Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 3/2015 rd

Senast publicerat 15-08-2016 13:50

Betänkande ShUB 3/2015 rd B 7/2015 rd  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014 (B 7/2015 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • vice ordförandeAnneliKiljunen
  Folkpensionsanstaltens fullmäktige
 • styrelseordförandeAnneliTaina
  Folkpensionsanstaltens styrelse
 • sekreterareJuhaniRantamäki
  Folkpensionsanstaltens styrelse
 • generaldirektörLiisaHyssälä
  Folkpensionsanstalten
 • direktörMikaelForss
  Folkpensionsanstalten
 • ekonomidirektörKaiOllikainen
  Folkpensionsanstalten
 • ordförandeHeliMartinmäki
  Kelan toimihenkilöt rf
 • arbetarskyddsfullmäktigTiinaNorppa
  Kelan toimihenkilöt rf
 • konsultativ tjänstemanPasiPajula
  social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt 5 § i lagen om Folkpensionsanstalten ska fullmäktige övervaka Folkpensionsanstaltens förvaltning och verksamhet med beaktande bland annat av kvaliteten på anstaltens tjänster och tillgången till dem. Enligt bestämmelsen ska fullmäktige också årligen avge en berättelse över sin verksamhet till riksdagen. 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att berättelsens faktainnehåll har utvecklats i enlighet med förslagen i utskottets tidigare betänkanden särskilt med hjälp av de detaljerade ekonomi- och verksamhetsuppgifterna i bilagorna. Utskottet ser positivt på att Folkpensionsanstaltens verksamhetsberättelse beskriver verksamheten också ur den hållbara utvecklingens perspektiv. Också fullmäktige bör fortlöpande följa upp hur eReceptet och patientdataarkivet fungerar och utvecklas. Utskottet anser att berättelsen fortsatt bör beskriva hur de ärenden som tas upp av fullmäktige avancerar i Folkpensionsanstaltens verksamhet.  

Under berättelseåret avslutades Folkpensionsanstaltens tre år långa program "FPA siktar framåt", som har förbättrat servicen och ökat effektiviteten i verksamheten. Webbtjänster anlitas allt mer och i fjol gjordes redan över hälften av ansökningarna på webben. Ett omfattande utvecklingsprojekt för förvaltningen och verksamheten startade i början av berättelseåret och från början av innevarande år drogs Folkpensionsanstaltens regionförvaltning in och man övergick från 24 till fem försäkringsdistrikt. Utvecklingen fortsätter med en ny organisationsmodell som införs i början av nästa år.  

Utskottet ser det som viktigt att reformen tryggar en välfungerande god förvaltning som ökar kundtillfredsställelsen. Utvecklingen av förvaltningen bör också yttra sig bland annat i att servicen förbättras och att målen för ansökningarnas genomströmningstid blir uppfyllda trots att antalet ansökningar har ökat på grund av den svåra ekonomiska situationen. Spartrycket har också påverkat Folkpensionsanstaltens verksamhet genom nedskärningar i både omkostnader och förmånsbelopp. Så aktualiserar exempelvis höjningen av självrisken för reseersättningar betydelsen av att utveckla samordningen av resor.  

Att forskningsinstitutens resurser generellt minskar får konsekvenser också för FPA:s forskningsverksamhet. Utskottet anser det vara ytterst viktigt att det finns tillgång till aktuella forskningsrön om beslutens konsekvenser. De minskade resurserna gör att informationsutbytet mellan olika forskningsinstitut blir viktigare än förr. 

Utskottet konstaterar att arbetshälsa och sjukfrånvaro bland Folkpensionsanstaltens personal bör ägnas fortlöpande uppmärksamhet trots att arbetstillfredsställelsen enligt personalbarometern enligt berättelsen är fortsatt god. Också med tanke på pensionsavgångar och ändringar av Folkpensionsanstaltens uppgifter är det nödvändigt att upprätthålla en hög nivå på arbetshälsan. Nya arbetsuppgifter i samband med utkomststödet förutsätter exempelvis omfattande information och omsorgsfull planering av verksamheten. Utskottet ser det som viktigt att de resurser som frigörs genom ökat anlitande av webbtjänster kan användas för att utveckla den kompetens som behövs för nya uppgifter samt för kundrådgivning och personlig betjäning.  

Fullmäktige har i sin berättelse tagit upp Folkpensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter om ungdomar som hotas av utslagning till olika myndigheter och framställt förslag till komplettering av lagstiftningen. Det är angeläget, menar utskottet, att regeringen bedömer förslagen med omsorg och i förekommande fall lämnar riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2015 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 15.10.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TuulaHaatainensd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NiiloKeränencent
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
SannaLauslahtisaml
medlem
AnneLouhelainensaf
medlem
JuhaPylväscent
medlem
SariRaassinasaml
medlem
AnnikaSaarikkocent
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
MarttiTaljacent.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.