Senast publicerat 08-05-2021 13:13

Betänkande ShUB 3/2020 rd RP 39/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner (RP 39/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Pensionsskyddscentralen.

Inget yttrande av 

  • Sjömanspensionskassan.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om sjömanspensioner. Syftet med propositionen är att ge rederier som befinner sig i en svår ekonomisk situation spelrum när det gäller betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Enligt förslaget kan Sjömanspensionskassan på rederiets begäran skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner med högst tre månader. Propositionen är ett led i hanteringen av coronavirussituationen i Finland. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att ge rederier som befinner sig i en svår ekonomisk situation spelrum när det gäller betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Sjömanspensionskassan kan enligt förslaget skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringspremien med högst tre månader på rederiets begäran och av synnerligen vägande skäl. Arbetsmarknadens centralorganisationer Finlands näringsliv, Kommunarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf §, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf § och Akava ry lade den 18 mars 2020 fram ett förslag till regeringen om åtgärder för att trygga företagsverksamheten, sysselsättningen och försörjningen i den ekonomiska kris som coronavirusepidemin orsakar. 

Den föreslagna ändringen gäller endast fastställandet av förfallodagen för de lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgifterna inom sjöfartsbranschen. Ändringar som motsvarar de ändringar som föreslås i propositionen och som gäller andra arbetspensionslagar för den privata sektorn genomförs genom bestämmelser och föreskrifter om arbetspensionsförsäkringsavgifter enligt dessa lagar. Social- och hälsovårdsutskottet anser att propositionen behövs och tillstyrker lagförslagen. Utskottet föreslår dock en teknisk korrigering i lagförslagets finskspråkiga ingress. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 142 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), sådan paragrafen lyderdelvis ändrad i lag 296/2015, ett nytt 4 mom. som följer: 
142 § 
Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 1-3 mom. kan en pensionskassa på arbetsgivarens begäran och avsärskilt vägande skäl skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften med högst tremånader. Begäran om uppskjutande av förfallodagen ska framställas hos pensionskassan föreden förfallodag som anges i 2 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 20 . 
Denna lag tillämpas på pensionsförsäkringsavgifter vilkas förfallodag enligt 142 § 2 mom.infaller den 10 april 2020 eller därefter, men senast den 31 juli 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anu Vehviläinen cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.