Senast publicerat 18-11-2021 15:33

Betänkande ShUB 31/2021 rd RP 201/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 201/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterare Pekka Paaermaa 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • matematiker Petri Eskelinen 
  Folkpensionsanstalten
 • direktör Tapio Oksanen 
  Sysselsättningsfonden.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 

I propositionen fastställs arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2022. Det totala beloppet för arbetslöshetsförsäkringspremier höjs med 0,20 procentenheter. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås bli höjd med 0,10 procentenheter och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,10 procentenheter. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 1,50 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie till 0,50 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 197 500 euro och till 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås uppgå till 0,74 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag till 0,50 procent av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås uppgå till 0,50 procent av det lönebelopp som betalas ut av ett affärsverk för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 197 500 euro och till 1,18 procent för den överskjutande delen av lönen. Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 0,50 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 197 500 euro och till 1,49 procent för den överskjutande delen av lönen. 

De gränser för lönesummorna som tillämpas för självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag med en lönesumma på minst 35 160 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag där lönesumman är högst 2 197 500 euro. 

Dessutom föreslås en ny paragraf om redovisning från Sysselsättningsfonden till staten av belopp baserade på arbetsavtalslagens bestämmelser om hur arbetslöshetsdagpenning inverkar på utbetalning av skadestånd och ersättning. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2022 fastställs. Det totala beloppet för arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,20 procentenheter, vilket är i snitt omkring 7,5 procent. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie höjs från 1,4 procent till 1,5 procent av lönen och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie från 1,41 procent till 1,51 procent av lönesumman. Den lägsta arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetsgivare är 0,50 procent av lönen för en lönesumma upp till 2 197 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen. I år är procentsatserna 0,50 och 1,90. Ingen höjning föreslås alltså i den lägsta avgiften. 

Dessutom föreslås det att gränserna för lönebeloppet för självriskandelen preciseras och att en ny paragraf införs om redovisning från Sysselsättningsfonden till staten av belopp baserade på arbetsavtalslagens (55/2001) bestämmelser om hur arbetslöshetsdagpenning inverkar på utbetalning av skadestånd och ersättning. 

Behovet av att höja arbetslöshetsförsäkringspremierna beror på att arbetslösheten har stigit och på att de utgifter som finansieras av Sysselsättningsfonden under covid-19-epidemin samtidigt har ökat. De utgifter som Sysselsättningsfonden ansvarar för är fortfarande höga jämfört med tiden före epidemin, även om utgifterna har sjunkit i och med att arbetslösheten och antalet permitteringar har minskat i år och de beräknas minska också 2022. 

Med hänvisning till propositionen och annan information anser utskottet att de föreslagna höjningarna av premierna är nödvändiga för att trygga Sysselsättningsfondens likviditet. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. Med de höjda procentsatserna beräknas Sysselsättningsfondens årsresultat 2022 ligga nära noll. De förändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna som beror på konjunkturväxlingar inom samhällsekonomin utjämnas genom konjunkturbufferten, vars tillgångar har minskat med omkring 1,2 miljarder euro på två år. Enligt en prognos från finansministeriet uppgår konjunkturbufferten till 494 miljoner euro i slutet av 2021 och till 507 miljoner euro i slutet av 2022. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 201/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Aino-Kaisa Pekonen vänst (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.