Senast publicerat 04-03-2021 12:49

Betänkande ShUB 28/2020 rd RP 14/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor (RP 14/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

grundlagsutskottet
GrUU 33/2020 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterareMarkoLeimio
  social- och hälsovårdsministeriet
 • juristSatuLuojola
  Finansinspektionen
 • professorRoopeUusitalo
  Helsingfors universitet
 • kassadirektörPasiKoskinen
  Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
 • kassadirektörJanPeltonen
  Byggbranschens arbetslöshetskassa
 • chef för sociala frågorPirjoVäänänen
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • kassadirektörMerjaJokinen
  Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland
 • direktör för arbetslöshetskassanIreneNiskanen
  Industrins arbetslöshetskassa
 • direktörTapioOksanen
  Sysselsättningsfonden
 • verksamhetsledareNiinaJussila
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Företagarna i Finland rf
 • professorOlliMäenpää
 • professorTuomasOjanen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om arbetslöshetskassor ändras. Ändringarna är i huvudsak tekniska och avsikten är att bestämmelser som tidigare funnits i anvisningar och föreskrifter till arbetslöshetskassorna ska lyftas upp på lagnivå. 

Bestämmelserna om lämplighet och yrkesskicklighet i fråga om kassans ledning, förutsättningarna för medlemskap i kassans styrelse och regleringen av styrelsens uppgifter och funktioner preciseras. Till lagen fogas bestämmelser om uppgifterna och funktionerna för kassans ansvariga funktionär. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om de allmänna förvaltningskraven för arbetslöshetskassor och bestämmelserna om försättande i likvidation av arbetslöshetskassor preciseras. 

Vidare ändras villkoren för att försäkra arbetslösa medlemmar när kassan upplöses eller försätts i likvidation eller konkurs. I lagen tas det in en bestämmelse om användningen av kassans återstående medel när kassan upplöses eller försätts i konkurs. Bestämmelsen om så kallad utjämning av medlemsavgiften upphävs. 

Vidare ändras bestämmelserna om meddelande av beslut om när medlemskap i en arbetslöshetskassa börjar och om uteslutning av medlemmar samt om förfarandet för att fastställa arbetslöshetskassornas finansieringsandelar. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Lagens 2 § 2 mom. 10 och 11 punkten och 50 a § samt upphävande av 2 § 2 mom. 5, 12 och 13 punkten föreslås gälla till och med den 1 april 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Propositionen avser att precisera bestämmelserna om arbetslöshetskassornas förvaltning och verksamhet samt att förtydliga arbetslöshetskassornas verksamhet. Med ändringarna i behörigheten för kassornas ledning och styrelse samt i kassornas verksamhet uppdateras bestämmelserna om arbetslöshetskassornas verksamhet för att bättre motsvara nuvarande praxis och krav. Dessutom förbättras möjligheterna att försäkra arbetslösa medlemmar när en arbetslöshetskassa upplöses i och med att arbetslösa medlemmar ges möjlighet att ansluta sig till en annan arbetslöshetskassa. Propositionen innehåller också ett förslag om överlåtelse av en upplöst kassas tillgångar till Sysselsättningsfonden och ett förslag om att slopa utjämningen av arbetslöshetskassornas medlemsavgifter. 

Social- och hälsovårdsutskottet stöder de föreslagna ändringarna, men med följande ändringsförslag och kommentarer. 

Överlåtelse av en kassas återstående medel vid upplösning av och konkurs för kassan

I lagen om arbetslöshetskassor föreslås en ny 50 a §, som föreskriver att en kassas återstående tillgångar vid upplösning och konkurs ska överlåtas till Sysselsättningsfonden. Enligt motiveringen används de medel som överlåtits till Sysselsättningsfonden till att finansiera inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa. Syftet med den föreslagna regleringen är att mottagare av inkomstrelaterad dagpenning ska ha en tryggad ställning vid en eventuell upplösning av kassan och att säkerställa att de medel som samlats in via medlemsavgifter används för det ändamål som de har samlats in för. 

