Senast publicerat 28-10-2021 11:39

Betänkande ShUB 26/2021 rd RP 171/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 171/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänsteman Eva Ojala 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • sakkunnig Emmi Vettenranta 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Vilja Juvonen 
  Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Hyvinvointiala HALI ry
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Inget yttrande av 

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att två lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen ändras. Det föreslås att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om ersättning för coronavirusundersökning och vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19 förlängs till och med den 30 juni 2022. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till och med den 30 juni 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i sjukförsäkringslagen om ersättning för coronavirusundersökning och vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19 förlängs från den 31 december 2021 till och med den 30 juni 2022. Syftet med bestämmelserna är att öka de försäkrades ekonomiska möjligheter att komma till sådana undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 som utförs en privat tjänsteproducent i stället för inom den offentliga hälso- och sjukvården och att underlätta arbetsgivarens möjlighet att erbjuda vaccin mot covid-19 och tester för konstaterande av smitta av covid-19 inom den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar. I och med att vaccinationen ersätts kommer också resekostnaderna för resan till vaccinationen att ersättas såväl inom den offentliga som inom den privata hälso- och sjukvården. 

Utskottet anser att en förlängning av de temporära bestämmelserna om ersättning för coronavirus-undersökning och vaccination mot covid-19 är motiverad för att stödja uppnåendet av en hög vaccinationstäckning och för att bromsa epidemin. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. Dessutom konstaterar utskottet att för att öka vaccinationstäckningen bör företagshälsovården i ändamålsenlig omfattning utnyttjas mer än för närvarande vid vaccination av personer i arbetsför ålder. För att företagshälsovården ska kunna utnyttjas vid vaccinationer förutsätts ett avtal mellan kommunen och arbetsgivaren samt företagshälsovården. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 171/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.