Direkt till innehållet

ShUB 34/2018 rd

Senast publicerat 31-08-2020 16:04

Betänkande ShUB 34/2018 rd RP 322/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna (RP 322/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsrådErikStrömberg
    social- och hälsovårdsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Folkpensionsanstalten.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att veteranförmånerna, det vill säga fronttillägg enligt lagen om frontmannapension, extra fronttillägg, fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands och veterantillägg enligt lagen om handikappförmåner höjs lika mycket som en höjning av folkpensionsindex skulle ha höjt dem 2019. Förmånerna är bundna till folkpensionsindex, som har frysts för 2019. Utan den föreslagna ändringen skulle veteranförmånerna inte höjas, men nu föreslås de bli höjda med cirka 1,2 procent. 

I statsbudgeten avsätts ett förslagsanslag för veteranförmånerna. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet välkomnar regeringens förslag att höja nivån på veteranförmånerna den 1 april 2019. Förmånerna är bundna till folkpensionsindex och för i år har folkpensionsindex frysts genom en lag (1315/2018) som riksdagen antog i december i fjol. Folkpensionsindex hade också frysts för 2017 och 2018. Dessutom skars pensionsindexet ner för 2017. För att indexnedskärningen för 2017 inte skulle påverka veteranförmånerna 2018 höjdes de med ett lika stort belopp som indexnedskärningen skulle ha sänkt dem med. Tanken var att förmånerna skulle betalas ut 2018 till samma belopp som de hade 2016. 

Indexfrysningen för i år innebär att alla förmåner som är bundna till folkpensionsindex, utom utkomststödet, kommer att ligga kvar på samma nivå som 2016. Utskottet anser det befogat att regeringen föreslår att veteranförmånerna höjs med ett lika stort belopp som de hade höjts med, om förmånerna hade undantagits indexfrysningen. Veteranförmånerna kommer således att höjas med 1,2 procent den 1 april 2019. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1–3 i proposition RP 322/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KristaKiurusd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
OutiAlanko-Kahiluotogröna
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NiiloKeränencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
AnneLouhelainenblå
medlem
UllaParviainencent
medlem
Aino-KaisaPekonenvänst
medlem
PekkaPuskacent
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
SariSarkomaasaml
medlem
MarttiTaljacent
ersättare
Hanna-LeenaMattilacent
ersättare
SatuTaavitsainensd.

Sekreterare var

utskottsråd
EilaMäkipää.