Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 33/2020 rd

Senast publicerat 18-11-2020 13:28

Betänkande ShUB 33/2020 rd RP 179/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen (RP 179/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

  • regeringssekreterareLiisaHolopainen
    social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen så att det försök med hemvård som inleddes vid ingången av 2005 kan fortsätta till utgången av 2022. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 18.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
JariKoskelasaf.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.