Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande ShUB 3/2017 rd RP 265/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor (RP 265/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 4/2017 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Juha Jokinen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • verkställande direktör Timo Toropainen 
  Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
 • verksamhetsledare Anneli Kaartinen 
  Försäkringskassorna rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet.

Inget yttrande av 

 • Finansinspektionen
 • Finansbranschens Centralförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor ändras. Pensionsstiftelser och försäkringskassor ska kunna täcka sina försäkringstekniska avsättningar med vissa specifika skuldförbindelser och aktier, andelar och andra förbindelser som ingåtts i medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) på samma sätt som med motsvarande investeringar som gjorts i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I propositionen föreslås det att den gräns på 10 procent av bruttobeloppet av täckningen för försäkringstekniska avsättningar för investeringar som gjorts i en annan medlemsstat i OECD utanför EES upphävs.  

I fråga om frivillig tilläggspensionsverksamhet upphävs de kvantitativa begränsningarna i fråga om täckningen av bruttobeloppet av pensionsansvaret i pensionsstiftelser eller ansvarsskulden i försäkringskassor, när de gäller placeringar i fastigheter belägna i en medlemsstat som hör till OECD. Fastighetsplaceringar ska regleras genom bestämmelser om ledningens allmänna omsorgsplikt och om avkastningskrav, krav på säkerhet och krav på spridning av placeringarna.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen är nödvändig för att den nationella lagstiftningen om pensionsstiftelser och försäkringskassor som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet ska kunna harmoniseras med OECD:s koder för liberalisering av kapitalrörelser, som Finland har åtagit sig att följa. Följaktligen slopas vissa begränsningar för dessa stiftelser och kassor som kan vara ett onödigt stort hinder för att investera i produktiva och säkra objekt samtidigt som de försvårar ändamålsenlig spridning av placeringarna.  

De gällande bestämmelserna har ansetts ha en inskränkande effekt på placeringsbesluten, vara komplicerade och lämpa sig dåligt för det rådande läget på investeringsmarknaden, precis som ekonomiutskottet säger i sitt utlåtande. Den gällande täckningsbestämmelsen har till största delen funnits i drygt 20 år och den har försvårat investeringar i bland annat Förenta staterna och Japan.  

Enligt propositionen ska placeringar i OECD-länder som inte hör till EES framöver i täckningshänseende jämställas med placeringar som görs i EES-stater. I fråga om frivillig tilläggspensionsverksamhet upphävs de kvantitativa begränsningar för täckningen av bruttobeloppet av pensionsansvaret i pensionsstiftelser eller ansvarsskulden i försäkringskassor som avser placeringar i fastigheter belägna i Finland eller i en annan medlemsstat i OECD eller EES. 

Ändringarna är inte tänkta att ändra den nuvarande fördelningen av pensionsstiftelsernas och pensionskassornas placeringar, utan målet är bara att ge stiftelserna och kassorna fler placeringsalternativ, påpekar utskottet och framhåller att detta är relevant också med avseende på riskspridningen. 

I fortsättningen kommer placeringarna i fråga att regleras dels via ledningens allmänna omsorgsplikt och rapporteringsskyldighet, dels via avkastningskravet, kravet på säkerhet och kravet på spridning av placeringarna. Samtidigt understryker utskottet att ändringarna inte fråntar ledningen i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet dess skyldigheter. Också framöver måste ledningen beakta och kunna hantera riskerna inom placeringsverksamhet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.