Senast publicerat 16-09-2021 10:39

Betänkande ShUB 20/2021 rd RP 120/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (RP 120/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Joni Rehunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Finlands näringsliv rf
 • Akava ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs så att lagen är i kraft till och med den 30 november 2021. 

Giltighetstiden för de temporära ändringarna förlängs. Ändringarna syftar till att i vissa situationer förenkla bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför. De föreslagna ändringarna gäller jämk-ning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer och utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut. Arbetslöshetsförmåner ska utifrån ansökan fortfarande temporärt kunna betalas ut i förskott för högst sex månader. 

Dessutom föreslås en fortsättning av den temporära höjningen av det skyddade beloppet vid jämk-ning av arbetslöshetsförmåner, det vill säga den andel av inkomsten som inte beaktas vid utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån. Vidare föreslås en fortsättning på det temporära undantaget i rörlighetsunderstödet i fråga om förutsättningen för understöd för arbetsresor vid heltidsarbete. 

Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs ytterligare till och med den 30 november i år. Giltighetstiden har redan tidigare förlängts fyra gånger, och lagen gäller nu till utgången av september. 

Lagen föreskriver om undantag vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och utbetalning av arbetslöshetsförmåner utan beslut. Förslaget ska göra behandlingen av förmånsansökningar smidigare. Dessutom föreskriver lagen om en höjning av det så kallade skyddade beloppet av arbetslöshetsförmånen och om ändringar i villkoren för rörlighetsunderstöd. Syftet är dels att det ska vara lättare att ta emot ett jobb, dels att öka den regionala rörligheten bland arbetskraften. 

Enligt propositionen behövs det fortfarande bestämmelser som gör verkställigheten av arbetslöshetsförmåner smidigare och stöder möjligheterna att ta emot jobb, eftersom covid-19-epidemin fortfarande skapar sådan osäkerhet i samhället som försämrar sysselsättningen samtidigt som antalet arbetslösa arbetssökande ligger på en hög nivå. Social- och hälsovårdsutskottet anser det motiverat att förlänga giltighetstiden för de temporära bestämmelserna till och med den 30 november 2021 under de exceptionella omständigheterna till följd av covid-19-epidemin. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Vid behandlingen av tidigare ändringar i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (ShUB 12/2020 rd) har utskottet särskilt lagt vikt vid uppföljning och bedömning av konsekvenserna av att det skyddade beloppet höjs och av att villkoren för rörlighetsunderstöd ändras. Enligt propositionen har de temporära undantagen från lagen om utkomstskydd för arbetslösa gällt bara en kort tid och man har ännu inte hunnit bedöma konsekvenserna av dem. Utskottet ser det fortfarande som angeläget att konsekvenserna av de temporära undantagen utreds så att man får underlag för utveckling av systemet för arbetslöshetsersättning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 120/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.