Senast publicerat 01-09-2021 13:06

Betänkande ShUB 26/2020 rd RP 163/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (RP 163/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Joni Rehunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • KT Kommunarbetsgivarna
 • STTK rf.

Inget yttrande av 

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs så att lagen är kraft till utgången av 2020. 

Det föreslås att giltighetstiden för de temporära ändringarna förlängs. Ändringarna syftar till att i vissa situationer förenkla bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför. De föreslagna ändringarna gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer och utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut. Arbetslöshetsförmånen ska på basis av ansökan fortfarande temporärt kunna betalas ut i förskott för högst sex månader. 

Dessutom föreslås en fortsättning av den temporära höjningen av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner, det vill säga den andel av inkomsten som inte beaktas vid utbetalningen av jämkad arbetslöshetsförmån. Likaså föreslås en fortsättning på det temporära undantaget i rörlighetsunderstödet i fråga om förutsättningen för understöd för arbetsresor vid heltidsarbete. 

Propositionen hänför sig den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs till utgången av 2020. Lagen föreskriver om undantag som gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner och utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut och som syftar till att göra handläggningen av förmånsansökningar smidigare. I lagen föreskrivs det dessutom om höjning av det så kallade skyddade beloppet av arbetslöshetsförmånen samt om ändringar i villkoren för rörlighetsunderstöd. Syftet med ändringarna är att stödja mottagandet av arbete och arbetskraftens regionala rörlighet. 

Sammantaget anser social- och hälsovårdsutskottet att det är motiverat att förlänga giltighetstiden för de temporära bestämmelserna. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Vid behandlingen av tidigare ändringar som gjorts i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (ShUB 12/2020 rd) har utskottet särskilt lagt vikt vid uppföljning och bedömning av konsekvenserna av att det skyddade beloppet höjs och att villkoren för rörlighetsunderstöd ändras. Utskottet ser det fortfarande som angeläget att konsekvenserna av de temporära undantagen utreds. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 163/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.