Senast publicerat 06-09-2021 10:36

Betänkande ShUB 30/2020 rd RP 156/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 156/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterare Marko Leimio 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • aktuariechef Pertti Pykälä 
  Folkpensionsanstalten
 • verkställande direktör Janne Metsämäki 
  Sysselsättningsfonden
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 

I propositionen fastställs arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2021. Det totala beloppet för arbetslöshetsförsäkringspremier höjs med 0,32 procentenheter. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås bli höjd med 0,15 procentenheter och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,17 procentenheter. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 1,40 procent av lönen och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie till 0,50 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 169 000 euro och 1,90 procent för den överskjutande delen av lönen. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås uppgå till 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag till 0,50 procent av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås uppgå till 0,50 procent av det lönebelopp som betalas ut av ett affärsverk för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 169 000 euro och 1,15 procent för den överskjutande delen av lönen. Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 0,50 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 169 000 euro och 1,38 procent för den överskjutande delen av lönen. 

De gränser för lönesummorna som tillämpas för självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag vars lönesumma är minst 34 704 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag vars lönebelopp är högst 2 169 000 euro. 

I lagen föreslås en bestämmelse om att den utdelning som grundar sig på en arbetsinsats ska räknas som arbetsinkomst som ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringspremien. Vidare preciseras bestämmelserna om arbetsinkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien beträffande anställningsoptioner och aktiepremier. Likaså preciseras bestämmelsen om den intäkt av arbetslöshetsförsäkringspremie som ska redovisas till grundskyddet. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2021 fastställs. Dessutom ska den utdelning baserad på arbetsinsats som betalas ut till en delägare från och med 2021 räknas in i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Vidare preciseras bestämmelserna om aktiepremier och anställningsoptioner, likaså bestämmelserna om den intäkt av arbetslöshetsförsäkringspremie som ska redovisas till grundskyddet. 

På grund av covid-19-epidemin har arbetslösheten och i synnerhet permitteringarna ökat och det har lett till ökade utgifter som finansieras av Sysselsättningsfonden. Enligt uppgifter till utskottet kommer Sysselsättningsfondens nettoförmögenhet att krympa med uppskattningsvis 800–900 miljoner euro i år och fondens skulder beräknas uppgå till 1 200 miljoner euro i slutet av året. Till följd av covid-19-epidemin är det svårare att bedöma utvecklingen i sysselsättningen, men utgifterna för de förmåner som finansieras av Sysselsättningsfonden förväntas vara fortsatt höga också 2021. 

För att säkerställa Sysselsättningsfondens likviditet föreslås det totala beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremierna 2021 bli höjda med 0,32 procentenheter. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie höjs med 0,15 procentenheter och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,17 procentenheter. 

Sammanfattningsvis anser utskottet att de föreslagna premiehöjningarna är nödvändiga. Också med de höjda procentsatserna beräknas Sysselsättningsfonden uppvisa ett underskott på 621 miljoner euro 2021. De förändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna som beror på konjunkturväxlingar i samhällsekonomin jämnas ut genom en konjunkturbuffert, som enligt en prognos från finansministeriet beräknas ha 784 miljoner euro i tillgångar vid utgången av 2020 och 162 miljoner euro vid utgången av 2021. 

Ändringarna i bestämmelserna om den arbetsinkomst som ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringspremien förtydligar tolkningen av vilka prestationer som betraktas som vederlag för arbete. Utskottet anser att ändringarna är motiverade och konstaterar att likadana ändringar redan har godkänts i arbetspensionslagarna och sjukförsäkringslagen (RSv 47/2019 rd). När utdelningen baserad på en arbetsinsats betraktas som vederlag för arbete och inkluderas i den arbetsinkomst som arbetslöshetsförsäkringspremien grundar sig på, utvidgas räckvidden för de prestationer som omfattas av arbetslöshetsförsäkringspremien och stiger det lönebelopp som ska försäkras. Däremot minskar det lönebelopp som arbetslöshetsförsäkringspremien grundar sig på en aning av anställningsoptioner och aktiepremier. Ändringarna har ingen större samlad effekt på inflödet av arbetslöshetsförsäkringspremier. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 156/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.