Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 31/2020 rd

Senast publicerat 11-11-2020 14:28

Betänkande ShUB 31/2020 rd RP 140/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning (RP 140/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterarePekkaPaaermaa
  social- och hälsovårdsministeriet
 • innehållsansvarigMariaKauppinen
  Sysselsättningsfonden.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Skatteförvaltningen
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • KT Kommunarbetsgivarna
 • STTK rf.

Inget yttrande av 

 • finansministeriet
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om ersättning för utbildning. De föreslagna ändringarna sammanhänger med att modellen för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier i förskott ska slopas. Det föreslås att förfarandet för uttag av premierna ändras så att det enbart grundar sig på genomförd löneutbetalning, och att det inte längre ska vara möjligt att ta ut premierna i förskott. 

Lagen om ersättning för utbildning ändras enligt förslaget så att det minsta belopp som kan tas ut och som kan betalas tillbaka är 10 euro. Dessutom föreslås vissa ändringar av teknisk natur. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att uttaget av arbetslöshetsförsäkringspremier ändras så att det endast grundar sig på genomförd löneutbetalning och att det inte längre ska vara möjligt att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier i förskott. Uttaget av premierna grundar sig i nuläget på en utfallsmodell där premierna fastställs fyra gånger om året utifrån de uppgifter om utbetalade löner som har meddelats till inkomstregistret. Alternativt tillämpas en modell med förskottsbetalning som baserar sig på en förskottspremie, en slutlig arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs efter årets slut och en eventuell utjämningsavgift eller förskottsåterbäring. Enligt propositionen har modellen med förskottsbetalning använts i ytterst liten utsträckning sedan inkomstregistret infördes; färre än en procent av arbetsgivarna har valt förfarandet som betalningssätt. 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att slopandet av modellen med förskottsbetalning förenklar och effektiviserar förfarandet vid betalning och uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier och minskar Sysselsättningsfondens administrativa arbete. Utskottet anser att de föreslagna ändringarna är motiverade. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 140/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
IlmariNurminensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
MikkoOllikainensv.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.