Senast publicerat 25-02-2021 10:31

Betänkande ShUB 3/2021 rd RP 254/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten (RP 254/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

  • konsultativ tjänstemanMikkoHorko
    social- och hälsovårdsministeriet
  • generaldirektörOutiAntila
    Folkpensionsanstalten.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Folkpensionsanstalten ändras. 

Folkpensionsanstaltens uppgifter har utökats genom ändringar i annan lagstiftning och de nya uppgifterna ska fogas till lagen om Folkpensionsanstalten. Dessutom föreslås vissa tekniska preciseringar och ändringar i den gällande lagen. 

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår en del tekniska ändringar i lagen om Folkpensionsanstalten. Syftet är att uppdatera bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens uppgifter och organisation samt att säkerställa att Folkpensionsanstaltens verksamhet är tidsenlig och effektiv. Social- och hälsovårdsutskottet anser propositionen vara motiverad och ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. 

I och med ändringarna anpassas lagen om Folkpensionsanstalten till Folkpensionsanstaltens nya organisationsstruktur. Dessutom ändras bestämmelsen om allmänna fonden för social trygghet eftersom Folkpensionsanstalten sedan den 1 januari 2021 har haft i uppgift att ordna studerandehälsovård. Bestämmelsen tillåter att Folkpensionsanstalten betalar ut ersättningar enligt 22 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för att producera studerandehälsovård. 

Lagen föreslås också få bestämmelser om delgivning av beslut som vanlig elektronisk delgivning, om klienten uttryckligen har gett sitt samtycke. För närvarande sänds Folkpensionsanstaltens beslut per post som vanlig delgivning, och till exempel 2019 skickades över 15 miljoner brev per post. Utskottet anser att möjligheten att få beslut delgivna via elektronisk delgivning är motiverad för att förbättra kundservicen och för att färre pappersbrev ska behöva sändas per post. Vad gäller kundbetjäning betonar utskottet vikten av att besluten är lättlästa och begripliga. 

Social- och hälsovårdsutskottet har vid behandlingen av verksamhetsberättelserna från Folkpensionsanstaltens fullmäktige flera gånger understrukit behovet av att utreda om Folkpensionsanstaltens tillsyn och styrning samt Folkpensionsanstaltens ställning (ShUB 3/2018 rd, ShUB 40/2018 rd och ShUB 43/2020 rd) behöver ändras. Vidare välkomnar utskottet att social- och hälsovårdsministeriet kommer att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda tillsynen över Folkpensionsanstalten, Folkpensionsanstaltens ställning och behörighetsförhållanden samt större ändringsbehov som gäller Folkpensionsanstalten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 254/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 24.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
KimBergsd
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.