Betänkande
ShUB
32
2016 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (RP 214/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Mika
Mänttäri
social- och hälsovårdsministeriet
expert
Antti
Tanskanen
Finlands näringsliv rf
utvecklingschef
Sonja
Lilius
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Akava rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.
Inget yttrande av 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. De föreslagna ändringarna har samband med de åtgärder som arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om i konkurrenskraftsavtalet. 
Det föreslås att bestämmelserna om dagpenningsförmåner i sjukförsäkringslagen, i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att de höjningar av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie som föreslås i konkurrenskraftsavtalet inte inverkar på beloppet av dagpenningsförmåner. I dagpenningarna enligt de nämnda lagarna görs ett avdrag utifrån det sammanlagda beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. Det föreslås att beräkningen av avdraget ändras så att de höjningar som på basis av konkurrenskraftsavtalet görs i löntagares premieandel inte ska ha en höjande effekt på det avdrag som görs i dagpenningarna. Nivån på dagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om utkomstskydd för arbetslösa förblir därmed oförändrad. 
I propositionen föreslås det dessutom ändringar i bestämmelserna om anmälan om skadefall i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen hänger samman med konkurrenskraftsavtalet mellan centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Med avtalet eftersträvas större konkurrenskraft för finländskt arbete och finländska företag, större ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Tack vare de avtalade sänkningarna av arbetsgivaravgifter sjunker arbetskostnaderna per enhet och den vägen underlättas sysselsättningen.  
Enligt konkurrenskraftsavtalet ska arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringsavgift sänkas från ingången av nästa år enligt de lagförslag som riksdagen godkänt (RP 130/2016 rd, RP 170/2016 rd och RP 199/2016 rd). De avgifter som betalas av löntagarna ska för sin del höjas, så att sänkningen av arbetsgivaravgifterna inte riskerar finansieringen av den sociala tryggheten.  
Enligt gällande lagstiftning ska 60 procent av summan av arbetstagaravgifterna dras av från arbetsinkomsterna när beloppet av dagpenningsförmånerna beräknas. När arbetstagaravgifterna stiger vid ingången av nästa år kommer eurobeloppet av dagpenningarna att sjunka. Den sammantagna höjningen är 1,59—2,73 procentenheter 2017—2019 och 2,68 procentenheter från och med 2020. Eftersom konkurrenskraftsavtalet inte syftar till att skära i nivån på dagpenningarna föreslår regeringen att lagarna om förmåner ändras på så sätt att ändringarna i avgifterna varken sänker eller höjer förmånerna. Utskottet ställer sig bakom förslaget. 
I propositionen föreslås också ändringar i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Lagen trädde i kraft vid ingången av det här året. Trots heltäckande information till de försäkrade har genomförandet stött på problemet att en betydande del av anmälningarna om skadefall kommer in för sent. Fram till slutet av oktober hade det kommit in ungefär 3 000 ansökningar, varav fler än 600 för sent. Den nya tidsfristen har alltså visat sig vara för kort, så utskottet anser att den behöver förlängas från 30 till 60 dagar från det att skadan skedde. Samtidigt harmoniseras ansökningstiden med tidsfristen för ansökan om sjukdagpenning, som är två månader. Det är också en relevant ändring att tillåta att ersättning vägras för dröjsmålstiden bara delvis. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 214/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 18.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Annika
Saarikko
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää.
Senast publicerat 12.3.2018 16:15