Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 3/2020 rd

Senast publicerat 23-10-2020 12:04

Betänkande ShUB 3/2020 rd RP 39/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner (RP 39/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Pensionsskyddscentralen.

Inget yttrande av 

  • Sjömanspensionskassan.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om sjömanspensioner. Syftet med propositionen är att ge rederier som befinner sig i en svår ekonomisk situation spelrum när det gäller betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Enligt förslaget kan Sjömanspensionskassan på rederiets begäran skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner med högst tre månader. Propositionen är ett led i hanteringen av coronavirussituationen i Finland. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att ge rederier som befinner sig i en svår ekonomisk situation spelrum när det gäller betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifter. Sjömanspensionskassan kan enligt förslaget skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringspremien med högst tre månader på rederiets begäran och av synnerligen vägande skäl. Arbetsmarknadens centralorganisationer Finlands näringsliv, Kommunarbetsgivarna KT, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf §, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf § och Akava ry lade den 18 mars 2020 fram ett förslag till regeringen om åtgärder för att trygga företagsverksamheten, sysselsättningen och försörjningen i den ekonomiska kris som coronavirusepidemin orsakar. 

Den föreslagna ändringen gäller endast fastställandet av förfallodagen för de lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgifterna inom sjöfartsbranschen. Ändringar som motsvarar de ändringar som föreslås i propositionen och som gäller andra arbetspensionslagar för den privata sektorn genomförs genom bestämmelser och föreskrifter om arbetspensionsförsäkringsavgifter enligt dessa lagar. Social- och hälsovårdsutskottet anser att propositionen behövs och tillstyrker lagförslagen. Utskottet föreslår dock en teknisk korrigering i lagförslagets finskspråkiga ingress. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 142 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), sådan paragrafen lyderdelvis ändrad i lag 296/2015, ett nytt 4 mom. som följer: 
142 § 
Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 1-3 mom. kan en pensionskassa på arbetsgivarens begäran och avsärskilt vägande skäl skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften med högst tremånader. Begäran om uppskjutande av förfallodagen ska framställas hos pensionskassan föreden förfallodag som anges i 2 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 20 . 
Denna lag tillämpas på pensionsförsäkringsavgifter vilkas förfallodag enligt 142 § 2 mom.infaller den 10 april 2020 eller därefter, men senast den 31 juli 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnuVehviläinencent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
KimBergsd
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.