Den gällande lagen innehåller inga bestämmelser om hur en kassas tillgångar ska användas vid upplösning eller konkurs. Däremot ska det enligt 2 § 2 mom. 13 punkten i lagen om arbetslöshetskassor i arbetslöshetskassans stadgar anges hur kassans medel ska användas om kassan upplöses. Enligt propositionen innehåller arbetslöshetskassornas stadgar bestämmelser om överlåtelse av medel exempelvis till en sammanslutning eller en organisation som står kassans verksamhet nära. Medlen får då användas för att stödja medlemmarna ekonomiskt och för yrkesutbildning. 

Enligt propositionen ska överlåtelsen av medel till Sysselsättningsfonden gälla både löntagarkassor och företagarkassor. Men Sysselsättningsfonden finansierar inte företagares utgifter för förtjänstskydd. Följaktligen används inte de medel ur en företagarkassa som eventuellt överlåts till Sysselsättningsfonden till utgifter för förtjänstskydd för de företagare som varit medlemmar, utan till löntagares utgifter för förtjänstskydd. Social- och hälsovårdsutskottet har med stöd av 38 § i riksdagens arbetsordning begärt utlåtande av grundlagsutskottet om 50 a § i lagförslaget. 

Enligt utlåtandet (GrUU 33/2020 rd) är bestämmelserna om överlåtelse av medel av relevans med avseende på grundlagens 15 § om egendomsskydd. Regleringen måste enligt grundlagsutskottet bedömas med hänsyn till att arbetslöshetskassorna har en särskild ställning och att deras uppgifter inom utkomstskyddet har kopplingar till skyldigheten att trygga den grundläggande försörjningen enligt 19 § 2 mom. i grundlagen. 

Syftet med den föreslagna regleringen är att mottagare av inkomstrelaterad dagpenning ska ha en tryggad ställning vid en eventuell upplösning av kassan och att säkerställa att de medel som samlats in via medlemsavgifter används för det ändamål som de har samlats in för. Det är enligt grundlagsutskottet ett godtagbart syfte. Utskottet anser inte heller i övrigt att den grundläggande lösningen strider mot grundlagen i detta särskilda regleringssammanhang (se även GrUU 52/2006 rd). Grundlagsutskottet anser trots det att det är nödvändigt att syftet med överlåtelsen av medel framgår av lagen. 

Varken lagförslaget eller motiveringen innehåller enligt grundlagsutskottets utlåtande någon sådan godtagbar grund, med koppling till syftet med att samla in och använda medel, för att överlåta medel från en företagarkassa till Sysselsättningsfonden som det föreslås när det gäller löntagarkassor. Tillämpningsområdet för 50 a § måste därför avgränsas så att det inte omfattar företagarkassor. En sådan ändring är enligt utlåtandet ett villkor för att lagförslaget ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att 50 a § ändras på det sätt som grundlagsutskottet förutsätter, det vill säga att paragrafen begränsas till att gälla enbart löntagarkassor och att syftet med överlåtelsen av medel framgår av paragrafen. 

Dessutom anser social- och hälsovårdsutskottet det vara viktigt att utkomstskyddet vid arbetslöshet och övriga socialförsäkringar förbättras för företagare. Från med i år har det funnits bara en företagarkassa, och företagare kan inte bli medlemmar i en löntagarkassa. Enligt propositionen kommer företagarkassornas ställning i sin helhet inom utkomstskyddet för arbetslösa och socialförsäkringen för företagare i fortsättningen att granskas separat som en del av den fortsatta reformen av lagen om arbetslöshetskassor och i samband med totalreformen av den sociala tryggheten. 

Utjämning av medlemsavgifter

Regeringen föreslår att utjämningen av arbetslöshetskassornas medlemsavgifter slopas. Med utjämningen av arbetslöshetskassornas medlemsavgifter vill man jämna ut skillnaderna i arbetslöshetskostnader mellan olika branscher. 

Med stöd av lagen om arbetslöshetskassor betalar Sysselsättningsfonden ut en utjämning av medlemsavgifterna till löntagarkassorna, när det antal arbetslöshetsförmånsdagar som löntagarkassorna har betalat ut det föregående året väsentligt överstiger de genomsnittliga arbetslöshetsförmånsdagarna per medlem i kassorna. Beloppet bestäms årligen av fondens förvaltningsråd. För utjämning av medlemsavgifterna kan det årligen användas högst ett belopp som motsvarar 0,75 procent av de förmåner som arbetslöshetskassorna betalat ut under ett kalenderår. Enligt propositionen varierade förhållandet mellan utjämningen av medlemsavgifterna och de årliga förmånsutgifterna mellan 0,15 och 0,75 procent perioden 2000–2017. Själva beloppen har varierat mellan 3 och 10 miljoner euro de senaste åren. Inget utjämningsbelopp betalades ut 2019. 

