Betänkande
ShUB
34
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna (RP 322/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Erik
Strömberg
social- och hälsovårdsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Folkpensionsanstalten.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att veteranförmånerna, det vill säga fronttillägg enligt lagen om frontmannapension, extra fronttillägg, fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands och veterantillägg enligt lagen om handikappförmåner höjs lika mycket som en höjning av folkpensionsindex skulle ha höjt dem 2019. Förmånerna är bundna till folkpensionsindex, som har frysts för 2019. Utan den föreslagna ändringen skulle veteranförmånerna inte höjas, men nu föreslås de bli höjda med cirka 1,2 procent. 
I statsbudgeten avsätts ett förslagsanslag för veteranförmånerna. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet välkomnar regeringens förslag att höja nivån på veteranförmånerna den 1 april 2019. Förmånerna är bundna till folkpensionsindex och för i år har folkpensionsindex frysts genom en lag (1315/2018) som riksdagen antog i december i fjol. Folkpensionsindex hade också frysts för 2017 och 2018. Dessutom skars pensionsindexet ner för 2017. För att indexnedskärningen för 2017 inte skulle påverka veteranförmånerna 2018 höjdes de med ett lika stort belopp som indexnedskärningen skulle ha sänkt dem med. Tanken var att förmånerna skulle betalas ut 2018 till samma belopp som de hade 2016. 
Indexfrysningen för i år innebär att alla förmåner som är bundna till folkpensionsindex, utom utkomststödet, kommer att ligga kvar på samma nivå som 2016. Utskottet anser det befogat att regeringen föreslår att veteranförmånerna höjs med ett lika stort belopp som de hade höjts med, om förmånerna hade undantagits indexfrysningen. Veteranförmånerna kommer således att höjas med 1,2 procent den 1 april 2019. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1–3 i proposition RP 322/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Krista
Kiuru
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Hanna-Leena
Mattila
cent
ersättare
Satu
Taavitsainen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää.
Senast publicerat 15.2.2019 14:15