2 §  
Strålskyddsutbildning 
Den som ansöker om att bli företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ska visa sin i 1 § avsedda förtrogenhet med strålningens negativa hälsoeffekter genom att med godkänt resultat genomgå den strålskyddsutbildning som förutsätts för uppgiften och som ordnas av Arbetshälsoinstitutet eller ett universitet och över vilken utbildningsorganisationen utfärdar ett intyg. 
Ett i 1 mom. avsett universitet som ordnar sådan utbildning ska ha ett utbildningsprogram för specialistläkare inom företagshälsovård. 
Utskottet föreslår en ändring Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet Slut på ändringsförslaget får Utskottet föreslår en ändring närmare bestämmelser utfärdas om den strålskyddsutbildning som krävs för att få kompetens och behörighet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. Slut på ändringsförslaget 
3 § 
Utlåtande om strålskyddsutbildning 
Innan en utbildningsorganisation inleder en strålskyddsutbildning som avses i 2 § 1 mom. ska den begära ett utlåtande av Strålsäkerhetscentralen för att säkerställa att utbildningen ger tillräcklig förtrogenhet med strålningens negativa hälsoeffekter för att ge behörighet att bli företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. 
Dessutom ska ett utlåtande av Strålsäkerhetscentralen begäras över väsentliga ändringar som planeras i utbildningen innan innehållet i utbildningen ändras. 
4 § 
Förteckning över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska tillhandahålla en förteckning över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning. 
Utskottet föreslår en ändring 5 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Sökande av ändring Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I sådana beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som avses i 1 § får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6 Slut på ändringsförslaget § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
En läkare som Strålsäkerhetscentralen har beviljat behörighet att utöva verksamhet som läkare ansvarig för hälsokontroller för arbetstagare i kategori A har rätt att fortsätta utöva verksamhet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning sex månader efter det att lagen har trätt i kraft. Under denna tid får läkaren till Tillsynsverket för social- och hälsovården anmäla att han eller hon vill bli införd i förteckningen över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inför enligt anmälan personen i registret avgiftsfritt. Om någon anmälan inte görs, förfaller Strålsäkerhetscentralens tidigare konstaterade behörighet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (559/1994) 24 a § 2 mom. 6 punkten samt 
fogas till 24 a § 2 mom., sådant det lyder ändrat i lagarna 312/2011 och 262/2015, en ny 7 punkt som följer: 
24 a § 
Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret införs följande uppgifter: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) i fråga om en person som studerar till ett sådant yrke för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kräver legitimering och mot vilken Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har riktat en tillsynsåtgärd i form av anmärkning, disciplinär åtgärd eller säkerhetsåtgärd, namn, personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet och hemadress samt uppgifter om den ovan avsedda tillsynsåtgärden, 
7) uppgift om rätt att utöva verksamhet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning enligt 1 § i lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A (../20..) och om den utbildning som ligger till grund för godkännandet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 32 och 33 § i strålskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strålskyddslagen (592/1991) 32 § 1 mom. och 33 §, sådana de lyder i lag 1142/1998, som följer: 
32 § 
Skydd för strålningsarbetare 
Verksamhetsutövaren ska planera och genomföra skyddet för strålningsarbetare enligt följande principer: 
1) den strålning som strålningsarbetarna utsätts för och de faktorer som inverkar på den, med beaktande även av arbetsförhållanden som avviker från det normala, utreds på förhand, 
2) arbetsställena indelas vid behov i kontrollerade områden och övervakade områden, samt 
3) de strålningsarbetare vars exponering för strålning ska övervakas individuellt klassificeras så att de placeras i en särskild kategori (kategori A). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 § 
Övervakning av hälsotillståndet 
I fråga om övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare gäller vad som i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller med stöd av den bestäms om hälsoundersökningar av arbetstagare i arbete som medför särskild risk för insjuknande. För övervakningen av hälsotillståndet hos strålningsarbetare som hör till kategori A ska det dessutom utses en läkare (företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning). Om behörighetskraven för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning bestäms genom lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A ( /20 ). 
En läkare som avses i 1 mom. har särskilt till uppgift att 
1) innan arbetet inleds samt minst en gång om året medan arbetet pågår konstatera att en strålningsarbetare som placeras i kategori A är lämplig för arbetet, samt att 
2) ge utlåtande om under vilka förutsättningar en strålningsarbetare fortfarande kan vara sysselsatt i strålningsarbete i samma eller motsvarande uppgift, om arbetstagarens exponering för strålning konstateras eller misstänks ha överstigit det föreskrivna maximivärdet. 
Verksamhetsutövaren svarar för att en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning får de uppgifter och utredningar om förhållandena på arbetsplatsen som läkaren behöver för att utföra sina uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om upphävande av 13 § 1 mom. i strålskyddsförordningen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i strålskyddsförordningen (1118/1996) 13 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1143/1998. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 17.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst (delvis) 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.