Utskottet konstaterar att den slopade utjämningen kan skapa ett tryck på att höja medlemsavgifterna i arbetslöshetskassor inom branscher med hög arbetslöshet. Enligt uppgifter till utskottet jämnar dock systemet med arbetslöshetsförsäkring ut arbetslöshetskostnaderna mellan branscherna relativt kraftigt oberoende av utjämningen av medlemsavgifterna, eftersom bara en liten andel av kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa finansieras med kassornas medlemsavgifter. År 2018 finansierades ungefär 5,7 procent av utgifterna för inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner via kassornas medlemsavgifter. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas obligatoriska försäkringsavgifter stod för omkring 54,6 procent och statliga medel för cirka 39,7 procent. 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar vidare att 20 miljoner euro har avsatts för arbetslöshetskassornas ökade administrativa kostnader i den andra tilläggsbudgeten för 2020. Dessutom innehåller den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ett anslag på 40 miljoner euro för oförutsedd ökning i finansieringsansvaret för den förtjänstdel som de arbetslöshetskassor som försäkrar löntagare själva ansvarar för. Den 21 oktober 2020 antog riksdagen ändringar i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner som reglerar grunderna för fördelningen av de tilläggsanslag till arbetslöshetskassorna som behövs på grund av covid-19-epidemin (RSv 119/2020 rd). Tack vare tilläggsanslagen minskar trycket på att höja arbetslöshetskassornas medlemsavgifter och tryggas deras verksamhet i en exceptionell situation. 

DETALJMOTIVERING

Ingressen.

Utskottet föreslår att 2 § 2 mom. i lagen om arbetslöshetskassor ändras. Följaktligen måste ingressen ändras. 

2 §. Bildande av arbetslöshetskassa.

I propositionen föreslås det att 2 § 2 mom. 13 punkten stryks. Enligt punkten ska det i arbetslöshetskassans stadgar nämnas hur kassans medel ska användas om kassan upplöses. I den nya 50 a § föreskrivs det att medel i en kassa som upplösts eller försatts i konkurs ska överlåtas till Sysselsättningsfonden. Eftersom social- och hälsovårdsutskottet med anledning av utlåtandet från grundlagsutskottet föreslår att bestämmelsen inte ska gälla företagarkassor, föreslår utskottet att det i 2 § 2 mom. 13 punkten föreskrivs att det i företagarkassans stadgar ska nämnas hur kassans medel ska användas om kassan upplöses. Till följd av utskottets ändringar behövs inte de föreslagna tekniska ändringarna i 2 § 2 mom. 10 och 11 punkten i lagen om arbetslöshetskassor. 

50 a §. Överlåtelse av medel vid upplösning av och konkurs för en arbetslöshetskassa.

Med anledning av utlåtandet från grundlagsutskottet föreslår utskottet att paragrafen och dess rubrik ändras så att paragrafen föreskriver om överlåtelse av medel i en löntagarkassa till Sysselsättningsfonden vid upplösning av och konkurs för kassan. Vidare föreslår utskottet att paragrafen ska föreskriva om användningsändamålet för de medel som överlåts till Sysselsättningsfonden. Medlen ska användas till att finansiera förtjänstdelen av arbetslöshetskassornas utgifter för förtjänstskydd. 

Ikraftträdande.

