Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 25/2020 rd

Senast publicerat 13-10-2020 14:01

Betänkande ShUB 25/2020 rd RP 138/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter (RP 138/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringsrådMarjaanaMaisonlahti
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänstemanSusannaGrimm-Vikman
  social- och hälsovårdsministeriet
 • byråchefMarkoAarnio
  Finansinspektionen
 • direktörTapioOksanen
  Sysselsättningsfonden
 • verksamhetsledareAkiVillman
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Akava ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om arbetslöshetskassor och temporära ändringar i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. 

Till lagen om arbetslöshetskassor fogas kriterier i fråga om minimibelopp och maximibelopp för arbetslöshetskassans utjämningsfond i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Lagen får också en bestämmelse om en plan för att återställa en sund finansiell ställning för arbetslöshetskassan som motsvarar Finansinspektionens etablerade tillämpningspraxis. 

Vidare fogas till lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner temporärt gällande bestämmelser om grunderna för fördelning och verkställande av tilläggsfinansiering till arbetslöshetskassorna. Ändringarna hänför sig till den tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro för arbetslöshetskassornas ökade förvaltningskostnader som ingår i den andra till-läggsbudgeten för 2020 och till det förslagsanslag på 40 miljoner euro som ingår i den fjärde till-läggsbudgeten för 2020. Med dessa medel ersätts den oförutsedda ökningen av finansieringsansvaret för den förtjänstdel som de arbetslöshetskassor som försäkrar löntagare själva ansvarar för. Dessutom föreslår regeringen i den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 en separat statlig finansieringsandel till företagarkassan som motsvarar deltagandet i löntagarkassornas finansieringsansvar. För ändamålet reserveras 2,2 miljoner euro. 

Propositionen hänför sig till den sjunde tilläggsbudgeten för 2020. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Bestämmelserna om tilläggsfinansiering till arbetslöshetskassorna gäller till och med den 31 december 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

De temporära ändringarna i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner föreskriver om grunderna för fördelningen av de tilläggsanslag till arbetslöshetskassorna som behövs på grund av covid-19-epidemin. Den exceptionellt stora ökningen i antalet arbetslösa och permitterade under pandemin har medfört ett behov av tilläggsanslag till arbetslöshetskassorna, vilket kassorna inte har kunnat förutse i sina budgetar eller medlemsavgifter. 

Förslaget säkerställer samtidigt en skälig utveckling av arbetslöshetskassornas medlemsavgifter nästa år, när det fortfarande är osäkert hur epidemin och eftervården av den kommer att påverka antalet arbetslösa och permitterade och den vägen arbetslöshetskassornas förmånsutgifter och administrativa kostnader. 

Samtidigt ska det på lagnivå tas in noggrannare bestämmelser om utjämningsfondens minimibelopp och maximibelopp. Till lagen fogas de osedvanliga krav på en plan för att återställa en sund finansiell ställning som enligt vedertagen praxis tillämpas när medlemsavgiften fastställs. 

Enligt uppgift till utskottet minskar trycket på att höja arbetslöshetskassornas medlemsavgifter och tryggas deras verksamhet i en exceptionell situation tack vare tilläggsanslagen. För att propositionen ska kunna genomföras krävs det att Sysselsättningsfonden och Finansinspektionen kan samarbeta flexibelt och att ändringarna beaktas i arbetslöshetskassornas medlemsavgifter nästa år. Därför föreslås lagarna träda i kraft så snart som möjligt. Social- och hälsovårdsutskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1–3 i proposition RP 138/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 13.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
KimBergsd
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
AkiLindénsd
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
BellaForsgréngröna
ersättare
MerjaKyllönenvänst.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.