Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 3/2019 rd

Senast publicerat 03-07-2020 09:36

Betänkande ShUB 3/2019 rd RP 23/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (RP 23/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • medicinalrådKristiinaMukala
  social- och hälsovårdsministeriet
 • professorKariReijula
  Helsingfors universitet
 • direktörEvaHelaskoski
  Arbetshälsoinstitutet
 • specialistläkare i företagshälsovårdJariStengård
  Finlands Företagsläkarförening rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering ändras så att bestämmelserna om finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovård träder i kraft och gäller tills vidare. De nuvarande temporära bestämmelserna om finansieringen av utbildningen upphör att gälla den 31 december 2019. Bestämmelserna har varit temporära sedan 2005. 

Syftet är att säkerställa kontinuerlig utbildning av specialister inom företagshälsovård samt att utbildningen håller god kvalitet och är tillräckligt omfattande. Därför ska stöd från statliga medel beviljas för de kostnader som Arbetshälsoinstitutet har för utbildningen av läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet ska betala ut ersättning för utbildningen av specialister inom företagshälsovård till de universitet och de privata hälsovårdsproducenter och de arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som är godkända av ett universitet och utbildar specialisterna. Dessutom kan Arbetshälsoinstitutet fortfarande använda stödet till kostnader för sin egen utbildning av specialister inom företagshälsovård. Social- och hälsovårdsministeriet ska fortfarande ha rätt att granska Arbetshälsoinstitutets och ersättningstagarnas verksamhet för att kontrollera att stöden är korrekta och Arbetshälsoinstitutet ska ha rätt att granska ersättningstagarnas verksamhet för att kontrollera att ersättningarna är riktiga. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

De temporära bestämmelserna om finansiering av utbildningen av specialister inom företagshälsovård gäller sedan den 1 januari 2005. Enligt propositionen är målet att samordna finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovård och finansieringen av den övriga specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen. Beredningen av frågan kommer att fortsätta. De nuvarande temporära bestämmelserna föreslås därför bli fogade till lagen och gälla tills vidare, fram till dess att det står klart om finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovård och finansieringen av den övriga specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen kommer att samordnas eller inte. Utskottet anser att lagförslaget är lämpligt och tillstyrker det utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 23/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnuVehviläinencent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
KimBergsd
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
IlmariNurminensd(delvis)
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
TerhiKoulumiessaml.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.