I propositionen föreslås det att en del av ändringarna i 2 § 2 mom. samt 50 a § i lagen om arbetslöshetskassor ska träda i kraft den 1 april 2020. Eftersom den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet inte längre är möjlig till följd av behandlingstiden i riksdagen, anser utskottet det vara ändamålsenligt att alla föreslagna ändringar träder i kraft samtidigt. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 14/2020 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 2 § 2 mom. 5 Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 12 Utskottet föreslår en strykning och 13 Slut på strykningsförslaget punkten samt 19 a §, av dem 19 a § sådan den lyder i lagarna 556/1998 och 913/2000, 
ändras 2 § 2 mom. Utskottet föreslår en strykning 10 och 11 Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring 13 Slut på ändringsförslaget punkten, 3 § 1 och 8 mom., det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 3 punkten samt 4 § 4 mom., rubriken för 4 kap. samt 11, 12 och 12 a §, 24 § 2 mom., 27 § 1 mom. och 43 § 2 mom., 
av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1331/2004, 3 § 8 mom. sådant det lyder i lag 99/1990, 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1291/2002, 11 § sådan den lyder i lag 476/1993, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 476/1993, 12 a § sådan den lyder i lag 1013/2008, 24 § 2 mom. och 43 § 2 mom. sådana de lyder i lag 913/2000 och 27 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1102/2007, samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 99/1990, 1291/2002 och 1331/2004, ett nytt 9 mom., till lagen nya 11 a och 12 b §, till 43 §, sådan den lyder i lag 913/2000, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 50 a § som följer: 
2 § 
Bildande av arbetslöshetskassa 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I stadgarna skall åtminstone anges 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 10) när kassans ordinarie möte ska hållas och vilka ärenden som ska behandlas där, och Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 11) hur kallelse till möte och andra meddelanden ska sändas till kassans medlemmar. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 13) hur företagarkassans medel ska användas, om kassan upplöses. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Villkor för medlemskap 
Inträde som medlem i en löntagarkassa vinner en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar i ett sådant yrke eller inom en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde. Inträde i en företagarkassa vinner en företagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år. Som företagare betraktas en person som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon kan anses få sin försörjning av de inkomster som företagsverksamheten ger. En arbetslös person kan vinna inträde i en annan kassa, om den arbetslöshetskassa där han eller hon är medlem upplöses eller försätts i likvidation eller konkurs. Bestämmelser om en arbetslös persons rätt att vinna inträde i en kassa finns dessutom i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och i den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 105—106/1993). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Medlemskapet i en kassa börjar den dag från och med vilken medlemsavgiften har betalats, dock tidigast den dag då skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts. Sökanden ska meddelas ett skriftligt beslut om avslagen ansökan om inträde som medlem i kassan eller om uteslutande ur kassan. Kassan meddelar ett beslut om godkännande som medlem vid behov och dessutom alltid på begäran av medlemmen. 
En arbetslös medlem i en kassa kan ansluta sig till en annan kassa inom en månad från det att kassan vars medlem han eller hon är har upplösts eller försatts i likvidation eller konkurs. Tidsfristen på en månad börjar från det att kassamötet fattade beslutet som att försätta kassan i likvidation eller att upplösa kassan eller från det att domstolen meddelade beslutet om att försätta kassan konkurs. 
4 § 
Anmärkning, varning och uteslutning ur kassa 
En arbetslöshetskassas styrelse kan, efter att ha hört en kassamedlem, ge medlemmen en anmärkning eller varning eller utesluta medlemmen, om denne 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) vägrar att iaktta kassans stadgar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På ett beslut genom vilket en kassa har godkänt eller avslagit en ansökan om medlemskap eller uteslutit en medlem tillämpas 12 kap. om sökande av ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
En arbetslöshetskassas ledning och delegation 
11 § 
En arbetslöshetskassas styrelse 
En arbetslöshetskassa ska ha en styrelse som består av minst tre medlemmar och lika många suppleanter. Minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna ska vara medlemmar i kassan. En ansvarig funktionär eller någon annan anställd hos kassan får inte vara styrelsemedlem eller suppleant. 
11 a § 
Behörighet för styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären vid en arbetslöshetskassa 
Styrelsemedlemmarna och den ansvariga funktionären vid en arbetslöshetskassa ska ha gott anseende. Kassans ledning ska ha sådan kännedom om arbetslöshetsförsäkringsverksamhet som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst. I styrelsen ska det också finnas kännedom om placeringsverksamhet i enlighet med vad som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst. 
En omyndig eller en person som försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ansvarig funktionär. 
Minst en styrelsemedlem och den ansvariga funktionären ska vara bosatt i en EES-stat. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären tillämpas också på suppleanter i styrelsen och ställföreträdaren för den ansvariga funktionären. 
12 § 
Styrelsens uppgifter och verksamhet 
Arbetslöshetskassans styrelse sörjer för kassans förvaltning och för att dess verksamhet ordnas på behörigt sätt samt företräder kassan. Dessutom väljer styrelsen en ansvarig funktionär för kassan. 
I kassans stadgar kan det bestämmas om och i vilken utsträckning styrelsens uppgifter får anförtros en eller flera styrelsemedlemmar eller en annan utom styrelsen stående funktionär i kassans tjänst. Skyldigheterna enligt 1 mom., 12 a §, 13 § och 41 § 2 mom. får inte överföras på kassans funktionärer genom stadgarna. 
En styrelsemedlem får inte delta i handläggningen av ett sådant ärende som rör förhållandet mellan honom och kassan eller annars hans enskilda fördel. 
En stämning eller någon annan delgivning anses ha blivit lämnad till kassan när den har delgivits en styrelsemedlem eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna kassans namn. 
12 a § 
Allmänna krav på förvaltningen 
En arbetslöshetskassa ska ha ett med hänsyn till arten och omfattningen av dess verksamhet tillräckligt och fungerande förvaltningssystem med fastställda ansvarsområden. Arbetslöshetskassan ska ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan samt skriftliga verksamhetsprinciper för den interna kontrollen, riskhanteringssystemet, ordnandet av den interna revisionen, ersättningen och organiseringen av utläggandet på entreprenad av funktioner inom kassan. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och de skriftliga verksamhetsprinciperna. 
Arbetslöshetskassans styrelse ska regelbundet utvärdera förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och de skriftliga verksamhetsprinciperna. 
12 b § 
Den ansvariga funktionärens uppgifter och verksamhet 
En arbetslöshetskassa ska ha en ansvarig funktionär som sköter kassans löpande förvaltning i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen har gett. Den ansvariga funktionären ska lämna styrelsen och dess medlemmar den information som behövs för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter. 
Den ansvariga funktionären har rätt att delta i och yttra sig vid styrelsens möte, om inte styrelsen beslutar något annat. 
24 § 
Rätt till andelar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl och trots det i 1 mom. föreskrivna kravet på medlemsantal godkänna att en arbetslöshetskassa är berättigad till fulla andelar. 
27 § 
Betalning av andelar 
Statsandelen, Sysselsättningsfondens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår. Besluten om betalning av finansieringsandelar fattas av social- och hälsovårdsministeriet. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av Sysselsättningsfonden, till vilken staten betalar statsandel jämte andel för förvaltningskostnaderna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
43 § 
Försättande i likvidation och upplösning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en arbetslöshetskassa upplöses på någon annan än en i 1 mom. nämnd grund, ska den senast valda styrelsen vidta de åtgärder som hänför sig till inledandet av upplösningen. I övrigt iakttas vid upplösning av kassan bestämmelserna om likvidation. 
Kallelse till det möte som beslutar om att kassan ska försättas i likvidation ska sändas till alla medlemmar i kassan senast två veckor före kassamötet. I kallelsen ska det också ingå information om hur försättandet i likvidation påverkar medlemmarnas rätt till dagpenning. 
50 a § 
Överlåtelse av medel vid upplösning av och konkurs för en Utskottet föreslår en ändring löntagarkassa Slut på ändringsförslaget 
Eventuella medel i en Utskottet föreslår en ändring löntagarkassa Slut på ändringsförslaget som upplösts eller försatts i konkurs ska efter det att skulderna och andra förbindelser har fullgjorts överlåtas till Sysselsättningsfonden. Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring De medel som överlåtits till Sysselsättningsfonden ska användas till att finansiera förtjänstdelen av arbetslöshetskassornas utgifter för förtjänstskydd Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Utskottet föreslår en strykning Lagens 2 § 2 mom. 10 och 11 punkten och 50 a § samt upphävande av 2 § 2 mom. 5, 12, och 13 punkten träder dock i kraft den 1 april 2020. Slut på strykningsförslaget 
Lagens 11 och 11 a § tillämpas på val av styrelse eller ansvarig funktionär när arbetslöshetskassan efter ikraftträdandet av lagen följande gång väljer styrelse, styrelsemedlemmar eller ansvariga funktionärer. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
KimBergsd
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.